Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
acidhouse
Wysany: 2008-06-30, 08:18   Walka z chiñszczyzn±
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267

Stali bywalcy i "fish'e" w aerografii dobrze znaj± temat Modele i budowa aerografów, w którym proponowa³em naukê malowania aerografem na sprzêtach wschodniej produkcji.
Sprzêty s± tanie i owszem, ale tanio¶æ nie idzie w parze z satysfakcj± u¿ytkowania. Na forum jest du¿o pytañ odno¶nie czyszczenia czy dokupienia tandetnych podzespo³ów do tandetnego sprzêtu.
Pytanie jest nastêpuj±ce - po co?Je¿eli chodzi o malowanie aerografem rynek w tym temacie jest obfity i nawet w Polsce (choæ po wy¿szej cenie) mo¿na nabyæ dobrej jako¶ci sprzêt.
Pisz±c o dobrej jako¶ci zaczynaj± siê pojawiaæ obrazy:
Badger


Czym ró¿ni± siê produkty wymienionych firm od chiñskiej tandety?

- mark± - posiadaj± swoj± nazwê modelow± - ka¿dy model ma swoje komponenty które najczê¶ciej pasuj± do innych modeli - spróbujcie wpisaæ w googlach dla przyk³adu czê¶ci do AB1000?
Czy co¶ znale¼li¶cie?

- technologi± - ka¿da cze¶æ zosta³a ogl±dniêta, zmierzona i zwa¿ona 3 razy zanim do³o¿ono j± do korpusu, który by³ testowany w tunelu aerodynamicznym :razz: oraz przeszed³ testy upadków i zgnieceñ :razz:
Tak na powa¿nie ka¿dy podzespó³ dobrego sprzêtu przechodzi ostr± selekcjê poprzez kontrolê jako¶ci.
Pytanie drugie brzmi: czy chiñskie aerografy widzia³y siê z kontrolerem :?:

- jako¶ci± materia³ów - najwy¿szej jako¶ci stopy metali buduj± korpus, metale szlachetne do ig³y i dyszy (bior±ce najwiêkszy udzia³ w ruchu podczas malowania), wszystko wyciête przez maszyny CNC z najwy¿szych pó³ek. Zdanie które pada po odpowiedzi na trzecie pytanie brzmi: z tego metalu produkuje siê chiñskie aerografy.
Pytanie jest nastêpuj±ce - jaki jest najtañszy metal wydobywany w Chinach :?:

- za jako¶ci± materia³ów idzie w parze - odporno¶æ - zarówno na ¶rodki chemiczne - jak i uderzenia (nie bierzcie sobie do serca ¿e aerograf s³u¿y do rzucania - lepiej kupiæ sobie lotki lub bumerang). W swej szopie do malowania ( :twisted: Devil laboratory :twisted: ) posiadam miêdzy innymi Paasche VLS - jest to ogromna armata do malowania - ta armata spad³a mi nie raz i nie 2 - zgadnijcie co?
Tak - nic siê nie sta³o. Maluje jak malowa³a po zakupie, nie jest wygiêta ani nawet pêkniêta. Oczywi¶cie b±d¼cie ostro¿ni w przypadku drobnego sprzêtu, warto zainwestowaæ w stojaczek i nie traciæ czasu na szukanie miejsca na stole ¿eby siê farba z kubeczka nie wyla³a. Druga strona medalu to odporno¶æ na chemiê. Przy ma³ych dyszkach rzêdu 0,15 do 0,2 farby wodne s± zdecydowanie lepsze od rozpuszczalnikowych - nie chodzi tu oto ¿e aerograf siê zepsuje czy przegryz± siê oringi - po prostu pigmenty w bazach s± za du¿e i zapychaj± takie maleñstwo. Jednak¿e w aerografach powy¿ej 0,3 mo¿na je ¶mia³o stosowaæ oczywi¶cie z doz± rozs±dku rozcieñczaj±c uprzednio. W ka¿dym aerografie s± pochowane oringi (ma³e, gumowe uszczeleczki), w tych dobrej jako¶ci go³ym okiem zobaczysz 1, a mo¿e nawet 0. W chiñczykach jest ich ca³e mnóstwo, nie do¶æ tego przecieraj± sie po kilku malowaniach. Aerograf staje siê nieszczelny i jego ¿ywot zbli¿a siê nieuchronnie do koñca.
Pytania - brak pytañ.

- precyzja - zarówno w detalach (o czym by³a mowa powy¿ej) jak i w u¿ytkowaniu. Kiedy kupujesz aerograf z najpopularniejszego serwisu za 150z³ z dysz± 0,2 my¶lisz sobie - hmm wypas maluje, jaka linia hmm. Ale bierzesz go po raz 6,7,8,9 i 10 i widzisz ¿e co¶ jest nie tak, linia odskakuje, co¶ chlapie, leci bokiem, co¶ syczy. Wiêc zbierasz kolejne 150 z³ i wyrzucasz je w b³oto, nie by³a to dobra inwestycja :sad:
W koñcu denerwujesz siê tak mocno ¿e zbierasz 350z³ lub 700z³ i kupujesz co¶ z logiem powy¿ej. Ogl±dasz jak buty adidasa, g³askasz i u¿ywasz, u¶miech ro¶nie z ka¿d± minut±, ten u¶miech wcale nie opuszcza twarzy gdy robisz to po raz 10,20,30,40,50 i setny. Oczywi¶cie nie zapominasz o czyszczeniu sprzêtu, nawet najlepsz± na ¶wiecie ³opatê do kopania rowów mo¿esz zmarnowaæ nie czyszcz±c jej. Linia pozostaje taka sama, a czyszczenie nie sprawia takich problemów jak w chinolach, ³atwiejszy dostêp do komponentów.

A teraz Adam S³odowy przedstawi budowê porz±dnego aerografu który sam zmontowa³ z zatyczki od flamastra, korka po winie i o³ówka bez grafitu, wszystko dzia³a i jest napêdzane si³± woli.

PSZE PAÑSTWA LEJDIS EN D¯ENTELMEN

(infinity)


Z pozoru niczym siê nie ró¿ni siê nie ró¿ni od innych - te¿ jest w nazwie AIRBRUSH - poprzedzaj±ce s³owa (nie tylko) zmieniaj± postaæ rzeczy.

high quality airbrushJak wspomnia³em jest z pozoru podobny.
"Podobny bo bli¼niak, czym siê ró¿ni³? Nie mia³ tej tu brody na tej brodzie, dlaczego? Ciekawi ciê dlaczego? Otó¿ ..."
Otó¿ wersja któr± wybra³em "two in one" ma 2 kubeczki, 2 ig³y, 2 dysze, nak³adkê dystansuj±c±. Dyszki w zestawie to 0,15 oraz 0,4 do¶æ du¿a rozpiêto¶æ jednak¿e ¶wietnie siê uzupe³niaj±. Iglice s± równie¿ dopasowane do dyszek (0,15 oraz 0,4). Ka¿da dyszka ma osobn± koronkê zbudowan± podobnie jak w pistoletach lakierniczych - nie posiada jednak kana³ów powietrznych. Koronka jest o tyle dobra, i¿ nie osadza siê na niej pigment w takiej ilo¶ci aby utrudniaæ pracê, jednocze¶nie ca³y czas mamy widok na koñcówkê iglicy oraz zbieraj±cy siê nañ pigment. 2 kubeczki do wyboru to 2ml oraz 5ml znakomicie siê sprawdzaj±, nie malujê bazami wiêc nie potrzebujê wiaderka przy korpusie. Dla potrzeb wiêkszych powierzchni jest mo¿liwo¶æ dokrêcenia kubeczka bocznego (external mix) o pojemno¶ci 15ml. Wszystkie oringi s± pochowane i jedynym który widzê jest oring przy dyszce kiedy rozkrêcam infinity do wyczyszczenia.A co pisze o swoim produkcie producent (firma Harder & Steenbeck - dos³ownie 3 ludzi):

"Infinity - inteligentny i elegancki. Wysoki technologicznie aerograf dla profesjonalnych artystów. Nie jest to tylko aerograf o nowym designie, ale równie¿ prezentuje inteligentne rozwi±zania i ergonomiczn± elegancjê.
Tylko najwy¿szej jako¶ci materia³y po³±czone z projektami CAD i technologi± CNC stworzy³y wysokiej jako¶ci projekt. W aerografie tym du¿y nacisk po³o¿ono na ³atwo¶æ u¿ytkowania, czysto¶æ linii, uniwersalno¶æ aplikacji, a tak¿e ³atwo¶æ w doborze komponentów. Nowy system regulacji d¼wigni spustu oraz skoku iglicy u³atwia dopasowanie do indywidualnych preferencji oraz czyszczenie sprzêtu. Infinity jest nowym produktem firmy Harder & Steenbeck dostêpnym w wersji "solo" oraz "2 w jednym".

Jak to wygl±da od strony bebechów?Je¶li macie jakie¶ dodatkowe pytania postaram siê im sprostaæ.

ENJOY_________________
Training all life
 
 

manieks 
Wysany: 2009-02-20, 16:50   
0
UP DOWN


Pomg: 1 raz
Posty: 112
Skd: Gdynia

Po pierwsze ACIDHOUSE , Twoj nick od dzisiaj bêdê pisa³ du¿ymi literami. Wielki "Rei seiza" za "yari wyci±gniête w kierunku produkcji rodem z za Wielkiego Muru ;)
Po drugie, je¶li mo¿esz, podziel siê jeszcze paroma prywatnymi odczuciami zwi±zanymi z prac± Infinity (- mo¿e jaki¶ .jpg z Twojej pracy wykonanej tym sprzêcikiem? :)
 
 

acidhouse
Wysany: 2009-06-22, 20:38   
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267


Chcia³em siê z Wami oficjalnie po¿egnaæ poniewa¿ nie po¶wiêcam siê ju¿ intensywanie tej wspania³ej sztuce, podawanie pomocnej d³oni dla Was by³o dla mnie bardzo wa¿nym okresem w moim ¿yciu by³a to pasja i przygoda. Byæ mo¿e jeszcze kiedy¶ tu zagl±dne kierowany ciekawo¶ci±. Je¶li zdecydujê siê sprzedawaæ sprzêt to dam Wam znaæ, jest tego trochê z wysokiej pó³ki. Trzymajcie siê ludziska i pracujcie nad sob± - wiedzcie ¿e - wytrwa³o¶æ to smuga ulotnego dymu. A ja...

"gram ¿eby graæ... zreszt± ten co gra³, a nie gra, bêdzie gra³, tylko ten co cenzura³, a ju¿ nie cenzura, ten nigdy tsss..."

_________________
Training all life
 
 

LoboLoco 
Wysany: 2009-06-23, 07:13   
0
UP DOWNPomg: 13 razy
Posty: 660
Skd: Silesia
Trzymaj siê acid i siê nie puszczaj... fajnie by³o ciê "poznaæ" ...
 

manieks 
Wysany: 2009-06-23, 13:05   
0
UP DOWN


Pomg: 1 raz
Posty: 112
Skd: Gdynia
s3a³ka - ale odezwij siê jeszcze bo obieca³e¶ mi co¶ :)
_________________
- ALS IXN XAN -
www.airbrushlab.pl | www.maniex.pl | www.muraliki.pl
 
 

Pietras
Wysany: 2009-07-05, 20:30   
0
UP DOWN

Posty: 2
Ja mam taki aerograf (wersjê solo - 0,15mm) i jestem z niego bardzo zadowolony. Co prawda bola³ wydatek rzêdu 700 - 800 z³ ale nie ¿a³ujê. Bawiê siê nim mniej wiêcej rok. Jedno co od razu mogê powiedzieæ to trzeba dobrze rozrobiæ farbê, bo maleñstwo 0,15mm naprawdê ³atwo jest zapchaæ. Jest naprawdê precyzyjny a¿ do tego stopnia, ¿e du¿e powierzchnie siê ciê¿ko maluje. My¶lê nad dokupieniem do niego dyszy 0,3 lub 0,4mm.

Manieks prace nim wykonane mam na www.pietras-aero.pl.tl

Jako, ¿e jestem studentem (ni w z±b nie zwi±zany kierunek z takimi zabawami tak¿e nie mam zbyt wiele czasu na malowanie. Tak¿e bierzcie proszê poprawkê, ¿e s± to moje pocz±tki.
 

lucas 
Wysany: 2010-02-02, 00:02   
0
UP DOWN


Posty: 5
Skd: Pi³a
Dobry sposób na chinszczyzne ;) polecam spolerowac iglice papierkiem 2500 na mokro farba idealnie bedzie sie 'slizgac' podczas malowania i mo¿na uzyskaæ naprawdê cienkie linie :D
 

Mcdevil 
Wysany: 2011-11-29, 19:58   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Lucas Dobry sposób na chinszczyzne kupiæ dobry wook. Musi byæ gruby by ciep³o rozchodzi³o siê te¿ dobrze po ¶ciankach. Walczyæ na do¶æ du¿ych temperaturach...
A co do aero to uzy³bym nie 2500 tylko flexa w wypadku braku fazy, m³otka ;)

Wydajê mi siê ¿e lepiej zamiast chinola kupiæ VL-Ultra, a ewentualnie jak siê nie wkrêci to odsprzedaæ od ceny odejmuj±c nie kupionego chinczyka(chêtni na pewno siê znajd±:) ). Zyska siê kontakt z normalnym sprzêtem który zostanie a je¶li zabawa nam siê znudzi ewentualna strata hajsu bêdzie ta sama. Niestety tak jak i w znakomitej wiêkszo¶ci innych dziedzin ¿ycia nie posmarujesz nie po¶migasz.
Podtrzymuj±c akcjê Acidhousa zapodam zabawki, co¶ pomiêdzy Paasche a Iwat±.Na stronce gdzie go znalaz³em przeczyta³em ¿e jest zorientowany do detali na blachach, co mi pasuje.
Liniie bez problemu mo¿na wykrêciæ naprawdê cieniutkie, fajna koronka której nie trzeba zdejmowaæ. Malowa³em farbami Medeii AA, Createx, ComArt, Wicked i jest kozunia nie wiem jak z innymi, ciê¿szymi. Trzy typy do wyboru zapodawania, czyli ka¿dy znajdzie co¶ pod siebie. Spirit , Velocity i Jet s± identyczne, w Rage (ten z dolnym zbiorniczkiem) jest trochê wiêksza ig³a 3,inna dysza i koronka. Ale s± zamienne wiêc mozna przebukowaæ sobie 2 na 3 i odwrotnie. Fajnie le¿y w ³apie, spoko siê go czy¶ci jedna ³atwa do wydobycia i wbicia uszczelka w korpusie, mo¿e za wyj±tkiem malutkiej dyszy która jest na wcisk. I areo wkrêca mi siê wizualnie. Z przepchaniem farby mia³em mniej problemów ni¿ z swoimi Iwatami. Nadal trzeba pamiêtaæ ¿e jak zamie¿amy wlewaæ gips to prz 2' bend± problemy.
Dojecha³em kilka cze¶ci ale to raczej moja specyfika. Mog± wystapiæ jakie¶ problemy z dostêpno¶ci± czê¶ci czy z serwisem.I co¶ nowego w zestawie 2' i 3' wiêc nie trzeba kombinowaæ, do tego kilka cenzura³ek. Prawdopodobnie nie ma ju¿ gumowej uszczelki a teflon ale to musia³bym obadaæ, spust i back leaver pokryty jakim¶ paskudztwem glide coat ¿eby ¶migaæ ³atwiej. Dodany bajer do automatyzacji. Zmieniony kubek wziêty z Patriota, Gumowy finger rest, mo¿na zdj±æ bladztwo. Zadupek jak w Anthemie. No i cholera zmieniony kolor :(
Janki chwal± ;) i w sumie mi³e ze upgreiduj± model który lubiæ bardzo ;)
Pozdro
p.s Jak by kto¶ opisa³ jeszcze VL Ultre i Evo to mo¿e mniej durnych do z ¿ygania powielaj±cych tematów by lecia³o.
_________________

 

Mcdevil 
Wysany: 2012-01-23, 20:27   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Paasche VL
Co¶ dla zaczynaj±cych swoj± przygodê jak i tym któ¿y chc± mieæ solidn± 3' i 5' w jednym.VL set zawiera dysze oznaczone jako 1-3-5 , z ig³ami koronkami do tego wê¿yk i s³oiczki. Spoks 3 jak i 5 czyli ok A3, koszulki, maski, ¶cianki. Przepchanie farby na luzaku. Od pocz±tku u mnie by³ ch³opcem do bicia i sprawdzi³ siê. prze¿y³ pocz±tki :) . Teraz u¿ywam go do metalików i pod³o¿a. Ig³y oznaczonej jako 1 fine nigdy nie za³o¿y³em, bo zlewam.
Bydlacze dysze, ciê¿ej przechodz± przez sitko w zlewie ;) . I ig³y siê¿ej uszkodziæ ni¿ w tych precyzyszyn. Ogólnie trochê toporny, ale mo¿e to byæ zaleta na pocz±tku. £atwy w czyszczeniu, teflonowa uszczelka w korpusie. Dolne zapodawanie. Nikt nie na¿eka³( chyba ;) ) . Po czasie jak wkrêci siê malowanie to mozna dokupiæ co¶ z tych powy¿ej. A i ma bajer do przed otwarcia, s³u¿±cy automatyzacji, ale to te¿ zlewam. Kosmetyczne minusy to plastik zadupek. Sprawa czysto wizualna. Istnieje mo¿liwo¶æ dokupienia metalowego. Kartonowe podk³adki w s³oiczkach. Które po chwili wy¿uca siê, ale to w niczym nie robi.

Z schematu widaæ ¿e VLS jest identyko tylko ma inne rozwi±zanie pod³aczenia zapodawaczy farby, oraz ¿e równie¿ popularny VJR do detalu ma sporo spraw zblizonych. A i nie pamiêtam dok³adnie czemu, chyba odbijanie ig³y, jak co¶ takiego wyst±pi po z³o¿eniu to poluzowaæ 20 1/4 obrotu.
Polecam je¶li biega o cenê i uniwersalno¶æ, zamiast chinoli, konkurêcyjna zostaje Ultra H&Sa.


Czemu zdjêcie ok³adki katalogu Paasche z 38r? Bo VL jest brzydalem :D
kto¶ na labie nazwa³ "serdel", "parówa"
Pozdro
_________________

 

Olonor
Wysany: 2012-02-20, 01:56   
0
UP DOWN

Posty: 3
Witam Serdecznie
Czytam i czytam i popieram jak najbardziej akcje tego aby walczyc z kiepskim i beznadziejnym sprzêtem...
jednak ¿e mam pytanie
Taki Ja... szukam taniego sprzêtu aby pobawiæ siê i spróbowaæ swoich si³ w tym fachu...
jednak nie chcia³ bym wydawaæ 400z³ na pistolet z kompresorem
no wiec pytanie brzmi o wskazanie konkretnego sprzêtu na allegro co by by³o jak najtaniej ze sprzêtu który nie jest najgorszy...
dodam i¿ chcia³ bym zacz±æ przygodê z ozdabianiem samochodów i kasków
 

cube 
Wysany: 2012-02-20, 18:54   
0
UP DOWN


Pomg: 3 razy
Posty: 110
hmm, je¶li szukasz i guna (chinole 99-150z³) i pompki komplet w tej cenie to zostaj± tylko chiñczyki, a tam trudno okre¶liæ który jakim jest. który nie kupisz jak tylko siê wkrêcisz i przesi±dziesz choæby na Ultrê H&S'a (nówka to289z³) to dopiero zajarzysz ró¿nicê. chyba ¿e ci siê trafi co¶ z u¿ywanych niechinoli, ale wtedy wszystko zale¿y w jakim stanie jest sprzêt...
 

¯ywiec 
Wysany: 2012-03-17, 08:33   
0
UP DOWN

Posty: 1
Skd: Lublin
Siemano wszystkim :)
Ja chcia³em zapytaæ odno¶nie tego pistoleciku
http://bergone.pl/sklep/p...fesjonalny.html
marka nawet nawet o ile to jest bergone
Ogólnie to potrzebuje aerograf do malowania detali na felgach ewentualnie jaki¶ drobiazgów na samochodach i felgach aluminiowych, z czasem mo¿e i odtworze swoje umiejêtno¶ci rysunku. Z pocz±tku bêd± to jednak g³ównie szablony i mam zamiar u¿ywaæ lakierów samochodowych (wyczyta³em ju¿ ¿e te maj± zdolno¶æ rozpuszczania uszczelek w chinolach ;) )
Moje do¶wiadczenie - zaczynam, dopiero kolega który ma zak³ad mnie odrobine uczy
Oczywi¶cie my¶la³em tak¿e o H&S Ultra :)
Mo¿e co¶ jeszcze polecacie w podobnej pólce cenowej?
 
 

Mcdevil 
Wysany: 2012-10-07, 11:29   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 166
Skd: Leicester
Jo tak tylko przy okazji. Ten co zapoda³e¶ ¯ywiec, to na moje klasyczny wstrêciol z china. Wiele imion bedzie mia³ ;) .
_________________

 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Forum Airbrush

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group