Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Siekiera
Wysany: 2016-05-30, 09:44   Naprawa progów - poradnik dla Mirków :)
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Z dzia³u motoryzacyjnego pewnego polskojêzycznego (niemieckiego) portalu internetowego. DOBRE :spoko: :D


1. Wym±drzanie siê :fiu:

Cytat:
Najwiêcej problemów rodzi odbudowa progów. Je¶li postanowimy przyoszczêdziæ i wykonaæ j± samodzielnie posi³kuj±c siê internetowymi "patentami", mo¿emy wydaæ na nasze auto wyrok ¶mierci!

Chc±c uporaæ siê z dziurami w progach (by uzyskaæ upragnion± piecz±tkê w dowodzie rejestracyjnym) m³odzi w³a¶ciciele starych aut czêsto posi³kuj± siê szpachlówk± lub matami z prasowanego w³ókna szklanego


Cytat:
Problem w tym, ¿e modelowanie kszta³tu w ociekaj±cym ¿ywic± w³óknie jest bardzo trudne. Z tego wzglêdu czêsto stosowanym "patentem" jest zaaplikowanie w progi niskoprê¿nej pianki monta¿owej. Ta zastygaj±c wype³nia wszelkie ubytki, wiêc - po jej przyciêciu - mo¿na ³atwo odwzorowaæ pierwotny kszta³t. Co w tym z³ego?


2. Trochê prawdy :tak:

Cytat:
Problem w tym, ¿e pianka sama w sobie ma w³a¶ciwo¶ci higroskopijne, czyli - przek³adaj±c z naukowego na nasze - "pije wodê". Co gorsza, rozprê¿aj±c siê pianka skutecznie zatka wszystkie otwory odp³ywowe. W konsekwencji, po pierwszym deszczu we wnêtrzu modelowo wyprofilowanych progów bêdziemy mieæ... basen. A raczej bagno.

Wilgoæ, która nie bêdzie mog³a wydostaæ siê odp³ywami spotêguje korozjê, a ta, od wewn±trz i w ekspresowym tempie, strawi podci±gi.


3. No i na koniec "porada techniczna" :D

Cytat:
Je¶li, dysponuj±c bardzo ograniczonym bud¿etem, decydujemy siê na samodzieln± naprawê, pamiêtajmy, ¿e trzeba j± zacz±æ od udro¿nienia odp³ywów i solidnego oczyszczenia ca³ego progu. Nastêpnie szlifierk± k±tow± trzeba bêdzie wyci±æ wszystkie zainfekowane rdz± czê¶ci progu i dopiero wówczas zaj±æ siê jego "sztukowaniem". Pomocne w modelowaniu kszta³tu mog± okazaæ siê chocia¿by - oferowane w marketach budowlanych - naro¿niki z siatk± do gipsowania. Za ich pomoc± bêdziemy mogli utworzyæ stela¿, do którego, warstwami, korzystaj±c z coraz wiêkszych arkuszy w³ókna, nanosiæ bêdziemy ¿ywicê. Po koñcowym oszlifowaniu ca³o¶æ trzeba bêdzie jeszcze zabezpieczyæ tzw. "barankiem", a w same progi zaaplikowaæ du¿± ilo¶æ preparatu do konserwacji profili wewnêtrznych. Pamiêtajmy, by po tej ostatniej czynno¶ci, raz jeszcze, sprawdziæ dro¿no¶æ otworów odp³ywowych. Niewykluczone, ¿e - dla w³asnego dobra - trzeba bêdzie wywierciæ w progu nowe!


Kto nie wiedzia³ ¿e tak siê robi to dupa nie blacharz ;) ^^

ARTYKU£
 

GMC
Wysany: 2016-05-30, 18:00   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
No to ja jestem dupa ¿e do tej pory jeszcze k±towników z siatk± nie u¿ywam ^^
 

Biszkopt
Wysany: 2016-05-30, 20:42   
0
UP DOWN

Posty: 29
Ja u¿ywam i bardzo sobie je chwalê.
Ciê¿ko by³oby wyprowadziæ bez ich u¿ycia naro¿nik.
 

Siekiera
Wysany: 2016-05-30, 21:30   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Biszkopt napisa/a:
Ciê¿ko by³oby wyprowadziæ bez ich u¿ycia naro¿nik.


Chcia³e¶ powiedzieæ rant ;P
 

³ysy73 
Wysany: 2016-05-30, 22:31   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Siekiera napisa/a:
Chcia³e¶ powiedzieæ rant
Nie. Dobrze powiedzia³ NARO¯NIK - pewnie remontuje warsztacik :D
A tak przy temacie to kiedy¶ LAKU znalaz³ jakie¶ "profi forum" i stamt±d wkleja³ opisy...
Uwierz ¿e to co wklei³e¶ w porównaniu do tamtego to prawie profesjonalizm ^^ ^^
 

Biszkopt
Wysany: 2016-05-31, 09:33   
0
UP DOWN

Posty: 29
Dok³adnie, naro¿nik domu jak dociepla³em ;)

http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Felicia/143

Oczywi¶cie ja siê nie wy¶miewam. Piankê w progu te¿ prze¿y³em, jednak ¿aden poradnik nigdy z tego nie powsta³ :)
 

robson24-78
Wysany: 2016-06-03, 14:46   
0
UP DOWN

Posty: 65
Ja cierpiedolê...
Przypomina mi siê opinia mojego kuzyna, który by³ kiedy¶ rodzinnym "guru" od mechaniki i napraw ¿e szpachlówka zawsze siada po 2-3 miesi±cach i nie ma na to rady ^^ albo jak poleca³ mi obwierciæ dziurê w karoserii wokó³ wierte³kiem 1 mm, po³o¿yæ matê i "zszyæ" j± z blach± drucikiem miedzianym (przez te otworki), na te "szwy" poxipol dla wzmocnienia, zeszlifowaæ, potem 3 mm szpachlówki i lakier... To jest dopiero technologia... :cool:
 

sawmaster 
Wysany: 2016-06-03, 16:24   
0
UP DOWN

Posty: 563
Skd: Bia³ystok
a kto to mirek?
 

Siekiera
Wysany: 2016-06-03, 16:57   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Kultowy Handlarz Mirek ale jak kto¶ ma tak samo na imiê to sorki ;)
 

Siekiera
Wysany: 2016-06-03, 17:21   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
robson24-78 napisa/a:
obwierciæ dziurê w karoserii wokó³ wierte³kiem 1 mm, po³o¿yæ matê i "zszyæ" j± z blach± drucikiem miedzianym (przez te otworki), na te "szwy" poxipol dla wzmocnienia, zeszlifowaæ, potem 3 mm szpachlówki i lakier... To jest dopiero technologia... :cool:


Pojechane :D
Miedziany drucik pewnie ¿eby nie korodowa³, no bo jak tu tak daæ taki od tytoniu :> :cool:
 

KK 
Wysany: 2016-06-03, 21:28   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Miedziany drucik nie jest z³y.... wiele razy mi siê przyda³ :)
_________________

 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group