Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
mayer
Wysany: 2015-02-17, 00:52   Nora Kamila
+1
UP DOWN

Posty: 122
Witam cze¶æ i czo³em :spoko: Jestem na forum ju¿ chwilkê,wypowiem siê i zapytam czasem lecz nigdy nie by³o czasu na pokazanie swoich wypocin.Jestem samoukiem i pewnie nie raz bêdê potrzebowa³ rady kogo¶ z wiêkszym do¶wiadczeniem jak to zawsze bywa,siedze w tym ju¿ kilka lat i próbuje,uczê siê jak mogê ;) Zajmujê siê te¿ blacharstwem oraz czasem mechanik±,wszystko traktuje jako hobby gdy¿ jestem jeszcze na etapie szko³y
Tutaj to co ostatnio robi³em,A4 B5 po strzale

Tragedii nie by³o ale jak to w³a¶ciciel chcia³ ma byæ w miare tanio i nie idealnie,wiadomo ¿e tanio i dobrze nie idzie w parze wiêc pogodzi³ siê na kilka niedoci±gniêæ które mog± ew wyj¶æ w razie w.Wiêc wzi±³em siê do pracy:


Tutaj ju¿ inny zderzak,mia³ wiele odprysków i braków wiêc lecimy


Przygotowany do lakierowania,¶wiat³o muszê sobie poprawiæ ale to jako¶ w maju ;)

Niestety brak zdjêæ poszczególnych etapów,zapomnia³em i jest tylko po ukoñczeniu
i mój nieod³±czny kompan gara¿owy :rotfl:

Sk³adamy:


Materia³y u¿yte to baza Spectrala,clar nie pamiêtam niestety.Grunty novola a lakierowane baza jak i clar pistoletem DV gti pro lite z dysz± trans tech 110,jako¶ to wysz³o ;)
 

KK 
Wysany: 2015-02-17, 01:18   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Najwa¿niejsze, ¿e robota zrobiona i do¶wiadczenie zostaje. Miejmy nadziejê, ¿e jeszcze kiedy¶ bêdzie z tego z³otówka.
_________________

 
 

max2014 
Wysany: 2015-02-17, 09:01   
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 170
kolega ma pomocnika ^^
³adnie wysz³o audi oby tak dalej :spoko:
 

barteek933
Wysany: 2015-02-17, 09:19   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
oby ten pomocnik tylko nie wskoczy³ Ci kiedy¶ na nowy element :D
ja mia³em takiego pomocnika ale za³atwi³ mi b³otnik i maskê i jeszcze dach chcia³ ....

na zdjêciach wygl±da ³adnie :)
 

max2014 
Wysany: 2015-02-17, 09:41   
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 170
mia³em przyjemno¶æ polerowaæ po takim pomocniku maskê ^^
 

mayer
Wysany: 2015-04-06, 16:06   
0
UP DOWN

Posty: 122
KK, mo¿e kiedy¶ bêdzie ;)
barteek933, pilnuje siê i wie gdzie nie mo¿e w³aziæ :rotfl:
Robiê porz±dki i znalaz³em prace nad Scorpio 2.9l V6 po spotkaniu z tramwajem,w³a¶ciciel sam je wyprowadzi³ a ja tylko lakierowanie,wtedy jeszcze Air gunsa AZ3 lakiery: baza spectral a clar novol ultra(jakie auto taki clar,za 4 msce idzie na z³om),wiem ¿e "na polu" ale nie wesz³o do mojej dziupli(a druga zajêta) + by³o robione dla zabawy bardziej,choæ wysz³o ³adnie :Doraz porz±dki ostatnio robi³em
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/p180x540/1422385_670120556451109_3084842642449841390_n.jpg?oh=1b50e4879e3d5535dbfee522a8f2c7c9&oe=55B2F6B3
Jak jeszcze siê co¶ nawinie w maju lub znajdê zdj z roboty którego¶ fiata 126p to wrzucê :rotfl:
 

ursus1992
Wysany: 2015-04-06, 17:05   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
nieby fajnie alee.. chyba sie inspirowa³es tym filmikiem ? :D

https://www.youtube.com/watch?v=hPZXHLKNZ-k
 

Maciek_RK
Wysany: 2015-04-07, 11:19   
0
UP DOWN

Posty: 16
brak³o Ci gazet ¿eby ko³o okleiæ ??
 

mayer
Wysany: 2015-04-08, 13:16   
0
UP DOWN

Posty: 122
ursus1992, nie :D
Maciek_RK, zgadza siê :tak:
 

mayer
Wysany: 2015-06-08, 16:37   
0
UP DOWN

Posty: 122
Ostatnie dwa tygodnie maja dosta³em niecodzienne zlecenie,zrobienie borewicza z 80roku lecz tylko i wy³±czenie na terenie zak³adu z zwi±zku z brakiem mo¿liwo¶ci przewozu auta,przez dwa tygodnie przypomnia³y mi siê czasu kiedy to robi³em na polu czy siê uczy³em.Robota paskudna,warunki te¿ ale mia³o byæ wykonane i te¿ by³o,nie pamiêta³em ju¿ kiedy polerki u¿ywa³em po robocie,niestety tutaj sobie przypomnia³em :rotfl: wysz³o fajnie,w³a¶ciciel zadowolony ;) na dniach muszê skoñczyæ b³otniki które le¿± ju¿ zagruntowane oraz drzwi :
Historia auta jest ¶mieszna gdy¿ mia³o tylko jedynego w³a¶ciciela(dziadek znajomego),wykradli¶my mu je i oddali polakierowan± budê,mina bezcenna(wcze¶niej miliony ³atek i dziurek,napraw wiadomo jakich,od 10 lat sta³o w gara¿u,przez 5 ostatnich nie by³o ju¿ odpalane.Ogólnie stan bardzo dobry tylko od¶wie¿yæ trzeba by³o,gdy posk³adamy do kupy dam wiêcej zdjêæ :cool:


 

barteek933
Wysany: 2015-06-08, 21:42   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
z tego co widaæ to polakierowane paskudnie :/
 

mayer
Wysany: 2015-06-09, 08:50   
0
UP DOWN

Posty: 122
powsta³a morka na b³otnikach ty³(warunki),nie by³o mowy o tym by auto zjecha³o do mnie,polerk± ju¿ wyrównane ale zdjêæ nie mam ;) jak zrobiê i posk³adamy ca³o¶æ to go poka¿ê :spoko:
 

barteek933
Wysany: 2015-06-09, 09:53   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
no i na masce trochê lipa by³a, ale jak da³o siê spolerowaæ to dobrze :)
 

mayer
Wysany: 2015-06-15, 15:47   
0
UP DOWN

Posty: 122
B³otniki zrobione ju¿ w moich warunkach,wysz³o bardzo ³adnie,kilka syfków wpad³o ale to do zrobienia polerk± i jestem zadowolony,wkrótce drzwi i auto bêdzie posk³adane :)


Ca³o¶æ robiona Air gunsa AZ3,musze pomy¶leæ o lepszym kompresorze bo mam za du¿e spadki :rotfl:
 

KK 
Wysany: 2015-06-15, 23:10   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ten baranek to tragedia jaka¶ co?
_________________

 
 

hematol 
Wysany: 2015-06-16, 00:09   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
mayer, borek dzi¶ ma swoj± warto¶æ :spoko: Ostatnio malowa³em poldka Caro komore silinika i dach,kurde 0 rdzy :shock: po wstawieniu dachu odsuwanego z twingo :D ,polonez gleba,felgi bbs gumy 165 naci±gane mocno,silnik bêdzie wk³adany z Rovera 1.8 turbo 180KM (ca³y czas przy nim pomagam :D )
  
 

KK 
Wysany: 2015-06-16, 00:10   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Bêdzie szatan.
_________________

 
 

tom cio
Wysany: 2015-06-16, 02:12   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
hematol, o w³a¶nie jak to jest z tymi silnikami rovera w polonku? P&P czy mocna rze¼ba z ³apami? Co z wa³em? Nigdy siê nie zag³êbia³em bo w VAGu "siedzê" ale mnie zaciekawi³e¶ ;)
 

hematol 
Wysany: 2015-06-16, 11:14   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
tom cio, P&P z silnikiem turbo zapomnij,znajomy przedtem mia³ silnik rovera 1.6 16v i jest na zap³onie typu palec,kopu³ka itd a ten 1.8T elektroniczny,osotatnio mu przek³adem 1 z wa³ków rozrz±du aby wyprowadziæ napêd na kopu³kê bo taki zap³on w nim bedze,co do ³ap to bodaj¿e o 3cm silnik pójdzie do przodu,te¿ bêdê to rzezbiæ ^^ ,skrzynia zostaje ori z poldka,nie wiadomo czy wytrzyma,sprzêg³o robione wzmacniane,silnik wchodzi ciasno ale wchodzi.Reszta wyjdzie w praniu.W±tpie czy wytrzyma te¿ most.... :D
W obu silnikach s± ró¿ne sprzeg³a i zamachy stad przeróbka na zwyk³y zap³on.
 

mayer
Wysany: 2015-06-16, 12:42   
0
UP DOWN

Posty: 122
KK napisa/a:
Ten baranek to tragedia jaka¶ co?

polonezy jak i DF y mia³y go fabrycznie,my chcemy jednak by by³o lepiej,wiadomo warunki nie pozwoli³y je¶li chodzi o b³otniki ty³ bo lekki sie zrobi³ ale polerk± siê nadrobi ;) mo¿e trochê dramatyzuje ale nie przepada³em nigdy za nim na tego typu samochodach
hematol, niby stare auta a ciesz±,2 lata remontowa³em tego od zera,wysz³o bardzo fajnie jednak priorytety siê zmieniaj± i poszed³ dalej,lata teraz po Bielsku

No podczas roboty poldka na boku by³o jeszcze sk³adane takie co¶,w³a¶ciciel ma mega wiedzê i wie co robi,zaj±³ 1 miejsce w klasie S4(2.5 do 3.5litra),620hp jak na razie,10.3 sek na 1/4 mili wiêc cieszyli¶my siê jak dzieci :rotfl: 3.5 sek do setki :cool: piêknie siê jecha³o

W lipcu bêde budowaæ kolejny silnik,bo ju¿ jeden do niego posk³ada³em,by by³ gotowy w Krakowie na zlot w po³owie sierpnia,wiêc ci±gle pomagam przy tym jak mogê :D

Ci±gle siê co¶ dzieje :devil:
 

donkamilosek
Wysany: 2015-06-16, 14:37   
0
UP DOWN

Posty: 1
O widzê ¿e moje strony SBL jak mo¿êsz to napisz sk±d jeste¶
pozdrawiam
 

mayer
Wysany: 2015-06-16, 16:29   
0
UP DOWN

Posty: 122
W SBL'u czasem pracujê ;) dorywczo,stacjonuje na terenie Katowic :)
 

mayer
Wysany: 2015-06-24, 23:53   
0
UP DOWN

Posty: 122
Opel na reanimacji kilku rzeczy,dzisiaj klapa bo rdza,wiadome ;)

jutro dam zdj ca³o¶ci skoñczonej :spoko:
aplikacja wiadomo, DV gti pro lite TT110 baza spectrala a clar novola
 

tom cio
Wysany: 2015-06-25, 08:42   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Co¶ mi siê nie widzi ¿eby ta bmka robi³a 10,3 na 1/4, tyle robi 800km GTR 4x z duu¿o lepsz± trakcj±. Mo¿e 11.3?
 

ABCD
Wysany: 2015-06-28, 23:08   
0
UP DOWN

Posty: 25
tom cio, E30 jest lekkie.
 

tom cio
Wysany: 2015-06-28, 23:42   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Jest lekkie, ale np znam projekt 200sx ponad 800hp, z ty³u hoosiery które na prawdê ¶wietnie klej± a zastanawiamy siê z kumplami czy z³amie 11sek w Pile na GP za dwa tygodnie. Wiêc w to 10.3 nigdy w ¿yciu nie uwierzê ;) Ale my¶lê ¿e wystarczy offtopicu ;)

Poza tym jak bêdzie za lekkie to do samej mety nie z³apie trakcji.
 

mayer
Wysany: 2015-06-30, 12:41   
0
UP DOWN

Posty: 122
http://online.automotospr...hp?id=14&type=k proszê ;)
Swoj± drog± w³a¶ciciel zmienia³ most na d³ugi,krótki i inne(inne zêby,sam projektowa³,liczy³ i testowa³) i za ka¿dym razem przejazdy,pomiary kompem i co wychodzi³o lepiej,a auto jest bardzo lekkie i ci±gle co¶ by³o zmieniane,sprawdzane i wgle ale jak tam wolisz ;)
 

mayer
Wysany: 2015-08-05, 17:05   
0
UP DOWN

Posty: 122
Robota yamahy fjr 1300
plastiki pospawane(PPE/ABS/PP),potem podk³ad na plastiki spectral oraz akrylowy novola,na ca³o¶æ sz³a baza ze spectrala,kolor z palety mercedesa ml 163,clear z e-lakiery 4444 gdy¿ mia³ byæ mega twardy i odporny na zarysowania,taki te¿ jest.Lakierowane jak zwykle DV GTI pro lite na dyszy trans tech 110

Na elementach pare parchów które zosta³y usuniête,dwa zacieki na zadupku gdy¿ ¶pieszyli siê... potem ja musia³em poprawiaæ,nie ma ¼le :spoko:
 

jama 
Wysany: 2015-08-07, 13:32   
0
UP DOWN

Posty: 33
tom cio napisa/a:
hematol, o w³a¶nie jak to jest z tymi silnikami rovera w polonku? P&P czy mocna rze¼ba z ³apami? Co z wa³em? Nigdy siê nie zag³êbia³em bo w VAGu "siedzê" ale mnie zaciekawi³e¶ ;)


Turbo w tym przypadku temat dla wiecznych tunerow albo marzycieli, tych co siedza w gara¿ach a nie je¿d¿±.

Temat rovera jest bardzo prosty. Gotowy zestaw swap na 1.4 kosztuje oko³o 1000z³. Wtedy na dzieñ dobry mamy 103 KM. Czas potrzebny na przek³adke to 2 dni. Jednak swap na 1.4 jest bez sensu bo jest mase oryginalnych egzemplarzy z tym silnikiem.

Kolejny mod to przek³adka na 1.6 z rovera. Mo¿e ¶migaæ na elektronice z 1.4, ale mo¿na znale¼æ kompa od 1.6 i wtedy moc to oko³o 111km, a po lekkiej obrobce g³owicy jest 120 koni. Zdrowy swap na 1.6 16v mo¿na skopletowaæ w kwocie 1500z³

Krok dalej jest 1.8 ktory rowanie¿ pasuje P&P i równie¿ gra z elektronik± z 1.4.

Oczywi¶cie wszystkie te maj± zap³on na rozdzielaczu. Nie licze drobnych ró¿nic bo to nie s± sprawy które przerosn± cz³owieka który siê interesuje mechanik±.

Dlaczego 1.8 turbo jest bez sensu? Bo rover mia³ w ofercie zmmienne fazy rozrz±du nazwane VVC. 1.8 VVC wystêpowalo w 2 wersjach 145koni i 160. Tu jest rze¼ba z elektronik±, bo zap³on ju¿ na cewkach normalnie jak we wspó³czesnych autach. W dalszym ci±gu s± to swapy proste, nie licz±c przerobki kolektora dolotowego i kilku innych szczegó³ów. Bez turbo otrzymujemy szybkie i bezawaryjne auto które nie mieli skrzyñ biegów i mostów, którym mo¿na komfortowo podró¿owaæ na codzieñ. Nie musze te¿ wspominaæ ¿e klima te¿ siê spokojnie pod mask± zmie¶ci.

Je¼dzi³em jako kierowca tym 145konnym i daje rade, w 160 konnym jako pasa¿er nawet siê troche ba³em jak to zaczê³o siê rozpêdzaæ. Od zera do 100 7 sekund wiêc robi zamieszanie na ulicy.

Ma³o tego. 1.8 VVC na ITB odpowiedzio dostrojonym osi±ga okolo 180KM co daje przelicznik 100 koni z litra pojemno¶ci dla silnika bez turbo!

¿eby nie by³o OT to praca fajna. 4444 rozcieñczasz czy tylko mieszasz z utwardzaczem i heja? na 1,5 warstwy czy na 2?
 

mayer
Wysany: 2015-08-07, 23:48   
0
UP DOWN

Posty: 122
jama, rozcieñczam na 15% i na 1.5 bo pierwsza warstwa tylko przypruszona,fajna lekturka :spoko:
tak wgle,pos³ucha³em kolegi KK no i jest,o wiele przyjemniejsza praca,wiêksze mo¿liwo¶ci :rotfl: dziêkuje :spoko:
 

KK 
Wysany: 2015-08-08, 00:22   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
:spoko:
_________________

 
 

juny 
Wysany: 2015-08-08, 10:06   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
:spoko:
_________________

 

mayer
Wysany: 2015-08-25, 00:28   
0
UP DOWN

Posty: 122
Robota jako¶ to powoli idzie,teraz spawanko mojego dupowozu,spawanie hondy mo¿na porównaæ z niewiarygodnym wyzwaniem :fiu: blacha jak papier ale lubiê to auto wiêc robimy,yamaha fjr 1300 która jest wy¿ej wpad³a na poprawki gdy¿ po 2000km w³a¶cicielowi zdarzy³ siê wypadek.Kufer od nowa lecimy,dwa boczki gdy¿ jeden zawsze gdy motocykl siê przewróci przebija ¶ruba silnika,druga zarysowana i jeden plastik .... na razie zagruntowanena b³otnikach wash primer z novola i podk³ad akrylowy to samo,jak bd siê wiêcej dzia³o wrzucê co¶ ;)
 

mayer
Wysany: 2015-08-25, 23:59   
0
UP DOWN

Posty: 122
Tutaj po lakierowaniu :

 

mayer
Wysany: 2015-10-08, 18:25   
0
UP DOWN

Posty: 122
Ostatnio z racji szko³y ma³o siê dzieje,w zasadzie skoñczy³o i zacznie w lato a teraz koñczê ostatnie rzeczy ;)
Drzwi z poloneza jedne skoñczone,auto dalej nieposk³adane z racji braku czasu :/Znalaz³em jeszcze zdj posk³adanego motocykla,je¼dzi sobie weso³o do dzi¶ po Francji :rotfl:

Remontuje jeszcze swój dupowóz,przeprowadzi³em cieniowanie b³otników i wysz³o ¶wietnie jak na srebrze,poka¿ê ale to jak skoñczê ca³o¶æ ;)
 

mayer
Wysany: 2016-01-12, 18:39   
0
UP DOWN

Posty: 122
Wrzucê jakie¶ zdjêcia z Pa¼dziernika by nie by³o,auto ju¿ dawno skoñczone,no ale poka¿e ;)

Typowe obrazy ruiny :D Konserwacja - podk³ady w³a¶ciwe,chlorokauczuk,baranek

a na niego co¶ ala bitex,lecz PRL owski,nie pêka i nie staje sie twardy nawet po roku,sprawdzane na innym aucie,w zakamarkach i ³±czeniach po³±czenie smaru liniowego z woskiem(rozgrzany wstrzykiwany do ¶rodka) a na wew profile otwarte,czysty wosk


Wszystkie podk³ady to novol i spectral,tak samo barany i inne woski(poza tymi swoimi :rotfl: )W aucie wymieniony zosta³ jeden próg,na drugi nie by³o czasu i bêdzie to robione w lecie,wiadomo wew tak¿e musia³ zostaæ wzmocniony,dwa b³otniki ty³ oraz pod³oga,lecz to dodam innym razem ;)
 

keon
Wysany: 2016-01-13, 21:21   
0
UP DOWN

Posty: 61
Milo wspominam wspolne tys kilometrow z t± FJR ,idiot garage i pozdrawiam Sanok .RKL :spoko:
 

mayer
Wysany: 2016-01-17, 13:23   
0
UP DOWN

Posty: 122
keon, pozdrawiamy równie¿ :spoko:
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group