Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
No-limit
Wysany: 2016-11-21, 12:02   Testy materia³ów HOK
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Baza BC02-metaliczna lustzana

Na wstêpie zaznaczam,¿e nie robi³em tego testu "na zamówienie","na darmówkach".
Do rzeczy:
krycie-w skali od 1-10 przy rozcieñczeniu 1:1 dajê 3 i t± skal± bêdê sie pos³ugiwa³ w innych opiniach.3-5 warstw w zale¿no¶ci od sprzêtu jaki posiadamy i t³o czarne VS7,ja uwa¿am przy takim jest najlepszy efekt;oczywi¶cie to suche fakty,bo mo¿na u¿yæ podwarstwy metalicznej dobrze kryj±cej wystarczy jedna
aplikacja-przerwy pomiêdzy warstwami jak przy tradycyjnej konwencjonalnej bazie,a nawet krótsze.
efekt-porówna³em z odpowiednikami APP,DP i mo¿e dla laika nie ma ró¿nicy,ale dla kogo¶ z dobrym okiem HOK zdecydowanie wypad³ najkorzystniej.
Po prostu nie da siê oszukaæ.
U¿y³em tej bazy pod koncentrat Kandy z APP (odpowiednik Aple Red HOK) na no¶niku w³asnego pomys³u.
 

No-limit
Wysany: 2016-11-21, 12:32   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Idealna baza nawet dla amatora.
Co¶ mi siê pomyli³o... :sciana: Nie chodzi³o mi o "suche fakty" lecz o rzecz gustu ;)
 

Chino 
Wysany: 2016-11-21, 15:43   
0
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
Fajnie, ¿e za³o¿y³e¶ taki temat. Panowie, wrzucajcie tu ¶mia³o takie opisy obiektywne z testów lakierów HOK. Bez cukrowania. Osobiste wra¿enia. U¿ytkowanie, barwy, g³êbia, sposób krycia itd. Ja staram siê siedzieæ cicho, gdy¿ nie jestem tu obiektywn± osob± a tak± zakochan± po uszy :)
Odno¶nie BC02 - Z w³asnych obserwacji - tak, wad± jest mizerne krycie dlatego zawsze dajê pod ni± jasny szary podklad albo srebrny. Odwdziêcza siê natomiast bardzo dobrym "brilliant lookiem", ostrym ziarnem. Jest ¶wietna baz± pod kandy, tak jak No-limit napisa³ - nie idzie go ¶ciemnic czym¶ innym a takie co¶ w³asnie pod cukierkiem robi grub± robotê!
Pozdrawiam
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

No-limit
Wysany: 2016-12-09, 16:02   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Translucent flakes F71

Efektu kolorystycznego nie bêdê opisywa³,bo nie ma sensu.Jak bêdê mia³ jakie¶ foto w w kilku wersjach kolorystycznych to wrzucê foto/inaczej na czrnyn,inaczej na pomarañczowym ;)
Krycie-jak to brokat ja u¿y³em 9g. na zestaw 1.5l
Przy u¿yciu no¶nika do brokatu SG150 z reducerem 311 nie ma problemu z osiadaniem ziarna i brokat jest "wyostrzony".Schniêcie jak bazy konwencjonalnej
Najwa¿niejsze- dysza pistoletu.Do lakierowania elementów motocykla wystarczy 1,4 mm. ,do wiêkszych powierzchni 1,5 mm.Ziarno spokojnie przechodzi.
U¿y³Em tego flake'a jako drug± podwarstwê i czê¶ciowo do trzeciej na Harley-Davidson'a.Mo¿e wrzucê foto.
Ad rem.Do moich potrzeb brokat na bazie SG150 by³ za "ostry",wiêc podpar³em si± klarem.
Jest to ¶redniej grubo¶ci brokat,ale trzeba siê jednak liczyæ z po³o¿eniem 4 warstw klaru z szlifowaniem po 2-ch 1500
 

No-limit
Wysany: 2017-04-11, 15:57   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Na razie bez komentarza:

20170408_193553 (1).jpg
Plik cignito 84 raz(y) 172.97 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-04-11, 22:50   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Baza Molly Orange HOK.Baza-jak baza,bez sza³u ;) Na bazie po³o¿ony kameleon KPF101 ,2- warstwy.Zasadniczo ³atwiejszy do po³o¿enia od zwyk³ej per³y.Po 2-ch w. efekt :murowany.Medium-klar.Wrzucê foto z³o¿onego i mo¿e przy okazji jeszcze kilku zrobionych w czasie jak mnie nie by³o ;)
 

No-limit
Wysany: 2017-04-14, 10:34   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Niestety,nie ma opcji ¿eby efekt by³ widoczny na foto :nie: Mo¿e jeszcze wrzucê foto a sztucznym ¶wietle.To jest H.D. Elektra i jest do sprzeda¿y.Z góry przepraszam Admina za pozaregulaminowe poprzednie zdanie :) .Oto foto:

DSC05260.jpg
Plik cignito 60 raz(y) 183.29 KB

DSC05258.JPG
Plik cignito 52 raz(y) 179.1 KB

DSC05261.jpg
Plik cignito 68 raz(y) 200.92 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-05-04, 16:53   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Brokat F20


To bêdzie wyj¶ciowy brokat- efekt do H.D.
Aha.To ta prawa czê¶æ foto.
Szczegó³ów receptury nie zdradzê,ale opiszê sposób nanoszenia brokatu i klaru.

brokat f20-f65..jpg
Plik cignito 43 raz(y) 22.76 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-05-17, 16:02   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Brokat F20 nanosi³em przy dyszy 1,5 na czarn± podwarstwê.No¶nik do wyboru,jak zreszt± informuje "Chino",¿ywica SG150 lub klar.Na 1 l. lakieru-¿ywicy bazowej ok. 30-50 g. brokatu.Poniewa¿ modyfikowa³em F20-brokat innym pigmentem jest taka rozbie¿no¶æ ilo¶ci brokatu.Wg. mnie,ilo¶æ 50g na litr wystarczy o ile po³o¿y siê 2,5 warstwy.Wiêcej nie ma sensu,bo efekt bêdzie taki sam-po prostu ten brokat ma dobre krycie na czarnym tle.O kryciu na innym napiszê kiedy¶... .UZywaj±c klaru MS,który ja stosujê,potrzebnê s± 3 warstwy,nastêpnie szlif na mokro P 1000/P1500 i co najmniej 1,5 klaru HS lub 2,5 MS dobrej jako¶ci klaru.Zdjêcia wrzucê jak motocykl bêdzie gotowy.Jeszcze gwoli wyja¶nienia opisu foto u góry-ten brokat po prawej to jest F20 Red:),a ten po lewej to F65 Fireball.
 

No-limit
Wysany: 2017-05-17, 16:20   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Przek³amanie,bo nie napisa³em,¿e te trzy warstwy dotycz± klaru,którym trzeba przykryæ F20. ;)
 

No-limit
Wysany: 2017-05-17, 16:53   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Mniej wiêcaj bêdzie ten lakier wygl±da³ tak:(ciê¿ko usun±æ bliki ;)

100 h.d.m.f20.jpg
Plik cignito 71 raz(y) 479.56 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-05-18, 11:22   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Natrysk próbny.Ten lakier na kszta³tce to moja wersja,ale w oryginale,w H.-D.M. jest taki jak na natrysku.Trudno "wstrzeliæ" siê w odcieñ.

20170518_105138 (2).jpg
Plik cignito 80 raz(y) 153.74 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-06-02, 22:36   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Wa¿ne!Nie jednego lakiernika mo¿e przeraziæ wygl±d 1-2 warstwy brokatu-stercz±ce zierno.Nie ma czym siê przejmowaæ,bo to trzeba zalaæ 2-3 warstwami klaru,przeszlifoewaæ p1000/1500,ale trzeba uwa¿aæ na "g³êboko¶æ" szlifiu,bo brokat pod warstewk± RED jest SILVER .a dalej wedle uznania czysty klar lub dobarwiany 2 warstwy i ewentualnie ceramic-co komu pasuje,chocia¿ ....-chyba przetestujê klar HOK.
 

No-limit
Wysany: 2017-06-07, 15:18   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Brokat F20-krycie w skali 1-10 na czarne t³o-6[/b]
 

No-limit
Wysany: 2017-06-28, 22:42   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Jutro wrzucê fotki
nie w kolejno¶ci prac,bo nie chce mi siê chronologicznie ustawiaæ,wiêc siê bawcie☺Nie ma co siê obawiaæ lakierów customowych,pod warunkiem za³o¿enia wyj±tkowego efektu i po¶wiêcenia 3-4 ,a nawet do 8 krotnie po¶wiêcenia czasu pracy w stosunku do "normalnego"lakieru.
.
 

No-limit
Wysany: 2017-06-29, 15:44   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
1.

1-20170610_163419.jpg
Plik cignito 26553 raz(y) 9.98 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-06-29, 15:56   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
2.

1-20170610_175926.jpg
Plik cignito 20 raz(y) 45.13 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-06-29, 16:05   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
3.

20170610_180004.jpg
Plik cignito 58 raz(y) 133.87 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-06-29, 16:10   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
4.

20170610_185245.jpg
Plik cignito 67 raz(y) 116.24 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-06-29, 16:21   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
5.

20170610_183342.jpg
Plik cignito 35 raz(y) 110.45 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-06-29, 16:25   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
6.

20170610_185559.jpg
Plik cignito 55 raz(y) 123.22 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-06-29, 16:29   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
7.

20170608_174500.jpg
Plik cignito 34 raz(y) 94.15 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-06-29, 16:33   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
7.

20170610_185658.jpg
Plik cignito 25 raz(y) 129.72 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-06-29, 16:35   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
8.

20170530_193837(1).jpg
Plik cignito 26 raz(y) 118.4 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-06-29, 16:44   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
9.

20170610_185302.jpg
Plik cignito 42 raz(y) 95.69 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-06-29, 18:16   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Ca³y po z³o¿eniu
,za tydzieñ.
 

No-limit
Wysany: 2017-07-01, 11:45   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
niestety bez s³oñca:

20170629_113530.jpg
Plik cignito 47 raz(y) 173.48 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-07-01, 11:47   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
9.

20170629_113517.jpg
Plik cignito 27 raz(y) 197.4 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-07-01, 11:48   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
10.

20170629_113607.jpg
Plik cignito 48 raz(y) 175.5 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-07-01, 12:28   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Chyba zakoñczê temat ¿e wzglêdu na brak odzewu.(,zapytañ.
 

grzechoo2008 
Wysany: 2017-07-01, 22:05   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
A o co tu pytaæ .
Opisa³e¶ temat jak dla niewidomych wiêc nie dziw siê, ¿e brak pytañ.
Szkoda tylko, ¿e brak odpowiedniego ¶wiat³a nie odda³ efektu koñcowego.
Dobra robota :spoko:
Pozdro!
 
 

Chino 
Wysany: 2017-07-03, 16:45   
0
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
Ano w³asnie Dariusz :) Trzeba by robiæ na zasadzie - 1 post to jeden z lakierów, opisana jego technologia, Twoja opinia. Kilka dobrych fotek. Póxniej kolejny post i kolejny lakier itd :)
Ludzi trzeba niestety czasami zainteresowac tematem, a tak ka¿dy wchodzi do tematu, pomy¶li "aha" i wychodzi :P
Swoja drog± wszystkie fora nieco przymar³y na rzecz facebooków itd.
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

No-limit
Wysany: 2017-07-04, 15:20   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Chino napisa/a:

Swoja drog± wszystkie fora nieco przymar³y na rzecz facebooków itd.


Masz racjê.
 

No-limit
Wysany: 2017-07-11, 16:44   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Lakier bezbarwny USC01

Aplikacja:
ma ¶wietn± rozlewno¶æ,dlatego trzeba uwa¿aæ z grubo¶ci± warstwy,bo mo¿e siê skoñczyæ :firanami:.Odstepy pomiêdzy warstwami :2 pierwsze jak w standardowym MS,czyli oko³o 15 min,a nastêpne wyd³u¿one 2-4 razy.Lakier najlepiej wylewaæ na lekki baranek i lekko "dolaæ".
Odradzam k³adzenie na "lustro".

G³êbia :spoko: ,a nawet wiêcêj :)

Za³±czam foto:

1-IMG_3406 (1).JPG
Plik cignito 36 raz(y) 102.77 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-07-11, 16:47   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
2.

1-IMG_3407.JPG
Plik cignito 28 raz(y) 99.88 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-07-11, 17:04   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Lakier bezbarwny USC01

Aplikacja:
ma ¶wietn± rozlewno¶æ,dlatego trzeba uwa¿aæ z grubo¶ci± warstwy,bo mo¿e siê skoñczyæ :firanami:.Odstepy pomiêdzy warstwami :2 pierwsze jak w standardowym MS,czyli oko³o 15 min,a nastêpne wyd³u¿one 2-4 razy.Lakier najlepiej wylewaæ na lekki baranek i lekko "dolaæ".
Odradzam k³adzenie na "lustro".

G³êbia :spoko: ,a nawet wiêcêj :)

Za³±czam foto:

1-IMG_3407.JPG
Plik cignito 24 raz(y) 99.88 KB

1-DSCF0250.JPG
Plik cignito 34 raz(y) 127.67 KB

1-IMG_3406 (1).JPG
Plik cignito 91 raz(y) 102.77 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-07-11, 17:05   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
4.

1-DSCF0251.JPG
Plik cignito 42 raz(y) 134.55 KB

 

No-limit
Wysany: 2017-07-28, 12:01   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Lakiery metaliczne FX


Ostatnio robi³em FX45 Metaljuls Yellow 1956.To w zasadzie s± pigmenty bazowe/mixy/ i stosuje siê jako komponent do baz solidowych/mix w przypadku HOK/.Aplikacja taka jak przy konwencjonalnej bazie.Nie wymagaj± przeszlifu po 2-3 w. klaru jak w przypadku brokatów.Efekt niesamowity,co¶ w stylu 2x Xiirallic.W tym przypadku nie ma powalajêcego efektu bo zmieszany by³ FX 45 z baz± solidow± Shimrin 2 Karrier Lapis ;)
 

No-limit
Wysany: 2018-05-10, 23:30   Lakiery per³owe FX
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
S± to lakiery o totalnym "odje¿dzie".Nie sA tanie, ale efekt jest niesamowity,nawet przy odpowiednim tle niewielki dodatek daje efekt.Zrobi³em ostatnio kilka-ca³koowicie ró¿ne kolory.,ale to by³y "czê¶ciówki",teraz bêdzie ca³o¶ciówka na FX.Mo¿e zdjêcie sie uda? ;)
'
 

No-limit
Wysany: 2018-05-10, 23:34   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Ju¿ FX Metaljuljs sprzedany :/
 

No-limit
Wysany: 2018-05-10, 23:50   Lakiery per³owe FX
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Lakiery per³owe FX

To foto motocykla mam nadziejê uda siê zamie¶ciæ na forum.Xyrallick niech siê chowa.
Aplikacja taka sama jak ka¿dego lakieru,potem ewentualnie ,wybór lakieru bezbarwnego.
Na razie H.D.M. w podk³adzie i foto nie bêdzie.Przepraszam.W mojej opinii, s± to bardzo ³atwe do po³o¿enia,jak zwy³e per³y lakiery,Ale,Ale ...jaki EEEefekt!!!!!
Oczywi¶cie szczegó³y,ale z tym trzeba siê zwróciæ do Chino. ;)
 

G³az
Wysany: 2019-08-07, 14:58   
0
UP DOWN

Posty: 1
No-limit Mo¿esz napisaæ co¶ o czasie schniêcia do pe³nego utwardzenia USC01 i jak jest odporny na zarysowania?
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Technologia i materia³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime