Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
avel1
Wysany: 2012-03-22, 20:28   mieszalnik APP
0
UP DOWN

Posty: 19
app wprowadza jaki¶ mieszalnik kto¶ co¶ wie na ten temat czy to mieszalnik jakiej¶ znanej firmy i ma byæ podobno tani i dobry
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-03-22, 20:38   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Ja wiem, ¿e wprowadza ;) ... i jak to w przypadku APP bywa pewnie za tym stoi jaki¶ znany producent z materia³em ze ¶redniej pó³ki cenowej. Tanio i dobrze :spoko: Jak znam politykê APP raczej nie powinno z tym byæ ¿adnej wpadki. Mo¿e co najwy¿ej jakie¶ "grzech wieku dzieciêcego". ;)
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

lakierok 
Wysany: 2012-03-22, 21:04   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Proiekter mo¿e wiesz co¶ wiêcej ? jak mo¿esz to napisz . :tak:
 

gugun 
Wysany: 2012-03-22, 21:12   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
Jak wprowadza mieszaknik to chyba dzieki mnie bo od roku zawracam dostawcy gitare hehe. Poki co wiem ze maja do smart napraw pigmenty i program ktore mozna zakupic wiec nie wiem czy o to chodzi ?ale miestety cena przeraza bo sam chcialem na stan bo czasem sie szybkie roboty trafiaja ale dosc ze w zakupie drogie to jesze pozniej ok 300 za l wychodzi...wiec kolejny zonk jesli o app chodzí
 
 

Siekiera
Wysany: 2012-03-22, 22:50   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ploty chodz± ¿e Mipa ale s± te¿ inne typy :D

[ Dodano: 2012-03-22, 23:02 ]
PROJEKTER napisa/a:
Tanio i dobrze :spoko:


Tylko jedna firma tak ma. Reszta, która jest dobra to ju¿ nie jest tania.


Ciekawe jakie dostan± wzorniki? Jak od 2000 to wiele nie zdzia³aj±. Je¶li nie dostan± w pakiecie to podejrzewam, ¿e nie bêdzie ich staæ domówiæ fiszki z lat '90 bo tego ju¿ siê nie robi i musieliby wywaliæ extra kasê.
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-03-23, 10:21   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Ja o programie mieszalni APP ( normalnego mieszalnika, a nie do napraw smart ! ) dowiedzia³em siê z krótkiej informacji na pocz±tku lutego od dyrekcji APP. MAMAY I ZACZYNAMY WPROWADZAÆ JE DO WARSZTATÓW. Tylko tyle. Tak jak pisa³em APP z zasady ma dobrze przygotowan± ofertê jakiego¶ produktu. Zawsze to sprawdzaj± przed dystrybucj± pod wzglêdem jako¶ciowym i doskonale znaj± rynek od strony norek, szopek warsztatów i ASO. Wiedz± co znaczy ¶rednia cena i akceptowalna jako¶æ. Z pewno¶ci± bêd± wpadki bo system mieszalnikowy wymaga od lakiernika daleko posuniêtej tolerancji. Jak kto¶ opanuje te receptury i materia³y systemu do raczej siê ju¿ trzyma jednej firmy. Zmiany to z zasady decyzje ekonomiczne .... która firma da wiêcej fantów ? ^^

Ja jako¶ podchodzê do tego spokojnie i tolerancyjnie. Nawet bardziej ni¿ dla jakiego¶ znanego systemu ale oferowanego przez ma³e nikomu nie znane krajowe przedstawicielstwo. APP jest na rynku ju¿ wiele lat. Maj± dobr± opinie i ¶ladowe wpadki dystrybucyjne. Jak bêd± organizowaæ szkolenia, a ceny bêd± atrakcyjne to z pewno¶ci± i jako¶æ samego produktu bêdzie zadowalaj±ca. :spoko:
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

gugun 
Wysany: 2012-03-23, 10:28   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
to dzisiaj ma u mnie byæ "apepek" to sie go podpytam czy wie co¶ na ten temat ;) poki co wiem ze maj± wode do napraw smart w ma³ych opakowaniach i cenowo wychodzi to drogo to raz a 2 to taki mini mieszalnik to chyba malo trafione ze wzgledu na mal± ilo¶æ warsztatów lakieruj±cych max 1 ma³y element.
zobaczymy co z tego wyjdzie,palete RAL tez kiedys mieli jednak szybko z tego zrezygnowali...
a co do oferty to poczatkowo bynajmniej powinno byc to oplacalne zeby "naci±gn±æ" na to ludzi ;)
 
 

Siekiera
Wysany: 2012-03-23, 11:53   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
PROJEKTER napisa/a:
Maj± dobr± opinie i ¶ladowe wpadki dystrybucyjne.


Z tym bym polemizowa³. To co robili na rynku 2-3 lata temu, niektórzy ca³y czas pamiêtaj±. Rozpu¶cili ca³± armiê zbieraczy zamówieñ po warsztatach to sklepy odwróci³y siê od nich. Ja swojego te¿ pogoni³em a wiem od znajomych ¿e zrobili to samo. Jak woleli zbieraæ zamówienia po 300 z³ tak jak wurth, forch czy normfest to ich sprawa. Przez to do mieszalni bêdzie ciê¿ko im wej¶æ a do warsztatów my¶lê ¿e te¿ bo te warsztaty które maj± sensowne przeroby to maj± ju¿ mieszalniki a czasami nawet kilka. Chyba ¿e zrobi± tak samo jak teraz maj±, zamówienie 300-500 z³ na tydzieñ ale w to jako¶ nie wierzê bo jak kto¶ wyk³ada du¿± kasê na jaki¶ biznes to oczekuje ¿e mu siê szybko zwróci ¿eby zacz±æ zarabiaæ a przy takich obrotach to bêdzie to sponsoring. Do du¿ych warsztatów te¿ nie wejd± bo na bank nie bêd± mieli aprobat. S³abo to widzê ale gratulacje za odwagê :spoko:
 

kalbi 
Wysany: 2012-03-23, 14:14   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
PROJEKTER napisa/a:
Jak bêd± organizowaæ szkolenia, a ceny bêd± atrakcyjne to z pewno¶ci± i jako¶æ samego produktu bêdzie zadowalaj±ca.
by³em na szkoleniu w tym roku z APP, testowa³em t± now± bazê (konwencja) i pierwsze wra¿enie by³o pozytywne nawet, ale to tylko szkolenie, w praktyce wyjdzie reszta. Nowa baza ma wej¶æ na rynek od kwietnia tego roku
_________________

 
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-03-23, 15:06   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
@siekiera rozumiem twoj± gorycz handlow± ... ale chyba nic nie wiesz o potêdze APP ;)

Mo¿na oczywi¶cie ich nie lubiæ z jaki¶ osobistych wzglêdów ... ale bezdyskusyjnie wielko¶æ zapasów magazynowych ilo¶æ przedstawicieli handlowych, oraz planowane kierunki rozwoju zapieraj± dech :tak: . S± tacy dystrybutorzy materia³ów na ryku Polskim co tylko pier dziel± ¿e co¶ tam zrobi± i zawojuj± rynek ... ale s± te¿ tacy jak APP z w³asnym centrum logistycznym i gigantycznymi magazynami. By³em i widzia³em od podszewki :tak: APP to rok w rok wzrost wolumenu sprzeda¿y a w ubieg³ym roku ... w czasie tzw, kryzysu zanotowali rekordowe obroty ;) Pozna³em kilka wa¿nych osób z APP i wiem ¿e oni jak siê za co¶ bior± to robi± to "na powa¿nie" i bardzo profesjonalnie.

Naprawdê jestem daleki od lekcewa¿enia ich dzia³añ ... bo to jak na razie najwiêkszy dystrybutor materia³ów lakierniczych w Polsce. We¼ pod uwagê kolego @siekiera, ¿e NTS ( IWATA, USI ITALIA, MILIBAR, RUPES, BLACKHAWK ) to spó³ka córka APP, tak jak i w³a¶nie formowana sieæ obiektów S PLUS.

Zobaczymy jak wyjdzie z tymi mieszalnikami, ale obstawiam, ¿e raczej nie bêdzie tu ¿adnej spektakularnej wpadki, a za jaki¶ czas te produkty stan± siê konkurencj± dla materia³ów z niskiej i ¶redniej pó³ki cenowej i jako¶ciowej. znanych brandów i koncernów ;)
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

kalbi 
Wysany: 2012-03-23, 15:37   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
PROJEKTER napisa/a:
ale s± te¿ tacy jak APP z w³asnym centrum logistycznym i gigantycznymi magazynami. By³em i widzia³em od podszewk
by³em i potwierdzam, APP siê rozrasta, magazyny te¿ zwiedza³em od ¶rodka i robi± wra¿enie.
_________________

 
 

Siekiera
Wysany: 2012-03-23, 19:13   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
PROJEKTER napisa/a:
@siekiera rozumiem twoj± gorycz handlow± ... ale chyba nic nie wiesz o potêdze APP ;)


Bez przesady, ja nie mam zamiaru z nimi konkurowaæ a o potêdze to przecie¿ sam napisa³em, ¿e maj± armiê zbieraczy zamówieñ :D ale to nie znaczy ¿e ta armia rozwija firmê. Kto jak kto ale Ty, wojownik o rozwój lakierni i krzewiciel idei ASO powiniene¶ wiedzieæ ¿e wzrost wolumenu obrotów nie koniecznie idzie w parze z pozosta³ymi wska¼nikami ekonomicznymi. Dziwne by³oby, nawet w dobie kryzysu, gdyby rozbudowywana armia ludzików zbieraj±cych zamówienia po tzw NORACH :D , czêsto bez wiedzy lakierniczej (przez Ciebie nazywana Przedstawicielami Handlowymi) nie zwiêksza³a obrotów. Oni musz± zwiêkszaæ obroty bo model dystrybucji przez nich zastosowany to jest tunel jednokierunkowy. To ¶wiate³ko na koñcu ka¿e w³a¶cicielom mieæ nadziejê, ¿e z niego wyjad± ale.... rynek jest brutalny, zawistny, nie lubi takich co siê próbuj± z nim nie liczyæ... oj tak! ale co ja tam wiem :roll:
Pamiêtam jedynie jak to jeden cz³owieczek który te¿ rz±dzi tak± "spor± firm± dystrybucyjn±" z Kra¶nika, straszy³ 12 lat temu wszystkie sklepy, ¿e za piêæ lat, to ¶ladu po nich nie bêdzie a ka¿da lakiernia bêdzie mia³a mieszalnik i bêdzie siê zaopatrywa³a u takiego dystrybutora jak on!!! I ¿eby nie byæ go³os³ownym to kaza³ je¼dziæ swoim wilczkom po warsztatach i wstawiaæ gdzie siê da mieszalniki. Có¿, przepowiednia siê nie sprawdzi³a, ów firma wylecia³a z 90% obs³ugiwanych sklepów a te istniej± dalej. Przez chwilê jeszcze mia³a swój czas bo zkonwertowa³a mieszalniki RM-a na DP a jak wiadomo DP ostatnio mia³ dobre notowania ale i to chyba siê ju¿ koñczy bo w my¶l zasady, ¿e rynek nie lubi tych co siê z nim nie licz±, pojawi³y siê k³opoty a Du Pont nie chcia³ ich firmowaæ swoim logo wiêc powoli siê rozstaj±. Grzecznie, bo DP to firma z zasadami ale nie da siê za nos wodziæ :nie: Ja ju¿ dawno pisa³em na forum ¿e tak bêdzie, nie pomyli³em siê, ale trzeba by³o poczekaæ a¿ do zmian personalnych w DP.

Puenta tej opowie¶ci jest taka, ¿e historia zatoczy³a ko³o i ten sam cz³owieczek niejaki Pan S., który 10-12 lat temu odwiedza³ wszystkie mieszalnie i straszy³, ¿e sklepów ju¿ za chwile nie bêdzie teraz sam zak³ada swoje w³asne sklepy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

...id±c dalej, jest jeszcze jedna taka firma (bogata, miêdzynarodowa :D ) z bran¿y czê¶ci samochodowych, która chcia³a zasypaæ polskie lakiernie mieszalnikami, tu dla odmiany z grupy PPG.
Oooo, ta to posz³a ju¿ po ca³o¶ci i ich autka zaje¿d¿aj± do warsztatów po dwa razy dziennie, ¿eby pozyskaæ jakie¶ zamówienie. Nie powiem, warsztatowcy maj± z nimi dobrze ale ludziki z tych ma³ych auteczek to wiedz± jedynie, ¿e szpachlówka ma utwardzacz a klar to jest bezbarwny ^^ tylko ¿e... nie wiem jak d³ugo jeszcze bêd± takim dobrym wujkiem bo chodz± ju¿ s³uchy ¿e kto¶ tam u nich na górze wyliczy³, ¿e to nie jest chyba taki dobry interes na tych mieszalnikach i powoli zwijaj± interes :cool:

Hmm, ale co tam, wszyscy oni nie wiedzieli jak siê robi interes mieszalnikowy. APP wie lepiej, "profesjonalniej" bo ma magazyn i flotê autek ze zbieraczami zamówieñ :D
Kolego @Projekter... lito¶ci

[ Dodano: 2012-03-23, 19:35 ]
ach, zapomnia³em jeszcze o Szczecinie, chyba CSV siê nazywaj± :fiu: ... ci to nawet sobie fabrykê szpachlówek wybudowali a APP mogliby zje¶æ na ¶niadanie (a ponoæ APP takie wielkie ;) ) no to oni te¿ chcieli rynek zawojowaæ... ale jako¶ ucich³o i na pewno nie chodzi³o o kasê bo oni to dopiero maj± ró¿nych firm córek i córeczek w portfelu ;)
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-03-24, 10:42   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Tak dla ¶cislo¶ci CSV nie wybudowalo sobie fabryki szpach³owek tylko tak jak wielu innych "naklejaczy" nalepek wyprodukowali etykiety i sprzedaj± kity szpachlowe robione z jednego kopyta. To dlatego ¿e przez d³ugie lata RM to by³y tylko lakiery.

CSV nie jest ju¿ potêg± bo to firma która podzieli³a siê na kawa³eczki i w ka¿dym kawa³eczku w nazwie jest CSV. Stracili Carssystem wschód, kabiny Omnia, wy³±czne przedstawicielstwo DeVilbissa teraz kombnuj±c z Walcom ... Nawet skutecznie udaje siê im za¿ynaæ Glasuritt na terenie Polski nic nie robi±c w tym kierunku ¿eby te produkty by³y tak popularne jak kilkana¶cie lat temu. Dziæ CSV to RM a RM to ASO PEUGEOT, CITROEN i kilkudziesiêciu fanatyków, ktorzy sie pomylili w wyborze mieszalni ^^ .

Co do APP to pamiêtaj jak zaczynali ;) . Potêga firmy to wynik permanentnego rozwój bez wzglêdu na wahania, niespodzianki i koleje losu. ¦wiat zna wiele takich przypadków gdy jaki¶ zanny koncern skoñczy³ w zapomnieniu zobacz SAICO - najpopularniasz akbina lakiernicza w polsce w latach 90 / 2000 ... ale jak kto¶ latami idzie do góry to trzeba przyznaæ, ¿e jest to firma dobrze zarz±dzana. Jak pamiêtam APP nigdy siê nie odgra¿a³o ¿e kogo¶ wypchnie z rynku lub zadepcze. To zawsze by³a firma zaplecza lakiernictwa.

Szkodz± interesom sklepów przez sprzeda¿ bezpo¶redni± ... ale tak samo szkodz± takim sklepom du¿e koncerny wstawiajace mieszalnie i dostarczajace towar do swoich klientów. Normalna konkurencja. S³absi odpadaj±. Czasami mniejsze rozmiary i rozmach firmy pozwla jej na wej¶cie tam gdzie innym siê nie op³aca. W efekcie mamy to co mamy ... ASO partenrów ASO ... warsztaty sieciowe .... warsztaty nie zrzeszone ... legalne szopy ... i nielegalne nory ;) Ka¿dy ma swoje ¿ród³o zaopatrzenia od wielkiego koncernu ... po zakupy z internetu bez wychodzenia z gara¿u.

APP wprowadzi swój mieszalnik bo, a¿ dziwne jest ¿e do tej pory go nie mielli. Lata min± zanim wybuduj± na tym sieæ ... ale nie ma co uktrywaæ ¿e ta oferta jest kierowana raczej do takich lakikerników jak bywaj± czêsto na forum, a nie do ASO ;)
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

gugun 
Wysany: 2012-03-24, 10:48   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
PROJEKTER, czy profil Siekiera, nie jest czasem twoim kolejnym kontem?? :D :D :D bo same emotki co kawalek w kilometrowym poscie ;)
ch³opaki nie znecajcie sie nad nami...ja nigdy nie lubi³em czytaæ ksi±zek i przerazaja mnie takie posty :D nie idzie sie jako¶ w krutszy sposob okresliæ?? :rotfl:
 
 

Siekiera
Wysany: 2012-03-24, 13:44   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
gugun napisa/a:
PROJEKTER, czy profil Siekiera, nie jest czasem twoim kolejnym kontem?? :D :D :D bo same emotki co kawalek w kilometrowym poscie ;)


Nie kolego ja nie jestem @Projekterem a on mn± a emotki te¿ lubiê wstawiaæ jak swoim charakterem dopowiadaj± to co nie napisane, o tak ;P

PROJEKTER napisa/a:
Tak dla ¶cislo¶ci CSV nie wybudowalo sobie fabryki szpach³owek tylko tak jak wielu innych "naklejaczy" nalepek wyprodukowali etykiety i sprzedaj± kity szpachlowe robione z jednego kopyta. To dlatego ¿e przez d³ugie lata RM to by³y tylko lakiery.

CSV nie jest ju¿ potêg± bo to firma która podzieli³a siê na kawa³eczki i w ka¿dym kawa³eczku w nazwie jest CSV. Stracili Carssystem wschód, kabiny Omnia, wy³±czne przedstawicielstwo DeVilbissa teraz kombnuj±c z Walcom ... Nawet skutecznie udaje siê im za¿ynaæ Glasuritt na terenie Polski nic nie robi±c w tym kierunku ¿eby te produkty by³y tak popularne jak kilkana¶cie lat temu. Dziæ CSV to RM a RM to ASO PEUGEOT, CITROEN i kilkudziesiêciu fanatyków, ktorzy sie pomylili w wyborze mieszalni ^^ .


Chyba kolego co¶ ci uciek³o. Poszukaj sobie w necie takiej firmy jak CAP Chemical Alliance Polska w Goleniowie. To jest ich fabryka, ma mo¿e z rok i na pewno produkuje szpachlówki a mo¿e i podk³ady i lakiery. A to ¿e grupê podzielili na szereg ma³ych spó³eczek to nie znaczy ¿e s± s³abi. To normalna praktyka tam gdzie trzeba porobiæ trochê kosztów :D Jedna spó³ka drugiej spó³ce co¶ sprzedaje, robi us³ugê itd wszystko zgodnie z prawem a pieni±¿ki zostaj± w kasie.
Ich poda³em za przyk³ad bo biznesu mieszalnikowego ka¿dy móg³by siê od nich uczyæ. Opanowali to perfekcyjnie a mo¿e a¿ za bardzo bo rynek przyszy³ im przez to ³atkê "sekta" ale nawet oni w ostatnich czasach nie radz± sobie z nowymi serwisami bo umowy kiedy¶ dawali bardzo restrykcyjne i teraz ju¿ ludzie wiedz± ¿e z nimi trzeba ostro¿nie. Ale w sumie s± mocni i dalej podtrzymujê, ¿e s± o wiele wiêksi od APP.

A jak mieszalnik APP ma siê pojawiæ w kwietniu to juz zaraz siê dowiemy czym zaskocz± rynek, cen±? jako¶ci±?, kolorystyk±?, obs³ug±? a mo¿e czym¶ innym np. rozdawnictwem zatowarowanych maszyn, zobaczymy.

Jak ju¿ jeste¶my przy nowych mieszalnikach to kto wie czy jeszcze jedna firma dystrybucyjna nie szykuje siê do zaoferowania mieszalnika, to tez takie plotki ;)
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-03-24, 17:17   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Raczej jednak nie pia³bym z zachwytu na temat tego co robi grupa Car System Vosch. Mo¿e na twoim terenie lekko podnie¶li g³owê w sprawie kilku mieszalników RM ale lata ich ¶wietno¶ci teraz s± w odwrocie. Nie stawia³bym ich za przyk³ad tego jak siê organizuje sieæ dystrybucyjn± bo akurat RM nie króluje w sprzeda¿y detalicznej i jest n najchêtniej atakowanym i skutecznie usuwanym mieszalnikiem z ASO.

W sprawie CAP we¼ te¿ ³askawie pod uwagê, ¿e jak kto¶ dopisuje do nazwy firmy POLSKA to raczej sugeruje, ¿e jest tu go¶cinie z kapita³em, a nie to ¿e krajowy dystrybutor lakierów wybudowa³ sobie fabrykê kitu szpachlowego. Zaczynali kolego tak jak Novol dawno temu ... od dzielenia ilo¶ci hurtowych na detal. Mo¿e ciê to zdziwi ale wiele renomowanych firm ( znaków towarowych ) wytwarza swoje kity szpachlowe w specjalistycznych firmach. Wy ... lakiernicy samochodowi przyzwyczaili¶cie siê po prostu do jaki¶ brendów i znaków ... systemów mieszalni. W przemy¶le wszytko wy³azi na wierz w sekundê bo w przemy¶le towar przychodzi czêsto w opakowaniach zbiorczych, a nie w zawoalowanym kolorow± puszeczk± - detalu

do tego nie bardzo widzê zwi±zek w naszej wymianie uwag .... jednego z drugim. Tzn jak niby CAP w którym udzia³y maja prywatne osoby mo¿e i tam zwi±zane jako¶ odlegle z CSV mia³by siê prze³o¿yæ na ich sukces, lub potêgê tzn konkretnie na szersze opanowanie rynku przez konkretn± firmê ? Z takich fabryk jak Novol czy CAP absolutnie ka¿dy kogo na to staæ mo¿e sobie zamówiæ w³asne produkt i konkurowaæ ze znakiem towarowym CSV. Tak robi CSV i tak robi APP tylko ¿e nikt nie wie sk±d dany oferent ma swój towar :tak:

Ludzie prowadz± wiele interesów ... problem w tym ¿eby te firmy spó³ki siê wzajemnie uzupe³nia³y w ramach jednego holdingu, a nie ze sob± konkurowa³y. Zarz±d APP sformowa³ firmy córki ¿eby oddzieliæ brendy ... To czytelne i oczywiste. Materia³y i produkty chemiczne to domena APP firmy z pomarañczowym znaczkiem, a system mieszalnikowy jest ich rozwiniêciem.

CSV i Carsystem wschód to odrêbne czêsto konkuruj±ce ze sob± firmy, a nie spó³ki córki jednego koncernu. To podzia³ na pó³ jednej masy. Do tego RM to tylko system mieszalnikowy .... i to bardzo specyficzny ( maj±cy z Galsuritem tylko wspólnego w³a¶ciciela - BASF ) .

No i najfajniejsze jest to ¿e APP i CSV dzia³aj± na zupe³nie ró¿nych p³aszczyznach jednej bran¿y. Zwróæ uwagê na to ¿e dzia³ania CSV tak jaki i PPG czy DuPonta nie maj± kolosalnego wp³ywu na to jak rozwija siê sieæ sprzeda¿y i ro¶nie ilo¶æ klientów APP. Oferta mieszalni APP skierowana bêdzie zapewne do tych warsztatów które nie siêgnê³y by po mieszalnik renomowanego koncernu.

Wybacz kolego ten atak na CSV ale Ja ich zwyczajnie nie lubiê ^^ . Nisko cenie sobie produkty RM i nie odpowiada mi polityka CSV w stosunku do klientów i partnerów handlowych. Firma to Ludzie, a nie znaki towarowe.

Czêsto jednak w dyskusjach na forum wyra¿a³em opinie, ¿e lakiernia bez w³asnej mieszalni to gówno nie lakiernia i odpiera³em ataki tych których zwyczajnie nie staæ na w³asny mieszalnik. Ja po prostu liczê na to ¿e oferta APP bêdzie tak przygotowana ¿e ci co rozwa¿ali w³asny mieszalnik ale nie by³o ich staæ dostan± teraz logiczn± i intratn± ofertê. Mo¿e siê mylê. Mo¿e to bêdzie wtopa APP, ale nie widzê innej alternatywy na horyzoncie dla malutkiego warsztatu bo nawet mieszalnia NOVOLa nie jest taka tania i rzadko umowa poci±ga tu za sob± wsparcie finansowe, czy inwestycyjne dla ma³ego warsztatu. W tym kontek¶cie potêga APP ma inne znacznie ni¿ potêga CSV, czy innej firmy .... w sumie i tak nie pomocna dla ma³ego warsztatu kupuj±cego teraz towar w sklepie z mieszalni±. :spoko:

[ Dodano: 2012-03-24, 17:22 ]
gugun napisa/a:
... ja nigdy nie lubi³em czytaæ ksi±zek i przerazaja mnie takie posty :D nie idzie sie jako¶ w krutszy sposob okresliæ?? :rotfl:


Gugu¶ ^^ brzmi gro¼nie z tymi ksi±¿kami ... kilka to wypada³o bu przeczytaæ np. Krzy¿acy J.Kraszewskiego ¿eby by³o o czym w towarzystwie pogadaæ. ^^ ... a posty na forum to nie jest lektura obowi±zkowa.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

Siekiera
Wysany: 2012-03-24, 18:20   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
PROJEKTER napisa/a:
Raczej jednak nie pia³bym z zachwytu na temat tego co robi grupa Car System Vosch. Mo¿e na twoim terenie lekko podnie¶li g³owê w sprawie kilku mieszalników RM ale lata ich ¶wietno¶ci teraz s± w odwrocie.


Zgoda.

PROJEKTER napisa/a:
Nie stawia³bym ich za przyk³ad tego jak siê organizuje sieæ dystrybucyjn± bo akurat RM nie króluje w sprzeda¿y detalicznej i jest n najchêtniej atakowanym i skutecznie usuwanym mieszalnikiem z ASO.


Dystrybucjê detaliczn± maj± faktycznie coraz s³absz± ale je¿eli chodzi o umiejêtno¶ci rozmawiania z warsztatami i wciskania im kitu to nie maj± sobie równych i o to mi chodzi³o jak pisa³em ¿e mo¿na siê od nich uczyæ. To by³ przyk³ad negatywny jak wielko¶æ i mo¿liwo¶ci firmy doprowadzi³y j± do ma³o spektakularnego fina³u.

PROJEKTER napisa/a:
W sprawie CAP we¼ te¿ ³askawie pod uwagê, ¿e jak kto¶ dopisuje do nazwy firmy POLSKA to raczej sugeruje, ¿e jest tu go¶cinie z kapita³em


To nie jest regu³a a w tym wypadku to czysty marketing.

PROJEKTER napisa/a:
a nie to ¿e krajowy dystrybutor lakierów wybudowa³ sobie fabrykê kitu szpachlowego. Zaczynali kolego tak jak Novol dawno temu ... od dzielenia ilo¶ci hurtowych na detal.


Oczywi¶cie ¿e TAK, krajowy dystrybutor szpachlówek wybudowa³ sobie fabrykê i sta³ siê producentem, oczywi¶cie poprzez spó³kê zale¿n±.

Novol nigdy nie konfekcjonowa³ szpachlówek. Od pocz±tku je produkowa³.

PROJEKTER napisa/a:
do tego nie bardzo widzê zwi±zek w naszej wymianie uwag .... jednego z drugim.


Zwi±zek jest i to du¿y. Kto¶ kto kupuje szpachlówkê do wypuszczenia w³asnego brandu jest w gorszej sytuacji ni¿ ten który j± sobie sam wyprodukuje. W dzisiejszych czasach marka jest wa¿na ale to nie wszystko, produkty wyrówna³y sie jako¶ciowo i ten który ma j± taniej w zakupie ju¿ na starcie wygrywa.

PROJEKTER napisa/a:
CSV i Carsystem wschód to odrêbne czêsto konkuruj±ce ze sob± firmy, a nie spó³ki córki jednego koncernu. To podzia³ na pó³ jednej masy


Ja wcale nie napisa³em ¿e CSW nale¿y do grupy CSV. Oni ju¿ dawno siê rozeszli i wcale tej masy towarowej na pó³ nie kupuj±. I tu np. jest w³a¶nie ta ró¿nica CSV kupuje od siebie a CSW kupuje u kogo¶.

PROJEKTER napisa/a:
Wybacz kolego ten atak na CSV ale Ja ich zwyczajnie nie lubiê ^^


Odeszli¶my od tematu mieszalnika APP i ¿eby podsumowaæ w±tek CSV i CSW to ja te¿ ich nie lubiê :D

A teraz cierpliwie czekamy na mieszalnik APP, jak bêdzie Mipa to wygrywam ze znajomym skrzynkê browara :D
 

avel1
Wysany: 2012-03-25, 09:33   
0
UP DOWN

Posty: 19
Siekiera napisa/a:
W dzisiejszych czasach marka jest wa¿na ale to nie wszystko, produkty wyrówna³y sie jako¶ciowo i ten który ma j± taniej w zakupie ju¿ na starcie wygrywa.


je¶li tak to nr 1 jest profix i boll ^^ ja my¶le ¿e jako¶æ musi kosztowaæ, tak samo dotyczy wykonania us³ugi lakierniczej naprawy dokonane na drogich markowych materia³ach nie mag± kosztowaæ tyle samo co na tanich i kiepskich jako¶ciowo.


Ten mieszalnik z APP to woda i konwencja?
 

lakierok 
Wysany: 2012-03-25, 19:01   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Cytat:
A teraz cierpliwie czekamy na mieszalnik APP, jak bêdzie Mipa to wygrywam ze znajomym skrzynkê browara


A ta Mipa to co za firma ? s³ysza³em o tej firmie ale nie wiem z k±t pochodzi ? :nie:
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

Robertlodz09 
Wysany: 2012-03-25, 19:05   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
lakierok napisa/a:
s³ysza³em o tej firmie ale nie wiem z k±t pochodzi ?

Germany :tak:
 

gugun 
Wysany: 2012-03-26, 13:01   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
PROJEKTER napisa/a:
kilka to wypada³o bu przeczytaæ np. Krzy¿acy J.Kraszewskiego ¿eby by³o o czym w towarzystwie pogadaæ. ... a posty na forum to nie jest lektura obowi±zkowa.
wola³em streszczenia ;) w moim przypadku jest obowi±zkowa lektur± czytanie tego co piszecie..taka moja tu rola ;)
lakierok napisa/a:
A ta Mipa to co za firma ? s³ysza³em o tej firmie ale nie wiem z k±t pochodzi ?
niemiecka górna pólka jak na moje...produkty skierowane i dla biedniejszych i bogatszych warsztatów bo cena lakieru zaczyna sie na ok 70zl a konczy na przeszlo 200zl za litr..szpachlowki i podklady tak samo od koloru do wyboru :D ja osobiscie nie znam 2 takiej firmy z tak wielkim asortymentem ;) bo szpachlowek to chyba z 20rodzai :D
 
 

lakierok 
Wysany: 2012-03-29, 00:15   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Czy kto¶ wie na jakich zasadach bêdzie mo¿na nabyæ mieszalnik APP ? :cool:
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

Chali68
Wysany: 2012-04-02, 20:20   
0
UP DOWN

Posty: 247
Witam wszystkich no co tam z mieszalnikiem App ju¿ mo¿e co¶ wyp³ynê³³o?
 

maliniak
Wysany: 2012-04-02, 22:58   
0
UP DOWN

Posty: 21
no ciekawe co z tym mieszalnikiem bêdzie ja osobi¶cie uzywam szpachli i klaru app i jest ok to mo¿e i mieszalnik siê uda ,jak by siê jakies szkolenia zapowiada³y to dajcie znaæ .pozdrawiam
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-04-03, 00:45   

maliniak napisa/a:
no ciekawe co z tym mieszalnikiem bêdzie ja osobi¶cie uzywam szpachli i klaru app i jest ok to mo¿e i mieszalnik siê uda ,jak by siê jakies szkolenia zapowiada³y to dajcie znaæ .pozdrawiam


Lepiej by³oby napisaæ szpachli i klaru z LOGO app ...
To bêdzie zgodne z rzeczywisto¶ci± :spoko:
Przepraszam kolegê , ale nie mog³em sie oprzeæ - bez urazy oczywi¶cie :)
 

maliniak
Wysany: 2012-04-03, 08:12   
0
UP DOWN

Posty: 21
byæ mo¿e masz racje ale u¿ywam tych produktów od ponad roku i naprawde sa spoko no i nic mi siê tam z³ego nie robi³o
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-04-03, 08:44   

maliniak napisa/a:
byæ mo¿e masz racje ale u¿ywam tych produktów od ponad roku i naprawde sa spoko no i nic mi siê tam z³ego nie robi³o


No przecie¿ nie napisa³em , ¿e to z³e produkty ... Napisa³em tylko , ¿e zgodnie z rzeczywisto¶ci± produkty nie s± produkowane przez app a jedynie sprzedawane pod ich mark± . Przecie¿ to nic z³ego , mam nadziejê ....
 

maliniak
Wysany: 2012-04-03, 09:17   
0
UP DOWN

Posty: 21
ja to tego mieszalnika jestem ciekawy co to za dobroæ bêdzie
 

gugun 
Wysany: 2012-04-03, 10:46   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
maliniak napisa/a:
byæ mo¿e masz racje ale u¿ywam tych produktów od ponad roku i naprawde sa spoko no i nic mi siê tam z³ego nie robi³o
a ja nie dokonca jestem przekonany,co dobre to trzeba grubo za to p³aciæ, podklad np. ok. 50zl co szalem nie jest chyba cenowym??a jakosciowym te¿ nie do konca bo w tej cenie kupiæ idzie lepszy produkt...kit tak samo-tani beton,inny obleci ale za to cena jak za duponta a jakosc o wiele nizsza...
 
 

maliniak
Wysany: 2012-04-03, 11:20   
0
UP DOWN

Posty: 21
mo¿e i masz racje ale to ju¿ kwestia przyzwyczajenia mi tym siê dobrze dziala szczególnie klar special s bardzo mi podpasowa³ szpachle lekko sie obrabiaj± podk³ad taki sobie ale robie nim
 

gugun 
Wysany: 2012-04-03, 18:56   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
jakim podk³adem robisz??tym za 20 pare?? kazdy lubi co innego.mi lakier nie pasuje bo po 3 pe³nych nadal nie ma takiej struktury jakiej bym oczekiwal.kit ultra zly nie jest,nawet troche porabialem na nim,ale cena za to z kosmosu.aktualnie testuje polykara i ci powiem ze duzo lepszy kit i ok 3dych puszka,lakier w sumie tez ale tobie by nie podpasowa³ skoro lubisz wode :D
 
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-04-03, 19:04   

No i znowu wychodzi , ¿e pewnikiem wspólnikiem jeste¶ w tym ca³ym polykarowym oszustwie ^^ - jak zapewne zosta³by¶ natychmiast okre¶lony ...
Ale o tym ju¿ cicho sza ...
 

gugun 
Wysany: 2012-04-03, 19:16   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
a mi to lata,mi p[rodukt pasuje,cena tymbardziej wiec sobie chwale i kupuje:) a jak inni chca za to samo dawacx2 to ich strata :D
 
 

Chali68
Wysany: 2012-04-03, 19:28   
0
UP DOWN

Posty: 247
Witam. Masz racjê gungun i o to chodzi aby tylko ten produkt utrzyma³ jako¶æ startow±. A tego ju¿ nikt nam niemo¿e zagwarantowaæ.
 

gugun 
Wysany: 2012-04-03, 19:37   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
no ja na bierz±co sie zaopatruje wiec sie przyzwyczaje i jak mi co¶ nie podpasi to pale i do POLYKARA :D ale masz racje,byle by cenowo i jako¶ciowo tak juz zostalo ;)
 
 

Chali68
Wysany: 2012-04-03, 19:47   
0
UP DOWN

Posty: 247
Odno¶nie do tematu dzisiaj Apapy maj± zlot we wrze¶ni odno¶nie mieszalnika cudownego, mój kolorysta z roboty robi w app, pisa³em do Niego ale zajêty silnie. Jutro rano bêdê go dusi³ ¿eby co¶ sprzeda³ to wrzócê na tapete.
 

gugun 
Wysany: 2012-04-03, 19:54   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
no mamy nadzieje:) ja dopiero w piatek sie dowiem od mojego apapka jak wpadnie w odwiedziny bo ostatnio zapomnialem sie zapytaæ
 
 

Dementor
Wysany: 2012-04-03, 21:40   
0
UP DOWN


Posty: 364
Jestem w szoku, ¿e poszli w tym kierunku ale jakby co to ja sie nie pisze.
Tak jak kto¶ wcze¶niej wspomnia³ ¿e nie przepada za app to ja chcê powiedzieæ ¿e ich kocham :paw:
 

gugun 
Wysany: 2012-04-03, 22:25   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
ja biore ale juz sie natestowalem troche i wiem co brac a czego nie...maja dobre i zle materialy,ale po czasie sie dochodzi do wniosku ze za dobre trzeba grubo i to bardzo zap³acic
 
 

maliniak
Wysany: 2012-04-03, 23:17   
0
UP DOWN

Posty: 21
do produktów apepowskich musia³em siê przyzwyczaiæ bo u mnie na mieszalniach króluje troton a tego to nie moge przepaliæ badziewia jest w miare tanie i to tylko tyle tam jeden jakis klar mi pasowa³ ale co dostawa to co innego wychodzi³o no tu z app special s narazie nic mi siê nie dzieje ale jak ka¿dy w dalszym ci±gu szukam czego¶ tañszego i dobrego dlatego kto pyta nie b³±dzi a potestowaæ zawsze mo¿na,pozdrawiam
 

gugun 
Wysany: 2012-04-04, 00:02   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
maliniak napisa/a:
do produktów apepowskich musia³em siê przyzwyczaiæ bo u mnie na mieszalniach króluje troton a tego to nie moge przepaliæ badziewia jest w miare tanie i to tylko tyle tam jeden jakis klar mi pasowa³ ale co dostawa to co innego wychodzi³o no tu z app special s narazie nic mi siê nie dzieje ale jak ka¿dy w dalszym ci±gu szukam czego¶ tañszego i dobrego dlatego kto pyta nie b³±dzi a potestowaæ zawsze mo¿na,pozdrawiam
wiec ja cie zapraszam do testów plykara:) ja recze za to du...:) cena super,jako¶æ bez zadnych watpliwo¶ci a robilem od duponta,standoxa itp do novola economy,profixa i wiem co pisze:)
 
 

Chali68
Wysany: 2012-04-04, 20:12   
0
UP DOWN

Posty: 247
Witam kol. No i wyja¶ni³o siê mieszalnik App jest to tyle zastrze¿one co to za firma,tylko szyld app. Baza konwencja 1:1, 53pigmêty ok 70–pare litrów,krycie ponoæ jak w ppgu. Zgodno¶æ z fiszkami ok. Cena pigmetów ok 110z³. Ca³y mieszalnik drogi 11000 same pigmêty drugie tyle program i wzorniki odno¶nie umów niewiem. Kolorysta mówi³ ¿e bardzo ok. Wierzê cz³ekowi bo pracowa³ bardzo d³ugo w mieszalni na ró¿nych syst. Z nowo¶ci ¿ywica do cieniowania 1:1 ceny nieznaju. To tyle moich wypocin.
 

Siekiera
Wysany: 2012-04-04, 20:50   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ja mam informacjê ze ¼ród³a mocno umiejscowionego w app (ale to nie przedstawiciel którym pewnie zabroniono mówiæ na ten temat) ¿e to jednak Mipa :tak:
 

Chali68
Wysany: 2012-04-04, 21:01   
0
UP DOWN

Posty: 247
Konwencja mipy 2:1 a to jest 1:1 metaliki,per³y,solidy bez akryli na szkoleniu ¶mieli siê z tych dyskusji bo czytaj± ¿e mo¿e mipa albo dyna albo co¶tam. A tak wogule czy to wa¿ne drogie i ju Pan.
 

Siekiera
Wysany: 2012-04-07, 11:53   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Chali68 napisa/a:
Konwencja mipy 2:1 a to jest 1:1


To wcale nie musi byæ wyznacznik bo równie dobrze mogli zamówiæ w Mipie mieszalnik z proporcj± 1:1. To jest do zrobienia, bo mipa mog³a poprzeliczaæ receptury z 2:1 na 1:1. To jest czysta operacja matematyczna choæ istnieje pewnie ryzyko, ¿e receptury siê trochê rozjad±. W takim uk³adzie spadnie im trochê krycie, no i ¿ywice by³yby inne ale to dla nich tylko plus bo ma³o kto skojarzy te systemy. Ponadto cena idzie zdecydowanie w dó³ a to uatrakcyjnia im ofertê.

Ja nie znam mipy ale jak kto¶ zna to niech mo¿e napisze ile tam jest pigmentów.
 

Chali68
Wysany: 2012-04-07, 12:32   
0
UP DOWN

Posty: 247
Cze¶æ kol. Siekiera wejd¼ na stronê pro–west mipa z bydgoszczy bêdziesz wszystko wiedzia³. Z tego co pamiêtam ok 63 pigmêtów z ksyralami ale mogê siê myliæ. Z prowestem wspó³pracujê od 2005r.Normalna firma co siê ¿adko zdarza. Produkty mipy s± ca³y czas takiej samej jako¶ci g³ównie bazujê na lak.bezb.np. CS85,CC6, i do szybkich naraw CX3 to nowo¶æ zaje...sty uretanik schnie bez kabiny 1.5 w 20stopniach i do polerki kamieñ. Kto¶ kto robi szybkie naprawy lub autodetailing to rewelacja. Po 15–tym bêd± w firmie z pokazem konwencji bo namówi³em bossa na zmianê mieszalnika to napiszê jak to idzie. Mamy teraz maxmeyera wodê i konwen. to dopiero g..wno total ch³opaki za³amuj± rêce. Przejd¼my do konsensusu z tego co wczoraj apapek mówi³ to najblirzej jest manufaktura standox i to tyle moich wypocin.Pozdrawiam.
 

Siekiera
Wysany: 2012-04-07, 19:03   
+2
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Wszed³em sobie w³a¶nie na stronê APP a tam jest ju¿ informacja o systemie mieszalnikowym ale najbardziej zainteresowa³a mnie nazwa:

"APP Modular Special Base" :shock:

http://app.com.pl/pl/?gri...d=5&poz=0&str=1

Ciekawe czy kolega @Projekter (Modular System) ma co¶ z tym wspólnego czy to zbieg okoliczno¶ci??? Jaki¶ czas temu pisa³ przecie¿ ¿e jego firma wesz³a w strukturê jakiej¶ innej du¿ej firmy a ostatnio zachwyca³ siê tutaj nad wielko¶ci± i zarz±dzaniem w APP

http://www.modularny-wars...y-warsztat.html

:roll:
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-04-07, 19:51   

Faktem jest , ¿e samo urz±dzenie mieszalnicze jest jota w jotê to¿same z urz±dzeniami , na których swoje puszki umieszcza MIPA ....
 

gugun 
Wysany: 2012-04-07, 19:56   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
Siekiera, + za spostrzegawczo¶æ :D ju¿ mysla³em ze nikt tego nie zauwa¿y :spoko:
 
 

Siekiera
Wysany: 2012-04-07, 20:07   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
A ty co¶ wiesz? :x:

To teraz kolega @Projekter bêdzie musia³ IWAT-ê promowaæ a gnêbiæ Satê z po¿ytkiem dla NTS-u :D
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group