Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
mariuszcwa 
Wysany: 2016-09-21, 12:23   Ral1013 znacie jakie¶ odpowiedniki bazy ?
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
Witam . Mam do polakierowania 4 blachy w kolor ral1013. Znacie mo¿e jaki¶ odpowiednik z samochodowki? Chcia³bym to zrobiæ w bazie . Szkoda lac do saty jakie¶ emalii na ci±gniki . By³bym wdziêczny za pomoc . Pozdrawiam
 

Robertlodz09 
Wysany: 2016-09-22, 10:42   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
mariuszcwa napisa/a:
Szkoda lac do saty jakie¶ emalii na ci±gniki .


Nie mo¿esz tego pomalowaæ przemys³owym poliueretanem ?
Poliuretanem lakieruje siê kabiny od ciê¿arówek ,dostawczaki i inne podobne sprzêty ;)
 

jarek1981
Wysany: 2016-09-22, 19:31   
0
UP DOWN

Posty: 17
Kolego podajê Ci nr z samochodówki Ral 1013. Ju¿ mo¿esz ¶mia³o uderzyæ do najbli¿szej,najlepszej czy najtañszej mieszalni. Jak wolisz.
 

Przemek 
Wysany: 2016-09-22, 21:29   
0
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
Jakiej mieszalni .Lakier poliuretan wysoki po³ysk .
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-09-22, 23:37   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
Robertlodz09 Móg³bym. Wszystko zale¿y ode mnie czym to zrobiê. S± to os³ony dolne dystrybutorów na stacji paliw. Obi³o mi siê o uszy, ale nigdy nie robi³em poliuretanem. I z tego co siê orientujê , to dysza w pistolu musi byæ powy¿ej 1.5 a ja mam sate 4000 rp 1.2w wiêc chyba ciê¿ko by³oby to wykonaæ.

jarek1981
Tyle to siê domy¶li³em , Najbli¿sza mieszalnia 42km ode mnie, a cena za dynê jak w necie za cromaxa , lub jakiego¶ rm'a ;) . Wiêc nawet nie mia³em czasu jechaæ i szukaæ po próbnikach.

Przemek
Tyle to wiedzia³em, ale nie chcê zepsuæ robótki , ze wzglêdu na brak do¶wiadczenia w tym materiale i (chyba) za ma³a dyszê w pistolu.

Ogólnie to zamówi³em "akryl". Wiem , ¿e ten poliueretan by³by lepszy, ale jako¶ brak do¶wiadczenia w tej materii mnie odrzuci³. Robotê zdajê na poniedzia³ek i nie mia³em czasu czekaæ, dzi¶ z rana zamówi³em akryl.

Bardzo dziêkujê wszystkim za pomoc, mam jeszcze jedno pytanko ale to z innej beczki . Mo¿e akurat w tym temacie kto¶ podpowie , a jak nie to bêdê musia³ chyba za³o¿yæ inny temat.
Planujê zakupiæ szlifierkê (oscylacyjn±, mimo¶rodow±) ? Mniejsza, chodzi o szlifierkê na kr±¿ki 150mm , chcê j± wykorzystaæ do obróbki podk³adu jak i szpachli. S³ysza³em ¿e skok do podk³adu najlepszy jest do oko³o 3mm, a do szpachli tak oko³o 5mm. Potrzebowa³bym szlifierki z ¶rednio-wy¿szej pó³ki przedzia³ 600-900z³ do obu zastosowañ. Jest co¶ wartego zainteresowania ? Przerób mam ma³y , oko³o 100 elementów rocznie , mo¿e nawet mniej, ale mój chinczyk po 4 latach mordêgi siê posypa³, i chcia³bym ju¿ zmieniæ sprzêt na co¶ bardziej profesionalnego. A, ¿e od d³u¿szego czasu siedzê ca³e dnie na gara¿u, wiêc nawet nie jestem w stanie spokojnie poczytaæ co i jak.
 

KK 
Wysany: 2016-09-23, 01:35   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Poliuretan np z Novola po³o¿ysz spokojnie dysz± 1.2.
Szlifierki nie kupuj na powietrze. Jak masz czas to co 2 miesi±ce trafiaj± siê na allegro uzywane Mirki Deros za oko³o 800-1000z³. Elektryki, wygl±daj±ce jak pneumatyk. Kto raz spróbowa³ ju¿ na powietrze nie chce.
Jak chcesz co¶ na powietrze to celuj po prostu w co¶ tañszego, nie warto przep³acaæ... z Chicago Pneumatic co¶ powiniene¶ znale¼æ, za 700z³, no, ale nie warto. Elektryk zu¿ywa oko³o 150 wat pr±du przy normalnej pracy na 1h... co w porównaniu z kosztami pracy kompresora jest ¶mieszne. Taka szlifierka elektryczna zwraca siê po roku pracy wzglêdem pneumatyka.
_________________

 
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-09-23, 08:37   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
To kurcze nie wiedzia³em. Za ma³o siê interesowa³em Poliuretanem. Szlifierkê w³a¶nie chcê tylko i wy³±cznie elektryczn±. Sprê¿arka 100l na 230v skutecznie blokuje mo¿liwo¶ci wykorzystania narzêdzi pneumatycznych . W razie jak tej mirki nie by³bym w stanie dostaæ , to jest jaka¶ alternatywa ?
 

KK 
Wysany: 2016-09-23, 11:27   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Alternatywa jest taka, ¿e mo¿esz kupiæ now± za 1600 brutto. Ewentualnie u¿ywan± Mirkê Cerosa.
_________________

 
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-09-23, 15:30   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
Czyli rozumiem , ¿e jest to sprzêt jak w pistoletach sata . Je¶li tak to nie bêdzie problemem do³o¿yæ nawet 300zl. Kupiæ raz na lata a nie inwestowaæ co 2 lata w pó³ ¶rodki . Rozumiem , ¿e braæ model ze skokiem 2.5mm?
 

jarek1981
Wysany: 2016-09-23, 20:05   szlifierka
0
UP DOWN

Posty: 17
Witam. Ja od kilkunastu lat porabiam na festoolu. za 1600 spokojnie wyrwiesz nowszy model ets, starszy nawet za 900 . szukaj na allegro i olx. ceny poda³em za nówki sztuki,sprzêt na lata nie do zniszczenia. Ja bym celowa³ w skok 5 , mniej siê na mêczysz przy obróbce poza tym skok szlifierki dobiera siê do gradacji u¿ywanych papierów. u Ciebie pewnie od ok.80-do500.
 

KK 
Wysany: 2016-09-23, 21:01   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
My¶lê, ¿e najlepszy bêdzie skok 5mm, ale kup sobie Derosa. Festool nie le¿y tak dobrze w d³oni, a Deros to masz to samo co normalny pneumatyk b±czek, czyli 100% ergonomii przy pracy.
_________________

 
 

kalbi 
Wysany: 2016-09-23, 21:44   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
jarek1981 napisa/a:
Ja bym celowa³ w skok 5 , mniej siê na mêczysz przy obróbce poza tym skok szlifierki dobiera siê do gradacji u¿ywanych papierów
najlepiej mieæ 2, czy nawet i 3 szlifierki ale tak jak koledzy radz± bierz 5mm na pocz±tek bo jest bardziej uniwersalna.
_________________

 
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-09-24, 20:21   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
Do robienia swoich aut, 3 szlifierki to trochê przesada :) . My¶lê w³a¶nie , czy z czasem do derosa 650cv nie dokupiæ np dewalt'a ze skokiem 2.5mm na kr±¿ki 125mm. Po¿yczy³em tak± i przyjemnie siê ni± pracujê. Jest do¶æ lekka i porêczna, czego o moim chinczyku powiedzieæ nie mogê. A cena tego dewalta to oko³o 400z³. Zakup takiego dewalta jako pomocniczej, bêdzie op³acalny ?
 

KK 
Wysany: 2016-09-24, 20:46   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Taki dewalt mo¿e byæ fajny do pracy raz na jaki¶ czas, ale na d³u¿sz± metê to mêka.
_________________

 
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-09-27, 08:23   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
Dziêkujê za pomoc. Pozosta³o tylko znale¼æ derosa w "dobrej" kasie :)
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-10-09, 19:35   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
Macie mo¿e panowie jakie¶ namiary, gdzie dostanê derosa za 1600z³ brutto ? Wszêdzie gdzie patrzy³em zaczyna siê od 1700z³, a chyba zdecydujê siê na nówkê. Czy to prawda , ¿e brak odkurzacza zniszczy szybko t± szlifierkê? Jest jaki¶ "patent" ¿eby przed³u¿yæ jej ¿ywot ?
 

KK 
Wysany: 2016-10-09, 23:16   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jest, odkurzacz, ale i bez odkurzacza przeciez pos³u¿y kupê czasu. Nie ma co siê tym tak przejmowaæ. Nie wszêdzie te¿ bêdziesz z odkurzaczem lata³ jak nie ma potrzeby.
_________________

 
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-10-10, 15:35   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
Temat z derosem rozwi±zany. Zacz±³em dzi¶ dzwoniæ po znajomych mechanikach czy nie maj± dostêpu u swoich dystrybutorów narzêdzi do derosa, oczywi¶cie koledzy co maj± rabaty, nie zd±¿y³em siê od nich dowiedzieæ jeszcze, a trafi³em na alledrogo rocznego derosa niestety 625cv za 999z³ , jest dowód zakupu i akcesoria. Wygl±da dobrze, trochê zakurzony, dysk przy kancie lekko dziabniêty , ale bez uszkodzeñ mechanicznych . Do koñca tygodnia bêdê go mia³ w domu , wiêc zdam relacje. Zak³adaj±c , ¿e przygotowa³em siê na koszt 1600/1700z³ za derosa + oko³o 400z³ na jak±¶ ¶redni± maszynkê, mogê zawsze dokupiæ drugiego u¿ywanego za 900-1000z³ ze skokiem 5mm i bêde mia³ 2 u¿ywane derosy , zamiast jednego nowego i jakie¶ drugiej szlifierki z mniejszym skokiem ni¿owej firmy.
 

KK 
Wysany: 2016-10-10, 18:38   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Pisa³em Ci, ¿eby¶ zakupi³ u¿ywanego, nowego nie warto :) Tak¿e jest ok. Za swojego da³em 800z³ i ¶miga bez problemu.
2,5 trochê ma³y skok, ale jak siê nie robi ulepów i aut komu¶ to jest jak najbardziej odpowiedni.

Przydatna jest jeszcze Ruper Ra75 z ma³ym padem 75mm :) kiedy¶ zakupi³em i jestem bardzo zadowolony.
_________________

 
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-10-11, 07:50   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
No tak, ale ju¿ siê mocno niecierpliwi³em , przez 3tyg trafi³a siê jedna, za 900z³ ale siê sprzeda³a w 15 minut, wiêc ju¿ traci³em nadziejê , ¿e uda mi siê trafiæ na u¿ywan±. I tak robota bêdzie sz³a o wiele szybciej ni¿ rêcznie :) . Te¿ w³a¶nie my¶la³em o jakie¶ mniejszej szlifierce w³a¶nie co¶ z tarcz± jak ten rupes, bardzo przydatna moim zdaniem. Mam jeszcze pytania "Techniczne". Bêdê chcia³ u¿ywaæ kr±¿ki abranet . S³ysza³em, ¿e ¿eby zapewniæ d³u¿sze ¿ycie talerzowi , stosujê siê przek³adki. Czy taka przek³adka 5mm da radê ? http://www.klakiernik.pl/...kit-150-mm/1408
. Chcê zakupiæ te¿ hebel mirki dok³adnie ten http://allegro.pl/mirka-hebel-i6543688980.html
Czy do niego do stosowania abranetu te¿ potrzebujê przek³adki ? Co¶ w tym stylu : http://www.klakiernik.pl/...0-x-198-mm/1418 .
Z góry dziêkujê za pomoc :) !
 

KK 
Wysany: 2016-10-11, 13:06   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Powiem Ci tak... przek³adka jest przewa¿nie w zestawie jak kupisz Derosa :) Do 150mm stosujê przek³adkê. Mo¿esz kupiæ z linku.

Druga sprawa to ten hebel... mo¿esz go wzi±æ... osobi¶cie nie stosuje przek³adki na hebel poniewa¿ nie zakupi³em. Taki hebelek nadaje siê do jaki¶ tam niedok³adnych prac, bo prosto nic nim nie wytniesz. Sam rzep na takim heblu ma prawie 5mm wysoko¶ci. Jak za³o¿ysz na to abranet to masz g±bkê, a nie tward± powierzchnie do szlifowania.
Widzia³em kiedy¶ hebel twardy z odsysem, a na niego klei³o siê papier na klej, i takim czym¶ ju¿ mo¿na co¶ prosto wyheblowaæ. Uwa¿am, ¿e takie rozwi±zanie powinno siê u¿ywaæ, ale ka¿dy inaczej rozumie pojêcie prosta powierzchnia :) . Mnie razi³y fale na elementach, ale patrz±c na auta jakie je¿d¿± to nikt siê tym nie przejmuje.

Co do siatek to nie polecam, mo¿e i s± wydajniejsze... mo¿e i 3 krotnie, ale za³ó¿ na hebel abranet i zobaczysz jakie rysy robi na np podk³adach :) Jeszcze jakby podk³ad by³ minimalnie niedoschniêty to masz takie rysy, ¿e masakra. Temat te¿ by³ poruszony na obecnym szkoleniu tylko nie wszyscy s³uchali.

Najlepiej zgrubnie podk³ad obrobiæ sobie na twardym piankowym klocku z normalnym zawiniêtym papierem.... Na pewno pro¶ciej ni¿ po tym heblu z odsysem.
Przez tyle lat nikt nic lepszego nie wymy¶li³ ni¿ twardy klocek i papier na klej - taka konfiguracja z odsysem te¿ mo¿e byæ.
_________________

 
 

GMC
Wysany: 2016-10-11, 18:40   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Nigdy nie u¿ywa³em papierów na klej g³ównie przez s³ab± dostepno¶æ i wysok± cenê ale nurtuje mnie jak sie trzyma taki papier do jakby nie by³o wiecznie zasyfionego hebla? Trzeba go myæ czy jak?
 

KK 
Wysany: 2016-10-11, 22:00   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Z tego co widzia³em na zagranicznych filmach, to hebel ma np aluminiowy spód i do niego klei siê papier. Papier siê odrywa i jakby co¶ tam zosta³o to ¿yletk± usuwa.
Sam mia³em papiery kovaxa na klej i klei³em do zwyk³ej ¶ciernicy 40cm... i nie by³o problemu z odklejeniem. Jak nie zostawimy na kilka dni przyklejonej to ¿adnego kleju nie zostawia.

Te¿ widzia³em na ruskich stronach, jak go¶æ ta¶mê tak± dwustronn± cienk± klei sobie do papieru i potem odrywa i przykleja do czego chce. Sprawdzi³em to rozwi±zanie i daje radê... ta¶ma kosztuje grosze, papier zwyk³y te¿. Po oderwaniu z hebla masz pod spodem czysto, bo jak ma siê tam dostaæ bród skoro jest klej.
_________________

 
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-10-13, 22:26   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
Deros dotar³, poza tym , ¿e jest bez opakowania i bez tej przek³adki chroni±cej talerz, jest w ca³kiem dobrym stanie. Ma minimalny luz na talerzu, na pewno nie minimetr, o wiele mniejszy , wizualnie trochê zakurzony, pracujê cicho , potencjometr dzia³a, oscylacja jest i wszystkie przyciski dzia³aj±. Wiêc za cenê 999z³ chyba ca³kiem udany zakup. Dzi¶ ju¿ siê bawi³em nim chwilê , tzn oko³o 2h, w ogóle nie odczu³em tego , ¿e pracowa³em oscylacyjn± ani na s³uchu, ani na rêkach. Bardzo przyjemna szlifierka, bardzo dziêkuje za naprowadzenie mnie na prawid³ow± ¶cie¿kê.
Jeszcze pytanko, jakie papiery u¿ywacie na szlifierki ?
Ja zakupi³em teraz 3m purple i 3m zó³te. Jak na razie , oba rodzaje papierów spisuj± siê do¶æ dobrze, np 400 purple oblecia³em dach i pó³ auta od do³u drzwi do górnej linii , 1 papier i zrobi³em taki kawa³ek, zaznaczê , ¿e papier jeszcze siê nadajê do pracy. Indasy bym zu¿y³ "trochê" wiêcej.
 

KK 
Wysany: 2016-10-13, 23:30   
+1
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
U siebie u¿ywam jakich¶ kr±¿ków APP, nic specjalnego.
_________________

 
 

mariuszcwa 
Wysany: 2016-10-13, 23:46   
0
UP DOWN


Posty: 101
Skd: W±brze¼no
Ja akurat zamawia³em z klakiernik, tam tylko 3m i indasy , wzi±³em co¶ "lepszego". A jeszcze jedno pytanie, szlifierkê po pracy przedmuchiwaæ, czy zostawiaæ zakurzon±. Z dwojga z³ego, co lepsze?
 

KK 
Wysany: 2016-10-14, 11:31   
+1
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Przedmuchaj dok³adnie, ale na np 4 bar.
_________________

 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTA£E » Off Topic

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime