Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
acidhouse
Wysany: 2009-02-18, 10:50   Doczy¶ciæ sprzêt
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267


Dbanie o czysto¶æ nawet najtañszego sprzêtu spowoduje, ¿e z równ± dba³o¶ci± bêdziemy dbali o czysto¶æ malowanej powierzchni. Nie ma bowiem nic bardziej fatalnego ni¿ przys³owiowe "smarkniêcie" innym kolorem lub paprochem który siê nagromadzi³ wewn±trz aerografu, a nie zadbali¶my wcze¶niej ¿eby go tam nie by³o :(
Aerograf czy¶cimy zawsze tym rozcieñczalnikiem (lub specjalnym p³ynem), którym rozcieñczali¶my wcze¶niej farbê. Samo dobre rozcieñczenie farby jest kolejnym powodem do tego aby siê nie martwiæ o zgrudowania koloru i zapchanie aerografu.

Pierwsz± czynno¶ci± dziêki, której doprowadzimy aerograf do b³ysku jest po odlaniu lub rozpyleniu resztki farby uzupe³nienie kubeczka rozcieñczalnikiem do po³owy, a nastêpnie "umycie" ¶cianek kubeczka za pomoc± miêkkiego pêdzelka. Czynno¶æ powtarzamy do momentu gdy barwa rozcieñczalnika w kubeczku bêdzie "transparentna" czyli prze¼roczysta i zbli¿ona do czystego rozpuszczalnika.Nastêpnie, aby dok³adnie pozbyæ siê resztek farby która pozosta³a przy dyszy, nape³niamy kubeczek do po³owy i zatykaj±c palcem dyszê od przodu poszczamy powolutku ci¶nienie poprzez naci¶niêcie spustu. Powietrze wraz z rozpuszczalnikiem nie mog±c siê wydostaæ poprzez dyszê na zewn±trz bêdzie wraca³o do kubeczka zabieraj±c ze sob± ca³± farbê pozosta³± przy dyszy. Zabarwiony rozcieñczalnik odlewamy, a czynno¶æ powtarzamy do momentu gdy rozcieñczalnik pozostanie czysty.Dla pewno¶ci pozosta³o¶æ czystego rozcieñczalnika przedmuchujemy bez zatykania. Ten etap mo¿na wykorzystaæ do wyczyszczenia korony aerografu, na której osadza siê zawsze farba. Czynno¶ci te wystarcz± zupe³nie do zmiany koloru, jednak po zakoñczonej pracy, oprócz powy¿szych czynno¶ci nale¿y wyczy¶ciæ ca³o¶æ (opis pod spodem).Dok³adne wyczyszczenie wnêtrza mo¿na rozpocz±æ po wykonaniu powy¿szych czynno¶ci. Rozkrêcamy korpus aerografu zaczynaj±c od tylnej os³ony. Nastêpnie delikatnie odkrêcamy ¶rubê zaciskow± trzymaj±c± ig³ê. Nastêpnie odkrêcamy lekko ¶rubê zaciskow± trzymaj±c± ig³ê w korpusie (ta ¶ruba bli¿ej spustu). Ig³ê wyci±gamy powolnym ruchem obrotowym, tak aby jej nie zgi±æ i nie naruszyæ.Po od³o¿eniu i wyczyszczeniu ig³y rêcznie odkrêcamy koronê os³aniaj±c± dyszê. Ostro¿nie zdejmujemy tak aby nie uszkodziæ ods³oniêtej w tym momencie dyszy. Nastêpnie oryginalnym kluczykiem odkrêcamy sam± dyszê, tak aby jej nie zgi±æ i nie zgubiæ. Pozosta³± resztê odkrêcamy z korpusu rêcznie i rozk³adamy zgodnie z kolejno¶ci± wyjmowania. Ka¿dy z tych elementów ³±cznie z korpusem przemywamy stosownym rozcieñczalnikiem, za pomoc± miêkkiego pêdzelka. Czysty aerograf zostawiamy do momentu wyschniêcia, a nastêpnie sk³adamy w odwrotnej kolejno¶ci do roz³o¿enia. Najpierw ¶ruby dociskowe, dysza, koronka, ig³a, os³ona na korpus.Gdyby kto¶ mia³ w±tpliwo¶ci jak wygl±da rozebrany aerograf i w jakiej kolejno¶ci siê go sk³ada to schemat przekrojowy poni¿ej.UWAGA !!! wkrêcaj±c poszczególne elementy nie u¿ywamy si³y jak przy dokrêcaniu ko³a do traktora. delikatnie i ostro¿nie, a ig³ê pie¶æmy i wk³adajmy (hehehehheheeh) jakby... 8)


Ogl±damy tutaj :

_________________
Training all life
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Artyku³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group