Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
acidhouse
Wysany: 2008-07-27, 19:18   Modele i budowa aerografów
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267
Temat jest bardzo istotny, ka¿dy zarówno pocz±tkuj±cy jak i do¶wiadczony musi znaæ budowê aerografu, którym siê pos³uguje. O ka¿de narzêdzie trzeba dbaæ, nale¿y je starannie czy¶ciæ, aby efekt wykonywanej pracy by³ równie¿ czysty. Chc±c wyczy¶ciæ aerograf musimy rozkrêciæ czê¶ci mechaniczne i po doprowadzeniu do stanu przed u¿yciem nastêpnie skrêciæ. Czêst± pomy³k± jest sposób w³o¿enia blaszki spustowej, a tak¿e samego spustu. Najlepiej jest zatem poznaæ budowê aby unikaæ tego typu pomy³ek.

W Polsce dostêpnych jest na rynku kilka rodzajów aerografów, zarówno modelarskich jak i pó³profesjonalnych, a tak¿e profesjonalnych.
Na pierwszy ogieñ trafiaj± aerografy modelarskie:

S± to zazwyczaj aerografy z dolnym, szklanym pojemnikiem, zasilane poprzez plastikowy wê¿yk "redukcyjny" gazem Co2 z butli, ewentualnie minikompresorami dostêpnymi równie¿ na rynku. S± to aerografy jednofunkcyjne (choæ zastosowañ mog± mieæ wiele) chodzi oto ¿e spust dozuj±cy dop³yw sprê¿onego powietrza porusza siê tylko w górê i w dó³. Model ten polecam tylko i wy³±cznie ludziom zdesperowanym i nieszanuj±cym swoich ciê¿ko zarobionych pieniêdzy. Wadami aerografów modelarskich s± min.:
- plastikowa budowa - nie mo¿na w nich u¿yæ ¿adnego rodzaju farb na bazie organicznych rozpuszczalników poniewa¿ siê roztopi±.
- zazwyczaj czê¶ci mechaniczne dokrêcane psuj± siê najszybciej - odpadaj±, wypadaj± i zwyczajnie siê niszcz±
- wê¿yk "redukcyjny" trzeba mocno skleiæ i zacisn±æ mini opaskami uciskowymi - poniewa¿ za ka¿dym razem bêdzie wypada³ z nakrêtki
- u¿ywanie butli Co2 grozi bankructwem - s± drogie to po 1, a po drugie gaz jest zimny mrozi skrupulatnie wê¿yk "redukcyjny", a¿ po sam aerograf- efektem czego nie mo¿na malowaæ ju¿ po ok 2 minutach od u¿ycia, poza tym butlê Co2 nale¿y trzymaæ w pojemniku z ciep³± wod±, inaczej nie bêdzie trzyma³a sta³ego ci¶nienia.
Wyj±tkowo nieudane egzemplarze aerografów modelarskich mo¿na zobaczyæ poni¿ej. Szkoda miejsca na opis.


Wiêcej miejsca zajmie opis i budowa aerografów pó³profesjonalnych i profesjonalnych.
Za aerograf pó³profesjonalny uznajê tutaj ka¿dy aerograf zrobiony z tañszych komponentów i nie wykoñczony jak modele profesjonalne.
Modele aerografów profesjonalnych i pó³profesjonalnych wygl±daj± ³udz±co podobnie i maj± równie podobn± budowê wnêtrza. Dzia³aj± natomiast na tych samych zasadach. Ka¿dy aerograf zasilany jest sprê¿onym powietrzem z kompresora. Odradzam ka¿demu u¿ytkownikowi zasilanie tego typu aerografu za pomoc± minkompresora. Cena takiego sprzêtu jest niska jednak efekt dzia³ania znacz±co ró¿ny, minkompresor jest po prostu s³aby i mo¿e pracowaæ bardzo krótko. Dlatego zalecane jest stosowanie ma³ego kompresora (zazwyczaj od 24 litrów do 30 litrów zbiornika wyrównawczego). Przy kompresorze zamontowany byæ powinien odwaniacz i odolejacz, poniewa¿ nikt nie lubi niespodzianki w postaci wody w natryskiwanej farbie czy kropelek oleju na pomalowanej ¶wie¿o powierzchni. Czysto¶æ pracy jest bardzo wa¿na podczas pracy z aerografem dlatego stosowanie wszystkich zabezpieczeñ jest tak wa¿ne i decyduj±ce o efekcie.
Ka¿dy aerograf pó³/profesjonalny jest metalowy, dwufunkcyjny - co oznacza ¿e spust chodzi w 4 kierunkach (nie tylko góra dó³ jak w modelarskich) ale równie¿ w ty³ i przód ustalaj±c tym samym szeroko¶æ wypuszczanego strumienia farby (im dalsze odchylenie spustu tym strumieñ szerszy), zbiorniczki na farbê montowane s± na 3 sposoby: zbiornik dolny (szklana buteleczka lub metalowy lejek) - wygodny ze wzglêdu na szybk± zmianê koloru, zbiorniki górne (grawitacyjne) wymagaj± dok³adnego oczyszczenia przed ka¿d± zmian± koloru, oraz zbiorniki boczne okrêcane (grawitacyjne) - wygodne przy zastosowaniu w czasie pracy z trudno dostêpnymi elementami typu rama rowerowa, w ka¿dym momencie pracy aerograf mo¿na u³o¿yæ w ekstremalnej pozycji zachowuj±c pion zbiorniczka z farb±.Ka¿dy z tych trzech typów ma swoje wady i zalety :
- aerografy ze zbiorniczkami dolnymi maj± najwiêksz± pojemno¶æ oraz maluje siê nimi dobrze w momencie stosowania szablonów i szybkiej zmiany maskowania, zbiorniczek z drogim kolorem mo¿na na³o¿yæ szybko po przep³ukaniu rozpuszczalnikiem poprzedniej farby, wadami tych modeli zazwyczaj jest du¿a dysza (zazwyczaj 0,3 mm) oraz stosunkowo niewygodne u¿ycie, trzeba siê dostosowaæ do przytrzymywania dolnego zbiorniczka. Jednak¿e do szybkich efektów jest to aerograf bardzo dobry.


Budowa wnêtrza takiego aerografu znajduje siê na poni¿szych rysunkach1 - koronka os³ony ig³y, przedni± cze¶æ najlepiej zdi±æ poniewa¿ osadzaj±cy siê na niej
nadmiar farby mo¿e spowodowaæ bardzo brzydkie pluniêcie na malowan± powierzchniê
2 - dysza aerografu - t± czê¶æ nale¿y bardzo ostro¿nie odkrêciæ kluczykiem i wyczy¶ciæ, nie
gi±æ i nie opu¶ciæ (na prawde trudno jest szukaæ takiego maleñstwa)
3 - korpus aerografu - nie nale¿y go rozkrêcaæ zbyt czêsto, jednak nale¿y równie¿ go
czy¶ciæ, a tak¿e gdy ramie (spust) chodzi ciê¿ko w dó³ nale¿y odkrêciæ element 5
(zawór doprowadzaj±cy sprê¿one powietrze) i 1 kropelka naoliwiæ
4 - dop³yw farby od zbiorniczka dolnego
5 - zawór doprowadzaj±cy sprê¿one powietrze z kompresora (od czasu do czasu odkrêciæ
i opu¶ciæ kropelkê oleju maszynowego na czê¶æ ruchom±)
6 - spust dwufunkcyjny (sposób dzia³ania góra dó³ - doprowadzenie ilo¶ci sprê¿onego
powietrza im silniejszy nacisk tym wiêksze ci¶nienie wylotowe, oraz ty³ przód im dalsze
wychyleni od pozycji wyj¶ciowej tym szerszy strumieñ wylatuj±cej farby), czêsto
pocz±tkuj±cy wk³adaj± spust w odwrotn± stronê, ³atwo to rozpoznaæ, czê¶æ g³adka
naciskowa powinna byæ z ty³u.
7 - ig³a - bardzo delikatny element, nale¿y j± wyci±gaæ i wk³adaæ ze szczególn±
ostro¿no¶ci±, wk³adaj±c ig³ê nale¿y wyregulowaæ jej skrêcenie w tylnej czê¶ci oraz tak
aby wchodzi³a do oporu (ale nie wbijaæ jej na chama) w dyszê, nale¿y j± dok³adnie
oczy¶ciæ i od czasu do czasu naostrzyæ na papierze o gradacji > 2000
8 - blaszka spustowa, jej odchylenie sterowane jest przy pomocy spustu, dziêki niej i
tylnym zaciskom, kontrolowane jest poruszanie siê ig³y (7) ,po rozebraniu i
wyczyszczeniu powinna byæ osadzona tak jak na rysunku - dolny brzuszek powinien byæ
skierowany ku ty³owi aerografu
9 - os³ona ig³y - nak³adamy j± na samym koñcu chroni czê¶ci sprê¿ynuj±ce i trzymaj±ce
ig³ê
10 - zacisk ig³y - nale¿y go nakrêcaæ przed na³o¿eniem os³ony (9) i nie skrêcaæ zbyt mocno
by na igle nie by³o zbyt du¿ych oporów w czasie pracy
11- zbiorniczki na farbê
W tego typu aerografach farba jest "wydmuchiwana" ci¶nieniem regulowanym przez spust do dyszy.

- "Przeciwstawne" aerografom z dolnymi zbiorniczkami s± aerografy ze zbiorniczkami (lejkami) grawitacyjnymi (górnymi). Ich zaletami jest precyzja, dysza najczê¶ciej jest równa 0,2 mm co pozwala na bardzo precyzyjne dozowanie farby. Spo¶ród tego typu aerografów mo¿na wyró¿niæ równie¿ aerografy bez lejka, jedynie z otworem na farbê, posiadaj± one dysze 0,15 mm s± zatem bardzo czu³e i precyzyjne. Farba umieszczana w aerografach z grawitacyjnym zbiorniczkiem powinna byæ odpowiednio rozrzedzona, poniewa¿ zbyt gêsta konsystencja nie przejdzie nawet pod bardzo du¿ym ci¶nieniem przez tak ma³± dyszê. Wad± tego typu aerografów jest to i¿ wymagaj± szczególnie dba³ego czyszczenia przed ponownym nape³nieniem. Niedoczyszczone resztki farby mog± spowodowaæ chlapniêcie innym kolorem na malowan± powierzchniê, co zepsuje czasami efekt wielogodzinnej pracy.
Swoj± budow± nie ró¿ni siê znacznie od opisu powy¿ej dlatego mo¿na go przyj±æ na pocz±tek jako uniwersalny- aerografy ze zbiorniczkiem bocznym (grawitacyjnym) - prawdopodobnie zosta³y "wymy¶lone" na podstawie konstrukcji pistoletów do malowania z bocznymi, grawitacyjnymi zbiornikami. Maj± podobne dusze jak aerografy z górnym zbiorniczkiem (0,2 mm), z tym ¿e zbiorniczek znajduje siê z boku, co umo¿liwia ³atwiejsz± pracê przy trudnych i cie¿kich do obrotu powierzchniach (np. rama rowerowa). Takie te¿ s± wady i zalety tego aerografu, trzeba go dok³adnie czy¶ciæ i najlepiej stosowaæ w nim farby wodnorozpuszczalne z powodu du¿ej ilo¶ci uszczelek, które najnormalniej rozpuszczaj± siê szybko pod wp³ywem rozcieñczalników organicznych.


_________________
Training all life
 
 

oldi
Wysany: 2010-09-20, 23:33   aerograf rosyjski
0
UP DOWN


Posty: 45
AEOGRAF ROSYJSKI..


chyba o ile sobie przypominam w inernecie nic na ten temat nie wiadomo
..a od czasu do czasu sie pojawiaja i ktos je kupuje ..
wiec kilka s³ów o nich..
jednoakcyjny aerograf o pzep³ywaj±cym sta³ym cisnieniu ilosc podawanej farby jet regulowana dzwigienk± spustu...
uszczelek zero ..no moze jedna w srodku przy koncu gwintu wkreconej dyszy..równie dobrze mog³o by jej nie byc ..
pokret³o regulujace skok iglicy bez sensu zupe³nie niepotrzebne..
ale do rzeczy .. aby ten aerograf móg³ s³uzyc do pracy powinien byc w wiekszosci pokryty smarem a przede wszyskim sprezyna która jak to metal koroduje dosc szybko..
farba przedostaje sie przez iglice do komory ze sprezyn± dlatego sprezyna powinna byc ca³a w smarze..(tawocie)lub wazelinie..
druga wazna sprawa to dzwigienka jest chyba z niklu miêkka jak diabli po jakims czasie pracy robi sie w niej dziura i nie idzie pracowac. -smar konieczny bardzo..ma wiele luzów równiez w prowadnicy miedzi dwigienk± a iglic± tzreba wt³oczysc smar aby farba nie pzrep³ywa³a.. plastikowa obudowa pzry gwincie z czasem peka..
dysza jest nie do zniszcenia iglica równiez ....sprzezyna za to jest za twarda trzeba j± od razu wymienic na miekciejsz±..zbiornik najlepszy plastikowy ³atwiej sie usuwa pozosta³osci po farbie..
to takie rady jak ktos juz sobie kupi³ a nie chce po tzrech miesiacach wyzrucic do kosza..
aeograf dla bardzo cierpliwych i juz obeznanych w aerografi..

dzwig.jpg
Plik cignito 169 raz(y) 120.79 KB

rosyjski.jpg
Plik cignito 538 raz(y) 255.61 KB

 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Artyku³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group