Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
czarnylewis
Wysany: 2017-02-23, 17:56   Auto od oficjalnego dealera. Ocena przed zakupem.
0
UP DOWN

Posty: 2
Witam szanowne grono forumowiczów,

Mam pro¶bê, aby oceniæ stan tego autka. Salon jednej ze znanych marek twierdzi, i¿ auto mia³o wymieniane czê¶ci i by³o malowane. Czy to mo¿liwe, ¿e przy takich wspó³czynnikach nie by³a k³adziona szpachla ?. Przedstawiony za³±cznik to czê¶æ ich raportu z warsztatu. Czy warto siê interesowaæ takim stanem auta poleasingowego?

Bêdê wdziêczny za pomoc.

powloka.jpg
Ocena dealera.
Plik cignito 25 raz(y) 54.14 KB

 

barteek933
Wysany: 2017-02-23, 21:01   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
powiem Ci tak, sprawd¼ sobie najpierw ile w przeliczeniu na mm to jest np 500 mikronów i sobie sam odpowiedz. Widaæ ¿e by³ lakierowany i ja osobi¶cie nie widzê w tym nic z³ego ale 80% polaków jak zobaczy z 300mikronów to ma³o siê nie zesra i lec± teksty ¿e szpachla by³a betoniark± rozrabiana ...
 

czarnylewis
Wysany: 2017-02-23, 21:07   
0
UP DOWN

Posty: 2
Wielkie dziêki za odpowied¼.

Nie mam do¶wiadczenia, a czytaj±c po artyku³ach wszêdzie jest napisane, ¿e po 350um to ju¿ szpachla i, ¿e to ¼le. Poniewa¿ widzê, ¿e istnieje to forum, nie omieszka³em skorzystaæ z opinii waszej - osób które maj± z tym zagadnieniem do czynienia na co dzieñ.
Mogê znie¶æ wymianê elementów mechanicznych w samochodzie, ale rdzy nienawidzê. Auto ma 7 lat, i chcia³bym po prostu oceniæ obiektywnie jego stan.

Czyli rozumiem, ¿e jak na robotê autoryzowanego dealera to nic wykraczaj±cego poza normê?
 

KK 
Wysany: 2017-02-24, 02:22   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Osobi¶cie jakbym mia³ kupiæ auto i jeszcze od dealera, to w ¿yciu bym nie kupi³ wymalowanego parcha. Auto mo¿e mieæ góra 2-3 elementy lakierowane jak dla mnie.
Tak to masz w ko³o ca³e auto obsrane, i tylko patrzeæ jak zacznie siadaæ.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2017-02-24, 11:00   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
To juz inna sprawa. Kk ma racje. Samochod jest caly wymalowany i moga wyjsc rozne dziwne rzeczy. Zale¿y za jakie pieniadze ten samochód.
Nie wiem co to za samochod ale sam bym go raczej nie wzi±³. Chybaze by mial przebieg 20-50k to bym zaryzykowal bo zawsse mozna go polakierowac od nowa. Inaczej odpada
 

KK 
Wysany: 2017-02-24, 21:25   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
W Polsce to najlepiej nie wiedzieæ i siê na niczym nie znaæ, wtedy kupujesz nie¶wiadomie i siê cieszysz, ¿e masz fajne auto, motocykl i Bóg wie co jeszcze.
Jak siê tak patrzy na to wszystko z perspektywy kogo¶ kto siedzi w mechanice, w lakierce i ma trochê pojêcia, to rêce opadaj±.
_________________

 
 

hematol 
Wysany: 2017-02-24, 22:42   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
KK napisa/a:
nie wiedzieæ i siê na niczym nie znaæ, wtedy kupujesz nie¶wiadomie i siê cieszysz
^^
Znam ten w±tek,nawet Kazik ¶piewa³ "kto wiêcej wie ten cierpi bardziej..." :D
A propo 500um czy to du¿o czy ma³o wraz z lakierem na gotowo?
Mam teraz do odbudowy £adê i znajomy by³ na wstêpnych rozmowach ze mn±,bardziej wstêpna lekcja z blacharstrwa i u¶wiadamianie go i czy jest na tyle odporny na niepowodzenia i "brniêcie w bagnie pod górê" przez kilka miesiêcy widziane jego oczami,torche wymiêk³,ja tam to prze³knê ;) .
Wiêkszo¶æ ludzi my¶li,pospawaæ,poszpachlowac i jest na ...lata.. :?:
Dlatego trzeba ich u¶wiadomæ,chocia¿ trochê.
 

KK 
Wysany: 2017-02-24, 23:56   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
500 um to nie jest du¿o, jak by³a rze¼ba, ale jak kupujesz auto to co ma za znaczenie czy jest 700 czy 500. Tak czy siak by³o ¶lumpane i u¶lumpane bêdzie. Jak potem bêdziesz my³ auto i spojrzysz sobie z boku na piêkne fale dunaju to odechce Ci siê myæ auto. Powiem tak, lepiej siê nie znaæ i olaæ to.
Nie wiem, nie znam siê, zarobiony jestem.

Postawmy siê teraz zamiast zwyk³ego kowalskiego. Kupuje auto, wyszpachlowany tarpan, ale on jeszcze o tym nie wiem. Myje z rodzin± w niedzielê auto, ca³a wie¶ wodê donosi. Myj± tym ludwikiem z wod±. Sielanka trwa.
Umy³, cieszy siê biedny, masuje auto, przeje¿d¿a siê.
My¶li nocami przed snem i w ¶nie o aucie cieszy siê.
Jedzie do szko³y autem .... a w szkole znajduje siê jaki¶ ¼dzi¶ co tata jego jest lakiernikiem.
I u¶wiadamia przy kolegach kowalskiego, jaka rze¼ba by³a odstrzelona. ¦miej± siê z biednego tarpaniarza.
Pierwsze uderzenia ciep³a w g³owie kowalskiego chyba ka¿dy z nas zna :D
Wieczorne my¶li i zaburzone sny te¿. My¶li o tym, po co ja rejestrowa³em te¿.

Odbudowa auta na dobrych materia³ach to zupe³nie co innego i inne wymagania.
_________________

 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2017-02-25, 10:37   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
czarnylewis napisa/a:
Auto ma 7 lat, i chcia³bym po prostu oceniæ obiektywnie jego stan.

To co za problem wynaj±æ rzeczoznawcê który dokona pe³nej oceny tego auta ?


Ka¿da "ocena" na podstawie tylko takiego "rysuneczku" jaki tutaj przedstawi³e¶ to tak jak
wró¿enie z fusów ... widaæ ¿e by³o co¶ robione ale tutaj nikt nie wie jak dokonano tych pomiarów w ilu miejscach na ka¿dym elemencie sprawdzono grubo¶æ pow³oki
Nikt tutaj z forum nie zobaczy równie¿ jak to auto wygl±da w tzw. realu
np. jak jest po³o¿ona pow³oka lakieru ,czy kolor na aucie jest jednakowy na wszystkich elementach ,jak s± spasowane elementy nadwozia ,jakie s± szczeliny pomiêdzy elementami itd.
Auto ma ju¿ 7 lat i jest autem poleasingowym czyli zwyk³y Kowalski tego auta nie naby³ i nie eksploatowa³...
Jak zapewne wiesz takie auta kupuj± firmy i u¿ywaj± jako s³u¿bowe a ka¿dy z nas wie jak s± takie auta eksploatowane.
Nie od dzi¶ wiadomo ¿e "najlepsze auta" to w³a¶nie auta s³u¿bowe ...


czarnylewis napisa/a:
Salon jednej ze znanych marek twierdzi, i¿ auto mia³o wymieniane czê¶ci i by³o malowane.

czarnylewis napisa/a:
Przedstawiony za³±cznik to czê¶æ ich raportu z warsztatu.

Masz ju¿ raport z oceny stanu tego auta dokonany w ASO
jakie¶ wnioski s± w nim przecie¿ zawarte po dokonanej ocenie tego konkretnego auta.

Jeste¶ zainteresowany tym autem to wynajmujesz bieg³ego który dokona
niezale¿nej oceny stany i wyceny tego konkretnego auta

Wtedy bêdziesz mia³ dwie opinie na podstawie których mo¿esz oprzeæ
ewentualn± decyzje zakupu auta.
 

KK 
Wysany: 2017-02-25, 21:30   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ta opinia od Dealera, to wed³ug mnie robiona na kolanie, chyba w przewie na kawê, a zak±skê to robili. £adne wide³ki.

Panie ile tam miernik wskazuje... a oryginalna pow³oka od 100-500.
_________________

 
 

Czere¶niak
Wysany: 2017-02-26, 22:16   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 200
Ja to se tak mysle ze to pewnie taka bryka polisingowa to by³a podrapana to w tym ASO to takie zaprawki porobili i dlatego takie grubosci farby sa :spoko:
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTA£E » Off Topic

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang