Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
DrCruel
Wysany: 2009-11-04, 20:58   Regulamin Konkursu Airbrush


Posty: 418
1. Konkurs nie ma ograniczeñ wiekowych, ma charakter jawny i jest skierowany do amatorów i profesjonalistów z Polski i zza granicy.

2. Konkurs odbêdzie siê w trzech kategoriach:

I - "Nie tylko dla twardzieli" - Profesjonali¶ci - Powierzchnie twarde tj. murale oraz blaszka wszelkiego kszta³tu a tak¿e tworzywo (kaski, konsole, telefony itp.)

II - "Wiotkie jest piêkne" - Profesjonali¶ci - Powierzchnie miêkkie typu textylia, koszulki, skóry oraz fine-arty na papierze, kartonie itp.

III - "Malowaæ ka¿dy mo¿e" - Hobby¶ci - Czyli pocz±tkuj±cy daj± z siebie wszystko i jeszcze trochê.

3. Format prac jest dowolny, tematyka dowolna lecz z zachowaniem zasad etycznych i netykiety. Je¿eli prace zawieraj± kopie elementów lub ca³o¶ci dzie³ innych artystów, wymagane jest podanie ¼ród³a. Wszelkie plagiaty bêd± dyskwalifikowane.

4. Ka¿dy autor powinien dostarczyæ dwie prace do ka¿dej kategorii w której zdecyduje siê startowaæ. Ka¿da z prac powinna byæ dostarczona jako trzy zdjêcia, z czego jedno z bliska. Oceniane bêd± obydwie prace jako zestaw.

5. Ostateczny termin zg³aszania prac do konkursu to 31 styczeñ 2010 r. Po tym terminie, zg³oszone do konkursu prace, zostan± przedstawione na forum do publicznej oceny oraz rozpisane zostan± ankiety w których ka¿dy zarejestrowany u¿ytkownik forum bêdzie móg³ zag³osowaæ na dwie wybrane prace z ka¿dej kategorii. Ankiety bêd± aktywne przez dwa tygodnie od momentu wystawienia ich na forum. W tym czasie bêdzie zabronione komentowanie prac na forum. Mo¿liwo¶æ taka, bêdzie udostêpniona po zakoñczeniu g³osowania.

6. Organizatorzy zastrzegaj± sobie prawo do dodatkowej oceny prac ju¿ po zakoñczeniu g³osowania. Wg tej zasady i w uzasadnionym przypadku, moderatorzy i administratorzy mog± przyznaæ po 10 punktów dwóm wybranym pracom w ka¿dej kategorii w celu rozstrzygniêcia np. sytuacji remisowych lub unikniêcia podejrzewanej próby nieuczciwego wp³ywania na wyniki konkursu.

7. W ka¿dej kategorii wygrywaj± trzy prace, które otrzymaj± najwiêcej g³osów w ankiecie.

8. Zwyciêzcom zostan± przyznane ciekawe nagrody, które funduj± sponsorzy konkursu. Zostan± one przedstawione na forum do dnia 01.12.09.

9. Zdjêcia prosimy przesy³aæ na adres e-mailowy konkurs@lakierowanko.info wraz z danymi osobowymi autora i danymi kontaktowymi. Uczestnicy bior±cy udzia³ w konkursie wyra¿aj± zgodê na opublikowanie swojego nazwiska w internecie. Dane kontaktowe nie bêd± publikowane i s³u¿± jedynie do przes³ania nagród zwyciêzcom.

10. Istnieje mo¿liwo¶æ wystawienia prac pod swoim pseudonimem artystycznym. Uczestnicy chc±cy skorzystaæ z tej mo¿liwo¶ci, powinni wyst±piæ z tak± pro¶b± przy zg³aszaniu prac do konkursu, podaj±c jednocze¶nie pseudonim i nazwisko. W tym przypadku nazwisko nie bêdzie publikowane.

11. Prace nie spe³niaj±ce regulaminu lub przes³ane po terminie nie wezm± udzia³u w konkursie.

12. Og³oszenie wyników konkursu odbêdzie siê po zakoñczeniu g³osowania a zwyciêzcy konkursu zostan± przedstawieni publicznie na forum oraz powiadomieni drog± elektroniczn±.
 

DrCruel
Wysany: 2010-02-02, 08:20   


Posty: 418
Errata do regulaminu:

W punkcie czwartym nastêpuje zmiana na:

4. Ka¿dy autor powinien dostarczyæ dwie prace do ka¿dej kategorii w której zdecyduje siê startowaæ. Ka¿da z prac powinna byæ dostarczona jako minimum jedno zdjêcie a maksimum trzy. Oceniane bêd± obydwie prace jako zestaw.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Galeria Airbrush » KONKURS AIRBRUSH - Archiwum

Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga