Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
michallodz
Wysany: 2021-09-08, 00:10   Novol Protect 360 vs Novol for Classic Car
0
UP DOWN

Posty: 24
Hej
Jest tu kto¶ kto u¿ywa³ obu tych podk³adów? Robiê Scirocco z 84r i mam ju¿ prawie gotow± blachê i stojê przed wyborem epoksydu.
Zasadnicze pytanie brzmi czy ten classic car jest warty tych pieniêdzy? Cena jest zauwa¿alnie wy¿sza a przy skali ca³e auto ze wszystkich stron robi siê kwota :D
A mo¿e jaki¶ inny produkt polecacie?
 

MichuMachu
Wysany: 2021-09-08, 07:58   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Godny polecenia jest jeszcze master bond :spoko:
Ja osobi¶cie u¿ywam 360-tki ale prawdopodobnie jakbym robi³ samochód na którym by mi zale¿a³o wzi±³ bym mimo wszystko linie classic car. Nie bez powodu jest dro¿sza. ;)
 

Robertlodz09 
Wysany: 2021-09-08, 09:06   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
michallodz napisa/a:
Zasadnicze pytanie brzmi czy ten classic car jest warty tych pieniêdzy?

Tak jest wart tych pieniêdy tak¿e nie masz nawet co porównywaæ jako¶ci tego podk³adu do innych produktów jakie tutaj padaj± ....
Z lini± produktów Novol for Classic Car mam ju¿ do czynienia od chwili siê jej pojawienia (od 2013r) tak¿e
nie masz co ¿a³owaæ finansów na ich zakup s± warte tej ceny
tak samo polecam szpachlówkê oraz podk³ad akrylowy z tej linni
Po nicku widzê ¿e mo¿esz byæ z £odzi tak¿e na miejscu masz do kupienia w sklepie u ch³opaków
z Castom Factory
Wysy³kowo mo¿esz je kupiæ w Anglocars Warszawa
Na materia³ach z tej linii pracuje wiele du¿ych firm zajmuj±cych sie profesjonalnie renowacj± aut zabytkowych a auta odnowione z zastosowaniem tej linii czêsto spotykam na wystawach klasyki motoryzacyjnej np. Auto Nostalgia w Warszawie czy na halach targowych Ptak w Nadarzynie :spoko:
 

Robertlodz09 
Wysany: 2021-09-08, 09:20   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
michallodz napisa/a:
Robiê Scirocco z 84r

michallodz napisa/a:
Cena jest zauwa¿alnie wy¿sza a przy skali ca³e auto ze wszystkich stron robi siê kwota

Tak patrz±c na te Twoje auto to w sumie nie jest to znów jaki¶ cenny okaz zabytkowej motoryzacji
tak¿e mo¿esz je¶li jest dla Ciebie za du¿y wydatek na te materia³y lakiernicze które potrzebujesz do renowacji tego auta kupiæ co¶ tañszego
Za 500 z³ to obkupisz siê materia³ami z jakie¶ firmy no-name tak ¿e Ci jeszcze zostanie na jakie¶ drugie auto ;)

Teraz tak powa¿nie .... auto masz o nie wielkiej warto¶ci tak¿e musisz sam wybraæ czy kupujesz materia³y
dro¿sze czy mo¿e te tanie gdzie jaka cena taka jako¶æ ...
To Twój wybór ... Novol 360 te¿ siê sprawdzi na takim aucie i da Ci jakie¶ zabezpieczenie
ale jako¶ciowo do Classica to nawet nie ma co go porównywaæ ...
To tak jak wiekszo¶æ firm ma produkty premium ale te¿ produkty economi
ró¿nica w cenie z czego¶ wynika ... nie tylko z nazwy ;)
Gdyby¶ mia³ do renowacji jakiego¶ zabytkowego Mercedesa za 100 200 czy te¿ 300 tys z³ to bym
tylko ten podk³ad Ci poleca³ ale przy takim VW to ju¿ sam musisz zdecydowaæ co chcesz i te¿ mo¿esz kupiæ za okre¶lon± kwotê przeznaczon± na renowacjê swojego auta :spoko:
Polecam siê zorientowaæ ile kosztuje renowacja lakiernicza takiego classica od podstaw w dobrym specjalizuj±cym siê w takich renowacjach warsztacie
Ta cena nie bierze siê z kosmosu .... materia³y lakiernicze na takie auto trochê kosztuj±
poza tym takie auto zostaje ze swoim w³a¶cicielem na lata jak nie do koñca jego (w³a¶ciciela) ¿ycia ...
 

michallodz
Wysany: 2021-09-08, 23:51   
0
UP DOWN

Posty: 24
wiem, ¿e sciro nie jest i pewnie nigdy nie bêdzie jakim¶ wartym setki tysiêcy modelem ale to nie o to chodzi, nie zamierzam go nigdy sprzedawaæ zdechnie razem ze mn± wiêc nie zamierzam oszczêdzaæ na materia³ach.
Ju¿ nawet podczas czyszczenia budy zauwa¿y³em ró¿nicê miêdzy epoksydami jak zaczyna³em ten "projekt" parê lat temu to kilka miejsc zabezpiecza³em epoksydami bo wiedzia³em, ¿e wzejdzie siê na to d³u¿ej i tam gdzie by³ w miarê dobry epoksyd z reszt± chyba novola trzyma³ siê solidnie a tam gdzie prysn±³em czym¶ za 30z³/l to od samego patrzenia od³azi³o :P nie ma ¿alu bo swoje zadanie na czas stania pod dachem spe³ni³.
W ka¿dym razie potrzebowa³em od kogo¶ potwierdzenia ¿eby braæ classic car ;p
 

Robertlodz09 
Wysany: 2021-09-11, 23:47   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
michallodz napisa/a:
nie zamierzam go nigdy sprzedawaæ zdechnie razem ze mn± wiêc nie zamierzam oszczêdzaæ na materia³ach.

A jaki masz przeznaczony bud¿et na materia³y ?
 

michallodz
Wysany: 2021-11-07, 22:56   
0
UP DOWN

Posty: 24
Robertlodz09 napisa/a:
michallodz napisa/a:
nie zamierzam go nigdy sprzedawaæ zdechnie razem ze mn± wiêc nie zamierzam oszczêdzaæ na materia³ach.

A jaki masz przeznaczony bud¿et na materia³y ?


Nie robiê takich kalkulacji wolê nie wiedzieæ ile w to ju¿ posz³o i ile jeszcze pójdzie. Rozwleka siê to na tyle lat, ¿e jako¶ ud¼wignê :P

Natomiast pojawia siê kolejne pytanie.
Czy je¶li zacz±³em od tego podk³adu to teraz muszê trzymaæ siê ju¿ wszystkich produktów Novola z tej linii? Czyta³em ró¿ne opinie, ¿e niektóre produkty maj± lepsze inne s³absze i pytanie je¿eli chodzi o szpach³owki, podk³ad jaki¶ wype³niaj±cy, bazê i klar to co polecacie?
 

MichuMachu
Wysany: 2021-11-08, 01:13   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Nie musisz siê trzymaæ ich produktów aczkolwiek zaraz ci tu tak napisza ;)

Szpachlówka wg mnie novol carbon rewelecja :spoko:
O podk³adach epoksydowych masz wy¿ej :tak:
Podk³ad poliestrowy novol protect 380 te¿ bardzo fajny produkt
Bazê proponuje RM
A clar MC 500

Masz podany sprawdzony system w miarê mo¿liwo¶ci na niewielkich kosztach :spoko:
 

michallodz
Wysany: 2021-11-08, 19:18   
0
UP DOWN

Posty: 24
Doprecyzujesz co masz na my¶li jako RM? Nie znam tego a net te¿ daje ró¿ne wyniki ;)
 

Robertlodz09 
Wysany: 2021-11-08, 20:20   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
michallodz napisa/a:
co masz na my¶li jako RM

Znany czo³owy producent materia³ów lakierniczych
dystrybutorem na Polskê jest Grupa CSV Szczecin

michallodz napisa/a:
je¶li zacz±³em od tego podk³adu to teraz muszê trzymaæ siê ju¿ wszystkich produktów Novola z tej linii?

Zasad± jest w wiêkszo¶ci lakierni ¿e nie miesza siê produktów ró¿nych producentów tak masz t³uczone do g³ów na ka¿dym szkoleniu lakierniczym ...
Tak¿e jak kupi³e¶ epoksyd z lini Novol Classic Car to spokojnie mogê Ci poleciæ aby¶ przykry³ go podk³adem akrylowym z tej samej lini Classic Car której producentem jest Novol
Podk³ad bardzo dobry jako¶ciowo bardzo dobrze siê nim pracuje i jak dla mnie porównywalny jest z podk³adami tych z górnej pó³ki
Szpachlówki z tej lini te¿ nie s± najgorsze szczególnie ciekawe i przydatne jest zmiana barwy szpachlówki po dodaniu utwardzacza i wymieszaniu jej ... widaæ czy dok³adnie wymiesza³e¶ obydwa sk³adniki ze sob± nastêpnie po utwardzeniu te¿ nastêpuje zmiana barwy ... i wiesz kiedy mo¿esz przyst±piæ do jej obróbki po pe³nym utwardzeniu
Taki bajer ;)
Widzia³em ju¿ kilka aut wyszpachlowanych i zapodk³adowanych tymi materia³ami i jak na razie po tych kilku latach nic siê na nich nie dzieje
Z tym ¿e bazy by³y z PPG albo z Spies-heckera tak samo jak i lakiery bezbarwne
Jedna uwaga je¶li robisz takie auto dla siebie i nie zamierzasz je sprzedawaæ to nie ma co oszczêdzaæ na materia³ach poniewa¿ to jest to co najszybciej Ci da o sobie znaæ ... np. lakier straci po³ysk albo zacznie schodziæ itd itd tak samo jak szpachlówka ... mo¿e zacz±æ pêkaæ od s³oñca i temperatury czy te¿ korozji jaka siê pojawi pod ni± ... przyczyn moze byæ wiele dlatego na takie auta materia³y daje siê takie ¿eby cz³owiek móg³ spaæ spokojnie ¿e Ci klient nie przyleci za kilka lat z pretensjami ¿e mu co¶ siê dzieje na aucie ... :D
A nic tak nie cieszy jak ogladasz auto które lakierowa³em np. z dziesiêc lat temu i nadal wyglada tak jak wyjecha³o wtedy z lakierni :cool:

Tutaj kolega zaproponwa³ bazê R-M tak¿e ja do tego bym doda³ te¿ lakier R-M
a do bezbarwnego MC 500 którego producentem jest Lechler to te¿ bym zastosowa³ jego bazê pod ten lakier
Wtedy masz po³±czenie baza lakier jednego producenta
 

michallodz
Wysany: 2021-11-08, 23:59   
0
UP DOWN

Posty: 24
Nie planowa³em w ¿aden sposób oszczêdzaæ bardziej ni¿ podpowiada zdrowy rozs±dek. Je¶li bym mia³ do wyboru dwa produkty z tej samej linii tylko jedno z innym logo ni¿ drugie to wiadomo, ¿e wybra³bym tañsze ale to chyba nie jest w tym przypadku 'kejs' - jak to mówi m³odzie¿
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Technologia i materia³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group