Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
tom cio
Wysany: 2015-05-05, 10:48   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
U mnie t³oki 80mm, silnik 1400obr oko³o, fakt ¿e mam ma³± szajbê na silniku - 13cm, taka ju¿ by³a, kompresor szajba 32cm i wed³ug wzoru obliczeñ powy¿ej ma teraz oko³o 280l/min. Na razie w zupe³no¶ci wystarcza, a w porównaniu do Wan KP1 które mia³em to niebo a ziemia :D Siedzi to wszystko na kompresorze Wan, ciasno trochê, za ma³e podstawy ale daje radê.
 

ArczeX 
Wysany: 2015-05-05, 11:44   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
Wiêc przyjmuj±c uproszczony wzór liczymy 320/130= ~2,46 nastêpnie 1400/2,46= ~569 czyli twoja sprê¿arka na t± chwilê krêci oko³o 570obr./min dlatego g³owica sprê¿arki ch³odna a silnik pracuje na bardzo ma³ym obci±¿eniu. Mo¿na wycisn±æ du¿o wiêksz± wydajno¶æ zwiêkszaj±c obroty sprê¿arki do oko³o 900obr./min ( tyle te sprê¿arki powinny krêciæ ) musia³ by¶ zwiêkszyæ ko³o pasowe na silniku albo zastosowaæ silnik o wiêkszych obrotach. Je¿eli jednak taka wydajno¶æ ci wystarcza to jedynie same + plusy silnik jak i sprê¿arka s± mniej obci±¿one powinny d³u¿ej ci s³u¿yæ :spoko: dodatkowo wpada w butlê ch³odniejsze powietrze które "produkuje" znacznie mniejsz± ilo¶ci cieczy (wody) :D

PS. Aktualnie tak wygl±da kompresor :D by³ z³o¿ony test szczelno¶ci poprawa 1 spawu ( by³a nieszczelno¶æ ) rozebranie i malowanie :fiu:A i oto kolorek bêdzie oczojebna ¿ó³æ :D
 
 

ArczeX 
Wysany: 2015-05-07, 10:56   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
I ju¿ prawie koniec :D

Lakierek przeschn± dzisiaj finalne sk³adanie :D
¯ó³æ daje w s³oñcu po oczach :D a zdjêcia real nie przepuszczane przez Photoshopa :P

 
 

Kamil1997 
Wysany: 2015-05-09, 21:21   
0
UP DOWN

Posty: 174
Skd: RSR
Czekam na foty z³o¿onego kompresora ;)
 

ArczeX 
Wysany: 2015-05-22, 17:51   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
Kompresor ukoñczony :D poza os³on± pasów napêdowych ( aktualnie jest w fazie planowania :roll: )

Czekam na szczere opinie !!!! :)Niebawem dodam filmik z pracy kompresora :D
 
 

kzychu
Wysany: 2015-05-22, 20:43   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 346
Normalnie jak ¿ó³ty ford mustang ,czyli fajna i du¿ym plusem jest ¿e sam wszystko z³o¿y³e¶ w razie jakie¶ awari naprawisz bez problemu, jedynie nie polecam zasilania przed³u¿aczem zakoñczonym wtyczk± (bezpieczeñstwo)bo je¶li dobrze widzê to masz gniazdo na sprê¿arce.Napisz ile dmucha w zakresie pracy, czy pluje olejem do filtra, co do silnika
czy wystarczaj±cy to nale¿a³o by zmierzyæ pobór pr±du w czasie dobijania do zadanego ci¶nienia.
 

juny 
Wysany: 2015-05-29, 09:20   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
widze ze mufy zaciskowe conex jednak kupi³e¶?? :spoko:
_________________

 

ArczeX 
Wysany: 2015-06-06, 20:21   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
kzychu napisa/a:
nie polecam zasilania przed³u¿aczem zakoñczonym wtyczk± (bezpieczeñstwo)

Zgadzam siê, niestety w moim przypadku instalacja 400V jest "przekombinowana" i aby móc pod³±czyæ cokolwiek w warsztacie na 400V muszê rozwijaæ przed³u¿acz 20m. Kiedy¶ pomy¶lê aby to wszystko wyprostowaæ jednak na obecn± chwilê jestem przyzwyczajony i ZAWSZE pod³±czam maszynê potem zasilanie i nikt poza mn± urz±dzeñ nie dotyka.

kzychu napisa/a:
ile dmucha w zakresie pracy, czy pluje olejem do filtra
niestety w zakresie pracy nie sprawdza³em a co do oleju jeszcze na ¿adnym filtrze jego obecno¶ci nie stwierdzi³em

kzychu napisa/a:
co do silnika
czy wystarczaj±cy to nale¿a³o by zmierzyæ pobór pr±du w czasie dobijania do zadanego ci¶nienia.
silnik na 100% nie jest przeci±¿any za ci±g³y nadzór nad nim odpowiada wy³±cznik silnikowy PKZM0 w razie przeci±¿enia natychmiast wy³±cza zasilanie :spoko:

juny napisa/a:
widze ze mufy zaciskowe conex jednak kupi³e¶?? :spoko:


ooo tak. bardzo fajnie rozwi±zanie szczelne a zarazem ³atwe i szybkie w demonta¿u

A oto filmik z pracy ukoñczonego kompresora

https://www.youtube.com/watch?v=R06gI5S_kgs
 
 

juny 
Wysany: 2015-06-06, 21:25   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Bardzo fajnie wykonana ;)
oby s³u¿yla jak naj d³uzej
_________________

 

Bald
Wysany: 2015-10-26, 12:28   
0
UP DOWN

Posty: 1
Jak sprawuje sie kompresor po tych paru miesiacach? Jak z wydajnoscia i pluciem woda i olejem?
 

ArczeX 
Wysany: 2015-10-28, 08:32   
0
UP DOWN
Majsterek

Posty: 51
Skd: Czêstochowa
Ca³y czas kompresor pracuje wzorowo nie ma z nim problemów wydajno¶æ taka sama jak na pocz±tku nie zauwa¿y³em jakiego¶ spadku, olejem równie¿ nie pluje (a je¶li nawet jest to dla mnie niezauwa¿alne ), co do wody, kwestia ch³odnicy nie sprê¿arki w moim przypadku pojedyncza miedziana rurka nie jest w stanie odprowadziæ nadmiar ciep³a, skraplanie nastêpuje w zbiorniku wiêc nieuniknione spuszczanie kondensatu i zastosowanie odwadniacza.
 
 

Marcino 
Wysany: 2015-10-29, 10:58   
0
UP DOWN

Posty: 218
Skd: okolice Tczewa
ArczeX napisa/a:
kzychu napisa/a:
nie polecam zasilania przed³u¿aczem zakoñczonym wtyczk± (bezpieczeñstwo)

Zgadzam siê, niestety w moim przypadku instalacja 400V jest "przekombinowana" i aby móc pod³±czyæ cokolwiek w warsztacie na 400V muszê rozwijaæ przed³u¿acz 20m. Kiedy¶ pomy¶lê aby to wszystko wyprostowaæ jednak na obecn± chwilê jestem przyzwyczajony i ZAWSZE pod³±czam maszynê potem zasilanie i nikt poza mn± urz±dzeñ nie dotyka.

[


Panowie, mo¿na kupiæ odwrotne wtyczki - na przed³u¿aczu gniazdo a na kompresorze zamontowaæ wtyczkê tak± bez kable. Mia³em tak zrobione na betoniarce. Betoniarka sprzedana a przed³u¿acz zosta³ i mogê go u¿ywaæ do wszytkich urz±dzeñ.
Wtyk na spre¿arkê:


A tak zarobiæ przed³u¿acz:


Do tego mo¿na przej¶ciówkê jeszcze na gniazda 16A lub 32A.
 

niedzwiedzx
Wysany: 2018-06-16, 18:23   
0
UP DOWN

Posty: 2
Zainspirowany tym w±tkiem, postanowi³em przerobiæ swoj± aspê, oto efekty ;)
Sprê¿arka 3090, Silnik 7,5 KW 2920 obr. i 1200 obr. na sprê¿arce jeszcze tylko pod³±czyæ elektrykê i pierwsza próba.


 

niedzwiedzx
Wysany: 2018-06-16, 21:38   
0
UP DOWN

Posty: 2
pierwsza próba zrobiona.
Butle 180L nape³ni³ do 8 bar w 84 sekundy, je¶li dobrze liczê to ok 1028 l/m
z kolei czas nabijania od 6-8 bar to 18 sek. czyli ok 1200 l/m
 

grzybek141
Wysany: 2019-06-09, 22:49   
0
UP DOWN

Posty: 1
Witam,

Panowie , któr± pompê 3090 warto zakupiæ ? S± jakie¶ zielone , s± srebrne Verke oraz czarne.
Ko³a pasowe to raz 34cm a raz 36 , z czego te drugie maj± zalecane obroty ~900 a te z 34 od 900-1200.

Wygl±daj± jakby klepane by³y w tej samej fabryce , ró¿nice w cenie niewielkie , warto siê pochyliæ nad jak±¶ konkretn± czy braæ co tañsze ?
 

jakotaki
Wysany: 2021-09-03, 13:46   
0
UP DOWN

Posty: 1
Temat trochê stary, ale mo¿e kto¶ odpowie.
Zakupi³em sprê¿arkê 3090. Zakrêci³em ko³em pasowym na sucho i przy pierwszym cylindrze na wlocie powietrza ca³y czas zasysa powietrze. Na drugim cylindrze te¿ zasysa, ale w pewnym momencie, wraz z ruchem ko³a, powietrze wypuszcza, pó¼niej za¶ zasysa. Na trzecim cylindrze to samo do na drugim. Sprawdza³em na sucho bez pod³±czenia sprê¿arki.
Czy co¶ jest nie tak, czy to jest normalne?
 

MichuMachu
Wysany: 2021-09-04, 10:27   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Skoro na dwóch jest inaczej ni¿ na tym jednym to pewnie co¶ nie tak ale najlepiej w³±cz i sprawd¼ przelicz wydajno¶æ i porównaj z tym co pisze producent czy siê zgadza mniej wiêcej i bêdziesz wiedzia³ na czym stoisz :spoko:
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group