Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
PrimoOne 
Wysany: 2010-04-08, 19:18   Jak zacz±æ ??
+2
UP DOWNPomg: 7 razy
Posty: 477
Skd: Polska / Opole
Po d³ugim czasie namys³u, postanowi³em napisaæ tego posta. Dostaje du¿o pytañ, od osób, które chc± spróbowaæ swoich si³ w aerografii, a które nie maj± pojêcia od czego zacz±æ.. A wiêc lecimy:
Aerograf – ka¿dy kto chce siêgn±æ po t± zabawkê, powinien zaczerpn±æ internetowej lektury, z której w skrócie dowie siê ¿e jest to nic innego, jak miniatura pistoletu lakierniczego, czyli narzêdzie do rozpylania cieczy, z u¿yciem sprê¿onego powietrza. Cieczy, czyli farb, lakierów, pigmentów, tuszy, a nawet lukru do ciast.. Przy u¿yciu aerografu, ludzie na ¶wiecie wykonuj± rozmaite rzeczy, od opalania natryskowego, przez zdobienie ciast, odzie¿y, po malowanie elementów karoserii. Zanim siêgniemy do portfela, w celu zakupu w.wym. zabawki, proponujê sprecyzowaæ jego przeznaczenie, aby maszyna spe³ni³a nasze oczekiwania i nie zniechêci³a do dalszej pracy i od tego nale¿y zacz±æ.
W tym poscie skupiê siê na stronie artystycznej.
Aerografem mo¿na pomalowaæ ka¿d± powierzchniê, dostosowuj±c technologiê malowania do jej w³a¶ciwo¶ci, poprzez dostêpne podk³ady, lakiery itp, oraz odpowiednie zestawy narzedzi. Jedne powierzchnie s± prostsze w malowaniu ( np. koszulki, poniewa¿ ciê¿ko o zacieki – materia³ si±knie farbê ), inne ciê¿sze ( np. elementy karoserii , choæ efektem przebijaj± wszystko, to jest to wy¿sza szko³a jazdy ).
Narzêdzia:
Wybieraj±c narzêdzia, musimy znaæ ich zastosowanie, i mo¿liwo¶ci.
Co potrzebujemy do malowania aerografem?? No na pewno aerograf.. Jaki??
Tu zaczynaj± siê pierwsze schody.. Ka¿dy ma inne zdanie i rozwi±zania.. ja przedstawie swoje:
Aerografy dzielimy na dwufunkcyjne :P …. Te jednofunkcyjne nie istniej± w lakiernictwie artystycznym. Co to znaczy ze aerograf jest dwufunkcyjny? Po naci¶niêciu spustu, doprowadzamy powietrze do dyszy ( to ustawiamy na reduktorze pomiedzy 1,5-4atm – próby i b³edy, ale to bardzo proste ), a nastêpnie odchylaj±c spust do ty³u, otwieramy dyszê. Ile odchylimy, tyle dodamy farby. Nastêpny podzia³, to aerografy z dolnym i górnym zbiorniczkiem. Te z górnym ( grawitacyjnym ) potrzebuj± nieco ni¿szego ci¶nienia, co za tym idzie s± trochê bardziej precyzyjne.. To z zalet. Minus jest taki, ¿e zbiorniczki grawitacyjne s± ma³ych rozmiarów, i nie bardzo nadaj± siê do malowania na wiêkszej powierzchni. Aerografy z dolnymi zbiorniczkami potrzebuj± wiêkszego ci¶nienia, poniewa¿ farba jest podawana do dyszy za pomoc± powsta³ego podcisnienia ( jest zasysana z do³u ) to ma³y minus. Plus pojawia siê przy wiêkszej powierzchni, bo te maja mo¿liwo¶æ wymiany s³oiczków o ró¿nej pojemno¶ci, i szybkiej zmianie kolorów ( przydatne przy powierzchniach takich jak sciany, koszulki itd.)
Chc±c malowaæ mniejsze powierzchnie, bardzo drobne detale, wybieramy precyzyjny aerograf z drobn± dysz± ( dobry wybór to 0,3mm ),oraz górnym zbiorniczkiem i nie potrzebujemy du¿ego kompresora, poniewa¿ nie potrzebujemy wysokiego ci¶nienia. Chc±c malowaæ wiêksze powierzchnie ( np. sciany ) wybieramy wiêksz± dyszê ( dobrym rozwiazaniem jest dysza 0,5mm ), wiekszy zbiornik na farbê, i wydajniejszy kompresor. Dysza 0,5 mo¿e wydawaæ siê straszna, lecz na poczatek, przy wiêkszej powierzchni jest idealna dla pocz±tkuj±cego malarza, poniewa¿ przepuszcza farbê ka¿dej gêsto¶ci i ³atwiej o detal , który jest wiêkszy i ³atwiejszy do namalowania,ze wzglêdu na wielkosc malowanej powierzchni (ig³a w aerografie jest szpiczasta wiec nie ma problemu z cienkimi liniami nawet przy wiêkszej dyszy).
Na pocz±tek ka¿demu pocz±tkuj±cemu proponujê wieksze powierzchnie i dysze 0,3-0,5mm. Koszulki, karton, bristole, to tanie rozwi±zania odpowiedniej wielko¶ci. Po zaznajomieniu siê z technik± i swoimi mo¿liwo¶ciami, i potrzebami, mo¿na próbowaæ dalej. Na jednym aerografie nigdy siê nie koñczy, bo nie ma sprzêtu uniwersalnego na tyle ¿eby zrobiæ nim wszystko. Dlatego w miarê wzrostu potrzeb, nie bójcie siê inwestowaæ, bo to poszerzy wasze mo¿liwo¶æi, precyzjê i poziom wykonywanej pracy.
Z aerografów, proponujê firmy takie jak : Iwata, Badger, H&S, Paasche, Sata. S± to wiod±ce firmy na rynku, z których bêdziecie zadowoleni przez lata.. Trwa³o¶æ i dostep do czesci zamiennych, precyzja, niezawodno¶æ, to ich zalety, i podstawa w malowaniu aerografem. U chiñczyka niestety nigdy nie wiemy co tak naprawde jemy.
Kompresor:
Czyli schody nr. 2..
Osobi¶cie stawiam na wieksze, wydajne maszyny.. ale dobór kompresora jest powa¿nie uzale¿niony od miejsca pracy. Kompresory dzielimy na membranowe ( dobre na pó³ roku do malowania modeli ), bezolejowe ( cholernie g³o¶ne i awaryjne ) i olejowe ( najlepszy wybór - wydajno¶æ, bezawaryjno¶æ to zalety, ale niestety poziom decybeli wyklucza je z u¿ytku domowego ). Chc±c malowaæ w domu, decydujemy siê na ma³y kompresorek olejowy, t³okowy jak np. Mecca Deko, Iwata itp. Maj±c mo¿liwo¶æ malowania w gara¿u lub innym pomieszczeniu gospodarczym, proponujê od³o¿yc parê z³otych i zainwestowaæ w konkretn± maszynê olejow±, z butl± do 50l, najlepiej 2-u t³okow± na pasku. Kompresor taki znacznie zwieksza pole dzia³ania, o mo¿liwo¶æ pod³±czenia pistoletów lakierniczych, szlifierki mimo¶rodowej i innych, co z czasem mo¿e byæ nieuniknione.
Z kompresorów proponujê takie firmy jak: Metabo, Kupczyk, AeroTec, Senco, lub z mniejszych, dedykowanych typowo do aerografu, Iwata , Paasche .
Niezbêdniki:
Tu temat jest stosunkowo prosty. Do kompresora bezpo¶rednio ( lub za pomoc± instalacji pneumatycznej ) pod³±czamy reduktor z odwadniaczem ( niektóre kompresory maja ten element wbudowany ). Reduktor pos³u¿y nam do szybkiej zmiany ci¶nienia w aerografie, odwadniacz natomiast nie pozwoli aby jakikolwiek syf ( rdza, olej, woda ) powsta³y w butli kompresora, nie trfi³ na nasz± ciêzk± pracê. Koszt najtañszego odwadniacza na allegro to ok. 50-70z³ + z³±czki + ta¶ma teflonowa , my¶lê ze w 100z³ siê zamkniemy. Do odwadniacza pod³±czamy w±¿ do aerografu, a do niego ju¿ sam aerograf. W±¿ warto kupiæ takiej d³ugo¶ci aby¶my np. w przypadku malowania ¶ciany nie musieli z kompresorem na plecach wdrapywaæ siê na drabinê. Parciane wêze do aerografu maj± d³ugo¶æ do 3m. ( do tego wystarczy z³±cze mêskie w celu podpiêcia do kompresora ). Mo¿na go przed³u¿yc, wpinaj±c pomiedzy reduktor, a w±¿ do aerografu, typowy, lakierniczy przewód pneumatyczny ( nawet do 20m, ale 10m w zupe³no¶ci wystarczy ), co da nam swobodê malowania i w poruszaniu siê przy wiêkszej pracy.
Farby:
Zasada malowania jest stosunkowo prosta. Maluj±c sciany, u¿ywamy farb do scian.. Koszulki, farb do malowania na tekstyliach.. Karoserie, lakiery samochodowe. Aerograf przepu¶ci ka¿d± z nich, przy odpowiednim rozcieñczeniu, i odpowiednim doborze dyszy do wielko¶ci malowanej powierzchni.
Na pocz±tek ka¿dy musi zap³aciæ tzw. ,,frycowe” i zainwestowaæ w farby i narzêdzia. Aby wszystko posz³o ³atwo, proponujê na pocz±tku zainwestowaæ w farby dedykowane typowo do aerografu, celem poznania mo¿liwo¶ci swoich, i posiadanego sprzêtu, jak i gêsto¶ci i zachowania farby na ka¿dej z powierzchni. Bdb wyborem bêd± farby akrylowe ,, Createx Colors „ (set 6 kolorów kosztuje ok. 160z³, wiêc nie jest ¿le). Farby wodne,bezwonne, dedykowane typowo do aerografu, nadaj±ce siê do malowania praktycznie na 95% powierzchni. Po zapoznaniu siê z tematem, mo¿na szukaæ zamienników, i eksperymentowaæ, a tego, nigdy za wiele.
My¶lê ze w miarê na¶wietli³em temat ,, jak zacz±æ”. Jak s± pytania, lub niejasne wypowiedzi, to proszê pytaæ. Pozdrawiam i ¿yczê udanej zabawy.
_________________
www.PrimoArt.pl
 
 

krzysiek_1996 
Wysany: 2011-11-12, 17:34   
0
UP DOWN

Posty: 14
Wiecie mo¿e gdzie mogê kupiæ (i czy w ogóle s± dostêpne w Polsce) specjalne szablony do malowania aerografem?? (na allegro nie ma)
 

PrimoOne 
Wysany: 2011-11-12, 19:20   
0
UP DOWNPomg: 7 razy
Posty: 477
Skd: Polska / Opole
Te specjalne szablony, mozna nabyc u Lucjana z http://deltaarts.pl/.
_________________
www.PrimoArt.pl
 
 

osiouek 
Wysany: 2012-01-07, 17:50   
0
UP DOWN

Posty: 22
Skd: TRN/£DZ
Mo¿na te¿ znale¼æ wzór i wyci±æ np. ze starych zdjêæ rentgenowskich. Wyjdzie taniej ;)
 

Ulisses 
Wysany: 2012-01-07, 23:41   
0
UP DOWN

Posty: 26
Mo¿na te¿ zakupiæ przezroczysta plekse grubo¶ci 1mm w hurtowni dla szablonów przemys³owych, wymiar praktyczni dowolny bardzo plastyczny i tani :)
 

juny 
Wysany: 2012-10-21, 20:33   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Co powiecie o tym cacku na pocz±tek?
http://allegro.pl/aerogra...2676507691.html
_________________

 

kropek
Wysany: 2014-12-31, 12:02   
0
UP DOWN

Posty: 3
witam jestem nowy na forum
interesuje mnie malowanie aero ale nie wiem od czego zacz±æ
maluje na drewnie ( na razie pêdzlem ) ale chcia³bym spróbowaæ aerografem od czego mam zacz±æ? jakie farby?
sprzêt mam takie chiñskie cudo
du¿o ju¿ czyta³em o farbach i mam mêtlik w g³owie wiêc je¶li mo¿na to jakie farby na pocz±tek
dziêkujê i pozdrawiam
_________________
kropek
 

Chino 
Wysany: 2015-01-01, 14:37   
0
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
Cze¶æ,

Zacz±æ trzeba od nauki technik ;)
Farby? do nauki mo¿esz uzywaæ wszystkiego .. ale do sensownego malowania u¿ywamy tylko specjalnych lakierów - i nigdy wodnych. Mo¿e do malowania na papierze s± OK ale urethany, kandy i inne "nie zdrowe" s± du¿o ³adniejsze i ... du¿o zdrowsze od wodnych.

Jak chcesz jakie¶ lakiery z HOK to zapraszam do nas : www.sklep.custom-shop.pl
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

Miki
Wysany: 2015-01-01, 16:01   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Chino napisa/a:
Cze¶æ, ale do sensownego malowania u¿ywamy tylko specjalnych lakierów - i nigdy wodnych.


Wyt³umacz proszê dlaczego.
_________________
Mart-Dent
 

kropek
Wysany: 2015-01-01, 16:16   
0
UP DOWN

Posty: 3
witam
techniki ju¿ troszkê z³apa³em dlatego postanowi³em kupiæ sobie w³asny sprzêt, ale jeste¶ jedyny który pisze ¿eby nie u¿ywaæ wodnych
Nawet w sklepach doradzaj± ¿eby na drewnie malowaæ wodnymi akrylami
moge przes³aæ zdjêcia co i jak maluje i do czego jest mi to potrzebne
_________________
kropek
 

Chino 
Wysany: 2015-01-02, 20:49   
0
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
Tak, z drewnem mo¿e i masz racje.
Ale na powierzchniach pokroju blach samochodowych tylko "chemia".
Pominawszy kolory, barwê, g³êbie i trwa³osæ - wodne lakiery strasznie wch³ania ansz organizm. przy ¶meirdziuchu zaklada sie maske i juz (No prawie) a wodne ch³oniemy wszystkim. Kolega juz wyl±dowa³ na strasznie ciêzkich lekach bo w±trobe mu zniszczy³y (tak, one, nie alkohol). CIa³o filtrowa³o wch³aniane wodne lakiery przez skóre, oczy, usta, w³osy .. doslownie wszystko ciagnie wode a wiec i wodne lakiery - o tym sie nie mowi....
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

KK 
Wysany: 2015-01-02, 22:46   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ka¿dy lakier siê wch³ania, czy to wodny, czy konwencjonalny.
Wodny bardziej z racji swojej budowy. Zastêpuje wodê.
Wszystko szkodzi i do wszystkiego potrzeba maski. Jak kto¶ lakieruje na krótki rêkawek i czêsto bez maski, to ciê¿ko siê dziwiæ, ¿e jest chory.
Dla jednego wystarczy pó³ roku w syfie, ¿eby zachorowaæ, dla innego 20 lat i wtedy dopiero alergie, astma i wieniec.
To nie te czasy starszego pokolenia, ¿e sobie ludzie pryskali pola na ci±gniczku i jedli jedzenia, pili wódkê, a dzisiaj dopiero po 40 latach co¶ tam wychodzi. My jeste¶my wychowani na syfie, ¶mieciowym jedzeniu i niestety wystarczy krótki czas, ¿eby siê wykoñczyæ.
_________________

 
 

kropek
Wysany: 2015-01-03, 08:01   
0
UP DOWN

Posty: 3
dziêkujê wszystkim za informacje
pozdrawiam

IMG_20141030_051916.jpg
Plik cignito 287 raz(y) 745.17 KB

_________________
kropek
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Forum Airbrush

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group