Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Mlody100
Wysany: 2021-05-02, 22:47   Lakierowanie motocykla od go³ej blachy kilka pytañ.
0
UP DOWN

Posty: 5
Dzieñ dobry. Lakiernik amator gara¿owy prosi o poradê. Jaki¶ czas temu parê rzeczy polakierowa³em na u¿ytek w³asny, ale do sedna sprawy. Do polakierowania mam stare moto.
Czyta³em du¿o, mam porobione notatki ale i kilka pytañ siê znajdzie.
Plan dzia³ania:
-Blachy ca³o¶ciowo czyszczone szczot± na wiertarê, albo tarcz± rapid strip. Czym lepiej?
-Nastêpnie ca³o¶æ go³ych blach papier 120-240 do nadania przyczepno¶ci
-podk³ad epoksydowy -2 warstwy
-podk³ad akrylowy -2 warstwy
-baza
-klar

Mam do szpachlowania parê miejsc i teraz pytanie malowaæ ca³o¶æ epoksyd 2 warstwy(czy jedna przed szpachlowaniem a druga po) , nastêpnie po odparowaniu szpachla i znów epoksyd 2 warstwy miejscowo na szpachle i na to na ca³o¶æ podk³ad akrylowy( wszystko robione w ci±gu jednego dnia bez matowania podk³adów.
Po szlifie szpachli trzeba to wyczy¶ciæ/odpyliæ/odt³u¶ciæ. Szpachle przedmucham powietrzem, a podk³ad epoksydowy-¶wie¿y sprzed 2-3godz) mo¿na przelecieæ zmywaczem sylikonowy? I ¶cierk± antystatyczn±? Nic siê nie stanie z podk³adem? Bo bêdzie jeszcze aktywny chemicznie. I na to da³bym podk³ad akrylowy na ca³o¶æ bez matowania.

Czy mo¿e najpierw miejscowo pod szpachlowanie podk³ad epoksydowy/szpachla/szlif szpachli/przedmuchanie, odt³uszczenie i ca³o¶æ elementu epoksyd i i podk³ad akrylowy

Czy roz³o¿yæ na kilka dni? W sensie jeden dzieñ epoksyd na ca³o¶æ. Kolejny matowanie epoksydu ,szpachel+szlif szpachli+epoksyd na szpachel, a na 3 dzieñ matowanie ca³o¶ci i podk³ad akrylowy? Chocia¿ to chyba nie najlepszy pomys³ i niepotrzebna dodatkowa praca-matowanie,

Lakier bazowy bêdzie nak³adany po uprzednim wyschniêciu i wyszlifowani podk³adu akrylowego.
I na to bezbarwny po odparowaniu bazy.

Druga sprawa mo¿na szpachle k³a¶æ bezpo¶rednio na plastik, bo ro¿ne rzeczy czyta³em (plastik niewiadomy lekko elastyczny po podgrzaniu opalark± robi siê czarny/spalony/”zagotowany”? i widaæ pêcherzyki. Nie uelastycznia siê po podgrzaniu tylko od razu czernieje.
Na szpachle mo¿na (je¶li tak to po jakim czasie) k³a¶æ PZP i podk³ad akrylowy z uelastyczniaczem czy lepiej epoksyd i akrylowy podk³ad?
Czê¶ci alu zmatowane k³a¶æ tylko podk³ad akrylowy czy daæ najpierw epoksydowy w celu nadania przyczepno¶ci i na niego m/m akrylowy?

Bardzo proszê o wskazówki.
 

MichuMachu
Wysany: 2021-05-03, 23:16   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Ogólnie ja bym odda³ takie elementy do piaskowania lub na sodê je¶li to ma byæ zrobione dobrze ale to ju¿ twoja wola... Napewno ciê to wiele taniej nie wyniesie a siê tylko o robisz przy tym i efekt bêdzie mizerny...Czy roz³o¿yæ na kilka dni? W sensie jeden dzieñ epoksyd na ca³o¶æ. Kolejny matowanie epoksydu ,szpachel+szlif szpachli+epoksyd na szpachel, a na 3 dzieñ matowanie ca³o¶ci i podk³ad akrylowy? Chocia¿ to chyba nie najlepszy pomys³ i niepotrzebna dodatkowa praca-matowanie,


Ja bym wybra³ t± opcjê...ale do 12 godzin mo¿esz po³o¿yæ szpachle bez matowienia epoksydu... Bez promiennika epoksyd ci i tak do koñca nie wyschnie...

Na plastik jest specjalna szpachla do plastyku. Ale jak po³o¿ysz zwyk³a z dodatkiem w³ókna szklanego to te¿ bêdzie ok... Potem proponowa³ bym po³o¿yæ podk³ad poliestrowy ¿eby unikn±æ efektu siadania na przetarciach do plastiku itp( oczywi¶cie mam tu na my¶li miejsca szpachlowane nie ca³y element)... wtedy PZP i podk³ad akrylowy.

Jak po³o¿ysz PZP na szpachle nic siê nie stanie...

Epoksydu na plastik nie stosuj bo nic to dobrego nie wniesie a mo¿e ci siê tylko PZP z nim zwa¿yæ..... Daj akrylowy.... Tylko odczekaj 15 minut ¿eby dobrze wyschn±...

Aluminium w sensie jakie to s± elementy drobnica czy co¶ wiêkszego? Mo¿e lepiej to wypolerowaæ??
 

Mlody100
Wysany: 2021-05-04, 09:47   
0
UP DOWN

Posty: 5
Ok, tak bêdzie dobrze? ca³o¶æ epoksydem 2 warstwy z rana a wieczorem szpachla/szlif szpachli i epoksyd na szpachle 2 warstwy. bêdzie dobrze? (Czy mo¿e epoksyd zostawiæ na kilka dni po czym zmatowiæ/ szpachla i znów epoksyd?)
i Ile daæ czasu na odparowanie miedzy warstwami skoro to tyle schnie?
I teraz lepiej zostawiæ to na kilka dni zeby dosch³o po czym zmatowiæ i k³a¶æ podk³ad akrylowy czy od razu w ten sam wieczór akrylowy?

Szpachla do plastiku jest. Plastik jest ca³y wyszlifowany do go³ego. Mam podk³ad do plastików 1k do gruntowania szybkoschn±cy i pe³ni±cy funkcjê warstwy izoluj±cej czyli to na ca³o¶æ po szpachlowaniu i na to rozumiem ze akrylowy?
Co do epoksydu to mia³em na mysli bezpo¶rednio na plastik/szpachle i na to akryl ju¿ bez podk³adu do plastiku ale opcja 1 chyba lepsza.

Aluminium to lagi, maj± byæ czarne dlatego bêd± malowane. s± ju¿ przeszlifowane lekko p 200 do go³ego
 

MichuMachu
Wysany: 2021-05-04, 17:25   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Ja bym epoksydowi bez promiennika da³ ¿e 2 dni.. teoretycznie mo¿esz to zrobiæ szybciej ale to ju¿ jak uwa¿asz. ;)
Miêdzy epoksydem a akrylowym minimum pó³ godziny...

Tak po szpachli i pzp na ca³o¶æ akrylowy :spoko:

Na aluminium da³bym akrylowy podk³ad i potem ju¿ lakier jaki chcesz ;)
 

Mlody100
Wysany: 2021-05-04, 19:11   
0
UP DOWN

Posty: 5
Trochê siê ¶pieszy bo ju¿ moto gotowe tylko blachy zosta³y do zamocowania, ale chyba roz³o¿ê na kilka dni. Jestem amatorem tak jak mówi³em i warunki gara¿owe. Kiedy¶ co¶ malowa³em na próbê epoksyd i na to akryl w jeden dzieñ i fakt po 2-3dniach nadal by³o miêkkie, ale trzyma ju¿ ze 3 lata.

Czyli tak:
1. Plastik wyszlifowany do go³ego(mam zrobione p400-mo¿e byæ?)/szpachla(pod szpachle grubszym przelecieæ P150?)/szlif szpachli 320 /PZP na ca³o¶æ/podk³ad akrylowy wszystko w 1 dzieñ. Za parê dni po wyschniêciu szlif baza i klar
2. Aluminium wyszlifowane do go³ego p240 na to podk³ad akrylowy. Za parê dni po wyschniêciu szlif baza i klar
3. Blachy bêd± piaskowanie( czy po piaskowaniu trzeba jeszcze to zmatowiæ papierem 150-220?
Podk³ad epoksydowy 2 warstwy. Za 2-3dni matowanie ca³o¶ci(jaki papier pod szpachle a jaki pod podk³ad akrylowy, czy w³óknin± ten epoksyd potraktowaæ?)/szpachlowanie/szlif szpachli/epoksyd na szpachle i znów czekaæ 2-3dni i matowiæ i na to akryl?
Dobrze rozumiem?
 

MichuMachu
Wysany: 2021-05-04, 21:17   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Ad1: p220 !!!pod szpachle!!! odt³uszczasz potem szpachla potem powiedzmy zaczynasz od p120 ,150,.......400 potem PZP i podk³ad akrylowy po ok 15 min w powiedzmy 20st. Reszta ok.

Ad2: tutaj jak po³o¿ysz podk³ad to mo¿esz przygotowaæ na 2 dzieñ pod lakier bo ci na tych,, lagach" nic nie posiada :spoko:

Ad3:tak przetrzyj blachy papierem na g±bce o takiej gradacji jak piszesz.

Z tym epoksydem jest tak ¿e mo¿esz go na³o¿yæ odczekaæ 5 godzin i na³o¿yæ szpachle i tak samo powiedzmy jest z nak³adaniem podk³adu akrylowego na epoksyd tylko tutaj musisz poczekaæ pó³ godziny minimum bezpieczniej godzinê i go nak³adaæ. Ale ja mam promiennik i nie mam problemu z dosuszeniem tego potem... Na twoim miejscu zrobi³bym tak jak piszesz na³o¿y³ epoks po³o¿y³ to na s³oñce na 1 dzieñ zmatowil papierem p220/ 180 na g±bce na³o¿y³ szpachle wiadomo wyszlifowaæ wyrówna³ pó¼niej epoksyd 1 do 2 dni na s³oneczku lub w ciep³e ( materia³y na ¿ywicach epoksydowych zaczynaj± siê utwardzaæ od 15/16 stopni w górê...) Potem szlif p320.....400 na g±bce (opcjonalnie w³óknina na koniec) potem podk³ad akrylowy i na 2 dzieñ szlif pod lakier :spoko:
 

Mlody100
Wysany: 2021-05-04, 21:55   
0
UP DOWN

Posty: 5
Dziêki, mo¿e co¶ z tego wyjdze;)

Na plastiku pod szpachle 220? reszta mo¿e zostaæ 400 tak? No i szpachla te¿ 400

Na blachach jak po³o¿ê epoksyd, który wyschnie to starczy jak miejscowo zmatuje pod szpachle p220/ 180 i pó¼niej tylko miejscowo epoksyd na szpachle i po kilku dniach ca³o¶æ p400 pod akrylowy?
czy po szpachlowaniu jeszcze raz ca³o¶æ epoksydem lecieæ?
 

Mlody100
Wysany: 2021-05-08, 22:05   
0
UP DOWN

Posty: 5
Lagi ju¿ w podk³adzie, plastiki poszpachlowane i w podk³adzie schn± w gara¿u. Blachy czekaj± w kolejce.
Jak po³o¿ê epoksyd(2dni przerwy) matuje pod szpachle 220, szpachla, za godz czy 2 wyprowadzenie szpachli i szlif ca³ego podk³adu epoksydowego 400. nastêpnie epoksyd miejscowo na szpachle i teraz czekaæ godzinkê i k³a¶æ od razu podk³ad akrylowy czy zostawiæ to na kilka dni i znów szlif miejscowo epoksydu co jest na szpachli i ca³o¶æ akryl??
Która opcja lepsza? Bedzie dobrze?
 

Robertlodz09 
Wysany: 2021-05-18, 00:54   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Mlody100 napisa/a:
Jak po³o¿ê epoksyd(2dni przerwy) matuje pod szpachle 220,

Pod szpachlówkê nie musisz wcale matowiæ podk³adu epoksydowego je¶li na³o¿ysz na niego szpachlówkê do 12 godz od jego po³o¿enia na elementach ...
wiesz dlaczego tak siê robi ? ;)
Do 12 godzi od na³o¿enia epoksydu je¶li nak³adasz na niego szpachlówkê poliestrow± nastêpuje wi±zanie chemiczne pomiêdzy epoksydem a szpachlówk±
je¶li jednak przekroczysz ten "czas aktywno¶ci" epoksydu to musisz go ju¿ przeszlifowaæ
tak samo mo¿esz postêpowaæ z podk³adem akrylowym który chcesz nanie¶æ na podk³ad epoksydowy
do 12 godz nak³adasz w technice mokro na mokro a powy¿ej 12 godz ju¿ musisz zmatowiæ
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Pomoc dla amatorów

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga