Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
KK 
Wysany: 2015-10-30, 18:31   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Po aplikacji czekasz do matu czy jeszcze na mokre aplikujesz w³a¶ciwy kolor?
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-11-02, 08:10   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
panowie wróæmy jeszcze do tych zdjêæ :D

jak poradziæ sobie z tym wgnieceniami ?


wiem ¿e szpachala, szpachla i bêdzie równo ale dzi¶ stan±³em za samochodem i widaæ jak rat b³otnika "wje¿d¿a" do ¶rodka i bêdzie to wygl±da³o ¼le. Czê¶æ osób i tak tego nie zauwa¿y no ale jest to jak dla mnie nie akceptowalne...

zauwa¿y³em tylko ¿e jak zdejmê plastikowe nadkole to od razu mam dostêp do pogiêtych blach?

oraz my¶la³em ¿eby zrobiæ sobie ma³y puller i nim powyci±gaæ wgniecenia tylko niestety musia³ bym co¶ do blach dospawywaæ ¿eby mieæ mocowania.

co proponujecie ?
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-02, 18:52   
+1
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
barteek933 napisa/a:
zauwa¿y³em tylko ¿e jak zdejmê plastikowe nadkole to od razu mam dostêp do pogiêtych blach
TAK.
L II w³a¶nie dlatego tak ³atwo siê w tych miejscach gnie bo nie ma tam wewnêtrznego nadkola które zaczyna siê praktycznie dopiero w po³owie wysoko¶ci b³otnika.
Dlatego te¿ bardzo ³adnie a w zasadzie lekko idzie i w drug± stronê.
 

barteek933
Wysany: 2015-11-02, 19:26   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Dziêki :)
 

barteek933
Wysany: 2015-11-10, 02:39   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
A wiêc wrzucam zdjêcia od razu na gor±co, skoñczy³em o po 1 :D

materia³y u¿yte do naprawy to:
baza dupont
¿ywica do cieniowania dupont
bezbarwny app , szybki utwardzacz + org rozp.
masa app u210
app r-stop
epoksyd novol
podk³ad m/m dyna
podk³ad w24
szoachla w24

jako ¿e rdza zaczê³a ju¿ chrupaæ rant to zosta³ oczyszczony od zewn±trz i wewn±trz szczotk± na wiertarkê a poprawione tarcz± rapid strip. Na to poszed³ app r-stop i na wierzch epoksyd. Na drugi dzieñ posz³a szpachla w 3 warstawach i znowu epoksyd i m/m podk³ad w24.

To nie jest ostatnia warstwa szpachli, posz³a jeszcze jedna poniewa¿ musia³em powbijaæ niektóre górki.

A o to moje centralne ogrzewanie xD :D
Do³ozy³em te¿ 2 lampy i rozmie¶ci³em je po bokach ale dzi¶ podczas lakierowania znowu sobie u¶wiadomi³em w jakiej jestem dupie z o¶wietleniem ...
Muszê do³o¿yæ kolejne lampy na ¶cianê bo tak to jest masakra,Tutaj jak widaæ mia³em ju¿ obrobiony podk³ad ale powsta³a przecierka do blachy i musia³em po³o¿yæ podk³ad m/m. Odczeka³em 2 godziny i go delikatnie przy rancie wyg³adzi³em.Ca³y samochód zosta³ zmatowany w³óknin± z cifem.<a href=http://naforum.zapodaj.net/d469ee9cd403.jpg.html><img src=http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d469ee9cd403.jpg alt=hosting zdjêæ zapodaj.net /></a>
1 warstwa bazy, by³o ich 3.5. Masakryczne mia³a ona krycie.
¯ywica do cieniowania posz³a w 1 warstwie tak jak poleca³ kalbi.

Ja zrobi³em tak ¿e po³o¿y³em ¿ywicê, wyla³em j± do kuka, wypsiuka³em z pistoletu i wla³em bazê i od razu k³ad³em.
Cieniowanie na progu zrobi³em bez ¿ywicy poniewa¿ zywczajnie zapomnia³em j± tam po³o¿yæ.

Przyklei³em sobie tylko taki papier z³o¿ony na dwa, ¿eby by³ sztywny i nie dolega³ do elementu na czas nak³adania bazy. Stara³em siê do niego nie doje¿dzaæ.
Przy ostatniej warstwie bazy odklei³em i wycieniowa³em. Bezbarwny k³ad³em 5cm przed ta¶m±. U¿y³em rozp do Cieniowania troton w srayu. Stosowa³em po ka¿dej warstwie lakieru i wysz³o tak ¿e nie ma ¶ladu. By³o tam eleganckie przet³oczenie do tego.
Niestety sta³a siê te¿ tragedia. Jako ¿e mamy pogodê wietrzn± to siad³o mi tle syfu co na wszystkich elementach lakierowanych do tej pory. Jak nigdy nic nie polerowa³em po lakierowaniu to teraz niestety jestem skazany na to. Dobrze tylko ¿e ten lakier jest ³atwy w obróbce na drugi dzieñ. Wiem bo musia³m usun±æ ma³y zacz±tek zacieku na jednej feldze i posz³o g³adko :)

 

barteek933
Wysany: 2015-11-10, 02:40   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
a nie napisa³em czemu na przecierki brudzi³em pistolet. A to poniewa¿ na stronie e- lakiery zamówilem sobie novola epoksyd na przecierki i przyszed³ przeterminowany i wali takimi gródami ¿e jest to nie do przyjêcie :(
raz go mia³em to by³em bardzo zadowolony a tutaj taka wtopa :(
 

krzysnik363
Wysany: 2015-11-10, 12:46   
0
UP DOWN

Posty: 43
Dziwi mnie to,¿e nie cieniowa³e¶ na drzwi :shock:
 

ursus1992
Wysany: 2015-11-10, 13:06   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
no to teraz odklej jeszcze folie z drzwi i wrzuc foto
 

siwy_1981 
Wysany: 2015-11-10, 16:28   
0
UP DOWN
siwy1981

Pomg: 7 razy
Posty: 63
Jedno pytanie. Przy podk³adowaniu zawsze robisz takie ostre odciêcie. Nie lepiej jak by¶ zrobi³ wa³ek z ta¶my do oklejania ¿eby nie zrobi³ siê próg przy ta¶mie.
 

barteek933
Wysany: 2015-11-10, 17:55   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Tasme robie na wywijke :)
 

barteek933
Wysany: 2015-11-10, 20:03   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
teraz spojrza³em na tamto zdjêcie. tam nie podk³adujê elementu tylko na rancie mia³em przecierki i dlatego przyklei³em tak ta¶mê poniewa¿ w poblizu ta¶my nie by³o podk³adu :)
jak wam przyjdzie kiedy¶ do g³owy malowaæ ursusa to nigdy takim czym¶ bo jest to badziewie. do tej pory nie jest wyschniête tylko gumowate i przy próbie szlifowania albo siê wa³kuje albo odrywa ....


 

barteek933
Wysany: 2015-11-11, 15:44   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
dodatkowo polakierowa³em nak³adki poniewa¿ by³y obie w innym kolorze.

do nich podchodzi³em 2 razy poniewa¿ gdy by³y na stojaku przygotowane do podk³adowania to po pzp pojawi³o siê pêkniêcie które zosta³o pospawane jednostronnie, a na koñcach pêkniêcia zosta³y wywiercone otwory

do lakieru dola³em wiecej ropz i rozla³ siê o niebo lepiej ni¿ na b³otniku. tam by³o 15% i wysz³a zbyt gruba morka, a tutaj posz³o ok 20% i jest o niebo lepiej. Dodam ¿e ten lakier jest idioto odporny i nawet przy mocniejszym dolaniu nie p³ynie jak to by³o w przypadku t4w 444 ....


a te syfy co mi spd³y na samochód to prawdopodnie nie by³y z sufitu ani z ¶cian bo tutaj lakierowa³em przy jeszcze gorszym wietrze i praktycznie nic nie wpad³o. jak okleja³em samochód to papier rozwija³em na brudnym stole a przed lakierowaniem nie przyszlo mi na my¶l ¿eby przejechaæ go ¶cierk± antystatyczn± :( :sciana:
:sciana: :sciana:

jak dla mnie spray kontrolny jest 100 razy lepszy od pudru. mam puder ale robi mi siê nim du¿o gorzej. wolê tak. jak dla mnie jest wtedy dok³adniej obrobiony podk³ad

podk³ad w24 jak dla mnie to jest najlepszy podk³ad jaki mia³em do tej pory, chodzi o rozlewalno¶æ a jeszcze bardziej o szlif.
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-11, 17:31   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
barteek933 napisa/a:
jak dla mnie spray kontrolny jest 100 razy lepszy od pudru. mam puder ale robi mi siê nim du¿o gorzej
Nie ma takiej mo¿liwo¶ci. Puder wci¶niesz w ka¿d± ryskê a spray to tylko kropelki.
Robi³em wszystkim z barwnikiem do betonu w³±cznie i ori pudru jeszcze nic nie przebi³o.
 

barteek933
Wysany: 2015-11-23, 07:23   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Zderzak z laguny II FL

Materia³y:
szpachla w24 - polecacie co¶ lepszego bo ta zostawia tyle dziurek ¿e ciê¿ko to pó¼niej ogarn±æ ...
podk³ad w24 u¿y³em 300ml - ten akurat bardzo mi podpasowa³
podk³ad na plastik troton (spray)
baza dyna 250ml
bezbarwny app classic hs 300ml rozrobi³em ale z 70 ml gotowego zosta³o.


Tutaj gdzie jest zaznaczone na czerwono jest szpachli ponad 0.5cm. By³o tam pêkniêcie które zaspawa³em. Ca³y zderzak jest tak ulepiony ze szpachli ¿e chyba ona go tylko trzyma w ca³o¶ci :D

 

pajton
Wysany: 2015-11-23, 09:09   
0
UP DOWN

Posty: 71
spoko zrobione. bartek jak ci siê sprawdza ten podno¶nik na którym stoi laguna? kupowa³e¶ nowy?
 

bienek
Wysany: 2015-11-23, 11:33   
0
UP DOWN

Posty: 40
barteek933 napisa/a:
szpachla w24 - polecacie co¶ lepszego bo ta zostawia tyle dziurek ¿e ciê¿ko to pó¼niej ogarn±æ ...


Du¿o osób poleca roblerlo multiextender. Sam te¿ kupi³em, ale jeszcze nie mia³em okazji ni± pracowaæ. Dziurek nie powinna zostawiaæ szpachla wykoñczeniowa. Nawet novol finish daje rade choæ pewnie i s± lepsze wykoñczeniówki ni¿ ta.
 

barteek933
Wysany: 2015-11-23, 12:16   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
novol finish mam ale jej nie tykam bo w obróbce jest ciê¿ka.

pajton - podno¶nik by³ nowy. pracuje ju¿ 2 lata, teraz bêdzie szed³ 3 rok i ma siê bardzo dobrze. vw t4 daje radê podnie¶æ bez problemu tak¿e do osobówek jest napewno wystarczaj±cy. podnosi na 1.4m. odliczaj±c to ¿e jest 10cm wpuszczony w posadzkê to daje 130cm. inaczej samochód nad nim nie przejedzie. ale mam takie ceg³y gumowe 10cm wysoko¶ci i tym mogê sobie nadrobiæ ale i tak nie mogê go na maksa roz³o¿yæ bo strop mnie ogranicza. trzeba siê go pozbyæ kawa³kiem :)
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-23, 18:24   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
bienek napisa/a:
Du¿o osób poleca roblerlo multiextender
Ja ju¿ nie polecam.
Jest strasznie sucha.
Obrabia siê rewelacyjnie, nak³ada nie¼le, ale siada i to do¶æ sporo, wiêc posz³a w odstawkê i powróci³em do starej sprawdzonej EVERCOAT RAGE GOLD i u¿ywam jej jako jedynej bez ¿adnych wykoñczeniówek - chyba ¿e w po³±czeniu z natryskówk±.
Ale nie ka¿demu bêdzie ona odpowiada³a bo ciutkê d³u¿ej dosycha i nie da siê jej na³adowaæ du¿o na raz bo sp³ynie. Dziêki temu jest i g³upoodporna
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-23, 18:28   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Bartek a dlaczego na plastik nie u¿ywasz szpachli do plastiku?
Np. NOVOL ma ca³kiem fajn± i na prawdê lekko i szybko siê ni± robi.
Tym bardziej ¿e to nie s± to kosmiczne sumy wiêc zobacz sam.
 

barteek933
Wysany: 2015-11-23, 19:39   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
no spoko, dziêki za podpowied¼ bo tyle jest ró¿nych materia³ów (firm) ¿e ciê¿ko co¶ samemu sensownego wybraæ :)
 

cysio
Wysany: 2015-11-23, 23:06   
0
UP DOWN

Posty: 50
Skd: Brzeg
szpachle i podk³ady mogê poleciæ od Polykara dla mnie pasuja i póki co innych nie szukam;)
 

barteek933
Wysany: 2015-12-09, 20:38   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Element testowy :D

baza nieznana, bezbarwny app classic hs +18% rozp, utwardzacz fast. Temperatura 17-19 stopni :)

Przed:Po:

 

barteek933
Wysany: 2015-12-10, 11:12   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Mam do was pytanie :D

Jak poradziæ sobie z samochodem na którym jest masa odprysków do podk³adu ? Dok³adnie jest to ca³a maska i w dodatku prawie ca³y lewy bok. Wiem tylko ¿e samochód by³ ju¿ raz po ca³o¶ci lakierowany. Nie wiem tylko by³ przy lakierowaniu dawany podk³ad i to do niego s± odpryski czy s± one a¿ do tego oryginalnego.
Je¶li do oryinalnego to Ciê¿ko bêdzie rozszlifowaæ takie uszkodzenia bo jest strasznie grubo ju¿ lakieru i bojê siê ¿e mog± wyj¶æ fale dunaju na samochodzie.

A mo¿e po prostu przyszpachlowaæ te odpryski ?
Znalaz³em co¶ takiego http://warsztat24.pl/prod...la-wygladzajaca

Jest w karcie info ¿e mo¿na j± szlifowaæ ma mokro p600-p800 a w dodatku pokryæ lakierami bazowymi.

Jak wy robicie takie rzeczy ?
 

krzysnik363
Wysany: 2015-12-10, 17:39   
0
UP DOWN

Posty: 43
Kurcze, a ja zawsze odpryski szpachlowa³em normaln± szpachl± a nie tak± cudown±...

Rozszlifowaæ oscylacyjn±, potem podk³ad wype³niaj±cy, obróbka na klocku a dalej to ju¿ wiesz. Ogólnie nie widze problemu. Bez sensu pakowaæ 3 lub wiêcej pow³oke i cudown± szpachle do odprysków
 

barteek933
Wysany: 2015-12-10, 18:42   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
czyli trzeba by by³o drzeæ prawie wszystkie elementy do 0 :/
 

kalbi 
Wysany: 2015-12-10, 19:29   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
odpryski s± prawdopodobnie od zastosowania ma³o elastycznego podk³adu wype³niaj±cego. Zjed¼ te odpryski do podk³adu chocia¿by, a tak naprawdê to najlepiej zjed¼ to do zera. Mo¿esz zastanowiæ siê nad u¿yciem chemii do usuwania pow³ok.
_________________

 
 

piotrekpiotrek
Wysany: 2015-12-11, 00:19   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 71
W sumie to ciekawe pytanie. Ja takie rzeczy zawsze dre do zera potem lece z epoksydem, podklad wypelniaj±cy, znowu drê do równego i dalej tak jak technologia przykaza³a. Wydaje mi siê ¿e na elementach metalowych punktowe szpachlowanie spowodowa³a by odpadanie wype³niacza lub korozjê która ¿re od ¶rodka..? Mam znajomych co tak robi± ale wed³ug mnie to fajans. Chocia¿ mo¿e siê mylê? Chêtnie pos³ucham co wy robicie w takich przypadkach.
 

barteek933
Wysany: 2015-12-11, 08:03   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
odpryski s± od kamieni, ¶ciêty by³ ca³y zderzak, maska, przedni b³otnik, drzwi przednie i ju¿ w niedu¿ym stopniu tylne . Wszystko z lewej strony :)
 

barteek933
Wysany: 2015-12-15, 21:09   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826


Mogê poleciæ wam t± szpachlê :D


Tutaj cienka warstwa podk³adu m/mJutro muszê podk³ad dotrzeæ i polakierowaæ.

Jak lepiej jest waszym zdaniem, ustawiæ j± w pionie czy poziomie, chodzi mi te¿ o ma³± ilo¶æ wtr±ceñ ale te¿ ¿eby lakier ³adnie siê rozla³ i nie narobiæ zacieków bo takiej du¿ej powierzchni w pionie nigdy nie lakierowa³em :D :P
 

hematol 
Wysany: 2015-12-15, 22:21   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
barteek933 napisa/a:
Jak lepiej jest waszym zdaniem, ustawiæ j± w pionie czy poziomie

Ja ostatnio malowa³em maske z Audi w poziomie,bardzo du¿o wtr±ceñ mia³em chocia¿ dzieñ wcze¶niej posprz±ta³em i wydmucha³em ile sie da³o,lakier ³adnie sie rozla³ ale gdybym malowa³ w pionie to przy obecnych temperaturach pozacieka³oby mi dlatego wola³em nie ryzykowaæ,co¶ za co¶,lakierowa³em w 12 stopniach :D
 

barteek933
Wysany: 2015-12-15, 22:23   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
akurat temp to mam ca³y czas ok 20 stopni i szybki utwardzacz i jako¶ tendencji do zacieków nie zauwa¿y³em ale jako¶ siê obawiam trochê ¿e mo¿e gdzie¶ pop³yn±æ :/ :D
 

hematol 
Wysany: 2015-12-15, 22:49   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
ja malowa³em na standardowym utwardzaczu,popróbuj najlepiej na jakim¶ elemencie do testów w pionie i poziomie zobaczysz jaki bedzie efekt,ja mam tak± maskê od cinquecento do testowania jest do¶æ ma³a i nie idzie du¿o lakieru na ni±,nie muszê te¿ ca³ej malowaæ .
 

barteek933
Wysany: 2015-12-15, 23:54   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
robi³em w pionie tym lakierem 2 b³otniki i jako¶ nigdzie nim jeszcze zacieku nie zeobi³em ale maski jako¶ siê pbawiam :D Jutro pomy¶lê
 

barteek933
Wysany: 2015-12-16, 15:18   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
mam pytanie. obrobi³em podk³ad p600 i w paru miejscach mam na kantach przecieki, to lepiej przeszlifowaæ to p1000 i zostawiæ tak t± maskê do pi±tku(wtedy bêdê mia³ baze) czy dzi¶ po przeszlifowaniu p1000 po³o¿yæ na kanty rzadki podk³ad m/m i go tylko w pi±tek w³óknin± potraktowaæ ?

gdyby to by³a zwyk³a blacha to bym siê nie pyta³ ale ¿e jest ameliniowa to mo¿e tak dzieñ przele¿eæ i nic siê jej nie stanie ?
 

barteek933
Wysany: 2015-12-20, 14:25   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Do³o¿y³em jeszcze jedn± lampê, jest ju¿ trochê lepiej ale przyda³o by siê wiêcej :D

Syfu wpad³o ma³o ale tak sobie posz³o mi rozlanie lakieru na tak du¿ej powierzchni, mia³em ju¿ go zjechaæ p1500 i po³o¿yæ jeszcze raz lakier bezbarwny ale przyci±³em p2000 i pó¼niej p2500 ca³o¶æ i przepolerowa³em i jest zno¶nie. Zdjêcia wstawiê jutro :)

Nastêpnym razem wstawiê bezbarwny do gor±cej wody. Mo¿e to pomo¿e :D a jak nie to trzeba æwiczyæ :D
 

barteek933
Wysany: 2016-02-12, 16:52   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Podk³ad dyna 4:1+10%
baza dupont
bezbarwny app classic hs +18% 

barteek933
Wysany: 2016-02-12, 16:53   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Poka¿ê wam ¶rodek do usuwania lakieru jaki kupi³em dla testów:

http://warsztat24.pl/prod...arb-i-lakierow/

Mój element testowy posiada³ ju¿ kilka warstw, miêdzy innymi:

- oryginaln± pow³okê lakiernicz±
- kolejn± pow³okê po³o¿on± przez kogo¶ ale ja j± prawiê ca³± usun±³em w poprzednim te¶cie.
- ja po³o¿y³em 2 warstwy podk³adu w24
- 3 warstwy bazy
- 2 warstwy bezbarwnego app classic
- i ostatnio testowa³em lakier app classic z 25%rozp i w temp. panuj±cej na dworze (-1) czyli kolejne 2-3 warstwy

Jak widaæ warstw jest du¿o.


No i bez lakieru:


Na element posz³a ca³a puszka na 3 warstwy. Pierwsza warstwa sz³a ciê¿ko i by³o trzeba siê przy³o¿yæ :D

1 warstwa :

https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be

3 warstwa:

https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
 

barteek933
Wysany: 2016-02-12, 16:55   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Na tym elemencie zrobi³em ostatni test tylko nie mam jak go sprawdziæ czy wyszed³ :D
Polakierowa³em go "pod miernik" ale nie mam czym zmierzyæ czy siê to po prostu uda³o.
Jak kto¶ by mia³ miernik i jest z mojej okolicy to chêtnie bym go zmierzy³ :D

 

juny 
Wysany: 2016-02-12, 23:59   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Te¿ mam u siebie ten zmywacz do farb z app :D Ogolnie spoko tylko moglo by byc wieksze cisnienie na nim
_________________

 

barteek933
Wysany: 2016-03-02, 18:15   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Mam do was pytanie. W poniedzialek bêdê mia³ zafirê a do roboty. Do zrobienia jest wgniotka i pêkniêcie lakieru w zaznaczonym miejscu. Jak by¶cie propnowali to zrobiæ. Oczywi¶cie baz± tylko miejsce naprawy ale nie bardzo mi siê chce rozbieraæ ca³± klapê, zdzieraæ znaczki do bezbarwnego :/

macie jaki¶ pomys³ jak to zrobiæ zeby siê nie narobiæ a by³o zrobione sensownie :D

lakier to z157 (taki w b³êkit wpadaj±ce srebro)

 

kalbi 
Wysany: 2016-03-02, 22:08   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
barteek933 napisa/a:
Mam do was pytanie. W poniedzialek bêdê mia³ zafirê a do roboty. Do zrobienia jest wgniotka i pêkniêcie lakieru w zaznaczonym miejscu. Jak by¶cie propnowali to zrobiæ. Oczywi¶cie baz± tylko miejsce naprawy ale nie bardzo mi siê chce rozbieraæ ca³± klapê, zdzieraæ znaczki do bezbarwnego :/

macie jaki¶ pomys³ jak to zrobiæ zeby siê nie narobiæ a by³o zrobione sensownie :D

lakier to z157 (taki w b³êkit wpadaj±ce srebro)

[url=http://naforum.zapod...369.jpg]Obrazek[/url]


do kantu i do wycieraczki jak nie chce Ci siê pociæ, resztê wypoleruj i ceñ jak za ca³o¶æ ;)
_________________

 
 

³ysy73 
Wysany: 2016-03-03, 18:03   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Rozebranie klapy do go³ej d..py i wyciêcie tylnej szyby.
Ta wgniotka jest niczym w porównaniu z tym czego nie zaznaczy³e¶ czyli wyp³ywaj±cego gno...u spod uszczelki szyby.
Poza tym aby tego by³o ma³o miejsce to prawdopodobnie by³o ju¿ wcze¶niej punktowo naprawiane gdy¿ na zdjêciu widaæ jak wó³ placek innego odcienia bazy - chyba ¿e to jaki¶ cieñ ale nie s±dzê.
 

barteek933
Wysany: 2016-03-03, 19:19   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Ale to nie ta klapa :D tamta jezdzi na samochodzie a to jest zdjecie z netu :D
 

barteek933
Wysany: 2016-03-14, 22:09   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Pochwalê siê bo nawet posprz±ta³em w gara¿u xD :D

Przysz³a paczka a w niej folia z app. Powiem krótko i na temat. Nie tknê ju¿ wiêcej papieru do oklejania samochodu pod lakier :D

a tutaj zafira. drzwi jak dla mnie by³y do wymiany. Wyprowadzi³em je za pomoc± klocka 30cm. Wysz³y proste. Szpachlowa³em z 5-6 razy bo ca³y czas wychodzi³y jakie¶ górki z blachy i musia³em je wbijaæ. Najpierw posz³a szpachla z w³óknem a pó¼niej normalna :D Na zdjêciu nie wygl±daj± tak ¼le ale by³y bardzo pokrzywione i mia³y na sobie ju¿ du¿o szpachliPodk³ad obrobi³em papierem p320 na klocku 30cm. Pó¼niej p400 i p600. Pó¼niej na przecierki poszed³ podk³±d m/m. Po³o¿y³em go na ca³o¶æ a pó¼niej ju¿ wiecie. :D

No i na ten tydzieñ felgi z pasacika :D
Znacie jaki¶ fajny lakier bo jednak to app to jest gówno. Schnie strasznie d³ugo. Pojecha³em na drugi dzieñ wkleiæ szybê i dobrze ¿e kaza³em pod³o¿yæ co¶ go¶ciowi od szyb na klapê pod ta¶mê. Pod³o¿y³ g±bkê to jak j± odlei³em to odcisnê³a siê na lakierze i musia³em polerowaæ. Pora¿ka.

Nie mam niestety zdjêæ klapy ale przy najbli¿szej okazji zrobiê :)

Z klap± by³ taki problem ¿e tam gdzie widaæ by³a rdza. Ale na ca³ym spodzie by³y jakie¶ b±ble i by³ podniesiony lakier i te¿ wygl±da³o na rdzê a to by³o powietrze z wod± poniewa¿ kto¶ j± kiedy¶ polakierowa³ i nie zmatowi³ wcale i pod uszczellk± odchodzi³ lakier. Ale w ogó³ spryskiwacza by³a rdza i pod wycieraczk± :D
 

kamilll126 
Wysany: 2016-03-15, 16:00   
0
UP DOWN

Posty: 10
Od razu szpachlowa³e¶ na tego app r-stop? U¿ywa³e¶ podk³adu reaktywnego?
 

JAROGTS
Wysany: 2016-03-15, 16:05   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 169
Skd: Bia³ystok
Kolego Jaki wymiar masz blaszaka?;p
 

³ysy73 
Wysany: 2016-03-15, 17:42   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Bartek:
- czy najpierw klepa³e¶ a pó¼niej ¶ci±ga³e¶ winylówk± te cuda do go³ej blachy?
Je¶li tak to nastêpnym razem rób odwrotnie i tak siê przyzwyczaj. Dlatego ¿e czasami po klepaniu powierzchnia wychodzi taka ¿e nie da siê usun±æ pow³ok z wg³êbieñ i trzeba siê z nimi napitoliæ co szarpie nerw i zabiera czas (mam na my¶li usuwanie mechaniczne a nie piaskowanie)
- ja nie uznajê szpachlowania na go³± blachê
- szpachla z w³óknem potrzebna jest tam jak na d...pie pryszcz

Cyt.:"Znacie jaki¶ fajny lakier bo jednak to app to jest gówno. Schnie strasznie d³ugo..."
A mo¿e to nie jest wina lakieru tylko upa³u na podwórku, za grubych ¶cian w warsztacie z za grubym dociepleniem i centralnego ogrzewania zadu¿ej wydajno¶ci :D :roll:
 

barteek933
Wysany: 2016-03-15, 20:57   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
szpachla posz³a na r-stop. dopuszczone jest to w karcie. na szpachlê poszed³ reaktywny i akrylowy.

to jak nie jest gówniany to wyt³umacz to ¿e kiedy¶ robi³em na t4w i czasami lakierowa³em w temp ok 0 i na drugi dzieñ nie by³o takich cyrków. Do póki do app dawa³em szyki utwardzacz to jako¶ sech³. Robi³em nim 2 komplety felg i suszy³em je w temp 20 stopni przez 3-4 dni aby da³o siê za³o¿yæ opony ... nak³adka lusterka po suszniu 4 godz a nawet 5 w 20 stopniach minimum nie dawa³a siê wzi±æ do rêki bo odciski zostawa³y. jak dla mnie to co¶ jest nie tak. k³adê 2 warstwy z roziêczeniem takim jak w karcie.

blaszak ma 3x7
 

³ysy73 
Wysany: 2016-03-16, 00:31   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Nie wiem jaki jest ten APP a tylko doda³em kilka czynników które MOG¡ mieæ jaki¶ wp³yw na czas utwardzania siê materia³ów :D

A szpachlowania na go³e blachy i tak nie uznajê - cokolwiek by nie pisa³o na ich opakowaniach. Ale ka¿dy robi jak uwa¿a.
 

darek1
Wysany: 2016-03-16, 21:09   
0
UP DOWN

Posty: 24
barteek933 po co na szpachle reaktywny ? Szpachla nierdzwieje a to co pod nia .
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group