Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
SleazeB5
Wysany: 2016-05-02, 20:57   Pro¶ba o informacje
0
UP DOWN

Posty: 3
Witam jako i¿ jest to mój pierwszy post na tym forum chcia³em sie przywitaæ :) Mniej wiêcej troche o tym wszystkim:

Auto:A4 B5 Quattro
Kolor: obecnie"Ly7m" srebrny ale z racji tego ¿e pare elementów by³o wymieniane jest kolorowy.
Kolor docelowy:Jaki¶ fajny ¿ó³ty ¶wiêc±cy Akryl

I teraz moje pytanie jaki sprzêt do malowania do 1000z³ i jak wygl±da malowanie akrylem bez bezbarwnego klaru itp sam akryl kilka warst podk³ad itp. i autko ma sie ¶wieciæ i co niedziele ma byæ polerowane :) czy nie zaszkodzi to lakierowi i czy bêdzie fajnie to wygl±daæ? Wiadomo jak zaciek to sie spoleruje itp. I jeszcze jaki podk³ad ¿eby fajny ¿ó³ty oczo**ebny wyszed³ :)

I jaki podk³ad na plastikow± dok³adke zderzaka ¿eby wygl±da³o tak jak buda? :)

Mam nadzieje ¿e zrozumiecie o co mi chodzi :D kiedy¶ malowa³em nawet to wysz³o ale to by³o dawno :)

I czy akrylek bêdzie sie ¶wieci³ bez klaru i bêdzie odporny na warunki pogodowe?
 

belzebub 
Wysany: 2016-05-03, 09:23   
+1
UP DOWN

Posty: 39
Wszystko kolego zale¿y od:

1. temperatura otoczenia
2. czysto¶æ otoczenia
3. wydajno¶æ kompresora (L/min)
4. dyszy w pistolecie
5. proporcji lakieru z dodatkami

Akrylem bardzo ³atwo i fajnie siê lakieruje. Naprawdê. Lakierujê nim najczê¶ciej stare graty ca³o¶ciowo. Ostatnio Golf II dla klienta i Palio. Lakiery s± tanie. Ja kupujê akryl techniczny! Tak, tak! techniczny, do malowania ci±gników, przyczep, kombajnów i maszyn! Wiem ¿e zaraz bêdzie ch³osta od profesjonalistów ale jaki¶ czas temu (7,8lat temu) klient zamówi³ baniak 4L za 70z³ slicznej pomarañczy w e-lakiery. Kaza³ lakierowaæ wiêc pojecha³em zasad±: klient nasz Pan. Cinquecento do dzi¶ nie ma odprysków i uszkodzeñ lakierów. Baaa, po Cinquecento by³y inne autka lakierowane tymi samymi akrylami i wbrew pozorom, po³ysk super, lakier bardzo bardzo dobry. Od temtego czasu u¿ywam tylko akryli technicznych, nie samochodowych. Jest super. Bardzo ³adnie siê rozlewaj±, szybko schn±, bardzo ³adnie poleruj±.

Je¶li chodzi o lakierowanie bez klaru to wszystko uzale¿nione jest od proporcji lakieru czyli tego jaki ci siê on rozleje. Je¶li wyjdzie Ci skórka pomarañczowa to wykoñczysz nerwy na polerce!!!!! bo jak wiadomo, pod polerkê musisz daæ 2,3 warstwy akrylu a pod klar przyprózasz raz, zalewasz i dziêkujesz Bogu za wykonan± robotê. Dalej lejesz klarem.

Bez polerki te¿ bêdzie lipa je¶li w otoczeniu masz ¶mieci (kurz) i si±dzie Ci w lakier w ciul farfocli. Naprawdê musi byæ idealnie czy¶ciuteñko. Druga rzecz, bez klaru sam akryl to mniejsza ochrona auta. Nie zna siê struktury ka¿dego lakieru i nie wiesz czy owy "model"nie bêdzie mia³ mikro paj±czka po wyschniêciu i czy naprawdê poprawnie siê rozleje. Klar k³ad± dla po³ysku i dla dodatkowej ochrony. Nawet na przysz³o¶æ, po latach, mo¿na ¶mia³o polerowaæ kilka razy furê w celu odnowienia je¶li bêdziesz mia³ zapas bezbarwnego no i nie ma co siê oszukiwaæ, po³ysk i efekt pracy bêdzie 100x lepszy jak sam akryl który niestety ale jest lekko w mat!
Druga rzecz, te starsze lakiery akrylowe s± gêstsze! Je¶li masz np. w zderzaku bardzo du¿o jaki¶ zakamarków np. ta kratka:

to tu wyjdzie masakra je¶li bêdziesz mia³ za du¿± dyszê, za rzadki lakier i za du¿o przylejesz. Bêd± po prostu sople.

Chcesz oczo**ebny ¿ó³ty wiêc podk³ad jasny, najlepiej bia³y. Je¶li chodzi o zacieki to akurat na akrylu ma³e piwo. Papierek P800 (¿ó³ty kr±¿ek), po nim 1200, 1500, 2000 i zacieków nie ma. Pó¼niej ³adne polerwoanko i autko wyjdzie super no ale te super jest mocno uzle¿nione od kszta³tów karoserii! Nie we wszystkie wmiejsca wejdziesz mechniczn± plerk± i to tak¿e trzeba mieæ na uwadze a rêczna zabawa to jest dopiero masakra :roll:
 

SleazeB5
Wysany: 2016-05-03, 10:00   
0
UP DOWN

Posty: 3
Okej Bardzo dziêkuje za tak tre¶ciwe i d³ugie info :) No niestety mam podobny zderzak : http://i42.tinypic.com/1zas6g.jpg

I w³a¶nie je¿eli bêdzie trzeba rêcznie spolerowaæ to dam rade :) Mam gara¿ tak¿e na "powietrzu" tego robiæ nie bêde Czyli najlepiej to kilka warst akrylu polerka i kilka warst klaru? :)

Cytat:
Je¶li chodzi o lakierowanie bez klaru to wszystko uzale¿nione jest od proporcji lakieru czyli tego jaki ci siê on rozleje. Je¶li wyjdzie Ci skórka pomarañczowa to wykoñczysz nerwy na polerce!!!!! bo jak wiadomo, pod polerkê musisz daæ 2,3 warstwy akrylu a pod klar przyprózasz raz, zalewasz i dziêkujesz Bogu za wykonan± robotê. Dalej lejesz klarem.


Tzn. Je¿eli dam za du¿o ¿ó³tego to mo¿e wyj¶æ pomarañcz i wtedy spolerwoaæ do ¿ó³tego ? :D
 

belzebub 
Wysany: 2016-05-03, 19:18   
+1
UP DOWN

Posty: 39
E no Panie, te kratkê da siê wyj±æ. Ona jest na zatrzaskach wciskana, ewentualnie na ciep³o zgrzana punktowo. Takie kratki rozbebeszam w 10minut. Wyjmujesz i lakierujesz sam szkielet zderzaka. Zderzaki w wielu autach nawet gdy s± niby podwójne, potrójne to s± ca³kowicie rozbieralne. Wszystko jest zgrzane lub montowane na zatrzaski. Posied¼ nad tym chwilê a rozkminisz temat. Lakierujesz samo poszycie zewnêtrzne a wy¿ej mia³em na my¶li zderzak w którym ta kratka i ca³o¶æ to jeden odlew fabryczny, bez mo¿liwo¶ci demonta¿u. Poznajesz taki zderzak po tym ¿e kratka jak i zderzak s± w tym samym kolorze (najczê¶ciej). Jak kratka jest czarna a zderzak bia³y - oznacza to czêsto ¿e kratka jest demontowalna ¿e tak to nazwê :-)

Za du¿o ¿ó³tego dodaæ do czego??
Mylisz fakty!
Skórka pomarañczowa to slogan lakierniczy a jest to to:

Tu nic nie dodajesz. Zapytaj o dok³adne proporcje jak bêdziesz robi³ lakier. Przed lakierowaniem daj na forum te proporcje i powiedz jak± masz temperaturê w gara¿u itp. Wtedy ogarniemy tak ¿e Ci ³adnie odparuje. Tu chodzi o to by by³a w³a¶ciwa ilo¶æ lakieru (bazy) + utwardzacza + rozcieñczalnika w stosunku do temperatury otoczenia. Lekko inna proporcja rozcieñczalników jest przy 10C w gara¿u a lekko inna przy 20 itp. itd. Tylko tu mo¿esz pope³niæ b³±d. Baza (lakier) + utwardzacz maj± sta³e proporcje, np. 5:1, 2:1 itp.

Kilka warstw akrylu??
Kilka klaru???

Chcesz by to odpada³o p³atami za miesi±c??? ;P ;P

Max. trzy warstwy bazy (koloru) i k³adziesz to tak:
1. pierwsze przyprószenie, na elemencie widaæ jak by osiadaj±ce kropki lakieru, to jest w³a¶nie prószenie, lakierujesz ca³y element równymi paskami tak by ca³o¶æ wygl±da³a jednolicie, za 3-10min dajesz pierwsz± warstwê czyli zalewanie, warstwa jest na wpó³ pe³na czyli po jednym pasku a¿ zalejesz element, po 10-15min kolejny raz, pe³ne zalewanie a¿ wyjdzie jednolity kolorek bez pasków, smug itp.
Teraz czekasz a¿ odparuje rozcieñczalnik i dajesz na to bezbarwny, 5-15min, czyli te¿ prószysz i dajesz jedn± lub dwie warstwy w okre¶lonym czasie. Tego siê nie da opisaæ przez neta ale pamiêtaj, nie wiêcej jak 3 warstwy bo wyjdzie masakra! zw³aszcza na elementach pionowych, bêd± zacieki. Ja bym przyprószy³ kolorem, da³ pe³n± zlewkê na raz i jecha³ klarem .... ale potestuj sobie ten lakier na jakiej¶ blasze przed lakierowaniem!
 

SleazeB5
Wysany: 2016-05-03, 22:00   
0
UP DOWN

Posty: 3
No jest rozbieralny jest :D Tylko mówie ¿e mniej wiêcej takie kratki itp :) O kilka warstw chodzi³o mi poprostu w³a¶nie o te kilka ogólnie ¼le to sformu³owa³em :) I okej ju¿ ogarniam co to skórka :D Dziêki za wyt³umaczenie bêdzie pisa³ jak bêde sie zabiera³ i wy¶le fotki :) Pozdro
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Pomoc dla amatorów

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang