Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
tomas12
Wysany: 2015-08-25, 16:14   Przydomowa oczyszczalnia ¶cieków ? Jaka ?
0
UP DOWN

Posty: 1
Potrzebowa³abym poznac opinie buduj±cych na temat przydomowych oczyszczalni ¶cieków i szamb bezodp³ywowych. Budujemy dom na terenie gdzie nie ma kanalizacji. Co prawda mam w planie budowlanym zaplanowane szambo bezodp³ywowe, poniewa¿ tak uzgodnili¶my roboczo ( ze wzgledu na koszty konstrukcyj), ale zastanawiamy sie nad przekszta³cenie na przydomowa oczyszczalniê ¶cieków. Jakie macie zdanie w zakresie instalowania za¶ u¿ytkowania oczyszczalni równie¿ szamb. Które rozwi±zania odprowadzenia ¶cieków przyjeli¶cie w swoich domkach? I co podpowiadacie ?
 

araszka
Wysany: 2015-08-25, 16:24   
0
UP DOWN

Posty: 3
Szambo bezodp³ywowe jest tanie w budowie mimo to na d³u¿sz± metê jego u¿ytkowanie jest kiepsko op³acalne z uwagi na ogromne koszty wywozu ¶cieków czym wiêcej ludzi w domu tym czêstsze wizyty wozu asenizacyjnego, a to zupe³nie nie jest takie przyjemne... Przydomowa oczyszczalnia, na pocz±tek op³aty monta¿u s± kilkakrotnie wy¿sze ( nas na gotowo ze w ca³o¶ci kosztowa³a 8,200 z³ - okopy, kruszywo itp dawa³ realizator ) oczyszczalnia jest bezops³ugowa ( dorocznie wystarczy wybraæ osadnik ). Maj±c w bliskiej perspektywie kanalizacjê mo¿na siê z szambem pomêczyæ ale ma d³u¿sz± metê jest to mêcz±ce oraz nieop³acalne pieniê¿nie, przynajmniej taka jest moja opinia na ów problem.
 

lolek112
Wysany: 2015-08-25, 16:27   
0
UP DOWN

Posty: 1
Mam zapytanie, jakie ¶ladowe wymkiary musi dysponowaæ dzia³ka budowlana, ¿eby zastosowaæ budowe oczyszczalni ¶cieków?
 

araszka
Wysany: 2015-08-25, 16:30   
0
UP DOWN

Posty: 3
To jest zale¿ne od parametrów oczyszczalni ( drena¿ rozs±czaj±cy ) - czym bardziej natê¿ony transfer tym musi byæ wiêksza, predyspozycja glebowe te¿ pewnie nie s± bez znaczenia ( przepuszczalno¶æ ziemi a tak¿e stopieñ wód gruntowych ). Z drugiej strony s± ¶ladowe odleg³o¶ci które trzeba zachowaæ np. od studni. S± oczyszczalnie z których wodê odprowadza siê do kanalizacji burzowej bez potrzeby drena¿u jednak¿e te s± dro¿sze. Dryndnij najlepiej do instalatora on rozproszy ka¿de twoje watpliwo¶æi. Mogê na PW podarowaæ namiary na instalatora która montowa³a nasz± oczyszczalniê. Ps. U nas drena¿ rozs±czaj±cy jest roz³o¿ony przed domem 4 nitki po 12m o ile poprawnie pamiêtam ( plac przed domem 21x15 metrów ).
 

12qwerek122 
Wysany: 2015-08-25, 16:34   
0
UP DOWN

Posty: 1
Skd: Warszawa
Zastanawiamy sie nad oczyszczalnia ekocent 2200 b±d¼ delfin. Czy kto¶ montowa³ takie oczyszcalnie ekologiczne?
 

araszka
Wysany: 2015-08-25, 16:36   
0
UP DOWN

Posty: 3
W ekologii coraz to wiêkszy sens maj± niewielkie przydomowe eko- instalacje. Coraz w wy¿szym stopniu lubiane staj± siê ekologiczne oczyszczalnie ¶cieków. Nale¿yte zasady prawne powoduj±, ¿e coraz to wiêcej przydomowych szamb bezodp³ywowych wymienianych jest na instalacje ¿yczliwe ¶rodowisku. W gospodarstwie domowym produkujemy blisko 18 000 l ¶cieków. Oznacza to, i¿ wywóz ¶cieków kosztuje nas na rok co¶ ko³o tego 2500 z³. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni sprawia, ¿e wywoziæ ¶cieki bêdziemy musieli tylko raz na dwa-trzy lata. Zapewnia nam zatem to, i¿ nie musimy martwiæ siê o ilo¶æ nieczysto¶ci w naszym pojemniku a tak¿e troszczyæ siê o ich usuwanie.
 

KK 
Wysany: 2015-08-25, 20:17   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Kurde jaka dyskusja.... dos³ownie zero reklamy :D
Przydomowe oczyszczalnie to jest g... 90% przypadków ma k³opoty z tymi oczyszczalniami, a ponad po³owa musi wywoziæ czê¶ciej ¶cieki ni¿ 3-4 razy w roku z tych zbiorników.
Zbiorniki powinny mieæ mieszad³a i natlenianie. Je¶li grunt w ko³o zbiornika w który odprowadzamy ¶cieki jest podmok³y to wszystkie syfy wylec± odpowietrzeniem np do rowu. Tyle. Szambo dla rodziny musi byæ kupione z zapasem i nie na pewno jakie¶ 2000l.
_________________

 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-08-25, 20:37   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Zapomnia³e¶ dodaæ, ¿e drena¿ zamula siê po ok. 10 latach, nie mo¿na myæ kibla domestosem a i do zmywarki trzeba patrzeæ co siê wk³ada. Do tego kiedy s± d³ugie obfite opady, masz mega awarie, bo drena¿ nie odprowadza wody a wiêc zbiornik siê przepe³nia.
Moi rodzice maj± oczyszczalnie od 20 lat i nie s±dzê ¿eby byli zadowoleni ze swojego wyboru.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

keon
Wysany: 2015-08-25, 22:48   
0
UP DOWN

Posty: 61
Ja mam dwie jedn± z ros±czem drug± biologiczn± (dwa zbiorniki w jednym kola plus napowietrzacz).

Ztej pierwszej teraz trzeci rok i bede pierwszy raz pompowal bo wtamtym roku nie bylo zabadzo co pompowac.
Druga ta z napowietrzaczem na warsztacie dopiero zacznie pracowac ze sie jeszcze nie wypowiem.Ale powinno byc lepiej b nie ma rozsacza.
 

tyrolka
Wysany: 2018-03-26, 14:24   
0
UP DOWN

Posty: 1
a montowa³ kto¶ te oczyszczalnie http://www.ekohouse-oczys...-1-15-osob.html ?
 

robrota
Wysany: 2019-01-21, 11:46   
0
UP DOWN

Posty: 14
Chyba im wiêksza pojemno¶æ tym lepsza?
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTA£E » Off Topic

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group