Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
acidhouse
Wysany: 2009-02-15, 22:41   P³omienie HOT ROD
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267

Ka¿dy kiedy¶ marzy³ aby mieæ cokolwiek z p³omieniami HOT ROD, czy by³by to motocykl czy te¿ jakikolwiek pojazd maj±cy ko³a lub nawet kask czy zapalniczka. Oto lekcja z cyklu "Jak to?", uzmys³awiaj±ca i obrazuj±ca jak dokonaæ tego na powierzchniach metalowych typu bak i b³otniki motocykla.


Obróbk± i przygotowanie powierzchni na przyk³adzie motocyklu Honda Shadow


Rozmontowane czê¶ci (bak i b³otniki) szlifujemy (rêcznie lub maszynowo) papierem ¶ciernym (gradacja 320 na pocz±tek) wyg³adzanie na mokro papierem gradacja 600 lub 800


Nastêpnie powierzchniê oczy¶ciæ z resztek fabrycznej ta¶my, zedrzeæ do go³ej blachy i odt³u¶ciæ zaszpachlowaæ nierówno¶ci, ponownie zeszlifowaæ i odt³u¶ciæ


Tak wygl±da przygotowana powierzchnia, elementy takie jak wlew czy zawieszenie zegara nie bêd± malowane i dlatego nale¿y je zabezpieczyæ przed farb± za pomoc± ta¶my papierowej maskuj±cej


Stronê która równie¿ nie bêdzie malowana maskujemy wzd³u¿ krawêdzi


Tak przygotowany zbiornik pokrywamy pokrywamy podk³adem epoksydowym w tym przypadku do farb AutoAir


Przed nak³adaniem bazy powierzchniê przecieramy ¶ciereczk± antystatyczn±


Gdy podk³ad epoksydowy wyschnie, mo¿na pokryæ ca³o¶æ g³êbok± czerni± (lub wybranym ciemnym kolorem) za pomoc± pistoletu. Nak³adamy kilka cienkich pojedynczych warstw, zamiast jednej grubej. Czas wyschniêcia mo¿na ograniczyæ susz±c powierzchniê za pomoc± suszarki lub opalarki


Po wyschniêciu bazy, a tu¿ przed nak³adaniem maskowania przecieramy powierzchniê ¶ciereczk± antystatyczn±. Za pomoc± cienkiej ta¶my (5mm - w tym przyk³adzie ognie hot-rod) kreujemy zagiêcia p³omieni


Na ca³o¶æ powierzchni nak³adamy papier samoprzylepny transferowy o niskiej przylepno¶ci kleju - usuwaj±c za pomoc± miêkkiej g±bki lub plastikowej szpachelki nierówno¶ci i powietrze. Równie dobrze zastosowaæ mo¿na ta¶mê papierow±, jest o wiele wygodniejsza w u¿yciu


Za pomoc± no¿yka do ciêcia precyzyjnego nale¿y wyci±æ elementy tworz±ce wzór p³omieni hot-rod. Nale¿y tu zachowaæ jak najwiêksz± ostro¿no¶æ i precyzjê, aby nie ci±æ ta¶my zbyt g³êboko


Po wyciêciu p³omieni sprawdzamy czy ta¶ma maskuj±ca jest przytwierdzona dok³adnie do powierzchni, tak aby rozpylona farba dociera³a tylko do ods³oniêtej powierzchni wyciêtych p³omieni. Wszelkie niedoci±gniêcia zaklejamy szczelnie i dok³adnie


Elementy ods³oniête malujemy najpierw bia³± baz± tak aby stanowi³a fundamentalny podk³ad dla kolejnych kolorów p³omieni


Po wyschniêciu bia³ej bazy mo¿na pokryæ powierzchniê kolorem ¿ó³tym - po³yskuj±cym


Koñcówki p³omieni pokrywamy za pomoc± aerografu po³yskuj±c± pomarañcz± (kolor mango)


Kolor po³yskuj±cy ¿ó³ty pokrywamy z wiêkszej odleg³o¶ci, przypruszaj±c lekko z³ot± ¿ó³ci± w celu osi±gniêcia lepszego b³ysku ognia


Po wyschniêciu farby odrywamy ostro¿nie maskê z ta¶m, na ca³ej powierzchni. Nale¿y zachowaæ przy tej czynno¶ci wielk± ostro¿no¶æ i czysto¶æ pracy. Ca³o¶æ przeczyszczamy delikatnie ¶ciereczk± antystatyczn±


Pokrywamy bak papierem samoprzylepnym transferowym lub ta¶mami papierowymi. Nastêpnym krokiem jest delikatne rozrysowanie wybranego wizerunku za pomoc± dobrze naostrzonego miêkkiego o³ówka


Podobnie jak p³omienie wycinamy kszta³ty, jednak¿e ka¿dy z kszta³tów osobno (w tym przyk³adzie oczodo³y, zêby oraz kszta³t). Ka¿dy z wyciêtych elementów nale¿y ostro¿nie wyci±æ (nie rw±c) i przykleiæ do czystej powierzchni delikatnie tak aby mo¿na by³o je powtórnie wykorzystaæ jako szablon. Za pomoc± kolorów bia³ego i czarnego oraz szablonów z standardowymi krzywymi nanosimy ¶wiat³ocieñ na malowan± powierzchniê


W oczodo³ach malowanej czaszki za pomoc± bia³ej i ¿ó³tej s³onecznej farby z "wolnej rêki" malujemy w¶ciek³e p³omienie


Ostatni± wykonywan± czynno¶ci± jest precyzyjne na³o¿enie zarysów hot-rod'owych p³omieni. W tym celu potrzebujemy farby kontrastuj±cej (w przyk³adzie - niebieski techniczny) oraz pêdzelka o d³ugim, lekko giêtkim, prostym w³osiu. Zadanie nie jest proste i wymaga ogromnej koncentracji. Niedoci±gniêcia lub ma³e "wyjazdy" mo¿na skorygowaæ w kierunku biegu p³omienia lub kierunku przeciwstawnym (widaæ to dobrze na baku)


Po wyschniêciu ca³o¶ci ostateczn± czynno¶ci± jest pokrycie powierzchni lakierem bezbarwnym, 2 cienkie warstwy powinny byæ wystarczaj±ce. Je¿eli nie mamy odpowiednich warunków powinien dokonaæ tego profesjonalny lakiernik, który nie pope³ni b³êdów lakierniczych w czasie malowania


Oto HONDA SHADOW po zakoñczonym malowaniu

_________________
Training all life
 
 

Lucyfer 
Wysany: 2011-02-22, 15:34   
0
UP DOWN

Posty: 12
Skd: P³oñsk
zawsze mnie ciekawi³o jak siê robi± ten bajer z ta¶m±, foli± etc.
_________________
Veritas de santare .
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Artyku³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group