Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
acidhouse
Wysany: 2009-02-16, 07:37   Farby wodne Auto Air
0
UP DOWN
Kustom Kulture


Pomg: 10 razy
Posty: 267
U¿ytkownicy farb wodnych mog± mieæ spore k³opoty nie znaj±c filarów u¿ytkowania. Aerografia to nie rurka z kremem, ka¿dy etap od pocz±tku do koñca tworzonej pracy jest istotny, efekt koñcowy jest uzale¿niony od wielu czynników i zachowañ, o których nie wszyscy wiedz±.Zalecane u¿ycie w temperaturze 20º C lub wiêkszej, na przygotowanej, oczyszczonej i odt³uszczonej powierzchni.
Malowanie w wilgotnym lub zimnym pomieszczeniu zwiêkszy czas schniêcia i mo¿e wywo³aæ wyst±pienie wad lakierniczych malowanej pow³oki. Zalecane jest stosowanie nawiewów termicznych, opalarek lub promienników podczerwieni w celu przyspieszenia parowania wody z pow³oki oczywi¶cie z umiarem. Stosuj±c przyspieszone schniêcie nale¿y zachowaæ odpowiedni± ostro¿no¶æ i nie przesuszyæ pow³oki, stosuj±c nawiewy zabezpieczyæ przed nadmuchem py³u, wilgoci i innych substancji mog±cych powodowaæ wady lakiernicze na powierzchni.Wielko¶ci dyszy :
od 1.0mm do 1.3mm : od 1,5 do 2,5 atmosfery dla pistoletów standardowych pistoletów HVLP. Auto Air s± przystosowane przede wszystkim do stosowania w aerografach o rozmiarach dysz od 0.2mm do 0,5 mm, o niskim ci¶nieniu roboczym do 1,5 atmosfery. Przy stosowaniu w aerografie zaleca siê stosowania Reduktora Auto Air w celu rozcieñczenia farby, bowiem jej gêsta struktura mo¿e zatkaæ ma³± dyszê aerografu. Dla dysz 0,2 mm dolaæ oko³o 25% objêto¶ciowo Reduktora. Dla dysz 0,3mm od 10% do 20% Reduktora objêto¶ciowo. Dla dysz 0,5mm i powy¿ej 10% Reduktora objêto¶ciowo.100 ml produktu powinno wystarczyæ do pokrycia oko³o 1,0 do 2,0 m2 powierzchni jedn± warstw±. Do pokrycia wiêkszych powierzchni nale¿y u¿yæ odpowiednich ilo¶ci farby. ¦rednie i wiêksze auta od 2,3 l do 2,8l. Ciê¿arówki oko³o 3,8 l.
4003 Auto Air Reduktor
Reduktor Auto Air zalecany jest w do aerografów o ma³ych dyszach rzêdu 0,3 i mniejszych poniewa¿ rozrzedza gêsto¶æ farby. Reduktor Auto Air jest spoiwem i nadaje lepko¶ci i w³a¶ciwo¶ci adhezyjne malowanej powierzchni, dziêki czemu kolor pozostaje nasycony.Dok³adne przygotowanie powierzchni gwarantuje doskona³e rezultaty w malowaniu.
Przygotuj powierzchniê w nastêpuj±cy sposób:

Oczy¶æ powierzchniê dok³adnie, za pomoc± papieru wodnego o gradacji 600. Wiêksze zadrapania i rysy zniweluj na mokro za pomoc± papieru o gradacji 800. Wszelkie b³yski i prze¶wity poprzednich warstw zeszlifuj. Po ka¿dorazowym szlifowaniu powierzchniê nale¿y oczy¶ciæ za pomoc± ¶ciereczki antystatycznej.Kolory Auto Air kompatybilne s± z wszystkimi podk³adami uretanowymi, epoksydowymi oraz wszystkimi podk³adami wodnymi. U¿ywanie podk³adu nie jest wymagane na powierzchniach innych ni¿ metalowe.
Metal – U¿yj podk³adu uretanowego (nie jest wymagane u¿ywanie uretanowego rozpuszczalnika w celu przyspieszenia wysychania podk³adu) lub epoksydowego.
Plastiki – Nie zaleca siê u¿ywania podk³adów adhezyjnych na powierzchniach plastikowych wykazuj±cych oleist± kompozycjê .Szlifowanie powierzchni plastikowych powoduje utratê ich po³ysku.
Aluminium, powierzchnie uretanowe oraz w³ókno szklane – Na czyste powierzchnie aluminiowe przed szlifowaniem nale¿y na³o¿yæ bazê Auto Air z serii 4000.3 warstwy : Kolory Auto Air nale¿y aplikowaæ w trzech cienkich warstwach:
2 bardzo cienkie warstwy i jedna ¶rednia warstwa. Nale¿y unikaæ warstw mokro na mokro. Seria farb transparentnych i cukierkowych ze wzglêdu na sw± unikaln± przezroczysto¶æ mo¿e wymagaæ dodatkowych cienkich warstw w celu uzyskania w³a¶ciwego efektu. Seria 4500 – kolory po³yskliwe wymagaj± na³o¿enie tylko 1 cienkiej warstwy.
• Warstewka pierwsza powoduje b³yszczenie siê pokrytej powierzchni. Kolejne warstewki uzupe³niaj± nak³adany kolor. Ostatnia warstwa dope³nia i tworzy warstwê “po¿±dan±”.
• Praca na jasnych powierzchniach gwarantuje uzyskanie po¿±danych i w³a¶ciwych odcieni koloru Cieniutka warstwa koloru wodnego jest znacznie wydajniejsza od warstw farby uretanowej. Jest to do¶æ istotny szczegó³ w pracy z farbami Auto Air – PRACA Z BARDZO CIENKIMI WARSTWAMI. Nie nale¿y próbowaæ pokryæ ca³ej powierzchni jedn± warstw±. Unikaæ nak³adania mokro na mokro mo¿e to prowadziæ do wystêpowania wady lakierniczej “rybich oczek”.
• Nie ma ram czasowych pomiêdzy kolejnymi nak³adanymi warstwami, je¿eli tylko poprzednia warstwa jest ju¿ sucha.
Czas twardnienia warstwy :
W ci±gu 2 do 4 minut w warunkach idealnych dla farb wodnych warstwa zaczyna twardnieæ i tworzyæ w ten sposób zespolon± pow³okê.
W warunkach domowych lub gara¿owych w zale¿no¶ci od wilgotno¶ci powietrza warstwa tworzy siê w ci±gu 5 do 15 minut. U¿ywaj±c nadmuchów lub suszarek czas tworzenia siê warstwy znacznie siê skraca. Przed na³o¿eniem kolejnej warstwy nale¿y dok³adnie wysuszyæ poprzedni±, szczególnie w przypadku u¿ywania maskowania.
Warstwy po¶rednie : zaleca siê stosowanie cienkiej warstwy po¶redniej w postaci bazy transparentnej w celu ochrony kolorów przed naruszeniem przez ta¶mê maskuj±c± lub na³o¿eniem warstwy lakieru bezbarwnego.Farby Auto Air na³o¿one natryskowo mog± byæ suszone za pomoc± promienników podczerwieni (IR) lub suszarek. Przy stosowaniu nawiewów i promienników podczerwieni nale¿y stosowaæ odpowiednie odleg³o¶ci od suszonej powierzchni (oko³o 30 cm). Du¿e powierzchnie powinno suszyæ siê za pomoc± promienników podczerwieni, mniejsze za¶ za pomoc± suszarek lakierniczych. Czas kompletnego wyschniêcia warstwy wynosi do 20 minut w temperaturze ok 30º C, bez u¿ycia nawiewów. Czysto¶æ w warunkach domowych – minimalna temperatura dla tworzenia warstwy oko³o 21º C oraz niska wilgotno¶æ.Stosuj±c siê dok³adnie do powy¿szych zasad przygotowania powierzchni, nak³adania i suszenia przy optymalnych warunkach, stosuj±c maskowanie za pomoc± ta¶my maskuj±cej o niskiej i ¶redniej sile klejenia warstwy zamaskowane nie powinny odchodziæ wraz z mask±. Nale¿y pamiêtaæ o dok³adnym wysuszeniu powierzchni, a tak¿e o tym by powierzchnia maskowana wystyg³a do temperatury otoczenia. Stosuj±c nawiewy cieplne czas od na³o¿enia poprzedniej warstwy od 30 minut do 1 godziny, bez nawiewów w temperaturze oko³o 30º C od 1 do 6 godzin. W warunkach domowych (w zale¿no¶ci od wilgotno¶ci) od 12 do 24 godzin. W celu dodatkowego zabezpieczenia kolorów mo¿na pokryæ powierzchniê maskowan± za pomoc± bazy transparentnej.Oczyszczanie powierzchni za pomoc± odt³uszczacza silikonowego lub ¶ciereczki antystatycznej.

! ! ! NIGDY NIE CZY¦Æ ZA POMOC¡ WODY ! ! !Farby Auto Air kompatybilne s± z lakierami bezbarwnymi uretanowymi. Zaleca siê u¿ywanie wolnego utwardzacza (ekstraktora) w celu dobrego rozlania lakieru bezbarwnego na powierzchni. Nie ma ustalonych ram czasowych, które obliguj± u¿ytkownika do na³o¿enia lakieru bezbarwnego w okre¶lonym czasie. Stosowne jest raczej dok³adne wysuszenie poprzednich pow³ok farby.
a) Warstwa pierwsza - rozpocznij od cienkiej warstewki, po oko³o 10 do 15 minut zaczyna tworzyæ siê pow³oka
b) po tym czasie na³ó¿ drug±, ¶rednio grub± warstwê z podobnym czasem tworzenia pow³oki
c) trzeci± ostatni± warstwê na³ó¿ mokr± tak aby odpowiednio siê rozp³ynê³a tworz±c klar.Nale¿y u¿ywaæ Rozcieñczalnika Auto Air w celu usuniêcia zbêdnych pigmentów i resztek farby z sprzêtu do malowania.Farby Auto Air zawieraj± 0.0 VOC (organicznych substancji lotnych), osoby u¿ytkuj±ce lub mog±ce zetkn±æ siê z oparami farb Auto Air zobligowane s± do u¿ycia maski przeciwpy³owej i przeciwgazowej zgodnej z certyfikatem NIOSH/MSHA. Chroniæ skórê i oczy przed bezpo¶rednim kontaktem z farb±, za pomoc± rêkawic gumowych b±d¼ lateksowych oraz ubrania nie przepuszczaj±cego oparów, cieczy, b±d¼ gazów u¿ywanej farby.

_________________
Training all life
 
 

karas83
Wysany: 2012-03-06, 21:53   
0
UP DOWN

Posty: 31
tego szuka³em wielkie dziêki
_________________
http://karas83.digart.pl/digarty/
 

matheo_86
Wysany: 2012-12-18, 20:47   
0
UP DOWN

Posty: 91
bardzo ale to bardzo przydatne podstawy:) dziêkujê :)
 

adamvariant
Wysany: 2013-03-16, 09:38   
0
UP DOWN


Posty: 31
Acidhouse a masz moze tak± rozpiskê dotycz±c± WICKED-ów a co wa¿niejsze INSPIRE? ewentualnie jeste¶ w stanie przygotowaæ?:)
 

Aerograf-Fengda 
Wysany: 2013-06-13, 14:45   
0
UP DOWN

Posty: 6
Skd: Czechy
Witam,

te farby mozecie kupic na www.aerograf-fengda.pl :)
 
 

Miron23
Wysany: 2014-11-25, 11:35   
0
UP DOWN

Posty: 4
Du¿o pomocnych rad dla pocz±tkuj±cych. Choæ mia³em kilka razy trzyma³em w rêku aerograf, to zbyt wiele o nim nie wiem, ale rozja¶nia mi siê coraz wiêcej. :)
 

Paavil33
Wysany: 2015-02-17, 08:50   
0
UP DOWN

Posty: 1
Dobrze ¿e s± takie serwisy które pomagaj± amatorom rozwijanie swojej pasji :)
_________________
taxi baga¿owe mazowieckie dla Ciebie
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Artyku³y

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime