Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
sawmaster 
Wysany: 2021-07-05, 13:47   Stawka za element w waszych rejonach Polski
0
UP DOWN

Posty: 563
Skd: Bia³ystok
Mam pytanie ile w waszych rejonach bierze siê za element nie mówiê o aso i du¿ych warsztatach bo oni kasuj± ostro, u mnie w okolicach Bia³egostoku nikt chyba nie zejdzie ni¿ej ni¿ 600z³ za element w warsztacie legalnym. Dziwie siê trochê ¿e cenowo za element to w bran¿y lakierniczej wszystko stoi, a jak nie stoi to siê niemrawo rusza. Nie wiem czy jest sens robiæ w tej bran¿y. Jak my¶licie? Wykoñczeniówka 2 dni roboty i praktycznie 1500z³ na czysto.
 

MichuMachu
Wysany: 2021-07-06, 12:36   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Bran¿a blacharsko lakiernicza idzie ku upadkowi...
Jak dla mnie to ten zawód wg nie jest przysz³o¶ciowy... Chyba ¿e pracujesz w autoryzowanym serwisie bo takie jeszcze przez najbli¿sze lata bêd± mia³y racjê bytu lub powa¿ne zak³ady zajmuj±ce siê renowacja samochodów zabytkowych...
A czy 600zl to du¿o czy ma³o to pojêcie wzglêdne bo sam wiesz ¿e ró¿nie schodzi z ró¿nymi elementami.... Dla mnie to nie jest du¿o wrêcz niezbêdne minimum np za nowy przedni b³otnik w kataforezie....
Jak nie musisz siê w to pchaæ to siê nie pchaj jest du¿o innych przyjemniejszych zawodów w których siê nie o wkur.... A zarobisz :spoko:
 

Czere¶niak
Wysany: 2021-07-08, 09:15   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 200
sawmaster napisa/a:
Wykoñczeniówka 2 dni roboty i praktycznie 1500z³ na czysto.

to 15 tysiaka za 20 dnia roboty ... ale kasiora :cool:
rocznie masz 180 tysia na kontasie ... sporo ...
no walkiem tyle kasy na autosach to nie wymaluje :nie:
 

MichuMachu
Wysany: 2021-07-08, 21:00   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Czere¶niak napisa/a:
sawmaster napisa/a:
Wykoñczeniówka 2 dni roboty i praktycznie 1500z³ na czysto.

to 15 tysiaka za 20 dnia roboty ... ale kasiora :cool:
rocznie masz 180 tysia na kontasie ... sporo ...
no walkiem tyle kasy na autosach to nie wymaluje :nie:


Czesiu dobrze gada na us³ugach to jest hu... Nie zarobek....
Jedynie produkcja lub handel... Ale do pewnych wniosków trzeba doj¶æ samemu... ;)
Dobrych parê lat temu udziela³ siê tu na forum taki go¶æ jak PROJEKTER i ¿a³ujê ¿e go wtedy nie s³ucha³em ¿eby tym ca³ym refinischem pieprzn.... I i¶æ w przemys³... Dopiero teraz cz³owiek zm±drza³ ale jak to mówi± lepiej pó¼no ni¿ wcale ^^
 

Robertlodz09 
Wysany: 2021-07-10, 00:40   
+1
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
MichuMachu napisa/a:
Bran¿a blacharsko lakiernicza idzie ku upadkowi...
Jak dla mnie to ten zawód wg nie jest przysz³o¶ciowy...

Ca³a nie idzie tylko sektor "komórkowy" pada na pysk ... no có¿ "warsztatów" tyle ¿e roboty brakuje
poza tym teraz ju¿ auta nie op³aca siê reanimowaæ tylko zez³omowaæ i kupiæ nastêpnego kondona i przeje¿dziæ znów jak siê uda z 3-4 lata i jak zaczyna ju¿ i ten ca³kiem sypaæ to nastêpnego ...
Dobry rower kosztuje wiêcej jak auto które jeszcze ma wa¿ny przegl±d i ubezpieczenie ;)
Tylko to nie jest "klientela" która pozwoli siê komukolwiek rozwijaæ ... niestety ale to samobójstwo na w³asne ¿yczenie ... jak zaczynasz babraæ siê w takich ¶mieciach i liczysz na to ¿e bêd± do Ciebie przyje¿dzaæ ;)
To dzia³a wg starej zasady - z kim przystajesz takim siê stajesz ... lepisz biedakom to zostajesz biedakiem ... ^^
proste jak budowa cepa :spoko:
Trzeba niestety ale uderzyæ wysoko ¿eby by³y z tego monety i perspektywy rozwoju poza tym nie tylko same us³ugi ale te¿ np. handel czy produkcja np. bram wjazdowych itp
I tak ludzie id± do przodu a nie klepi± ¿e bida straszna bo za element cena nie ro¶nie ...
600z³ ... ma³o ... a pomy¶lcie ¿e s± biedacy którzy dla handlarzy k³ad± lakier na te elementy po 250z³ nie zale¿nie czy maska czy drzwi .. te¿ jak to us³ysza³em od takiego bieda lakiernika z Przemy¶la to my¶la³em ¿e ¿le us³ysza³em ... :sciana:
Biedak narzeka³ ¿e tyra tyra i gówno z tego ma a jeszcze mu przyje¿dzaj± i pokazuj± ¿e tu paproszek tam co¶ wpad³o ¿eby z tej bieda ceny urwaæ jeszcze ... :tak:
Zobaczcie co siê ju¿ zrobi³o na forum ... kiedy¶ to by³a jaka¶ wymiana informacji a teraz to takie "porady" dla takich co zamiast daæ bieda lakiernikowi zarobiæ za pomalowanie elementu to sami sprayem zw³oki swojego auta opryskaj± ... jeszcze s± pe³ni nadziej ¿e te ich pordzewia³e progi po próbie zeskrobania rdzy oka¿± siê jak prosto z fabryki ... ;)
PROJEKTER nie mia³ do i dla kogo tutaj przekazywaæ swoje uwagi i jakie s± czy bêd± trendy na rynku lakierniczym dlatego da³ sobie spokój
Chcecie poczytaæ co pisze obecnie to siêgnijcie po pisma bran¿owe dla lakierników tam s± te¿ i jego artyku³y :tak:
Przecie¿ ostrzega³ ¿e lepienie za grosze to droga do w³asnego unicestwienia siê ...
Chcesz zarabiaæ to musisz zainwestowaæ inaczej bêdziesz wegetowaæ ...
Lakiernictwo by³o jest i bêdzie i jest to bran¿a która sie rozwija trzeba tylko popatrzeæ gdzie siê w niej wkrêciæ a nie siedzieæ u siebie i wygladaæ czy przyjedzie Pan Klient i mo¿e da nam zarobiæ ... 600z³ albo Pan Handlarz i wci¶nie nam 500set za 2 elementy ^^
Za polakierowanie Junaka od podstaw wo³aj± ju¿ od 4.5 tys z³ a wiem ¿e s± warsztaty co za tak± kwotê nie chc± siê dotykaæ bo tyle maj± zleceñ
Znam lakiernie która jest tak ob³o¿ona ¿e robi zapisy na lakierowanie tylko ceny tych aut zaczynaj± siê od 100 tys z³ ... masz co¶ tañszego to nawet nie masz po co tam jechaæ :cool:
Znajomy w zak³adach lakieruje ¶mig³owce ... znam ludzi którzy siedz± w szkutnictwie i lakieruj± jachty motorówki ...
Po co lakierowaæ osobówki jak mo¿esz lakierowaæ ciê¿arówki busy wagony czyli ju¿ wchodzimy do przemys³u ... inna klientela bez wymagañ ¿e gdzie¶ paproszek jest na drzwiach od kabiny albo mo¿e troche kolor nie pasuje do tego co by³ ;)
To s± narzêdzia pracy do zarabiania a nie ogl±dania maj± przynosiæ firmie zysk
Co np. w ¶mieciarce bêd± pracownicy ogladaæ czy polakierowana klapa ma inny odcieñ od reszty auta ... :D
 

MichuMachu
Wysany: 2021-07-10, 07:02   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Zgodzê siê z tob± Robercie, ale i tak jakbym mia³ teraz zaczynaæ od pocz±tku to bym siê w to nie pcha³ ;)
W tej chwili mam warsztat z lakiernia blacharnia i mechanika i tak jak wspomnia³e¶ lakieruje tylko ciê¿arowe bo w okolicy nikomu nie wjedzie taki samochód na warsztat... Ale i tak siê z tego powoli wycofujê i wchodzê w produkcjê maszyn i powiem ci szczerze ¿e jak na razie nic mnie nie zachêca ¿eby wróciæ do samochodow ;)
Celowaæ wysoko mo¿na owszem ale we¼ pod uwagê ile to jest nerwów z takimi samochodami powy¿ej 100 tys. Do tego dochodz± pracownicy bo sam nie ogarniesz wszystkiego. I to jest to co mówi³em wcze¶niej jest du¿o innych zawodów które s± zbli¿one do blacharstwa czy lakiernictwa i jakby to powiedzieæ du¿o ,, prostsze" ,,³atwiejsze" a zarobkowo wg mnie du¿o lepsze. Ja osobi¶cie bym siê ju¿ w us³ugi nie pcha³ :D
Ka¿dy ma swoje zdanie a co do forum to masz racjê dobrych parê lat temu to z samego czytania da³o siê wiele nauczyæ i wyci±gn±æ wnioski bo by³ przemia³ informacji. Teraz to wszystko klapnelo tak jak te wszystkie przydomowe warsztaciki. Nie chcê tu nikogo obra¿aæ absolutnie ale zerknij jak wygl±daj± domy w³a¶cicieli tam gdzie jest baner BLACHARSTWO LAKIERNICTWO. My¶lê ¿e to daje samo do my¶lenia a jak np wygl±da dom czy podwórko u go¶cia który co¶ produkuje...
Ja ciê Robercie bardzo szanujê bo twoja wiedza jest o wiele wiêksza ni¿ moja i zawsze s³u¿ysz dobra rad± i znajdujesz na to czas ca³kowicie charytatywnie a to siê ceni :spoko:
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Firma

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group