Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
KK 
Wysany: 2014-05-30, 12:50   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Przemek kurde nie wiem sam, na jakie¶ ma³e rzeczy to mo¿e i siê nada, ale mia³bym obawy co do adhezji tego co bêdzie na tym. Byæ mo¿e jest ok, no ale jak patrze na ten dekiel od beczki to z dnia na dzieñ wygl±da bardziej rudo :D .
Co¶ tam zabezpiecza...

To mówicie, ¿e w mrówce kupiê tego dragona? Czy to jest to: https://www.google.pl/sea...D72%3B600%3B600

Ch³opaki, a jak to siê stosuje, ¿eby nie zrobiæ krzywdy blasze? Np jakie¶ ma³e w¿ery zostan± mi na nadkolu...
_________________

 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-05-31, 00:13   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
KK napisa/a:
jak to siê stosuje, ¿eby nie zrobiæ krzywdy blasze?

Nie jest to jaki¶ super szybki ¶rodek który usuwa rdzê w kilka minut ..
ale ju¿ po kilku godzinach znaczna korozja zaczyna znikaæ ..
Najlepiej to we¿ i na pocz±tek przelej ten Fosol do jakiego¶ plastikowego p³askiego pojemnika i wsad¿ do niego jaki¶ pordzewia³y przedmiot np. p³aski klucz czy co¶ podobnego .... i potrzymaj go w nim kilka godzin w ramach testu
w miêdzyczasie mo¿esz miejsca mocno skorodowane (je¶li przedmiot takie posiada) poskrobaæ jakim ostro zaostrzonym przedmiotem (np.¶rubokrêt ,pilnik)
jak rdza zrobi siê miêkka to bêdzie odpadaæ pod wp³ywem skrobania ,
resztê korozji "ze¿re" odrdzewiacz ;)
ewentualnie mo¿esz zostawiæ taki przedmiot w "k±pieli" na ca³y dzieñ
wtedy nic nie musisz skrobaæ aby przy¶pieszyæ "proces" ;)
Tylko nie za d³ugo .... ja po dwóch dniach "moczenia" gwintowników ... to ju¿ wyci±gn±³em tylko ze¿arte ich kszta³ty które nadawa³y siê tylko do wyrzucenia :D
A chcia³em usun±æ tylko "nalot rdzy" ale zapomnia³em je wyj±æ ...
Przedmiot po takim "moczeniu" wygl±da jak po piaskowaniu
  
 

KK 
Wysany: 2014-05-31, 00:46   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Hehe to mocne jest. :D Jak gwintowniki zjad³o to nie mam pytañ.

Potem trzeba jako¶ zalkalizowaæ metal? Przed lakierowaniem? Czy wystarczy woda?
_________________

 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-05-31, 00:55   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
KK napisa/a:
Potem trzeba jako¶ zalkalizowaæ metal? Przed lakierowaniem? Czy wystarczy woda?

Powiem ci ¿e jakie¶ narzêdzia itp.(klucze m³otki) to tylko suszy³em i na to malowa³em i jak na razie to po kilku ³adnych latach nic jeszcze nie wychodzi ;)
ale prawid³owo to powinno siê zmyæ ten odrdzewiacz wod± przecieraj±c z osadu
wysuszyæ i nastêpnie przetrzeæ w³óknin± ,odt³u¶ciæ i pomalowaæ podk³adem.

A i za³ó¿ jakie¶ rêkawiczki poniewa¿ to strasznie brudzi rêce podczas czyszczenia ..
 

KK 
Wysany: 2014-05-31, 00:59   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Dziêkujê za rady, zastosuje siê do nich.
_________________

 
 

KK 
Wysany: 2014-05-31, 02:07   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
http://www.sadistic.pl/gr...ik-vt296413.htm
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-05-31, 21:57   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
KK --> Jak masz mocno zadzewia³a srube to na pcozatku lekko szczotka druciana i wrzuc do kubeczka :D hehe az sie buzuje jak pluszzzz :D hehe i troszke wali jajem ale daje rade :)

Znajomy rame mial zardzewia³a pomalowalismy dwa azy tym z pedzla pozniej lekko sczota i wszystko odpadlo :)

Najlepiej kupic w realu bbo najatniej :D
 

KK 
Wysany: 2014-06-22, 22:13   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Chiñskie drzwi...cienkie jak papier. Po 1,5 roku bezbarwny zacz±³ schodziæ i to by³a przyczyna tego¿ lakierowanie.
Lakierowane z jednej strony, tak chcia³ klient... szwagier.

Podk³ad Novol 330 w wersji grunt. Wszystko tar³em na sucho bez wody, pierwszy raz. Nawet ok, tylko te¿ trzeba uwa¿aæ, aby rys nie narobiæ.
Akryl jest z Ivata... aplikowa³em na dwie warstwy. Drzwi wisia³y.
Morka do¶æ spora, ale wola³em nie ryzykowaæ. To nie poliuretan z Novola:)

https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/6La6Au79Qru
_________________

  
 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-06-22, 22:16   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
no nie pogadasz :D a ten czerwony to co za podk³adzik ?
 

KK 
Wysany: 2014-06-22, 22:18   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Który czerwony?: D
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-06-22, 22:20   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
No ciemne bordo --> to docelowy kolor ??
W macie wyglada zajebi
 

KK 
Wysany: 2014-06-22, 22:27   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Tak. Docelowy. Ogólnie te¿ my¶la³em o macie, ukry³oby siê wszystkie fale dunaju tych drzwi. No, ale szwagier stwierdzi³, ¿e po³ysk...to co siê bêdê sprzeciwia³.

Dobrze jest, szwagier i tak zap³akany, ¿e musia³ mi zap³aciæ. On my¶la³, ¿e siê pomaluje na odchodz±cy bezbarwny i bêdzie dobrze.

Kolor ral 8012 Red Brown. Kompletnie inny ni¿ na wzorniku ral :D
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-06-22, 22:56   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
:) to masakra :D w macie by by³o miodzio.
 

KK 
Wysany: 2014-06-22, 23:16   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Da³em mu wzornik. Mia³ w dzieñ przy³o¿yæ do drugich drzwi i wybraæ kolor. Wybra³ ten. Nie wspomnê, nawet, ¿e drzwi obok s± du¿o ciemniejsze, prawie czarne i teraz to ju¿ w macie. Taki chcia³, taki kolor jest i kit. Jak dla mnie to bym tym kolorem móg³ sobie ³awki ogrodowe obieliæ, u nas du¿o w podobnym kolorze.

No, ale w macie super.
_________________

 
 

sebasmg5
Wysany: 2014-06-23, 16:17   
0
UP DOWN

Posty: 213
fachowska robota ;) szkoda tylko ¿e szwagier p³acze bo niepowinien
 

KK 
Wysany: 2014-06-23, 22:03   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Dziêkujê za s³owa uznania, za bardzo nie namêczy³em siê przy tych drzwiach. Zawsze mo¿na zrobiæ lepiej, nie ma chyba granicy.

Powiedzcie mi jak zdj±æ listwê w której jest zamek w Passacie B5 kombi. Mówiê o tylnej klapie. Odkrêci³em 4 ¶rubki od spodu, potem dwie od tych gajg zamków i nie chce na chama targaæ...
Podpowiedzcie.

Zdjêcia o co mi chodzi tutaj:
https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/8KumtdmSNnC
Tam jest taka zawleczka jak na kostkach po³±czeniowych od elektryki...nie wiem mo¿e ona trzyma.
Znalaz³em gdzie¶ na necie, ¿e to ona zabezpiecza... jak macie co¶ do sprostowania to odezwijcie siê, chcia³bym to jutro rozebraæ.

Chcê pomalowaæ klapê, osio³ upar³ siê, ¿e mam mu rdze oczy¶ciæ pod uszczelk± bez wycinania szyby. Heh.
_________________

 
 

KK 
Wysany: 2014-06-24, 22:42   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jako, ¿e nikt mi nie odpowiedzia³ to sam sobie odpowiem i tym którzy nie wiedz±. Tak Kamil ¿eby zdj±æ t± listewkê trzeba wyczepiæ zawleczkê. Odgi±æ na boki zabezpieczenie i po woli wysówaæ. Nie trzeba mechanizmu wyjmowaæ, zdejmowaæ ciêgien itd. Po wysuniêciu listewki mo¿na za³apaæ jedn± ¶rubê od mechanizmu i wszystko jest tak jak by³o, tylko listewki nie ma.

Chcia³bym podzieliæ siê z Wami spostrze¿eniami. Kto¶ tu ostatnio na forum pyta³ o miernik grubo¶ci pow³oki lakierniczej... jako, ¿e na dzieñ dzisiejszy dysponujê miernikiem CEM DT-156 mogê powiedzieæ, ¿e miernik nie nadaje siê do polerki. Nie jest powtarzalny. Myli siê od 2-5 um.
Je¶li chodzi natomiast o interpretacje, czy element by³ lakierowany, czy nie, to siê nadaje. Cena takiego miernika to 520z³ brutto.
Miernik do¶æ dobrze znosi sprawdzanie grubo¶ci lakieru na wypuk³o¶ciach.
Sam zmienia ze stali na aluminium.

Czyli mierniki do 800z³ nie nadaj± siê do polerki, poniewa¿ s± nie powtarzalne. Jak na sprawdzenie auta to lepiej kupiæ co¶ w cenie do 250z³. Taniej, a jako¶æ ta sama.

Miernik po¿yczy³em od kolegi na chwilê, poniewa¿ na forum Autodetailingu kto¶ napisa³, ¿e siê nadaje do polerki. Co jest oczywi¶cie nie prawd± dla jakich¶ maniaków, którzy oczekuj± dok³adno¶ci bêdzie uci±¿liwo¶ci±.
_________________

  
 
 

KK 
Wysany: 2015-03-01, 22:33   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/1bxJiB2e4RK
_________________

 
 

sebasmg5
Wysany: 2015-03-03, 00:08   
0
UP DOWN

Posty: 213
Mozesz podac przyblizony koszt budowy tej scianki? Gdzie dosta³es ta przet³aczana blache? Pelen profesjonalizm :spoko: bardzo estetyczna konstrukcja
 

KK 
Wysany: 2015-03-03, 01:08   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Powiem szczerze, ¿e do estetyki to du¿o brakuje. Niekiedy nie da siê zrobiæ czego¶ nie maj±c odpowiednich narzêdzi np giêtarki segmentowej.
Jednak jak na pierwszy raz jest poprawnie.

Blachê przet³acza³em sam na giêtarce. Choæbym nawet nie przet³acza³ to jest tyle nitów stalowych i ¶rub w tej ¶ciance, ¿e nic nie dr¿y przy tak cienkiej blasze. 3 razy nity dokupywa³em :)

Przybli¿ony koszt na wentylatorze u¿ywanym 15ty¶ m3/h + praca w³asna to 7 ty¶ z³. Mówiê tutaj o pe³nym wymiarze czasowym wraz z pomocnikiem, który niestety jest konieczny. SIlnik jak i wentylator kupi³em okazyjnie, tak¿e kwota mo¿e ró¿niæ siê o 500z³ w górê jak ¼le trafimy z kupnem wentylatora.

Konstrukcja oparta na profilu 30x30 x 1.5, który jest dos³ownie wszêdzie. Lakierowany poliuretanem w kolorze czarnym. Konstrukcja na ko³ach skrêtnych z hamulcem i zatrzaskiem pozycyjnym.

...Bardzo du¿o czasu zajmuje spawanie i nitowanie.
_________________

 
 

KK 
Wysany: 2015-06-12, 23:59   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ostatnio drog± kupna naby³em Mirkê Deros o skoku 2,5mm.
Mariusz80 i Unek mieli racjê, ¿e to zupe³nie inna maszynka ni¿ Ceros. Przede wszystkim ma hamulec i nawet jak siê naci¶nie spust to nie skaleczy rêki.
Du¿o lepiej le¿y w d³oni mimo wiêkszych gabarytów i jest za co z³apaæ sensownie podczas wymiany papieru ¶ciernego.
Kabel jest cienki i nie ci±gnie tak jak w przypadku Cerosa(gruby mocny kabel).
Wibracje na maszynce podobne jak w Cerosie.
Na + brak uci±¿liwego zasilacza, wszêdzie gdzie idziesz, pod³±czasz pod gniazdko/przed³u¿acz i pracujesz...a tam taszczy³e¶ zasilacz.
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-06-14, 06:38   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
:spoko:
_________________

 
 

unek
Wysany: 2015-06-14, 22:25   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
:spoko: :spoko:

Jakie¶ nie ca³e 2 albo 3 tyg temu pad³ mi kabel i w sumie to nie we wtyku tylko dalej wiêc ¶mia³o mo¿na od³±czaæ .. zadzwoni³em do mirki przys³ali kuriera na swój koszt w ten sam dzieñ czyli czwartek a w poniedzia³ek mia³em j± u siebie .
 

KK 
Wysany: 2015-06-20, 00:49   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Reflektory Ford. Standardowo papiery, ale tym razem wszystko prawie maszynowo. Jedynie 800 z palca :)

https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/JZUoGMbM3fG

Bora, próg, pod³oga i b³otnik. Nic nie widaæ, ale i tak wrzucê :)

https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/ATMpUon5dyB

Piaskowanie/ efekt po piasku przesianym sitem 2mm i dyszy 8. Cel piaskowanie: usuniêcie farby, nawierzchniowej. Resztki podk³adu i g³êboka rdza we w¿erach mog³a zostaæ.

https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/ByEX8mNKSFm

Honda CBF 125 lakierowana Iwat± LPH 80 z dysz± 1.2 E4.
Wysz³o praktycznie bez wtr±ceñ.

https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/GYznt7xw2m1
_________________

 
 

KK 
Wysany: 2015-06-23, 23:26   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Honda CBF 125 czacha.

https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/UESxfYL8Su4
_________________

 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group