Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
acidhouse
Wysany: 2009-02-20, 12:40   Sweet as honey czyli CANDY Colors
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267


"S³odkiego, mi³ego ¿ycia..."

Farby cukierkowe, s± na prawdê s³odkie.
Osiadaj± na powierzchni pó³prze¼roczy¶cie (pó³transparentnie) tworz±c bajkowe pó³cienie.
S± jak kolorowe cukierki po³yskuj±ce sw± barw±. Mieszaj±c je miêdzy sob± mo¿emy uzyskaæ coraz to nowsze miodne kolory.W zastosowaniu podczas malowania s± znacznie trudniejsze w nanoszeniu i nale¿y dbaæ o zachowanie okre¶lonych zasad w celu uzyskania po¿±danych efektów.Kolory "cukierkowe" najlepiej nak³adaæ na bardzo jasne elementy powierzchni, tworz±c w ten sposób doskona³± grê ¶wiat³ocienia. Analogicznie na kolorach ciemnych bêd± one wch³aniane i ma³o widoczne.
Na tle jasnego koloru bardzo ³atwo jest dostrzec wady i b³êdy lakiernicze, dziêki zastosowaniu kolorów "cukierkowych" bardzo ³atwo mo¿na je zretuszowaæ i wygasiæ.
Nale¿y pamiêtaæ i¿ przy nak³adaniu bardzo jasnych "s³odkich" kolorów nasycenie barwy mo¿e byæ widoczne nawet po na³o¿eniu o¶miu lub nastêpnych warstw.
Kolory "cukierkowe" nale¿y nak³adaæ pojedynczymi cieniutkimi natryskami nie za¶ punktowymi. Ka¿da warstwa musi kompletnie utworzyæ pow³okê (odparowaæ wodê) dopiero wtedy nak³adamy nastêpn±.
Kolory "cukierkowe" nale¿y nak³adaæ tylko i wy³±cznie na suche powierzchnie. Na³o¿enie farby na mokr± powierzchnie spowoduje wsi±kniêcie i reakcjê kolorów lub zacieki.

Farby "cukierkowe" charkteryzuj± siê po³yskliwo¶ci±, im wiêcej warstw na³o¿ymy na siebie tym wiêksze refleksy na powierzchni. Cukierkowe kolory mo¿na nak³adaæ na ka¿dy rodzaj bazy - metaliczna, per³owa, po³yskliwa, aluminium.
Jako podk³ad pod inne kolory nie sprawdza siê dobrze. S³odkie kolory s± wra¿liwe chemicznie. Na bia³ym podk³adzie per³owym lub metalicznym oraz na powierzchniach po³yskuj±cych i aluminiowych mo¿na dostrzec prawdziw± "s³odycz" farby "cukierkowej", szczególnie
efekt kontrastu i nasycenia widoczny jest na farbie bia³ej, wysoko po³yskliwej z serii Hot-rod.Je¿eli chcemy nanie¶æ kolejn± warstwê innych kolorów na fragment pokryty przez "s³odkie kolory", fragment uprzednio nale¿y pokryæ cienk± warstw± lakieru bezbarwnego wodnorozpuszczalnego.
Po wyschniêciu bêdzie ona stanowiæ doskona³e zabezpieczenie przed niespodziewan± reakcj± koloru "cukierkowego" na inn± farbê, brud czy wilgoæ.
Kolory "cukierkowe" nie bêd± wygl±da³y "s³odko" dopóki nie na³o¿ymy na nie warstwy lakieru bezbarwnego. To w³a¶nie lakier bezbarwny o¿ywia i nadaje "s³odko¶ci" tym kolorom.

Dla nie¶wiadomych jak wygl±daj± cukiereczki to w³a¶nie tak :

_________________
Training all life
 
 

karas83
Wysany: 2012-03-06, 21:48   
0
UP DOWN

Posty: 31
a gdzie mozna je kupic????
_________________
http://karas83.digart.pl/digarty/
 

wojciechpp
Wysany: 2018-03-25, 20:47   
0
UP DOWN

Posty: 1
Du¿y wybór jest w RG narzêdzia. Ja tam zawsze kupujê i do tego cenowo s± konkurencyjni na rynku. Plus za mi³± obs³ugê.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Artyku³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group