Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Chino 
Wysany: 2013-09-04, 13:18   Test lakierów House Of Kolor z serii Airbrush
0
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
Niezale¿ny i obiektywny test wykonany przez znanego i cenionego Setke. Mi³ej lektury.Kiedy¶ dostêpne tylko na stonach amerykañskich czasopism, dzi¶ ju¿ na wyci±gniêcie d³oni. Przedstawiamy test legendarnych House of Kolor. Farby te uwa¿ane s± za najlepsze w swojej klasie a wrêcz stanowi± klasê sam± w sobie. Czy napewno? Zobaczmy...


Poni¿szy test odnosi siê do systemu kolorystycznego Shimrin. Obecnie w prdukcji jest ju¿ Shimrin2, jednak s± to systemy w pe³ni kompatybilne ze sob±, a czê¶æ zawartych tu informacji pokrywa siê.


Jon Kosmoski pisze:
House of Kolor

"..Na pokazach samochodowych jestem w stanie wskazaæ auta pomalowane House of Kolorami. Maj± o wiele bardziej ¿ywy i g³êboki kolor ni¿ ich konkurencja. Ludzie w House of Kolor wiedz± ¿e chodzi o jako¶æ i trwa³o¶æ. Dlatego u¿ywamy tylko najlepszych na ¶wiecie pigmentów i rozpuszczalników..."


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierwsze wra¿enie

Zestaw testowy to:
- SG 100 (Intercoat Clear)
- Chrome Yellow (Kolor Solidowy)
- Kandy Brandy Wine ( Baza Kandy)
- Apple Red (Baza Kandy)
- Kandy Koncentrate Brandy Wine (Koncentrat Kandy)
- Kandy Koncentrate Kobalt Blue (Koncentrat Kandy)

Pojemnik
Na pierwszy rzut oka plastikowe pojemniczki wygl±daj± siê do¶æ sympatycznie i widaæ ¿e producent pomy¶la³ o u¿ytkownikach aerografów. Na zakrêtce znajduje siê dozownik pozwalaj±cy zakrapiaæ farbê prosto do aerografu. Wygodne jego zamykanie i otwieranie pozwala w szybki sposób wlaæ farbê do ulubionego narzêdzia oraz skutecznie zabezpieczyæ j± przed wysychaniem. Nie jest to tak dobre rozwi±zanie jak w przypadku zakrêcanych dziubków u innych producentów. Z czasem ma równie¿ tendencje do zasychania i sklejania siê.

Zapach
Po odkrêceniu butelki najwiêksze zaskoczenie. Pierwszy kolor jaki chwyci³em - Brandy Wine oraz Apple Red - s± najpiêkniejszym zapachami farby jakie mo¿na sobie wyobraziæ. Gdyby House of Kolor produkowa³o takie perfumy to z pewno¶ci± zajê³by miejsce "Brutala" na pó³ce w ³azience :) Niestety, ka¿da kolejna otwarta butelka przynosi ma³e rozczarowanie gdy¿ jedyne co czuæ to zapach znanych ju¿ oparów farb samochodowych.

Konsystencja
I tu kolejne zaskoczenie. Otó¿ gêsto¶æ Baz Kandy (KBC) jest zbli¿ona do konsystencji ¶mietany. S± to naprawdê bardzo gêste farby o wiele gêstsze ni¿ te z którymi do tej pory siê spotka³em. Kolory Bazowe Solidowe oraz Kandy (KK) s± ju¿ zdecydowanie rzadsze ale napewno gêstsze ni¿ u konkurencji i napewno nie do u¿ycia bezpo¶rednio z pojemnika.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W aerografie

Rozcieñczanie i krycie
Do zastosowañ w aerografie producent zaleca rozcieñczanie ich w proporcji 1:1 dedykowanym rozcieñczalnikiem. Spokojnie mo¿e to byæ dobry punkt wyj¶ciowy do stworzenia podstawowej mikstury, któr± bez obaw mo¿na jeszczej bardziej rozcieñczaæ. Osobi¶cie mia³em wra¿enie, ¿e farby te mo¿na rozcieñczaæ w nieskoñczono¶æ a mimo to ca³y czas kryj±. Przy malowaniu niemal¿e samym rozpuszczalnikiem, oddalam aerograf od powierzchni i po kilku delikatnych przepruszeniach farba zaczyna znowu kryæ.

Zasychanie na iglicy
Zasychanie nie jest uci±¿liwe i szybkim ruchem rêki mo¿na ¶ci±gn±æ nadmiar farby. Farba schodzi ³atwo i naprawdê moim zdaniem nie ma tu wiêkszego problemu. Zdecydowanie ³±twiejsze jest te¿ moim zdaniem pozbycie siê farby z iglicy ni¿ w przypadku farb wodnych.

Czas schniêcia
Kolory solidowe schn± bardzo szybko, mo¿na nak³adaæ niemal¿e natychmiast warstwê za warstw±. Czas schniêcia oczywi¶cie zale¿y od ilo¶ci dodanego rozpuszczalnika. Kolory Kanndy zw³aszcza Kandy Koncentrates (KK ) potrzebuj± trochê wiêcej czasu miêdzy warstwami.

Pow³oka
Kolory solidowe oraz bazy Kandy pozostawiaj± pow³okê zbli¿on± do pó³po³ysku. W porównaniu farbami bazowymi innych producentów jest to powierzchnia bardziej ¶wiec±ca. Kandy zdecydowanie zostawiaj± mocny po³ysk, który zwiêksza siê wraz z ilo¶ci± na³o¿onych warstw.

G³êbia koloru
Zdecydowanie czynnikiem który odró¿nia HOKi od innych farb to g³êbia koloru. Koncentraty Kandy maj± niesamowicie ¿ywe i g³êbokie barwy. ¦mia³o mogê stwierdziæ ¿e z tak bogatym i g³êbokim kolorem jeszcze siê nie spotka³em. Ka¿da kolejna warstwa wzbogaca kolor.

Trwa³o¶æ koloru
Aby uzyskaæ pe³n± trwa³o¶æ i odporno¶æ bazê nale¿y zabezpieczyæ lakierem bezbarwnym. Klary HOK maj± jeden z najwy¿szych stopni zabezpieczenia przed promieniowaniem UV.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czyszczenie

Czyszczenie po tych lakierach nie przyspa¿a niajmniejszych k³opotów. Pozostaj±cy osad jest do¶æ mocny- co najprawdobodobniej spowodowane jest wysok± pigmentacj±- jednak bardzo ³atwo siê zmywa. To samo dotyczy zaschniêtej ju¿ farby. Nie polecam, ale spokojnie mo¿a zrobiæ sobie dzieñ dziecka po ciê¿kim dniu malowania i z ³atwo¶ci± doprowadziæ sprzet do u¿ytku przy nastêpnym odpaleniu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linie produktów

Oferta House of Kolor jest naprawdê szeroka. Ju¿ podstawowa linia kolorystyczna daje spore pole manewru, a w po³±czeniu z efektami specjalnymi dostajemy pakiet, który powala ogromem mo¿liwo¶ci.

LINIA KOLORYSTYCZNA:

Kolory bazowe solidowe-jednolite (SG - Shimrin Graphic Kolors)
Podstawowe, jednolite kolory. Mog± byæ równie¿ stosowane jako baza pod Kandy, bazy kandy lub per³y.

Przezroczysta baza (SG100 - Intercoat Clear)
Idealnie nadaje siê jako baza, w któryej miesza siê brokaty (metal flakes), per³y oraz koncentraty Kandy. Nie mo¿e byæ stosowana jako lakier bezbarwny wierzchni!

Przezroczysta baza (SG150 Intercoat Pearl & Flake Karrier)
Przezroczysta baza przeznaczona specjalnie do mieszania z suchymi produktami (per³y, p³atki). Nie mo¿e byæ stosowana jako lakier bezbarwny wierzchni!

Kolory bazowe metaliczne (BC & FBC - Shimrin Metallic Color Bases)
Metaliki. Mog± byæ równie¿ stosowane jako baza pod Kandy.

Kolory bazowe metaliczne metajuls (MBC - Shimrin Metajuls Metallic Bases)
Ekskluzywne metaliki o bardzo intensywnym blasku. Mog± byæ równie¿ stosowane jako baza pod Kandy.

Kolory bazowe per³owe (PBC - Shimrin Designer Pearls)
Per³y. Mog± byæ równie¿ stosowane jako baza pod Kandy lub inne per³y.

Kolory bazowe neoneowe (NE - Shimrin Neons)
Kolory o intensywnym jaskrawym kolorze. Musz± byæ pokryte klarem aby nie blak³y.

Kolory Kandy bazowe (KBC - Shimrin Kandy Basecoats)
S± to bazy maj±ce imitowaæ efekt candy. S± mieszank± baz, pere³ i kandy. Tañsza i prostsza w aplikacji alternatywa dla Kandy charakteryzuj±ca siê cieñsz± pow³ok± przy aplikacji.

Koncentraty Kandy (KK - Intensifier Kandy Koncentretes)
Koncentraty kandy, które mo¿na stosowaæ bezpo¶rednio na bazy, dodawaæ do SG100 (intercoat clear) lub klarów HOK.

LINIA EFEKTÓW SPECJALNYCH:

Marblizer (MB - Marblizer artistic bases)
Bardzo delikatna, rzadka pow³oka przypominaj±ca per³ê do tworzenia efektów marmuru i podobnych.

Kameleony (KF - Kameleon Kolors)
Bazy zmieniaj±ce kolor w zale¿no¶ci od k±ta patrzenia.

Chrom (MC - Kosmic Krome)

Chrom po³ysk (MC00 - Kosmic Krome Mirror Reflective Effect Base)

Suche per³y (DP, DR - Dry Pearls)
Per³y w formie proszku.

Per³y w formie pasty (PP - Paste Pearls)

Per³yc (KDP - Kosmic Pearls)

Kameleony opalizuj±ce (KOP - Kameleon Opals)

Kameleony per³owe (KPF - Kameleon Pearls)

Per³y iskrz±ce (IP - Ice Pearl)

(KLG - Kosmic Long-Glo Phosporescen Glow-In-The-Dark Powder)
Proszek rozrbaiany z Intercoat Clear, który ¶wieci w ciemno¶ci.

P³atki (F, MF, UMF - Flakes)
P³atki, które mo¿na dodawaæ do Klaru lub Kandy

Szczegó³owa karta techniczna do ¶ci±gniêcia w PDF (w jêzyku angielskim)


Myki Grzegrzola:

Seria KK to koncentraty które mo¿na stosowaæ bezpo¶rednio na bazê lub dodaæ do lakieru bezbarwnego

KBC to s± troche mniej intensywne od KK i trzeba na³o¿yæ wiêcej warstw by uzyskaæ pe³ne nasycenie

SG 100 to intercoat clear i stosujesz go by odci±æ kolory candy. Je¿eli po na³o¿eniu koloru candy chcesz dodaæ jeszcze np biel to musisz najpierw odci±æ candy pokrywaj±c go sg100. W innym razie dojdzie do reakcji chemicznej i bia³y przybierze odcieñ kolory,który jest pod spodem. Na³o¿enie pó¿niej zwyk³ago bezbarwnego jeszcze to zjawisko nasila i mo¿e sprawiæ ¿e je¿eli nie u¿y³e¶ sg bia³y w zupe³no¶æi zniknie.

Pamiêtaj te¿ ¿e candy HOK s± bardziej intensywne i maj± wiêkszy wp³yw na czarny ni¿ wodne transparenty. Je¿eli chcesz mieæ czysty czarny to go zamaskuj lub na³ó¿ na candy. Delikatny zapy³ mo¿e byæ niewidoczny przed lakierowanie a pó¼niej wyjdzie i mo¿e popsuæ projekt.

Pamiêtaj, ¿eby farbe dobrze wymieszaæ, zw³aszcza tj. marblizer, per³y, metaliki

Je¿eli bêdziesz u¿ywa³ Marbalaizera to koniecznie po³ó¿ na to SG100. Pó¼niej mo¿esz daæ jeszcze candy lub nie, ale je¿eli go nie odetniesz to bezbarwny lub candy go rozpu¶ci bo jest niesamowicie rzadki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podziêkowania dla Grzegrzola za info i pomoc w powstaniu testu.

Test i sk³ad: Setka http://www.setka.one.pl/
Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko i wy³±cznie za zgod± autora, Airbrush'Lab i Custom Shop

Zapraszamy na www.airbrushlab.pl
oraz stronê jednego z czo³owych polskich artystów, wykonawcy powy¿szego testu http://www.setka.one.pl/
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Artyku³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang