Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
acidhouse
Wysany: 2009-02-17, 07:55   Maski
+1
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267


Nawet psychopatyczni mordercy u¿ywaj± maski i ostrych narzêdzi, by osi±gn±æ swój cel. Efekty koñcowe mo¿na zobaczyæ w filmach, o d³ugo brzmi±cych tytu³ach, konkretyzuj±cych geograficzne po³o¿enie rozgrywaj±cej siê akcjialbo pod ¶licznie l¶ni±c± pow³ok± lakieru bezbarwnego pojazdów "custom"Ka¿dy tematyczny laik zapyta : "Co wspólnego ma psychopatyczny morderca z maskowaniem?"
- Otó¿ ma.
Maska Jasona ukrywa³a jego dzieciêc±, zdeformowan± twarz. Maskowanie w aerografii i lakiernictwie zakrywa, te miejsca, które nie maj± byæ malowane w czasie pracy.

Istnieje kilka materia³ów maskuj±cych, wszystkie maj± swoje + i - , ich zastosowanie uzale¿nione jest od chemicznego sk³adu i formy geometrycznej powierzchni, charakterystyka ta oraz z³o¿ono¶æ wzoru decyduje o ilo¶ci nak³adanych masek. Nie da siê ukryæ, ¿e im mniej ich na³o¿ymy, tym wiêksze bêdzie "bezpieczeñstwo" powierzchni.

Rodzaje materia³ów i ich krótka charakterystyka :

Ta¶ma i folia samoprzylepnaSi³a kleju - bardzo mocna (odrywa poprzednie warstwy), Elastyczno¶æ - bardzo ma³a, D³ugo¶æ pozostawania na powierzchni, nie trac±c w³a¶ciwo¶ci maskuj±cych - do momentu uszkodzenia fizycznego lub chemicznego - praktycznie niezniszczalne w dobrych warunkach. Mo¿liwo¶æ pokrywania dok³adnego powierzchni ob³ych - brak. £atwo¶æ formowania maski (wycinanie) - bardzo trudne do wycinania ze wzglêdu na grubo¶æ warstwy. £atwo¶æ formowania (nak³adanie na powierzchnie) - bardzo trudne ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci elektrostatyczne. Trwa³o¶æ krawêdzi maskowania - bardzo trwa³e. Odporno¶æ na agresywne sk³adniki organiczne - nieodporne na farby starej technologii i ich rozpuszczalniki. Temperatury aplikacji - im ni¿sze tym lepsze w amplitudzie od 10 do 20st.C
Odporno¶æ na wilgoæ - bardzo odporne. Mo¿liwo¶æ ciêcia ploterowego - tak.

Papier maskuj±cySi³a kleju - brak. Elastyczno¶æ -brak. D³ugo¶æ pozostawania na powierzchni zachowuj±c w³a¶ciwo¶ci maskuj±ce - w zale¿no¶ci od materia³u mocuj±cego. Mo¿liwo¶æ dok³adnego pokrywania powierzchni ob³ych - bardzo dok³adna. £atwo¶æ formowania maski (wycinanie) - ³atwa jednak nie spe³nia takiej funkcji ze wzglêdu na brak kleju. £atwo¶æ formowania maski (nak³adanie) - bardzo ³atwe. Trwa³o¶æ krawêdzi maskowania - nie spe³nia ze wzglêdu na brak kleju. Odporno¶æ na agresywne sk³adniki organiczne - odporne - jednak absorbuje je i powoduje przesi±kanie w du¿ej ilo¶ci do poprzednich warstw. Odporno¶æ na temperaturê - du¿a. Odporno¶æ na wilgotno¶æ - du¿a. Mo¿liwo¶æ ciêcia ploterowego - nie

Ta¶ma papierowa samoprzylepnaSi³a kleju - mocna i ¶rednia. Elastyczno¶æ - brak. D³ugo¶æ pozostawania na powierzchni zachowuj±c w³a¶ciwo¶ci maskuj±ce - do 24 godzin lub mniej w zale¿no¶ci od warunków atmosfery. Mo¿liwo¶æ dok³adnego pokrywania powierzchni ob³ych - tak. £atwo¶æ formowania maski (wycinanie) - wycinanie ³atwe, jednak ze wzglêdu na ograniczon± powierzchnie jednego pasma, kolejne nak³adki utrudniaj± wyciêcie. £atwo¶æ nak³adania maski (nak³adanie) - ³atwe na p³askich powierzchniach, trudniejsze na elementach brylastych z wyciêt± mask±. Trwa³o¶æ krawêdzi maskowania - trwa³e do czasu utrzymania w niskiej temperaturze, nie lubi wy¿szych temperatur, krawêdzie odchodz± od powierzchni maskowanej. Odporno¶æ na agresywne sk³adniki organiczne - odporne przy dok³adnym doklejeniu krawêdzi. Odporno¶æ na temperaturê - ma³a do 30 st.C. Odporno¶æ na wilgotno¶æ - du¿a. Mo¿liwo¶æ ciêcia ploterowego - nie.

Ta¶ma samoprzylepna, w±ska do kszta³towaniaSi³a kleju - ¶rednia i ma³a. Elastyczno¶æ - superelastyczna. D³ugo¶æ pozostawania na powierzchni zachowuj±c w³a¶ciwo¶ci maskuj±ce - do 24 godzin. Mo¿liwo¶æ dok³adnego pokrywania powierzchni ob³ych - tak. £atwo¶æ formowania maski (wycinanie) - tak je¿eli chodzi o odcinanie, nie nadaje siê jednak na wycinanie klasyczne - wielkopowierzchniowe ze wzglêdu na pokrywanie ma³ych obszarów powierzchni. £atwo¶æ formowania maski (nak³adanie) - ³atwe. Trwa³o¶æ krawêdzi maski - bardzo trwa³a. Odporno¶æ na agresywne sk³adniki organiczne - odporna. Odporno¶æ na temraturê - tak do 30 st.C. Odporno¶æ na wilgoæ - tak. Mo¿liwo¶æ ciêcia ploterowego - nie.

Folia szablonowa - transparentnaSi³a kleju - ¶rednia. Elastyczno¶æ - bardzo elastyczna. D³ugo¶æ pozostawania na powierzchni zachowuj±c w³a¶ciwo¶ci maskuj±ce - do 24 godzin. Mo¿liwo¶æ dok³adnego pokrywania powierzchni ob³ych - tak. £atwo¶æ formowania maski (wycinanie) - bardzo ³atwe. £atwo¶æ formowania maski (nak³adanie) - ³atwe. Trwa³o¶æ krawêdzi maskowania - trwa³a. Odporno¶æ na agresywne sk³adniki organiczne - odporna. Odporno¶æ na temperaturê - odporna. Odporno¶æ na wilgoæ - odporna. Mo¿liwo¶æ ciêcia ploterowego - tak.

Narzêdzia do wycinania maski.Klasyczna ¿yletka tatowa - z braku czegokolwiek precyzyjniejszego mo¿na siê potrudziæ wycinaj±c maskê ¿yletk± montuj±c j± na jakim¶ przedmiocie. Nie zalecana ze wzglêdu na kaleczenia materia³ów maskuj±cych jak i powierzchni.Znacznie lepszym rozwi±zaniem s± norze do ciêcia precyzyjnego.
Nie rani± tak mocno powierzchni zamaskowanej, a materia³ maskuj±cy mo¿na wyci±æ dok³adniej stosuj±c pewn± dozê wyczucia.Najlepszym rozwi±zaniem s± plotery tn±ce - "zabawki" dla profesjonalistów - siedzisz wygodnie przed monitorem i projektujesz szablon maski. Robisz "klik, klik" i podziwiasz jak ha³asuj±ca maszyna (wydaj±ca d¼wiêki jak R2D2 z "Gwiednych wojen") wycina w folii zaprojektowane kszta³ty. Oszczêdno¶æ czasu i nerwów - jedyny winny i tak nie zrozumie twoich krzyków.


_________________
Training all life
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Artyku³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime