Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
acidhouse
Wysany: 2009-02-20, 11:33   Turbina Paasche
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267


W koñcu jest przyjecha³ "ciê¿ki" sprzêt - rzek³bym artyleria, produkt tak raduj±cy cz³owieka jak nowe adidasy w podstawówce. Nie wiem jak Wy ale ja w podstawówce zawsze pierwsz± noc z nowymi butami przesypia³em le¿±c obok i budz±c siê co chwila patrz±c czy tam jeszcze s± (takie ma³e zboczenie) :razz:Tym razem te¿ tak by³o, budz±c siê co jaki¶ czas patrza³em i przytula³em ma³e drewniane pude³eczko, warte wiêcej ni¿ kolacja z Angelin±.Od przesz³o102 lat erograf AB Turbine nie znalaz³ lepszego i precyzyjniejszego odpowiednika na ¶wiecie. Zawarto¶æ pude³ka jest oczywista, ale czy na pewno? Czasami mam ochotê tylko otwieraæ i patrzeæ jak na obrazek.
Wewn±trz oprócz AB Turbiny jest ¶rubokrêt i kluczyk do regulacji oraz pêseta (?) prawdopodobnie do delikatnego przytrzymywania podzespo³ów, oraz wieszaczek na aerograf - który nijak nie mo¿na dobrze dopasowaæ do ¶rodka cie¿ko¶ci AB Turbine.Zaskakuje i dziwi natomiast brak wê¿yka - powiadam Wam, a rzeknê kilka s³ów prawdy - ten aerograf kosztuje ciê¿kie pieni±dze - i brak wê¿yka okaza³ siê dla mnie szokiem - no dobra brak wê¿yka jak brak wê¿yka ale brak co najmniej przy³±cza do sprê¿onego powietrza???
Po wyci±gniêciu z pude³ka - lekki szok - sprzêt jest drobniutki, malutki jak obgryziony przez temperówkê o³ówek. Nie mam szczególnie wielkich r±k - raczej artystyczne d³onie pianisty... :razz:Jak dzia³a AB ?

Tak jak "prawie" ka¿dy aerograf dwufunkcyjny, tak samo w przypadku AB Turbiny naci¶niêcie spustu powoduje przep³yw sprê¿onego powietrza, a odchylenie d¼wigni spustu (19) do ty³u powoduje naniesienie grubszej linii - tu podobieñstwa siê koñcz±. AB Turbine posiada dwie czê¶ci odp³ywowe powietrza - czê¶æ A z kó³kiem napêdowym (14) oraz czê¶æ B z rurk± strumieniow± (4)
Je¿eli sprê¿one powietrze przep³ywa przez aerograf porusza kó³ko napêdowe (14) reszta odprowadzana jest do rurki strumieniowej (4). Krawêdzie kó³ka napêdowego (14) s± z±bkowane, sprê¿one powietrze napêdza kó³ko zamontowane na wa³ku rozrz±du (15), które z kolei porusza chodz±ce ramiê (16) z zamontowan± iglic± (11).
Wa³ek rozrz±du (15) poprzez pracê spustu (19) reguluje wychylenie iglicy z podstawy (8). ¦rubka ograniczaj±ca (1) dop³yw powietrza do rurki strumieniowej (4) reguluje prêdko¶æ poruszania siê kó³ka napêdowego (14), a tym samym prêdko¶æ ig³y (11). Odchylenie spustu powoduje wychylenie iglicy do przodu oraz zwiêkszenie przep³ywu powietrza przez rurkê strumieniow±. W ci±gu minuty ig³a wykonuje oko³o 1000 ruchów, pobieraj±c z kubeczka cz±steczki farby, które nastêpnie s± zdmuchiwane przez powietrze z rurki strumieniowej na malowan± powierzchnie.Kolejno oznakowane czê¶ci to :

1 - ¶rubka reguluj±ca ci¶nienie, 2 - przy³±cze rurki strumieniowej, (3 - to ca³a tuba), 4 - rurka strumieniowa, 5 - ¶rubka ograniczaj±ca przep³yw przez rurkê strumieniow±, 6 - dysza rurki strumieniowej, 7 - kubeczek na farbê, 8 - podstawa iglicy, 9 - ¶rubka reguluj±ca odleg³o¶æ od kubeczka, 10 - prowadnica iglicy, 11 - iglica, 12 - chodz±ce ramiê, 13 - pokrywa turbiny, 14- kó³ko napêdowe, 15 - ¶rubka dociskaj±ca pokrywê i wa³ek rozrz±du, 16 - ¶rubka mocuj±ca chodz±ce ramiê, 17 - sprê¿yna chodz±cego ramienia, 18 - t³ok naciskowy, 19 - spust, 20 - ¶rubka przytrzymuj±ca spust, 21 - korpus aerografu.

Metody kontroli

¦rubk± ograniczaj±ca przep³yw powietrza do rurki strumieniowej regulujemy prêdko¶æ obrotó kó³ka napêdowego, a tym samym prêdko¶æ poboru farby z kubeczka. Chc±c namalowaæ cienk± liniê mo¿na wyregulowaæ prêdko¶æ kó³ka do maksymalnego oraz wykonywaæ szybkie precyzyjne ruchy lub zminimalizowaæ prêdko¶æ kó³ka i powolnymi ruchami szkicowaæ rysunek. Podobnie jest z ci¶nieniem przy ca³kowicie odkrêconej ¶rubce ograniczaj±cej - niskie ci¶nienie - ma³e obroty kó³ka, wysokie ci¶nienie - wysokie obroty. Przy prawie ca³kowicie dokrêconej ¶rubce aerografem "cêtkujemy" - nakrapiamy powierzchnie. Podobny efekt uzyskamy odkrêcaj±c prawie ca³kowicie punktowy regulator przy rurce strumieniowej oraz ma³ym ci¶nieniu.Iglica aerografu jest delikatna i naruszenie jej spowoduje nieodwracalne skutki. Wiêkszo¶æ podzespo³ów aerografu pokryte jest cienk± warstw± miedzi. Nie nale¿y rozmontowywaæ czê¶ci nierozbieralnych. Wszystkie ¶rubki w wiêkszo¶ci od pozycji ca³kowitego zakrêcenia rozkrêcaj± siê w ci±gu 2 ruchów obrotowych do momentu ca³kowitego swobodnego przep³ywu. Nie nale¿y stosowaæ si³y dokrêcaj±c podzespo³y - mo¿e to spowodowaæ nieodwracalne zakleszczenie siê gwintów. Nale¿y unikaæ samodzielnego demonta¿u czê¶ci s± one ma³e i delikatne. Kubeczek na farbê nie posiada przykrywki w zwi±zku z czym dzia³a jedynie w pozycji horyzontalnej z odchyleniem maksymalnym do 30 stopni w ka¿d± stronê. Odchylenie o wiêkszym ni¿ 30 stopni spowoduje nieprawid³owe dzia³anie.

!!! UWAGA !!!

AB Turbina przeznaczony jest tylko i wy³±cznie do farb wodnorozcieñczalnych, które dzia³aj± z powodzeniem. Niewskazane s± lakiery, bazy i farby alkoholowe.Dla u¿ytkowników Turbiny AB Paasche odnalaz³em stronê znakomitego ilustratora, który u¿ywa tego sprzêtu - dla w³asnych potrzeb stuningowa³ AB co opisa³ w artykule zamieszczonym na swojej stronie, gdzie odsy³am bezpo¶rednio czytelnika - KLIKAMY TUTAJ
_________________
Training all life
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Artyku³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group