Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Bartekkita
Wysany: 2016-05-15, 19:16   Technologia naprawy miejsc skordowanych.
0
UP DOWN

Posty: 2
Witam,
przymierzam siê do naprawy i konserwacji wnêk drzwi, fartucha kielicha pod b³otnikiem itp. Auto ma kilkana¶cie lat i lubi sobie rdzewieæ. Podejrzewam, ¿e wiêkszo¶ci powierzchni bêdzie w dobrym stanie i na to planuje daæ dodatkowo 2 warstwy z epoksydu. Natomiast niektóre miejsca takie jak rant drzwi od ¶rodka mog± byæ ju¿ zainfekowane korozj±. Planuje j± oczy¶ciæ mechanicznie ile siê da, nastêpnie wytrawiæ Fosolem, na to je¿eli by co¶ zosta³o daæ APP R STO i tu pojawia siê pytanie czy po APP lepiej daæ epoksyd tak jak na resztê powierzchni czy podk³ad reaktywny i nastêpnie akryl. Na tak przygotowan± powierzchniê chcê daæ maty butylowe, a na to piankê kauczykow± we wnêkach drzwi. Natomiast na fartuch kielicha wosk/masê bitumiczn± Noxudola. Co s±dzicie o takiej technologii?
Pozdrawiam,
Bartek
 

hematol 
Wysany: 2016-05-16, 00:13   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Bartekkita napisa/a:
tu pojawia siê pytanie czy po APP lepiej daæ epoksyd tak jak na resztê powierzchni czy podk³ad reaktywny i nastêpnie akryl.

Jak ju¿ chcesz robiæ w ten sposób to reaktywny na R stop nie sensu,lepiej epoksyd,ale ta technologia,któr± przedstawi³e¶ to tylko mo¿e spowolniæ postêp korozji,która juz odbi³a swoje piêtno :D
 

Biszkopt
Wysany: 2016-05-16, 09:13   
0
UP DOWN

Posty: 29
Próbowa³em brunox, z tym ¿e nastêpnego dnia szlif i pod³ad epoksydowy. Na drzwiach po 1,5 roku nic nie wysz³o.
 

Bartekkita
Wysany: 2016-05-16, 23:36   
0
UP DOWN

Posty: 2
hematol, wiele miejsc je¿eli docieramy do niego odpowiedni wcze¶nie jeste¶my w stanie uratowaæ tak± metod±. Wiadomo, ¿e je¿eli mamy ciê¿sze przypadki to pomo¿e tylko wyciêcie i wspawanie nowej blachy. Dziêki za wyja¶nienie, który podk³ad u¿yæ na APP, zawsze lepiej siê upewniæ :)

Biszkopt, w kilku ró¿nych testach u¿ytkowników, które widzia³em APP wygrywa³o z Burnoxem, st±d moja decyzja o postawieniu na APP. Pewnie znajd± siê równie¿ testy w orzekaj±ce w drug± stronê. Fajnie, ¿e Ci siê uda³o :)

Mam jeszcze pytanie czy mogliby¶cie poleciæ jaki¶ konkretny podk³ad epoksydowy do ww zastosowañ. Najlepiej firmy Novol?
 

robson24-78
Wysany: 2016-05-18, 11:35   
0
UP DOWN

Posty: 65
Odpu¶æ sobie Kolego Brunoxa, to szajs a jego g³ówn± wad± jest to ¿e ma prawie zerow± przyczepno¶æ do blachy, resztki trzeba naprawdê porz±dnie zeszlifowaæ i zmyæ. Na mikro w¿erki mo¿e co¶ pomo¿e, ale osobi¶cie uwa¿am ¿e jest to mocno przereklamowany i bardzo drogi specyfik...
R-Stop ma inn± zasadê dzia³ania z tego co wiem - usuwa (lub wi±¿e) wodê z w¿erów, przez co proces korozji zostaje skutecznie wyhamowany. Dodatkowe zalety - szybko schnie (2-3 godziny) i ma zaj... przyczepno¶æ do pod³o¿a w porównaniu z Brunoxem.

I najwa¿niejsze - ww. to nie jest technologia naprawy miejsc skorodowanych, to tylko odsuniêcie (mniej lub bardziej) w czasie procesu niszczenia blachy. Naprawa miejsca skorodowanego polega na wyciêciu i wspawaniu zdrowego kawa³ka :)

Epoksyd mo¿esz daæ Novol - jest bardzo dobry.
 

hematol 
Wysany: 2016-05-18, 15:24   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
robson24-78, dok³adnie o to chodzi co napisa³e¶ w naprawach blacharskch.
Brawo TY :spoko:
 

hematol 
Wysany: 2016-05-18, 15:33   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Dodam od siebie,ze w¿ery nale¿y zawsze po oczyszczeniu przeszlifowaæ ale mowa tu o delikatnych w¿erach i blasze 0.8 mm ,przy lekkich wzerach jak szlifniesz zostanie tylko zdrowa blacha,wtedy podk³ady itd,zamalowanie wzerów jakim¶ brunoxorstopem ^^ jest tak naprawde na chwile,tu lepszy wg mnie by³by Fertan poniew±z on penetruje korozjê a nie jak np brunox wi±¿e tylko ja "z góry",ale i tak najlepszym rozwi±zaniem bêdzie wyciêcie skorodowanej blachy i wstawienie zdrowej .
 

Biszkopt
Wysany: 2016-05-18, 18:56   
0
UP DOWN

Posty: 29
No brawo, brawo.
Robson próbowa³e¶ czy cytujesz?
 

robson24-78
Wysany: 2016-05-19, 09:29   
0
UP DOWN

Posty: 65
Biszkopt, próbowa³em chyba wszystkich popularnych specyfików: Cortanin, Brunox, Fertan, R-Stop, nawet Hammerite ;) I wierz mi ¿e R-Stop wypad³ najlepiej a Brunox najs³abiej.
Poza tym, gdybym cytowa³ wypowied¼, w³o¿y³bym j± w cudzys³ów.
 

Biszkopt
Wysany: 2016-05-20, 12:00   
0
UP DOWN

Posty: 29
Pytam nie z³o¶liwie, ale dla tego, ¿e nigdy nic oprócz brunoxa nie stosowa³em. Natomiast test zamieszczony na YouTube wydaje mi siê trochê naci±gany.
 

MichuMachu
Wysany: 2016-05-26, 14:51   
0
UP DOWN


Pomg: 14 razy
Posty: 347
Nie wierzcie w jakies specyfiki. na rdze jest tylko jeden dobry sposob calkowite usuniecie skorodowanego elementu i wstawie zdrowego i dobra konserwacja
 

Novol rafman
Wysany: 2016-05-30, 10:58   Najlepiej oczysciæ...
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 54
Witam!
Kolega Michu ma racjê: najlepiej oczy¶ciæ.
Ale co je¶li mamy przestrzenie zamkniête lub styk metalu spod którego wychodzi korozja i nie mo¿na dobrze oczy¶ciæ?
Osobi¶cie polecam Fertan , bo sprawdzony w laboratorium ¶rodek -nie ma potem problemów z adhezj± epoksydu(tylko dobrze wysuszyæ po neutralizacji wod±!!!)

Rafa³ Mania NOVOL
 

stas
Wysany: 2016-06-05, 09:54   
0
UP DOWN

Posty: 5
witam
zacz±³em prace przy konserwacji podwozia , s± na nim rdzawe naloty po zeskrobaniu oczyszczam je szczotk± na szlifierce lub wiertark± , koledzy maj± racjê co do wymiany blachy na now± ale wtedy jak po oczyszczeniu jest ju¿ sitko , a jak blacha jest jeszcze zdrowa tylko z nalotem rdzy nie ma sensu jej wymieniaæ , mam te¿ dylemat co zastosowaæ , brunoxy cortaniny , naby³em te¿ taki preparat ikorol nie jest gruntem reaktywnym , ale podk³adowym preparatem antykorozyjnym daje siê go na rdzê po godzinie mo¿na nak³adaæ podk³ad , jest po tym ¶rodku taka trochê lepkawa powierzchnia ¶rodek ³±czy siê z farba poniewa¿ robi± siê troche przebarwienia , planowa³em epoksydowy , robi³em próby z tym preparatem na kawa³ku blachy który le¿y teraz pod go³ym niebem na deszczach podobnie¿ sam ¶rodek zabezpieczy od korozji na dwana¶cie miesiêcy zostawi³em kawa³ek blachy nie zabezpieczony , z ikorolem tylko z ikorolem i podk³adem epoksydowym z ikorolem i podk³adem antykorozyjnym ¶nie¿ka zwyk³a podk³adówka typu minia i na to planowa³ bym ¶rodek konserwuj±cy ,
pierwsze spostrze¿enia blacha oczyszczona niczym nie pokryta jest rdzawy nalot , tylko z ikorolem nie widaæ na razie rdzawego nalotu z podk³adem epoksydowym ja malowa³em jedn± warstwê pêdzlem ta farba jest do¶æ gêsta zrobi³y siê smugi wyst±pi³o kilka kropek rdzy , z podk³adówk± minia nie widaæ na razie nic , twardsza powierzchnia jest z epoksydem , praktykowa³ kto¶ z tym ¶rodkiem
 

GMC
Wysany: 2016-06-05, 16:28   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Poczyta³em o tym specyfiku (Ikorol) i je¿eli jest tak jak pisz± to mo¿na popróbowaæ- wygl±da przekonuj±co ale musi min±æ trochê czasu aby zyska³ jakie¶ zaufanie. Zawsze lepiej u¿ywaæ polskich produktów ni¿ jakiego¶ problematycznego niemieckiego fertana.
Nie podoba mi siê nazwa bo pierwsze skojarzenie ¿e to podk³adówka na maszyny rolnicze czyli jakie¶ tanie g.... ale cena raczej nie niska :roll:
 

stas
Wysany: 2016-06-05, 19:06   
0
UP DOWN

Posty: 5
nie jest to podk³adówka , jest to ¿ó³tawy p³yn barw± przypomina herbatê po wyschniêciu jest taki jakby lepki , naniesiona farba wch³onie go , zrobi³em tez próbkê z podk³adem reaktywnym ale to co innego jest jak farba podk³adowa , na to trzeba by daæ podk³ad akrylowy a na akryl farbê jeszcze i dopiero ¶rodek konserwuj±cy , za du¿o zabawy trzy warstwy trzeba k³a¶æ próbki s± tylko nie ma czasu czekaæ na efekty za d³ugo
 

Siekiera
Wysany: 2016-06-06, 21:49   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Do mnie to jako¶ nie przemawia ¿e "naniesiona farba go wch³onie". Przecie¿ producent farby nak³adanej na ten stuff nie przewidywa³ ¿e bêdzie musia³a wch³aniaæ jakie¶ substancje. Ryzykowna sprawa. Pytanie czy Panowie z Politechniki wezm± odpowiedzialno¶æ jak co¶ zacznie ob³aziæ? Nie twierdzê ¿e to z³y ¶rodek bo go pierwszy raz widzê ale takich rewelacyjnych preparatów ju¿ trochê by³o a po czasie okazuje siê ¿e nie do koñca to takie ró¿owe.
Wolê wierzyæ ¶rodkom które przetrawiaj± korozjê a nastêpnie siê j± mechanicznie usuwa a nie takie jak ten ikorol - "posmaruj i maluj" :roll: :blee: :nie: :>
 

stas
Wysany: 2016-06-08, 07:40   
0
UP DOWN

Posty: 5
nadaje siê do stosowania z farbami rozpuszczalnikowymi ,pisz± ¿eby nie stosowaæ pod farby i lakiery wodne , ma³e punkty na podwoziu pokry³em ikorolem i na to da³em podk³adow± a na to ¶rodek konserwuj±cy , mam takie obawy te¿ ¿eby nie od³azi³a farba , raczej by nie wziêli odpowiedzialno¶ci na dole ulotki ma³ym drukiem jest informacja na ten temat , zrobi³em te¿ próbki , ikorol i akryl , epoksyd , minia , nic na razie siê nie zb±blowa³o nie odesz³o , farba ch³onie ten ¶rodek po od drapaniu akrylu na rysach pojawi³a siê rdza byæ mo¿e zrobi³em to zbyt ostro bo ¶rubokrêtem sprawdza³em te¿ jak trzyma farba , lepiej przywar³ sam podk³ad z ikorolem trochê jakby by³ miêkki , ale by³o to zbyt ¶wie¿e , po próbujê teraz po tygodniu
 

Siekiera
Wysany: 2016-06-08, 12:01   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
No to czekamy na relacjê. A tak OT to da³by¶ radê trochê zdaniami pisaæ bo w ostatnim po¶cie nie masz ani jednej kropki za to 13 przecinków w jednym "zdaniu" :cool:
Lepiej bêdzie siê czytaæ.
 

Biszkopt
Wysany: 2016-06-08, 21:02   
0
UP DOWN

Posty: 29
Siekiera chyba nie wierzysz w przes±dy na temat 13tki?
;)
 

Siekiera
Wysany: 2016-06-08, 22:18   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Nie ale 13 kropek uspokoi³oby mnie :D
 

robson24-78
Wysany: 2016-06-09, 11:44   
0
UP DOWN

Posty: 65
Kilka tygodni temu ogl±da³em odcinek "samochód marzeñ" na TVN i kolo remontowa³ w nim auto z pordzewia³± pod³og± (nie pamiêtam co to konkretnie by³o). Stwierdzi³ ¿e dosta³ od kolegi jak±¶ farbê antykorozyjn± stosowan± w lotnictwie i ¿e niby ma czyniæ cuda. Objecha³ podwozie druciakiem bez specjalnej finezji, pêdzlem z puszki machn±³ ten z³oty ¶rodek (¶rodek by³ faktycznie bia³y ;) ) i na to po wyschniêciu planowa³ waln±æ baranka...
Jak dla mnie popelina totalna - kto¶ widzia³ ten odcinek? A mo¿e kto¶ wie co za cuda stosuj± na pordzewia³e samoloty? ;)
 

stas
Wysany: 2016-06-09, 13:42   
0
UP DOWN

Posty: 5
Na jaki¶ efekt po zastosowaniu ikorolu trzeba by poczekaæ z rok i wtedy zdaæ relacjê czy wy³azi rude . Na dzi¶ podk³ady trzymaj± siê pod³o¿a na tyle ¿e paznokciem nie udrapie siê ¶rubokrêtem trzeba trochê mocniej rysowaæ ¿eby co¶ uskrzybaæ przy czym najtwardszy jest podk³ad epoksydowy . Jest wzmianka na jakim¶ forum o malowaniu go¶æ opisuje jak maluj± mosty , piaskuj± najpierw , potem myjka pod du¿ym ci¶nieniem znów piaskarka potem ikorol i podk³aduj± epoksydowym nie dziwne ¿e po takim zabiegu to siê utrzyma . Np co mam do stracenia daj±c ikorol jak gdzie¶ jest punktowo nalot lub pêcherz rdzy i tak na podwoziu tego nie doczyszczê bo jest ju¿ w¿er dam sam podk³ad to po roku wyjdzie rdza i trzeba powtórzyæ jak dam ikorol to te¿ pewnie korozja wyjdzie a mo¿e utrzyma z rok d³u¿ej .
np Brunkosa trzeba by nak³adaæ trzy razy czekaæ na reakcjê usuwaæ go , to dziêki lepiej ju¿ waln±æ sam podk³ad .
Ps. chodzi³o o ikorol nie o interpunkcjê , fakt ¿e w szkole z polskiego jecha³em na trójkach , panie siekiera zdziwi³em siê ¿e chcia³o siê panu liczyæ przecinki .
pozdrawiam
 

Siekiera
Wysany: 2016-06-09, 14:48   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
stas napisa/a:
Np co mam do stracenia daj±c ikorol jak gdzie¶ jest punktowo nalot lub pêcherz rdzy i tak na podwoziu tego nie doczyszczê bo jest ju¿ w¿er dam sam podk³ad to po roku wyjdzie rdza i trzeba powtórzyæ jak dam ikorol to te¿ pewnie korozja wyjdzie a mo¿e utrzyma z rok d³u¿ej .

Pe³na zgoda, sam podk³ad akrylowy czy epoksydowy na miejsce gdzie nie mo¿na doczy¶ciæ tylko chwilowo powstrzyma korozjê. Lepszy bêdzie wash primer ale jest ALE. Trudno jednoznacznie ustaliæ kryterium grubo¶ci korozji powierzchniowej i to mo¿e byæ powód z³ej interpretacji. Moim zdaniem wash primer ma sens je¿eli blacha jest dobrze doczyszczona tarcz± nylonow± (murzynem) ale jednak zosta³y w¿ery do których tarcza nie dociera. Na takie pod³o¿e ja po³o¿y³bym wash primer. Je¿eli jednak powierzchnia by³a mocno skorodowana i ograniczymy siê do wyskrobania druciank± rêczn± to moim zdaniem wash primer te¿ nie pomo¿e. Czy na tak± powierzchniê pomo¿e ikorol, brunox, r-stop itp??? Temat rzeka i setki tematów na dziesi±tkach forów :tak:
Tak jak napisa³em, ja wierzê w nak³adanie ¶rodków wytrawiaj±cych na których producent pisze ¿eby usun±æ przereagowan± rdzê. Wszystkie inne gdzie producent pisze "posmaruj, odczekaj i maluj" s± moim zdaniem produktami nastawionymi na efekt marketingowy jak Hammerite :tak:
 

Przemek 
Wysany: 2016-06-09, 20:45   
0
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
Siekiera hameraid dzia³a .Nie jest ta farba wcale taka g³upia jak sugerujesz .
Nie raz mnie klienci zagieli jak siê ta niby dziadowska farba potrafi³a trzymaæ lata pomalowana na rdze.
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

KK 
Wysany: 2016-06-09, 21:40   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Minia te¿ trzyma pomalowana na rdze, ale po czasie przebija tylko miejscami... tylko zacznij to szlifowaæ, a pod spodem wszêdzie ruda... no, ale nie wychodzi³a.
_________________

 
 

hematol 
Wysany: 2016-06-09, 22:21   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
KK napisa/a:
Minia te¿ trzyma pomalowana na rdze, ale po czasie przebija tylko miejscami... tylko zacznij to szlifowaæ, a pod spodem wszêdzie ruda... no, ale nie wychodzi³a.

Dok³adnie.
Tak naprawdê nie ma ¿adnego smarowid³a,które mo¿e wyleczyæ skorodowan± blachê,jedynie ka¿dy z nich w gorszym lub lepszym stopniu spowalnia lub co gorsza przykrywa na jaki¶ czas korozje.
Najlepsza metoda to fleksa i spawarka.
 

hematol 
Wysany: 2016-06-09, 22:25   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Nie,no trochê przesadzi³em,bo jest jeszcze taki ¶rodek ale to nie ka¿dego staæ na to,nazywa sie Rdza Killer 3000 :D
https://www.youtube.com/watch?v=dQca8Y2SObg
 

Robertlodz09 
Wysany: 2016-06-09, 22:30   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
hematol napisa/a:
jest jeszcze taki ¶rodek ale to nie ka¿dego staæ na to,nazywa sie Rdza Killer 3000

Nie przesadzaj przecie¿ na reklamie widaæ ¿e cz³owiek zlikwidowa³ wszystkie "ogniska rdzy" i na koniec jeszcze dosta³ "finanse do rêki" ;)
Czyli rdzê likwidujesz i jeszcze na tym co¶ "zarabiasz" ... :spoko:
 

Biszkopt
Wysany: 2016-06-11, 11:12   
0
UP DOWN

Posty: 29
robson24-78 napisa/a:

Jak dla mnie popelina totalna - kto¶ widzia³ ten odcinek? A mo¿e kto¶ wie co za cuda stosuj± na pordzewia³e samoloty? ;)


Ja widzia³em ten odcinek. Program "Kup i zrób" zaliczam do kategorii rozrywka. Nie jest to telewizja edukacyjna. Nie oczekuj zbyt wiele. Plus jest taki, ¿e wk³adaj± czasami czê¶ci za free. Fachowo¶æ prac oceniam na poziomie przypadkowego gara¿u.

Samoloty produkowane s± z aluminium, a ostatnio z kompozytów.
 

stas
Wysany: 2016-06-21, 22:37   
+1
UP DOWN

Posty: 5
Przemek napisa/a:
Siekiera hameraid dzia³a .Nie jest ta farba wcale taka g³upia jak sugerujesz .
Nie raz mnie klienci zagieli jak siê ta niby dziadowska farba potrafi³a trzymaæ lata pomalowana na rdze.


pomalowa³em hameraidem b³otniki w rowerze ³adnie to wygl±da³o m³otkowy kolor , kilka lat trzyma³o potem ³uszczy³a siê p³atami jak lakier mo¿na by³o zrywaæ . i raz jeszcze felgi zrobi³em ale za d³ugo ich nie mia³em . na podwozie w samochodzie hameraid nie bardzo ,jak odpali p³at to rdza ze¼re w tym miejscu , a na podwoziu sa inne warunki piach kamyki b³oto ca³y czas wilgoæ o soli nie wspomnê ,na bramê czy p³ot owszem ³adnie siê prezentuje . Minia by³a by mo¿e dobra tylko jak po³o¿yæ na ni± konserwacje skoro konserwa j± rozpuszcza trzeba by sezonowaæ z pól roku
 

Marcino 
Wysany: 2016-06-23, 07:22   
0
UP DOWN

Posty: 218
Skd: okolice Tczewa
stas napisa/a:
Minia by³a by mo¿e dobra tylko jak po³o¿yæ na ni± konserwacje skoro konserwa j± rozpuszcza trzeba by sezonowaæ z pól roku

Jak psikniesz z pistoletu konserwe to podk³ad przykreyjeszi warstwy siê nie pomieszaj±.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania