Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
GMC
Wysany: 2017-01-27, 18:44   Obni¿one stawki za materia³ w audatexie
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
O co chodzi z tymi ni¿szymi stawkami za materia³. Ubezpieczenia w górê a stawki tn±, pora¿ka jaka¶ :sciana:
 

Przemek 
Wysany: 2017-01-27, 19:25   
0
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
TO PiS .Stonoga dobrze mówi³ ''PiS was tak wyrucha jak nawet was PO nie wyrucha³o"
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

kalbi 
Wysany: 2017-01-27, 21:38   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
najgorzej jest z PZU i tn± do AZT:

W odpowiedzi na Pana e-maila z z dnia 19.01.2017r. informuje i¿ PZU SA stosuje metodê rozliczania kosztów lakierniczych opracowan± przez Allianz Zentrum für Technik (AZT) jako sprawdzon± i popart± badaniami renomowanego instytutu. Metoda AZT umo¿liwia skalkulowanie czasoch³onno¶ci prac lakierniczych i kosztu materia³ów lakierniczych. Ilo¶æ poszczególnych rodzajów materia³ów lakierniczych i pomocniczych jest obliczana na podstawie badañ operacji naprawczych, przy uwzglêdnieniu jako¶ci naprawy, istniej±cego pod³o¿a i jest dostosowana do pola powierzchni obszaru maj±cego podlegaæ lakierowaniu w ka¿dym indywidualnym przypadku. Koszt materia³u lakierniczego zawartego w systemach kalkulacyjnych uwzglêdnia równie¿ warto¶ci rekompensuj±ce, kwoty resztkowe wynikaj±ce z niewykorzystania i strat materia³ów lakierniczych.

Stanowisko PZU SA w tym zakresie jest zgodne z powszechn± praktyk± stosowan± przez inne podmioty dzia³aj±ce na rynku motoryzacyjnym, które równie¿ zaakceptowa³y tê metodê rozliczania kosztów lakierowania, tj. towarzystwa ubezpieczeniowe, zak³ady naprawcze posiadaj±ce autoryzacjê producenta/importera, warsztaty nie posiadaj±ce ¿adnej autoryzacji oraz firmy rzeczoznawcze.

Z powa¿aniem

PZU SA

masz lakierowanie za 1.000 z³, a oni Ci akceptuj± 550 z³ i wa³a im zrobisz... maj± 40% rynku i robi± co chc±
_________________

 
 

glover
Wysany: 2017-01-27, 21:52   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Go¶æ z PPG mówi³ mi ¿e Audatex zacz±³ uwzglêdniaæ materia³y Novola i dlatego stawki polecia³y. Tu jest te¿ ciekawy artyku³ o rzekomej luce w kalkulacjach pomiêdzy wod± a konwencj±. Jak nic wszystko zmierza do ponownego wprowadzenia wody na salony ;) :roll:
http://superauto24.se.pl/...ach_933690.html
 

lukas
Wysany: 2017-01-27, 22:30   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
glover napisa/a:
Audatex zacz±³ uwzglêdniaæ materia³y Novola i dlatego stawki polecia³y

Niestety to prawda a teraz ca³a bran¿a cierpi i z tego co wiem to wszyscy zastanawiaj± siê nad podwy¿kami w cennikach g³ównie pod k±tem poprawy wska¼ników zani¿onych przez Novol. Nie rozumiem po co Novol zaproponowa³ swoje ceny do koszyka skoro to w³a¶nie oni najbardziej korzystali na poprzednim uk³adzie.

Koszyk1.png
Plik cignito 208 raz(y) 108.61 KB

 

kalbi 
Wysany: 2017-01-27, 22:39   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
najgorzej jest z PZU bo to oni ucinaj± do AZT, ostatnio mia³em kalkulacjê na prawie 5k i uciêli na 2,7k (z samej robocizny), jak nic siê z nimi nie zmieni to nie bêdê bra³ bezgotówki z PZU, chyba, ¿e macie jakie¶ haki jak z nimi walczyæ, jakie pisma wysy³aæ?
_________________

 
 

Przemek 
Wysany: 2017-01-27, 22:58   
0
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
Panowie tym steruj± grube ryby .To wszystko jest po to ¿eby wam siê lepiej ¿y³o ;)
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

GMC
Wysany: 2017-01-27, 23:12   
+1
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
No nie mogê uwierzyæ :shock: Przecie¿ to chamstwo to co zrobili. Gratulujê my¶lenia ekipie Novola, ja ju¿ napewno nie dam wam zarobiæ jak wy mnie okradacie :sciana: No¿ ku... teraz to sie wkurzy³em, kolaboruj± z ubezpieczalniami a nam robi± loda jakby nigdy nic. Ostatnio czêsto przyje¿d¿a do mnie nowy przedstawiciel z Novola to teraz siê na nim wy¿yje i gów... mnie obchodzi ¿e to nie on podejmowa³ decyzje, bêdzie pokutowa³ za swoich bezmózgowych szefów
 

Dementor
Wysany: 2017-01-27, 23:28   
0
UP DOWN


Posty: 364
Ale jajca, kogo¶ ³adnie musia³ Novol wku_wiæ ¿e tak± laurke dostali "... lakierów samochodowych polskiego producenta... które nie spe³niaj± wymagañ jako¶ciowych producentów pojazdów, ani norm ekologicznych" ^^ ^^ ^^
 

Dementor
Wysany: 2017-01-27, 23:47   
0
UP DOWN


Posty: 364
ZDS te¿ wyst±pi³ do Audatexu z pytaniem dlaczego obni¿yli stawki, ciekawie siê robi, wreszcie mo¿e jaki¶ UOKIK si±dzie na tê mafie ubezpieczeniow± :cool:
http://www.zds.org.pl/akt...ierniczych/409/
 

glover
Wysany: 2017-01-28, 09:27   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Piêkny syf :blee: A mia³ tak kto¶ ¿e po interwencji w ubezpieczalni odno¶nie stawek za materia³ sugerowali gdzie w konkretnej firmie kupiæ materia³ ¿eby zmie¶ciæ sie w ich kalkulacji z kosztami?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2017-01-28, 19:44   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Temat jest banalnie prosty do rozwi±zania. Robi±c swój kosztorys, wstawiasz z rêki materia³y lakiernicze. Jak ubezpieczalnia upiera siê przy Novolu, to trzeba podnie¶æ argument, ¿e te produkty nie maj± dopuszczenia. Z drugiej strony, skoro ju¿ ubezpieczyciel przelicza szkodê na produktach Novola, to powinien przy lakierowaniu zderzaka zadawaæ te¿ cieniowanie b³otników i maski bo TECHNOLOGIA ZALECA CIENIOWANIE. ;P
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2017-01-29, 12:59   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo ¿e chodzi o kasê i to potê¿n±. Przecie¿ rynek kreuje PZU w którym wiêkszo¶æ udzia³ów ma Skarb Pañstwa czyli doskonale rz±d wie ¿e takie praktyki s± codzienno¶ci± a w mediach s³yszymy jak to pos³owie PIS domagaj± siê zaprzestania podnoszenia sk³adek ubezpieczeniowych ^^ Przecie¿ to kura znosz±ca z³ote jajca, nakrêcili spiralê podnoszenia stawek ubezpieczeniowych a przy okazji znale¼li jak to siê piêknie nazywa "po¿ytecznego idiotê" który sobie wymy¶li³ ¿e obni¿aj±c stawki za materia³, lakiernicy bêd± zmuszeni do kupowania ich materia³ów. PIS nas rze¼bi a Novol im pomaga i nie wa¿ne czy ¶wiadomie czy nie. Mleko siê rozla³o i chyba nikt tego tak ³atwo nie odkrêci bo UOKIK nie mo¿e im zarzuciæ ¿adnego dumpingu bo przecie¿ oni maj± takie ceny. A moim zdaniem argument ¿e nie maj± dopuszczeñ te¿ jest chybiony bo kogo obchodz± dopuszczenia? Przecie¿ to jedynie metoda wy³udzania pieniêdzy przez koncerny samochodowe od koncernów lakierniczych i mo¿e dotyczyæ jedynie aut na gwarancji. Reszty rynku dopuszczenia nie interesuj±, tu liczy sie ekonomia która niestety przez obni¿enie stawek bêdzie musia³a byæ zweryfikowana ponownie.
Przecie¿ poprzednio ci którzy mieli p³acone na bezgotówkê za PPG, Axaltê czy Sikkensa w wiêkszo¶ci robili na tañszych materia³ach ze ¶redniej pó³ki w co wpisywa³ siê m.in. Novol.
Teraz jak bêdzie p³acone za Novola to rynek zacznie szukaæ jeszcze tañszych ale przyzwoitych produktów. Nie bêdzie to ³atwe ale przecie¿ sam Novol produkuje tañsze odpowiedniki Spectrala wiêc na bank znajd± siê firmy które zaoferuj± podobne a mo¿e i te same produkty w ni¿szych cenach tylko z inn± etykiet± ;)
Dlatego nie wydaje mi siê ¿eby oni mocno zyskali na tym dealu ale pewne jest ¿e straci lakiernik i w³a¶ciciel auta. No i jeszcze Novol straci reputacjê a wcale bym siê zdziwi³ gdyby niektórzy celowo bojkotowali ich produkty za to co zrobili.
Jest tyle marek w podobnych cenach co Novol i podobnie szerok± ofert± ¿e nie bêdzie p³aczu np. Roberlo, U-Pol, Mipa. Ale Troton - NIE :D
 

GMC
Wysany: 2017-01-29, 14:23   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Ciekawe czy Novol jako¶ siê odniesie do tego bajzlu. W grupach lakierniczych na FB kilka osób z Novola regularnie robi wrzutki reklamuj±ce ich produkty bo tam nie ma dyskusji, jest has³o a ludzie ³ykaj±. A tu gdzie jest dyskusja to pewnie nikt siê nie odwa¿y wyja¶niæ nam po co to zrobili. Wrzucam linka do tej dyskusji technikowi Novola który tu na forum czasami siê wypowiada, zobaczymy co powie, o ile co¶.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2017-01-29, 14:43   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Panowie, jedna rzecz. To nie ubezpieczyciel decyduje jak likwidowana jest szkoda.
Zgodnie z prawem, szkodê likwiduje siê na dwa sposoby. Albo poprzez wyp³atê w pieni±dzu, albo przez przywrócenie do stanu sprzed szkody - czyli naprawê bezgotówkow±.
Ta z kolei musi byæ obliczona zgodnie z technologi± producenta. Wiêc je¿eli masz szkodê z VW to piszesz do VW zapytanie czy taka firma jak Novol ma zielone ¶wiat³o na napraw powypadkowych pojazdów marki VW. Oni Ci odpisuj±, ¿e nie ma. Na tej podstawie, maj± obowi±zek uznawaæ te materia³y które zaleca producent.
Inaczej sprawa wygl±da kiedy wystawisz FV potwierdzaj±c przywrócenie stanu sprzed szkody. Je¿eli podczas oglêdzin ponaprawczych jakim¶ cudem likwidator stwierdzi, ¿e pomalowa³e¶ lakierem innym ni¿ zalecany przez producenta, to mo¿e Ci odj±æ. W praktyce jest to niewykonalne.
Panowie, z nimi da siê walczyæ i nie ma sensu dyskutowaæ. Po 20 zwyciê¿onej bitwie, ju± dalej siê nie boksuj± tylko p³ac± tyle ile powiesz.

A wci±ganie do dyskusji Rafa³a nie ma sensu. Wpisanie Novola do Audatexu to rodzaj promocji marki. Nic wiêcej. O tym decyduje marketing a nie technicy.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

GMC
Wysany: 2017-01-29, 16:27   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Mo¿e masz racjê, co tu technik winny ale mo¿e w jakiej¶ rozmowie z tymi od marketingu powie im ¿e przy okazji promocji marki przez audatex dokopali¶my tym ma³ym niezale¿nym warsztacikom które nie maj± dobrze op³acanych ludzi do walki z ubezpieczycielami a tym bardziej nie staæ ich na obs³ugê prawn± przez firmy zewnêtrzne. Jak wszyscy cicho siedz± to te wszystkie marketingi robi± co chc± a w koñcu bior± pieni±dze dziêki temu ¿e my kupujemy ich produkty i powinni to szanowaæ. Te¿ bym wola³ siedzieæ w ciep³ym biurowcu i klikaæ na laptopie.
Przeciêtny warsztat w tej sytuacji zrobi to co najprostsze czyli odpu¶ci sobie szkody bezgotówkowe i usztywni na ceny i tym co bior± na kosztorys kasê do ³apy. Trzeba bêdzie podwy¿ki zrobiæ bo inaczej mo¿na bêdzie powoli siê zwijaæ.
W tym kraju nie mo¿esz robiæ uczciwie tego co potrafisz tylko trzeba jeszcze walczyæ z sêpami. Juz nie wystarcza p³acenie podatków, zusów srusów teraz jeszcze trzeba po s±dach dochodziæ tego co normalnie siê nale¿y.
 

Prezesso
Wysany: 2017-01-29, 16:42   
0
UP DOWN


Posty: 7
Panowie, nie chcê was straszyæ ale wydaje mi siê ¿e najwiêkszy ciê¿ar tej sytuacji ponios± w³a¶nie ma³e i ¶rednie warsztaty. Wiem ¿e koncerny ju¿ my¶l± jak przechytrzyæ system i zadbaæ o interes swoich najwiêkszych klientów serwisowych ale to niestety odbêdzie siê kosztem ma³ych.
Ponadto z tego co wiem to chc± te¿ Novolowi dowaliæ w miejscu gdzie jest s³aby.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2017-01-29, 17:02   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Nie dramatyzujcie. Nic siê nie zmieni. Oni mog± sobie wpisywaæ co chc±, nawet materia³y i czê¶ci z Chin. W ka¿dej decyzji o wyp³acie pisz± o porozumieniach wertykalnych, wytycznych KNF itd. Fina³ jest taki, ¿e to kodeks cywilny i utrwalona w doktrynie wyk³adnia, okre¶la sposób likwidacji szkody. A tam jest mowa o technologii producenta. Novol nie ma dopuszczeñ wiêc jest niezgodny. Zwróæcie uwagê jak ubezpieczyciel chce zrobiæ ca³kê. Wtedy pamiêta o wyk³adni prawa i robi tylko na orygina³ach. Jak nie da siê zrobiæ ca³ki, i trzeba zrobiæ szkodê czê¶ciow±, to wtedy daj± czê¶ci z chin i ceny z dupy.
Zaufajcie mi. Mam czarny pas w dojeniu ubezpieczalni.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Novol rafman
Wysany: 2017-01-30, 08:10   Ad . Novol i ubezpieczyciele
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 54
Witam!
Firma NOVOL nie ma nic wspolnego z obnizeniem stawek przez ubezpieczycieli. Nie uczestniczylismy w zadnych rozmowach Audatexu, PZU ani innych ubezpieczycieli. Nie wierzcie w bzdury, ¿e stoi za tym NOVOL czy jakikolwiek inny producent materialow lakierniczych. Jak slusznie ktos powyzej napisal, dla NOVOLa tez dotychczasowe rozwiazania byly korzystne. To zagrywka firm ubezpieczeniowych majaca na celu obni¿enie wyp³acanych odszkodowañ.

Rafa³ Mania NOVOL
 

glover
Wysany: 2017-01-30, 11:11   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
O¶wiadczenie jednoznaczne tylko ciekawe kto w takim razie z polskich producentów wystêpuje jako ta tajemnicza polska firma z tego skanu wklejonego przez lukasa?
Nie znam siê ale na logikê to musi byæ firma z pe³nym systemem lakierniczym i to pewnie wodnym, zgodnym z VOC.
 

lukas
Wysany: 2017-01-30, 12:22   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
¯eby nie by³o w±tpliwo¶ci sk±d pochodzi wklejony tekst to podajê linka.
http://pim.pl/uploads//2017/01/2017010410222.pdf
 

lukas
Wysany: 2017-01-30, 12:34   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
No i jeszcze w kwestii samej firmy Novol i tego co napisa³ Novol rafman:

"Petycja do UOKiK

Wa¿nym elementem spotkania by³o podpisywanie przez firmy blacharsko – lakiernicze (i nie tylko) petycji skierowanej do prezesa UOKiK (pe³na tre¶æ 1_PETYCJA_AZT_UOKiK) dotycz±cej zwrócenia szczególnej uwagi na manipulacjê kosztorysami napraw powypadkowych w zakresie warto¶ci materia³ów lakierniczych, w tym wprowadzenia do koszyka materia³ów lakierniczych produktu firmy Novol. Co wa¿ne: od ponad 20 lat metoda wyliczania kosztów lakierowania i materia³ów lakierniczych wg. AZT jest najbardziej popularna w Polsce, ale nigdy nie zdarzy³o siê, aby bez uzasadnienia i zaakceptowania przyczyny, dostawca narzêdzia kalkulacyjnego wprowadzi³ zmiany. Zasadno¶æ takiej decyzji budzi w±tpliwo¶æ szczególnie w kontek¶cie utrzymania cen przez wszystkich wiod±cych dostawców lakierów (BASF, AXALTA, AKZONOBEL, PPG Refinish) od lutego 2016r."

Link do ca³ej tre¶ci: http://pim.pl/xi-dyskusyj...h-zrealizowane/
 

GMC
Wysany: 2017-01-30, 12:52   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
glover napisa/a:
ciekawe kto w takim razie z polskich producentów wystêpuje jako ta tajemnicza polska firma z tego skanu


Czyli zapewnienia Pana technika s± ma³o wiarygodne :roll: i z ca³ym szacunkiem, pewnie Pan technik chce dobrze ale widaæ ¿e jednak marketing wie lepiej jak budowaæ wizerunek firmy ^^
 

Feiner
Wysany: 2017-01-30, 13:15   
0
UP DOWN

Posty: 30
Ma³emu to zawsze wiatr w plecy. Wiem ze szkolenia ¿e ch³opaki z Novola (technicy) s± wporz±dku ale jak widaæ to nie by³y plotki, szkoda
 

Przemek 
Wysany: 2017-01-30, 14:03   
0
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
Poka¿emy solidarno¶æ bratersk± .Zadnych zakupów z firmy NOVOL. :>
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

Siekiera
Wysany: 2017-01-30, 15:37   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Feiner napisa/a:
Ma³emu to zawsze wiatr w plecy

Chyba co¶ pomyli³e¶ ;) Jak ju¿ to lepiej brzmi "bogatemu wiatr w plecy" a "ma³emu (biednemu) w oczy ale mniejsza z tym, wiadomo o co chodzi :spoko:
Przemek napisa/a:
Poka¿emy solidarno¶æ bratersk± .Zadnych zakupów z firmy NOVOL. :>

Ja o tym ¿e Novol dogada³ siê z audatexem a po¶rednio ubezpieczalniami to s³ysza³em ju¿ na pocz±tku grudnia. Ich konkurencja kolportowa³a to bardzo sprawnie bo widocznie oni te¿ maj± naciski od swoich serwisów ale to by³o w formie plotki wiêc nie komentowa³em. Skoro PIM pisze to oficjalnie to chyba jednak maj± sprawdzone informacje.

A w ramach solidarno¶ci mogê zdj±æ kilka ich flagowych produktów z pó³ki wiêc nawet jakby kto¶ chcia³ to nie kupi ;P
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2017-01-30, 20:17   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Nie s±dzê, ¿e audatex przypadkowo wci±gn±³ do programu firmê Novol. Nie wierzê w takie przypadki. Novol po latach kpin i drwin ca³ej bran¿y z ich mieszalnika, wypuszcza nowy system Wave 2.0. Premiera tego systemu ma miejsce na targach we Frankfurcie jesieni± 2016. Przypominam, ¿e Novol w Polsce jest kompletnie skompromitowany i niewiarygodny w kwestii kolorystyki. Lata robienia z kolorystów ¶lepców a potem idiotów oraz kneblowanie im ust, spowodowa³y wymarcie systemu BASE.
To dlatego maj± teraz bardzo trudne zadanie, bo ten system podobno ma bardzo dobr± kolorystykê, ale ³ata któr± na w³asne ¿yczenie przykleili na swoje mieszalniki, jest gruba i ciê¿ko j± zedrzeæ. Ci którzy mieli mieszalnik BASE raczej nie uwierz± w kolorystykê Wave i to nie do nich skierowana jest ta oferta.
To oferta do warsztatów sieciowych.
Aby zdobyæ rynek tym produktem, musz± zrobiæ dobry marketing. Dobrym przyk³adem jest linia NFCC. Linia normalnych materia³ów lakierniczych których jako¶æ mo¿na znale¼æ tak¿e u konkurencji Novola, zosta³a uzupe³niona o kilka nowatorskich produktów i stworzy³a modê na naprawê klasyków technologia NFCC. Mega szacun dla kolesia który opracowa³ strategie NFCC i dla Rafa³a który propagowa³ NFCC w warsztatach.
Podobn± drog± id± w przypadku Wave 2.0.
Ostatnio ogl±da³em reklamy na superstacji i wpad³a mi w oko informacja o przyznanych nagrodach z³otej siódemki bran¿y motoryzacyjnej. W¶ród starych i znanych firm by³ te¿ Novol i nagroda na Wave 2.0. Zacz±³em siê zastanawiaæ, co chodzi, ¿e system którego jeszcze na dobr± sprawê nie sprzedaj±, ju¿ zbiera nagrody, tym bardziej, ¿e pozostali laureaci dostali nagrody za co¶ co robi± od lat. Zaciekawi³o mnie to i zacz±³em szukaæ co to za nagrody. Okazuje siê, ¿e ta z³ota siódemka to projekt firmy TV Expo. A firma TV Expo to agencja reklamowa :x:
Poszed³em dalej i przeanalizowa³em kilka innych nagród miêdzy innymi sposób przyznawania nagród Przedsiêbiorstwo Fair Play
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
Zaczynamy rejestracje od podania Nipu na który ma zostaæ wystawiona faktura ^^

Novol ma bardzo dobre dodatki. Wypu¶ci³ pierwszy system którego nie bêdzie siê wstydzi³. Maj± wreszcie mo¿liwo¶æ ekspansji na warsztaty z ca³± technologi±. Dlatego zaczyna siê kreatywny marketing. Nie reklamy w radiu i na torebkach z pieczywem tylko nagrody i wyró¿nienia. Nikt nie sprawdza kto takie wyró¿nienia nadaje bo nikt o tym nawet nie my¶li. W g³owie zostaje komunikat NAGRODA. Skoro j± dostali, to znaczy, ¿e co¶ jest dobre.

Audatex jest jednym z elementów tego marketingu. Niebawem posypi± siê kolejne nagrody. Nikt nie pomy¶la³ o tym, ¿e spowoduje to wyjêcie pieniêdzy z kieszeni. Ale za miesi±c ju¿ o tym nie bêdziecie pamiêtaæ. Ot ca³a tajemnica handlu....
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Dementor
Wysany: 2017-01-30, 20:47   
+1
UP DOWN


Posty: 364
Novol rafman napisa/a:
Nie wierzcie w bzdury, ¿e stoi za tym NOVOL czy jakikolwiek inny producent materialow lakierniczych...... To zagrywka firm ubezpieczeniowych majaca na celu obni¿enie wyp³acanych odszkodowañ.


Tak czytam to co napisa³ Novol rafman, i mam wra¿enie ¿e chyba faktycznie nie wiedzia³ nic bo jakby wiedzia³ to by siê tak nie wyg³upi³. Normalnie zamiast takich s³abych zapewnieñ nale¿a³o napisaæ co da³o to dopisanie produktów novola do tego ca³ego koszyka. Bo mo¿e o czym¶ nie wiemy. Jeszcze trzy dni temu to nawet nie wiedzia³em ¿e jaki¶ koszyk z lakierkami istnieje ^^
A ¿e to to zagrywka firm ubezpieczeniowych to jasne przecie¿ przy takich kwotach jakie rocznie id± na szkody to ka¿de 10% jest olbrzymi± kwot±. Znalaz³em dane z 2014 ¿e na szkody komunikacyjne wszystkie firmy ³±cznie wyp³aci³y 7,4 mld z³ wiêc widaæ jakie to potê¿ne kwoty.

I teraz sobie pomy¶lcie ile tak ¶rednio zani¿aj± wyp³atê 20%, 30%, 40% ?????
Tak, ¶mia³o mo¿na stwierdziæ ¿e okradaj± nas na przynajmniej 2 mld z³ rocznie :shock:
Statystycznie, zak³adaj±c ¿e mamy w Polsce 20 ty¶ warsztatów to ka¿dy warsztat straci³ 100 tys. z³ przychodu z czego pewnie po³owa to robocizna :x:

A teraz Novol prawdopodobnie spowodowa³ ¿e ka¿dy warsztat straci kolejne 10 tys. :roll:
Dla mnie jako mieszalni oznacza to stratê na obrocie jakie¶ 150-200 tys rocznie czyli z grubsza w mar¿y to by³aby roczna pensja dla jednego kolorysty :blee:

Pozdrawiam Prezesa Novola i dziêkujê za ¶wietn± wspó³pracê :spoko:
 

Dementor
Wysany: 2017-01-30, 21:05   
0
UP DOWN


Posty: 364
trze¼wy inaczej napisa/a:
Dlatego zaczyna siê kreatywny marketing. Nie reklamy w radiu i na torebkach z pieczywem tylko nagrody i wyró¿nienia. Nikt nie sprawdza kto takie wyró¿nienia nadaje bo nikt o tym nawet nie my¶li. W g³owie zostaje komunikat NAGRODA. Skoro j± dostali, to znaczy, ¿e co¶ jest dobre.


Trze¿wy na Ciebie zawsze mo¿na liczyæ, dobra robota :spoko:
Czyli za nasz± kasê, ch³opaki z Novola siê bawi±? Tak trzymaæ :>
Zas³u¿yli¶cie ¿eby zalinkowaæ wasz± "nagrodê" ^^
^^
 

GMC
Wysany: 2017-01-30, 21:32   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
W³a¶nie wróci³em z roboty i jem obiad, pewnie go¶cie z marketingu Novola jedz± teraz kolacjê :roll:
Ale co tam zmêczenie, mi³o ¿e temat zrobi³ sie rozwojowy i jest co poczytaæ bo ostatnio jako¶ na forach jakby ubywa³o lakierników. Ciekawe czemu :roll:
Ta "Z³ota Siódemka" tak mnie zaintrygowa³a ¿e znalaz³em takie co¶ :shock:

Czy na Walentynki bêdzie "Z³ota Siódemka" gad¼etów erotycznych? ^^ ^^ :D :D


 

GMC
Wysany: 2017-01-30, 22:05   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Ej, no sorry ale nie mogê sie opanowaæ ze ¶miechu i muszê to wstawiæ ^^ ^^ ;P
"Bardzo nas cieszy, ¿e nasze starania zosta³y docenione nie tylko przez bezpo¶rednich klientów, ale tak¿e przez kapitu³ê programu "Z³ota Siódemka"


http://spectral.pl/aktual...-motoryzacyjnej

Ciekawe którzy to klienci docenili ju¿ ten system? Ale tak jak pisze Trze¼wy, za pó³ roku ta nagroda ¿y³aby ju¿ swoim ¿yciem i nikt by nie wnika³ o co kaman.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2017-01-30, 22:12   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Przekombinowali trochê.

A tak na powa¿nie, to nie ma co wieszaæ psów na Novolu. Zawsze jest tak, ¿e silniejszy zjada s³abszego. Mo¿na tylko zrobiæ ¿eby mniej mu smakowa³o. Tak to ju¿ jest skonstruowane. Jedyny sposób ¿eby omin±æ te obni¿ki, to robiæ kosztorysy w ASO. Faktur± za kosztorys te¿ mo¿ecie obci±¿yæ ubezpieczalnie bo to jest koszt wyliczenia warto¶ci szkody.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2017-01-30, 22:30   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
W poszukiwaniu Z³otej Siódemki przez przypadek znalaz³em w sieci co¶ czego chyba nie powinienem znale¼æ :x: Okaza³a siê szczê¶liwa ^^

Panie i Panowie ...... tadadam tadam og³aszam prapremierê ca³kiem nowego systemu

SPECTRAL BASE 2.0 czyli nowa konwencja :cool: :D

Poniewa¿ pliku w pdf nie mo¿na za³±czyæ, przerobi³em na jpg

SB201.png
Plik cignito 122 raz(y) 68.92 KB

SB202.png
Plik cignito 81 raz(y) 72.87 KB

SB203.png
Plik cignito 93 raz(y) 72.03 KB

SB204.png
Plik cignito 36 raz(y) 57.71 KB

 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2017-01-30, 22:37   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Dziwisz siê Siekiera? Przecie¿ przyznaæ siê w bran¿y, ¿e masz Base to tak jakby przyznaæ siê przy rozochoconych rubasznych ¶winkach, ¿e ma siê problemy ze wzwodem.
Tamten system jest bez przysz³o¶ci. Ceny na poziomie wy¿szej pó³ki a kolorystyka na poziomie Kapci. Nikt normalny tego nie kupowa³. Je¿eli BASE 2.0 zaliczy wpadkê, poci±gnie te¿ Wave 2.0. Ja to wiem, Ty to wiesz, ale czy Oni ju¿ to zrozumieli, przekonamy siê za rok.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2017-01-30, 22:57   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Przecie¿ przyznaæ siê w bran¿y, ¿e masz Base to tak jakby przyznaæ siê przy rozochoconych rubasznych ¶winkach, ¿e ma siê problemy ze wzwodem.

:spoko:
To by³o pewne ¿e zrobi± now± konwencjê, dziwiê siê jedynie dlaczego tak pó¼no choæ patrz±c po dacie na karcie to pewnie s± ju¿ tu¿ przed premier± a j± im zepsu³em :x:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2017-01-30, 23:38   
+1
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Nie bêdzie premiery. Kupi³by¶ kolejny mieszalnik Spectrala? Nie! 80% Spectralowców odpowie to samo. Pozosta³e 20% to masochi¶ci albo monomieszalnie które wierz±, ¿e tak musi byæ, bo tak im kto¶ powiedzia³.
Moim zdaniem, zrobi± podmiankê. Mo¿e na pocz±tku bêdzie to kosztowne, ale je¿eli ten system jest na poziomie przynajmniej APP, to ludzie sami zaczn± na nim robiæ tym bardziej, ¿e zamieni± zaschniête pigmenty na nowe.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2017-01-30, 23:40   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Powiem wam ¿e teraz to przez ten internet i FB to nic siê nie ukryje i jak siê tak zacznie dr±¿yæ to ciekawe rzeczy mo¿na wyszperaæ
np. komentarz osobnika o imieniu Zbychu w zestawieniu z jego znajomymi na fb z których przynajmniej 5 pracuje w Novolu a wiêkszo¶æ jest z Komornik daje do my¶lenia :x:
Czy¿by by³y niezadowolony pracownik Novola wiedzia³ co¶ i chlapn±³? :roll:

https://www.facebook.com/...f=pb_friends_tl

FBSV1.png
Plik cignito 155 raz(y) 473.11 KB

 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2017-01-30, 23:47   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
Czy¿by by³y niezadowolony pracownik Novola wiedzia³ co¶ i chlapn±³?

S±dz±c po zdjêciu, to chyba kole¶ który wymy¶li³ kolorystykê w tym mieszalniku który ja mia³em. Na bank to on.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2017-01-30, 23:54   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
^^ ^^

Jakby zamienili za free to pewnie czê¶æ uratuj± ale tak jak mówisz bêdzie kosztowne. Zauwa¿y³e¶ ¿e zmieni³a siê proporcja?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2017-01-30, 23:56   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Nie zwróci³em uwagi. Pewnie co¶ kupili od kogo¶.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2017-01-31, 00:05   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Jak kupili od chiñczyków to siê nie po³apiemy ale równie dobrze mogli zrobiæ przeróbkê swojego tylko czy to ma sens?
 

Dementor
Wysany: 2017-01-31, 02:36   
0
UP DOWN


Posty: 364
£adna jazda ale Zbychu kolorysta jest ponad wszystko :cool:
Na sta³e zamontowali mu mikroskopy na twarzy ¿eby wiêcej kolorów dziennie robi³ a logo na koszulce ma ostrzegaæ i mówiæ "NIE WKUR.IAÆ KOGUTA" ^^ ^^ ^^ ^^
 

glover
Wysany: 2017-01-31, 08:47   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Handlowiec co¶ mi mówi³ ¿e juz nied³ugo bêdzie nowy system ale jako¶ nie by³em ciekawy i nie poci±gn±³em go za jêzyk
 

GMC
Wysany: 2017-01-31, 09:23   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Tak, tylko najpierw Kapitu³a musi wrêczyæ im na Wielkiej Gali Z£OTE OKULARY 2017 ^^ ^^ ^^
 

Siekiera
Wysany: 2017-01-31, 09:34   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Tak jak my¶la³em, ¿e nie powinienem znale¼æ tej karty z Base 2.0 bo w³a¶nie ju¿ nie jest dostêpna. Zosta³ tylko link :x: Ale to znaczy ¿e Novol czyta i mo¿e we¼mie sobie do serca to co tu zosta³o napisane.
http://spectral.pl/karty_t/ST_BASE_2.0.pdf

1236654.png
Plik cignito 31 raz(y) 127.38 KB

 

GMC
Wysany: 2017-01-31, 09:51   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Tak po ludzku to trochê mi ¿al novola ale jak sobie pomy¶lê ¿e w pi±tek mam umówionego rzeczoznawcê to mi przechodzi ^^
 

Siekiera
Wysany: 2017-01-31, 19:33   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Nie ma co oczekiwaæ ¿e przeprosz± za to, oni mieli to wkalkulowane w ryzyko ¿e jakie¶ niezadowolenie w ¶rodowisku bêdzie. Na pewno mieli te¿ jaki¶ konsultantów obcykanych w relacjach pomiêdzy serwisami a firmami kosztorysuj±cymi i ubezpieczeniowymi. Bran¿a nie jest skonsolidowana na tyle ¿eby zagroziæ im bojkotem a jedyne czego mogli nie przewidzieæ to ten wniosek do UOKIK. Tyle ¿e paradoksalnie ten wniosek mo¿e bardziej zagroziæ innym koncernom z tego koszyka bo nawet sama argumentacja PIM ¿e od ponad 20 lat AZT nie zmienia³o uk³adu w koszyku mo¿e ¶wiadczyæ ¿e by³a jaka¶ niepisana umowa na której wszystkim zale¿a³o aby trwa³a. I nagle pojawi³ siê Novol ze swoim ni¿szym cennikiem i popsu³ biznes. A takie co¶ wykazuje znamiona zmowy cenowej co UOKIK lubi têpiæ. Mo¿e w³a¶nie dlatego koncerny maj± tak± sraczkê a firmom ubezpieczeniowym to jest na rêkê bo kasa zostanie w domu. Novol raczej nie ma siê co obawiaæ UOKIK bo przecie¿ ich cennik jest taki od lat i mo¿na zadaæ pytanie czy to przypadkiem cenniki innych koncernów nie s± celowo zawy¿one? Ryzykiem dla Novola jest jedynie to ¿e jak ju¿ UOKIK zajmie siê spraw± to zacznie te¿ grzebaæ w innych sprawach ni¿ cennik. Mo¿e siê te¿ zainteresowaæ kwesti± legalno¶ci dopuszczeñ wydawanych przez producentów aut co nie by³oby takie z³e.

Niestety przy tej okazji gów.o obryzga³o resztê bran¿y i bêdzie ciê¿ko je zmyæ ;P
I tego Novolowi tak ³atwo nie zapomn± ma³e firmy lakiernicze i mieszalnie i trzeba o tym mówiæ.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2017-01-31, 20:49   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Ja tam nie podzielam Waszych obaw. Zacznijcie robiæ kosztorysy w ASO. Fakturê za kosztorys normalnie przedk³ada siê ubezpieczalni i maj± obowi±zek j± zap³aciæ. Ja siê nie spotka³em jeszcze z sytuacj±, gdzie ubezpieczalnia albo bieg³y s±dowy podejmowa³ dyskusje z kosztorysem servisowym. Nie ma sensu dyskutowaæ z ubezpieczalniami bo im d³u¿ej siê dyskutuje, tym ciê¿ej wyrwaæ kasê.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

gara¿owiec
Wysany: 2017-01-31, 21:22   
0
UP DOWN

Posty: 8
Pytanie lamerskie ale jak zrobiæ taki kosztorys w ASO?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2017-02-01, 11:44   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Pój¶æ do ASO na dzia³ naprawy powypadkowe i powiedzieæ "Dzieñ Dobry! Poproszê o kosztorys" - w du¿ym uproszczeniu tak to w³a¶nie wygl±da.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Firma

Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang