Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
lukas
Wysany: 2011-03-17, 20:01   Drugie ¿ycie dyrektywy LZO !!!!
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
By³a cisza, nic siê nie dzia³o, wszyscy prawie zapomnieli co to LZO a tu proszê, GADZINA podnosi ³eb :x:

Dosta³em wczoraj cynk od znajomego z ciekawym linkiem. Ciekawe co z tego wyniknie ale wygl±da na to ¿e kto¶ siê bierze za "rozpuchy"

http://bip.mg.gov.pl/node/12381
 

PROJEKTER
Wysany: 2011-03-18, 01:10   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Spokojnie. Nic siê nie zmienia. To tylko pytanie jakiego¶ specjalisty do spraw ochrony ¶rodowiska do jakiej grupy ma zakwalifikowaæ lakiery samochodowe dwuwarstwowe.
od tego zale¿± wyniki dokonywanych obliczeñ dla dopuszczalnych warto¶ci LZO wprowadzanych do powietrza.

Zwróæ uwagê ¿e nie ma tu w pytaniu ani w odpowiedzi ani s³owa o tym, czy chodzi o bazy konwencjonalne, czy wodorozcieñczalne. Tak¿e jak na razie bez zmian. S± ograniczenia emisji ale nie ma zakazu u¿ytkowania baz konwencjonalnych.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

DrCruel
Wysany: 2011-03-18, 08:54   
0
UP DOWN


Posty: 418
To nie jaki¶ urzêdnik ochrony ¶rodowiska a organizacja "Zwi±zek Dealerów Samochodowych".

Tutaj jest zapytanie do PIH i WIO¦ (w po³owie strony)
http://www.zds.org.pl/ind...lnosci&strona=1

a tutaj trochê odpowiedzi PIH i WIO¦ (te¿ w po³owie strony)
http://www.zds.org.pl/ind...lnosci&strona=0

Najgorliwszy okaza³ siê PIH w Wielkopolsce :D Jak inni zobacz± ten ranking to mo¿na siê spodziewaæ teraz nalotów w innych województwach bo urzêdnicy lubi± takie wyzwania :fiu:

Póki nikt siê tematem nie interesowa³ to by³ spokój ale teraz to ju¿ raczej nie ma na to co liczyæ.
 

PROJEKTER
Wysany: 2011-03-19, 19:48   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
No tak ( przeczyta³em to w linkach ) ... tylko ¿e do mojego postu powy¿ej nie wiele mo¿na dodaæ w tym temacie.

Zwi±zek Dealerów chyba nie za bardzo obejmuje ten problem w ca³o¶ci i koncentruje siê na jednym bezsensownym aspekcie. Rozumiem ich dzia³ania. Maj± mieszalnie z wod±. Drogi materia³ do tego odpowiedni sprzêt ... i konkurencjê znacznie tañsz±. Uwa¿aj± ¿e skoro jest PRAWO to trzeba je egzekwowaæ. Niech dzia³aj±.

Gdyby siê chwilê zastanowili to szybko by doszli do wniosku ¿e problem dotyczy wy³±cznie producenta, a nie u¿ytkownika materia³u. Obie te dyrektywy wymagaj± jawnego oznaczenia ile LZO jest w produkcie ... na etykietach handlowych.

To czy dany produkt jest w jednej czy w drugiej grupie to ( B4 , B5 ) to wa¿na klasyfikacja dla producenta i spec. ds ochrony ¶rodowiska. W³a¶ciciel lakierni ma wyznaczone standardy emisji dla swojego obiektu. Mo¿e malowaæ mniej lakierami konwencjonalnymi albo wiêcej nisko emisyjnymi. Ustawodawca przewidzia³ dwie metody uzyskania pozwolenia na emisjê. Obliczeniow± i pomiarow±. wynik pierwszej zale¿y od projektanta technologi i przyjêtych dla lakierni za³o¿eñ ... wynik drugi od wielko¶ci lakierowanego elementu i i u¿ywanego do tego lakieru ... raz w roku w dniu pomiarów ^^ .... Ustawodawcy w UE tworz±c te przepisy doskonale wiedzieli ¿e tu nale¿y uderzyæ w producentów, a nie ganiaæ u¿ytkowników. To dystrybutorzy generalni lakierów w Polsce namieszali rozpuszczaj±c plotki ¿e albo woda ... albo wiêzienie.

W tym pi¶mie które jest w linkach wyst±pienie jest do Inspekcji Handlowej, a to mo¿e wszcz±æ postêpowanie przeciwko importerowi lub producentowi materia³u za z³e etykiety ... bo sklep czy mieszalnia tym handluj±ca towar kupuje legalnie. ... chyba ¿e nie i to jaki¶ przekrêt ... ale to inna historia. W najgorszym wypadku wydana zostanie decyzja o wycofaniu takiego produktu z obrotu handlowego ... ale nie dlatego ¿e to baza rozpuszczalnikowa tyko dlatego ¿e nie ma na niej wymaganej informacji.

Tak¿e ... nic siê nie zmienia.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

obcy_69
Wysany: 2011-03-20, 13:32   
0
UP DOWN

Pomg: 24 razy
Posty: 704
Panowie...napiszcie prosze - co daja fakt , ze producent stosujac sie do dyrektyw,umieszcza produkt w opakowaniu o okreslonym LZO ..skoro ja jako bezpo¶redni u¿ytkownik i tak jestem zmuszony dodawac rozpucha, aby doprowadzic go do odpowiedniej lepko¶ci aplikacji..??
 

PROJEKTER
Wysany: 2011-03-20, 15:27   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
obcy_69 napisa/a:
Panowie...napiszcie prosze - co daja fakt , ze producent stosujac sie do dyrektyw,umieszcza produkt w opakowaniu o okreslonym LZO ..skoro ja jako bezpo¶redni u¿ytkownik i tak jestem zmuszony dodawac rozpucha, aby doprowadzic go do odpowiedniej lepko¶ci aplikacji..??


No w³asnie dlatego jest ta ca³a dyrektywa.

Dawniej produkty mia³y standard VOC, ale poza presti¿em, ¿e firma jest ekologiczna lakiernia nic z tego nie mai³a ¿e stosuje lakiery czy podk³ady o ni¿szej emisji. Powoli jednak ustawodawcy zaczêli siê dobieraæ do ty³ka producentom i du¿ym instalacjom emisyjnym ( np fabryka samochodów ). Ograniczona poziom dopuszczalnej emisji, ale tylko do takiego poziomu na jaki pozwala³y dostêpne na rynku materia³y. Zmuszano tak producentów poprzez nak³adane kary tzn. op³aty ¶rodowiskowe, a¿ oni sami przez w³asn± sieæ dystrybucji zaczêli wymuszaæ na klientach zmiany. Jednak ci w Europie byli ¶wiadomi i podatni na zmiany ale ju¿ poza UE to sz³o ¶rednio. Konkurencja cisnê³a i zaczêto stosowaæ powszechnie sztuczkê. Nie ma rozcieñczalnika w produkcie i jest on nisko emisyjny zgodny ze standardem V.O.C ... ale ten rozcieñczalnik trzeba dodaæ do mieszaniny.

Dlatego Unia uporz±dkowa³a sprawê wprowadzaj±c standard emisyjny dla ca³ej Europy z instalacji emituj±cej LZO ( tu bez znaczenia jest czym malujesz - LZO na wyrzutni maj± okre¶lony dopuszczalny poziom ) Drugi krok to dopuszczalna ilo¶æ LZO w gotowej do u¿ycia mieszaninie i dlatego lakiery dwu pow³okowe s± w grupie B5 o dopuszczalnym wiêkszym poziomie LZO w mieszaninie. Trzeci krok to jawno¶æ informacji, czyli umieszczenie zawarto¶ci LZO w opakowaniach na etykietach produktów i w kartach informacyjnych , bo specjali¶ci ds ochrony ¶rodowiska musz± te¿ wiedzieæ z czego lakiernik buduje mieszaninê. Czyli teraz jak producent stosuje sztuczkê to i tak wyjdzie to na jaw po analizie technologicznej sk³adnikowe mieszaniny. Teraz producent musi uwa¿aæ jak stosuje jeden utwardzacz do lakieru MS i HS. W jednym przypadku jest OK zgodnie ze standardem, a w drugim ... przekroczenie dopuszczalnej normy.

Teraz ju¿ jako ¶wiadomy ekologicznie europejczyk nie mo¿esz powiedzieæ ¿e nie wiesz czy u¿ywany przez ciebie materia³ jest nisko emisyjny czy nie.

No ale dlaczego to wszytko jest G .... warte ? Bo ka¿da lakiernia ma obowi±zek uzyskania pozwolenia, lub zg³oszenia emisji do powietrza. W tym opracowaniu umieszcza siê karty charakterystyki u¿ywanych produktów i wykonuje dla nich obliczenie emisji ka¿dej substancji chemicznej zawartej w u¿ywanych produktach. Oczywi¶cie gdy robi± to specjali¶ci wszytko jest OK i zgodne z wytycznymi. Ciekawe tylko kto z lakierników czyta takie opracowanie :D . Jak jest ju¿ wydane pozwolenie to lakiernia dzia³a LEGALNIE.

W efekcie nikt jej nie kontroluje pod wzglêdem emisji ( chyba ¿e jaki¶ donos ) a lakiernia w praktyce u¿ywa i tak tego czego w danym momencie potrzebuje. Czy to legalne ? ... Nie zupe³nie bo powinna u¿ywaæ tego co zadeklarowa³a ... jednak ma pozwolenie i wnosi op³aty wiêc nie ma tu ¿adnego ³amania Prawa ... czyli Ustaw i Rozporz±dzeñ ... bo prawie ¿adna Dyrektywa póki co nie jest w Polsce obowi±zuj±cym prawem. J

Jak widaæ mo¿na dopu¶ciæ oficjalnie lakierniê do u¿ytkowania z lakierami konwencjonalnymi bo tu wa¿ny jest ³±czny poziom emisji LZO, a mo¿na te¿ wykazaæ ¿e robi siê lakierami nisko emisyjnymi, a w praktyce na skutek braku odpowiednich mechanizmów kontrolnych, przy wydanych ju¿ pozwoleniach - u¿ywaæ czego popadnie ^^ . Masz pozwolenie na emisjê koniec problemów z ochron± ¶rodowiska.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

lukas
Wysany: 2011-03-21, 11:11   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
PROJEKTER napisa/a:
Drugi krok to dopuszczalna ilo¶æ LZO w gotowej do u¿ycia mieszaninie i dlatego lakiery dwu pow³okowe s± w grupie B5 o dopuszczalnym wiêkszym poziomie LZO w mieszaninie.


Projekter, dlaczego interpretujesz to w ten sposób? Baza jest traktowana oddzielnie a klar oddzielnie wiêc jak tak powiesz to zaraz ludzie to zaczn± powielaæ. Baza refinish-owa ma spe³niaæ B4 a tylko wymienione bazy specjalne mog± byæ w B5. Fakt ¿e s± one nieprecyzyjnie nazwane i tu mo¿e byæ pole do kombinacji ale to inna kwestia.

[ Dodano: 2011-03-21, 11:33 ]
obcy_69 napisa/a:
Panowie...napiszcie prosze - co daja fakt , ze producent stosujac sie do dyrektyw,umieszcza produkt w opakowaniu o okreslonym LZO ..skoro ja jako bezpo¶redni u¿ytkownik i tak jestem zmuszony dodawac rozpucha, aby doprowadzic go do odpowiedniej lepko¶ci aplikacji..??


To fakt, ¿e mo¿na trochê to nagi±æ i np. zamiast 10% dodatku rozcieñczalnika mo¿na napisaæ na etykiecie +5% ale szanuj±cy siê producent nie pozwoli sobie na podskakiwanie urzêdom bo to nie ma sensu. Raz ¿e mo¿na przegraæ i zap³aciæ karê a dwa konkurencja mo¿e w tym czasie popracowaæ nad lepszymi recepturami spe³niaj±cymi voc i zostanie siê w tyle, wiêc wszyscy duzi ju¿ s± przygotowani. Problemy mog± mieæ ma³e firmy a zw³aszcza te handlowe które s± tylko w³a¶cicielem etykiety. To bêdzie dobry moment ¿eby ich trochê przytrzymaæ z dostêpem do technologii bo nikomu nie jest na rêkê ¿e coraz tañsze produkty zalewaj± rynek.

Moim zdaniem na nowych przepisach wcale nie ucierpi± producenci a g³ównie sklepy i co za tym idzie ich dostawcy. Producenci i generalni importerzy którzy ju¿ obecnie w targetach maj± g³ównie ASO w ogóle nie ucierpi± i bêd± w najlepszej sytuacji. Gorzej bêd± mieli ci co teraz teraz siedz± w sklepach, ale to moje zdanie i wcale bym siê nie zdziwi³ gdyby za tym zwi±zkiem dealerów sta³y koncerny.
 

glover
Wysany: 2011-03-21, 12:09   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
PROJEKTER napisa/a:
Mo¿e malowaæ mniej lakierami konwencjonalnymi albo wiêcej nisko emisyjnymi. Ustawodawca przewidzia³ dwie metody uzyskania pozwolenia na emisjê. Obliczeniow± i pomiarow±. wynik pierwszej zale¿y od projektanta technologi i przyjêtych dla lakierni za³o¿eñ ... wynik drugi od wielko¶ci lakierowanego elementu i i u¿ywanego do tego lakieru ... raz w roku w dniu pomiarów ^^ .... Ustawodawcy w UE tworz±c te przepisy doskonale wiedzieli ¿e tu nale¿y uderzyæ w producentów, a nie ganiaæ u¿ytkowników. To dystrybutorzy generalni lakierów w Polsce namieszali rozpuszczaj±c plotki ¿e albo woda ... albo wiêzienie.


Z tego co napisa³e¶ wynika jednak ¿e dyrektywa to nie jest uderzenie w producentów. Przecie¿ oni siê dostosuj± z zawarto¶ci± i opisami i wtedy walka przeniesie siê o poziom ni¿ej czyli tam gdzie sprzedaj± ten towar lub jeszcze ni¿ej, tam gdzie u¿ywaj±. I masz racjê ¿e te lakiernie które rozliczaj± siê z emisji bêd± czyste a co z pozosta³ymi których jest wiêkszo¶æ? Tu mo¿e byæ problem bo jak nie bêd± mogli przy³apaæ lakierników na malowaniu produktami bez voca a wierzê w to ¿e nie bêd± mogli, to przyjd± do sklepu i bêd± dymili a nikt nie lubi p³aciæ kar. Wymusz± wodê jak nic i bêdzie bryndza w handlu.

Jedyna nadzieja ¿e mo¿e rodacy znajd± jaki¶ myk na bazê rozpuszczalnikow± w sklepie :roll: bo z wod± bêdzie trudno.

@lukas napisz co mo¿na pokombinowaæ z tymi opisami baz w B5 ;)
 

PROJEKTER
Wysany: 2011-03-21, 16:54   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Nie ma ¿adnego ograniczenia w sprzeda¿y lakierów z rozcieñczalnikiem konwencjonalnym. Nie ma i szybko nie bêdzie. Ograniczenie dotyczy ³±cznej ilo¶ci emisji LZO do powietrza.

Co do tego ma sklep ? Kupujê malujê i do ok 450 kg takich materia³ów rocznie mieszczê siê w podstawowym standardzie do zg³oszenia instalacji ... nawet nie muszê mieæ pozwolenia.

Jak widzisz zero problemu z pkt widzenia prawa. Bazy wodorozcieñczalne to nieca³e 30% u¿ywanych w lakierni materia³ów zawieraj±cych LZO. To nie jest sprawa dotycz±ca samej bazy.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

glover
Wysany: 2011-03-22, 07:16   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
PROJEKTER napisa/a:
Co do tego ma sklep ?


By³o chyba co¶ takiego w dyrektywie ¿e to wprowadzaj±cy do obrotu dany produkt odpowiada za jego zgodno¶æ z voc, st±d pojawi³y siê te o¶wiadczenia, importerzy i producenci próbowali przesun±æ odpowiedzialno¶æ na handel i to na sklepach siê koñczy³ ten ³añcuszek bo lakiernik nie chcia³ ju¿ podpisaæ. Ogólnie wydaje mi siê ¿e te o¶wiadczenia to s± do bani ale taki fakt mia³ miejsce czyli co¶ na rzeczy jest w dyrektywie.
 

PROJEKTER
Wysany: 2011-03-22, 15:17   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Absolutnie masz racjê. Dok³adnie tak jest. To podmiot wprowadzaj±cy do obrotu dany produkt odpowiada za jego zgodno¶æ ... z wszystkimi dyrektywami. W kabinach czy szlifierkach jest dyrektywa maszynowa i deklaracjê zgodno¶ci CE wystawia producent. W lakierach za opakowania isam produkt te¿ odpowiada jego producent, a ¿e dyrektywa i rozporz±dzenie to dwie ró¿ne sprawy maj±ce te same korzenie to po wprowadzeniu towaru do Polski odpowiada za wszytko jego generalny importer. To teraz import wewn±trz wspólnotowy wiêc de fakto odpowiada producent, ale jak ju¿ kogo¶ bêdzie ganiaæ Polski system kontroli to w³a¶nie generalnego importera ... to on wprowadza do obrotu towar na ternie polski bo ten towar jest ju¿ w obrocie handlowym w UE ... importer go zakupi³ czyli dokona³ operacji handlowej. Teraz jest po¶rednikiem tak jak dalej sklep ( mieszalnia ) a nawet lakiernik który odsprzedaje taki lakier swojemu klientowi. Masz dokumenty zakupu a w nich ¼ród³o pochodzenia, to pod k±tem wymogów formalnych stawianych towarom jeste¶ czysty. PIH mo¿e wycofaæ taki towar z obrotu zabezpieczaj±c go we w³asnych magazynach co nie zmienia faktu ¿e odpowiada za to importer, a dalej producent. To on wprowadzi³ po raz pierwszy ten towar do obrotu w UE ... zak³adaj±c oczywi¶cie ¿e to europejski producent z kraju cz³onkowskiego UE. Ca³a ta dyrektywa o LZO wymierzona jest w³a¶nie w producentów. To oni rozpêtuj± ten szum dezinformacji i nitów.

U¿ytkownik instalacji emituj±cej LZO do powietrza musi mieæ zg³oszenie, lub pozwolenie. Musi wnosiæ op³aty za ka¿d± substancjê wprowadzan± do powietrza ( raz w roku do koñca marca ) i musi siê trzymaæ wyznaczonych limitów. Z czego pochodz± te substancje to ju¿ ¶rednio interesuje taki Urz±d. ¦rednio a nie - w ogóle, bo podstawê do dokonanych obliczeñ emisji trzeba jednak dostarczyæ, czyli ...min. karty techniczne produktów ... ale mo¿e to byæ baza konwencjonalna je¿eli tylko w obliczeniach nie ma przekroczeñ emisyjnych dla wyznaczonych standardów.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

Dementor
Wysany: 2011-03-25, 16:47   
0
UP DOWN


Posty: 364
Co tam dyrektywa, teraz ochrona ¶rodowiska czesze równo za odpady, plastiki itp Sprawdzaj± umowy na odbiór na kilka lat wstecz. Z tym bedzie dopiero jazda i pa³owanie :rozga:
 

PROJEKTER
Wysany: 2011-03-25, 22:54   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
No bêdzie bêdzie ... Ca³y problem z tym, ¿e wszyscy czuli siê bezkarnie i olewali te przepisy polega³ na tym, ¿e Ustawa Prawo Ochrony ¦rodowiska to prawo z 2001 roku.

Na wszytko by³y okresy przej¶ciowe nawet 3 lata. Do 2005 nikt z w³adz siê za bardzo nie przejmowa³ egzekwowaniem przepisów. Do 2007 roku w gminach praktycznie nie istnia³a instytucja Regionalnego Dyrektora ds Ochrony ¦rodowiska. Dopiero niemrawo zaczê³y powstawaæ pod koniec 2008 i ju¿ dosyæ intensywnie w 2009. Do tego czasu kontrole przeprowadza³ WIO¦ i mia³ kilku kontrolerów na cale województwo ... wiêc sami rozumiecie skuteczno¶æ .... zerowa.

Jednak teraz RDO¦ zatrudnia w ka¿dej gminie kilku "m³odych, szybkich i w¶ciek³ych" ^^ studentów sta¿ystów - ochrony ¶rodowiska ... ci ruszaj± w teren i na terenie gminy docieraj± do ka¿dego przedsiêbiorcy. ... i nie my¶lcie sobie, ¿e dzia³aj± w ciemno. Nie nie ... wyci±gaj± z rejestru wpisu do ewidencji gospodarczej taki wpis ... sprawdzaj± co jest g³ównym rodzajem dzia³alno¶ci ... i czy zachodzi prawdopodobieñstwo konieczno¶ci uzyskania pozwolenia na emisjê i wytwarzanie odpadów ... potem sprawdzaj±, czy zg³oszenie wp³ynê³o ( gmina i starostwo to czêsto jeden budynek, a jak nawet nie to w ma³ych miastach s± one blisko siebie ... a potem kontrola i w zasadzie retoryczne pytanie ... CZY MA PAN / PANI POZWOLENIE NA ... resztê znacie. :help:


Tak¿e ju¿ nie powolutku, ale szybciutko koñczy siê dotychczasowy "hi live" ... a kary faktycznie s± naliczane wstecz do dnia rozpoczêcia dzia³alno¶ci pod tym adresem, ale nie dalej ni¿ do momentu wyga¶niêcia okresu dostosowawczego czyli mniej wiêcej do 2003 / 2004.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

Siekiera
Wysany: 2011-03-29, 09:59   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
eee tam, zejdzie siê do podziemia, przynajmniej zusu nie trzeba bêdzie p³aciæ :D
 

PROJEKTER
Wysany: 2011-03-30, 19:50   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
... jak bêdzie tam w podziemiu jeszcze trochê miejsca :D Tam to chce uciekaæ wiêkszo¶æ malutkich firm ... tylko ¿e tu "lej± po ty³ku" dwa razy mocniej.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

³ysy73 
Wysany: 2011-04-22, 17:59   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Witam.
To chyba blisko tematu:
http://img717.imageshack.us/i/20110422185339.jpg/

[ Dodano: 2011-04-22, 19:00 ]
Taki artykulik wydrukowany na kartce dzisiaj wzi±³em sobie z mieszalni....

2011-04-22 18;53;39.JPG
Plik cignito 319 raz(y) 674.73 KB

 

lukas
Wysany: 2011-04-25, 22:23   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
Mo¿esz zrobiæ zdjêcia w zbli¿eniu? po jednej stronie
Co to za gazeta?
 

³ysy73 
Wysany: 2011-04-26, 06:16   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Kurde lepiej nie umiem dodaæ foty.
Jest to chyba jaki¶ miesiêcznik: DEALER
W ka¿dym b±d¼ razie w rogach jest napisane: DEALER luty 2011; strona 58 i 59; a autor tego wypiardu Pawe³ Tuzinek
{wypiardu przynajmniej w tej czê¶ci gdzie mi s± znane g³upoty tam opisane}
 

PROJEKTER
Wysany: 2011-04-26, 18:29   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Kolejna wypowiedz ... a takich jest pe³no ... osoby zupe³nie nie zorientowanej w temacie. Krucjata przeciw warsztatom lakierniczym ... dobre, dobre ^^ ... mo¿e najpierw trzeba przeczytaæ te 6 paragrafów obowi±zuj±cego rozporz±dzenia ¿eby skapowaæ, ¿e wymogi dotycz± LZO i ich ograniczania dotycz± producentów ... a nie u¿ytkowników produktów chemicznych :sciana:

Szkoda powtarzaæ to co ju¿ tu napisa³em bo od tego czasu nie zmieni³y siê ani obie dyrektywy UE - PD - produktowa i SED ograniczaj±ca emisjê ... i nie zmieni³o siê jak na razie obowi±zuj±ce na tej podstawie rozporz±dzenie.

Kto jest zainteresowany w temacie ... ma dostêp do netu w moment skapuje o co tu chodzi ..... i kilka linków dla bardziej leniwych ( poszukajcie choæ jednego zdania nak³adaj±cego jakie¶ obowi±zki czy wymogi zwi±zane z LZO, a dotycz±ce ... lakierników i w³a¶cicieli warsztatów lakierniczych )


http://eko-akademia.pl/20...iania-pojazdow/

http://www.hempel.com/Int...olish%20VOC.pdf

http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2007/0072.htm

Kto ma pozwolenie, lub zgloszenie emisji z lakierni mo¿e spaæ spokojnie bez wzglêdu na to czy, ma "wodê" czy "konwencjê" ... byle u¿ywane produkty by³y zgodne z tre¶ci± wyst±pienia o pozwolenia na emisjê. ... i to ca³y obowi±zek w³a¶ciciela lakierni ;)

http://www.vert.gdansk.pl...&s=1011080.vert - tu proszê szczególnie zwróciæ uwagê na krotki fragment dotycz±cy obowi±zaków u¿ytkownika instalcji .... i zestawiæ sobie ze zdaniem powy¿ej ... Kto ma pozwolenie ... :spoko:
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

grubaryba 
Wysany: 2011-11-10, 14:37   
0
UP DOWN

Posty: 2
Trochê ju¿ dawno nie ruszany temat, ale sporo siê zmieni³o.

Co powiesz na interpretacjê Ministerstwa ¦rodowiska TEKST , ¿e warsztaty odnawiaj±ce samochody nie spe³niaj± definicji INSTALACJI a wiêc MUSZ¡ stosowaæ produkty spe³niaj±ce wymagania LZO ?

Ca³a po¶wiêcona temu akcja
NIE IGRAJ

Gruby
 

Siekiera
Wysany: 2011-11-10, 17:26   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Kolego grubaryba, oszczêd¼ nam czytania tych przepisów i napisz nam jak krowie na rowie co ze sklepami? Ja rozumiem, ¿e jak kto¶ ma oficjalny warsztat to jest na celowniku ale co z "kowalskimi" którzy kupuj± w sklepie lakier ¿eby pomalowaæ sobie np. rower. Wolno im sprzedaæ czy nie wolno?
 

Nokia 
Wysany: 2011-11-10, 22:27   
0
UP DOWN
:)


Pomg: 8 razy
Posty: 523
Skd: Silesia City Center
Czekam na Projektera :D
 

gugun 
Wysany: 2011-11-11, 10:57   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
nokia92 napisa/a:
Czekam na Projektera
oby wyjasnil po ludzku w czym sprawa,PROJEKTEREK znasz sie to sie postaraj przelozyc swoja odp na normalny jezyk ludzki :D
 
 

Sw.Piotrek 
Wysany: 2011-11-11, 15:24   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 635
Skd: £ód¼
Na innym forum kto¶ z du¿ym autorytetem obszernie wyja¶ni³ ¿e mo¿na spaæ spokojnie (i zarazem lakierowaæ). Ca³a akcja to forma walki z "gara¿ow± konkurencj±".
_________________
http://niezalezna.pl/
 

baqo 
Wysany: 2011-11-11, 21:08   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
Sw.Piotrek napisa/a:
Na innym forum kto¶ z du¿ym autorytetem obszernie wyja¶ni³ ¿e mo¿na spaæ spokojnie (i zarazem lakierowaæ). Ca³a akcja to forma walki z "gara¿ow± konkurencj±".
Mo¿esz spac spokojnie ,je¿eli masz zalegalizowana lakierniê . Prace w gara¿ach nie wchodz± w rachubê ,te zawsze beda nielegalne :idea: :idea:
 
 

PROJEKTER
Wysany: 2011-11-13, 08:30   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
grubaryba napisa/a:
Trochê ju¿ dawno nie ruszany temat, ale sporo siê zmieni³o.

Co powiesz na interpretacjê Ministerstwa ¦rodowiska TEKST , ¿e warsztaty odnawiaj±ce samochody nie spe³niaj± definicji INSTALACJI a wiêc MUSZ¡ stosowaæ produkty spe³niaj±ce wymagania LZO ?

Ca³a po¶wiêcona temu akcja
NIE IGRAJ

Gruby


To nieporozumienie. Zwróæ proszê uwagê na sposób postawienia pytania przez radcê prawnego i dyr. Stowarzyszenia Dealerów Samochodowych ....czyli pisma które sta³o siê powodem tej odpowiedzi. Tu nie ma ¿adnej przebojowej, czy zaskakuj±cej interpretacji przepisów wydanej nagle przez ministerstwo. Warsztaty samochodowe to jedno, a instalacje przemys³owe to zupe³nie co innego. Wymogi standardów emisyjnych dla jednych i drugich wynikaj± z zupe³nie ró¿nych podstaw prawnych Tyle i tylko tyle wynika z tego dokumentu.

Wie o tym ka¿dy specjalista ds ochrony ¶rodowiska i nie musi pytaæ w tej kwestii ministerstwa o jak±¶ dodatkow± interpretacjê. To jasne jak s³oñce. W tym pi¶mie nie ma ani s³owa o tym ¿e warsztaty samochodowe musza stosowaæ lakiery wodorozcieñczalne :x:

Zadaj jednak konkretne pomocnicze pytania :

1. Czy warsztaty samochodowe musz± stosowaæ materia³y spe³niaj±ce wymogi rozporz±dzenia o LZO wydanego w oparciu o s³awetn± dyrektywê unijn± ?

TAK ... musz± to robiæ. Produkty nie spe³niaj±ce standardu LZO nie moga byæ u¿ywane przy naprawach samochodów osobowych, nie mog± te¿ byæ sprzedawana a nawet produkowane jako takie produkty.Oznaczenie o tym czy dany produkt jest zgodny czy niezgodny w wymogami formalnymi powinny byæ na jego opakowaniu ( LZO - OK, lub pe³nym tekstem zgodny z wymogami dyrektywy ..... ) W produktach dla profesjonalistów takie informacje s± w karcie technicznej i w karcie bezpieczeñstwa produktu. W 99 % zapisy tego rozporz±dzenia dotyczy producentów którzy maj± obowi±zek ograniczenia zwarto¶ci LZO do okre¶lonych poziomów i oznaczenia swoich produktów. Z innych przepisów wynika ju¿ interpretacja o zakazie u¿ywania "tych niezgodnych" materia³ów w warsztatach samochodowych ... Wiêc ?

2. Czy warsztaty samochodowe musz± stosowaæ lakiery wodorozcieñczalne ?

NIE ... nie musza tego robiæ. ¯adne przepisy nie narzucaj± takiego wymogu. Przepisy reguluj± jedynie dopuszczaln± zawarto¶æ LZO w konkretnym wyrobie.

Dlatego ca³a akcja oparta min. o stronê www.nieigraj.pl to nieporozumienie, a nazywanie dyrektywy unijnej Dyrektywa Wodn± ju¿ zupe³nym brakiem podstawowej wiedzy technicznej o produktach materia³ach i wymogach formalnych. Du¿o tupania i pohukiwania na lakierników .... zero konkretnych nakazów formalnych. Mo¿e kiedy¶ te przepisy siê zmieni± na czytelniejsze i przestanê mieæ racjê. Wtedy o tym napiszê :spoko:

Dzi¶ - nie ma podstawy do narzucenia produktów o okre¶lonej budowie chemicznej spoiwa do stosowania w lakierniach samochodowych.

Masz pozwolenie na emisjê gazów i py³ów i stosujesz te materia³y które s± w nim zawarte jako podstawa obliczeñ emisyjnych ... niczym siê nie przejmuj. ¯aden specjalista ds. ochrony ¶rodowiska nie przygotuje wyst±pienia o wydanie pozwolenia na emisjê niezgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami.

Nie masz pozwolenia, lub zg³oszenia ... ju¿ siê mo¿esz zacz±æ baæ ... i nie ma ¿adnego znaczenia, czy u¿ywasz wody, czy konwencji ... i tak drogo za to zap³acisz i ¿adne t³umaczenie, ¿e masz czyst± technologiê ci nie pomo¿e.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

gugun 
Wysany: 2011-11-13, 13:55   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
PROJEKTER napisa/a:
K ... musz± to robiæ. Produkty nie spe³niaj±ce standardu LZO nie moga byæ u¿ywane przy naprawach samochodów osobowych, nie mog± te¿ byæ sprzedawana a nawet produkowane jako takie produkty.Oznaczenie o tym czy dany produkt jest zgodny czy niezgodny w wymogami formalnymi powinny byæ na jego opakowaniu ( LZO - OK, lub pe³nym tekstem zgodny z wymogami dyrektywy ..... ) W produktach dla profesjonalistów takie informacje s± w karcie technicznej i w karcie bezpieczeñstwa produktu. W 99 % zapisy tego rozporz±dzenia dotyczy producentów którzy maj± obowi±zek ograniczenia zwarto¶ci LZO do okre¶lonych poziomów i oznaczenia swoich produktów. Z innych przepisów wynika ju¿ interpretacja o zakazie u¿ywania "tych niezgodnych" materia³ów w warsztatach samochodowych ... Wiêc ?
przyklad tu na dole http://sklep.optionall.pl...5-komplet-mipa/
 
 

grubaryba 
Wysany: 2011-11-21, 14:51   
0
UP DOWN

Posty: 2
Dla mnie (sklep) wa¿ne jest CZY MOGÊ TO LEGALNIE SPRZEDAWAÆ do warsztatów samochodowych czy nie?
Konkretnie chodzi o lakier MS i bazê konwencjonaln±. W ustawie jest napisane, ¿e do samochodów nie wolno u¿ywaæ i co wiêcej nie wolno wprowadzaæ do obrotu!
Pozdrawiam dyskutuj±cych!

PS. Z tego co wiem, problem dotyczy bardzo du¿ej ilo¶ci osób a widzê ma³e zainteresowanie tematem...
 

Lackdoctor 
Wysany: 2011-11-21, 15:11   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
grubaryba napisa/a:
a widzê ma³e zainteresowanie tematem...

Bo jako jednostki wp³yw na powy¿sze mamy .... ¿aden.

Ty masz problem z obrotem a my mamy wiêkszy z dostosowaniem siê do wymogów formalnych przy instalacjach lakierniczych.
A dok³adniej w przewa¿aj±cej czê¶ci z nas wystêpuje totalny brak takowych instalacji i olewanie tematu do momentu.... kontroli.
Wtedy zainteresowanie tematem bêdzie olbrzymie, ale to ju¿ jak to przys³owie mówi.. m±dry Polak po szkodzie.
A naprawde to przed i po tak samo g³upi.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

gugun 
Wysany: 2011-11-21, 15:15   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
sklepy sprzedaja to sie kupuje i maluje:) przestana sprzedawac to sie zacznie wode kupowac,wymysli jakis domowej roboty "patencik"zeby schlo i dalej bedzie sie malowac:)
 
 

lukas
Wysany: 2014-10-21, 00:22   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
Czy¿by trzecie ¿ycie dyrektywy LZO :x:

http://www.zds.org.pl/akt...ow-wodnych/250/
 

Siekiera
Wysany: 2014-10-21, 08:28   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
To tylko okre¶lenie kto jest uprawniony do kontroli, moim zdaniem nic siê nie zmieni ;)

Art. 168a. Kontrola spe³niania wymagañ przez farby i lakiery
1. Kontrolê spe³niania przez zawieraj±ce lotne zwi±zki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykoñczeniowych, wyposa¿eniowych oraz zwi±zanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 169 rozporz±dzenie w sprawie oznaczania produktów ust. 1 pkt 3, wymagañ okre¶lonych w tych przepisach, prowadz±:
1) w³a¶ciwe organy Inspekcji Ochrony ¦rodowiska – u producentów i u¿ytkowników tych produktów;
2) w³a¶ciwe organy Inspekcji Handlowej – u importerów oraz sprzedawców hurtowych i detalicznych tych produktów;
3) w³a¶ciwe organy nadzoru budowlanego – w zakresie produktów, które s± wyrobami budowlanymi.
2. Kontrola jest realizowana w ramach Programu Kontroli.
3. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazuj± informacje i dane o wynikach kontroli odpowiednio do G³ównego Inspektora Ochrony ¦rodowiska, Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli.
4. G³ówny Inspektor Ochrony ¦rodowiska, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazuj± informacje i dane otrzymane od organów, o których mowa w ust. 1, do ministra w³a¶ciwego do spraw ¶rodowiska, w terminie do koñca marca roku nastêpuj±cego po roku, którego te informacje i dane dotycz±.
 

GMC
Wysany: 2014-10-21, 08:41   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Zobaczcie jakie chamy z tego zwi±zku dealerów, namawiaj± do donoszenia na nas :shock:

"Jednocze¶nie warsztaty ³ami±ce prawo w zakresie produktów lakierniczych mog± byæ zg³aszane przez dealerów do ZDS (r.poradka@zds.org.pl) i zostan± one w programie umieszczone."

To mo¿e my zróbmy swoj± listê serwisów ASO które robi± na konwencji a takich jest do oporu. Jak co to siê tak± listê zapoda komu trzeba i WIO¦-ie bêd± mieli roboty na kilka lat. Co wy na to?
 

Siekiera
Wysany: 2014-10-21, 08:49   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Dobry pomys³ z ta list±, trzeba zacz±æ od tych ASO które nale¿± do zwi±zku. Pobierznie popatrzy³em na te które znam i wiem ¿e w kilku maj± konwencjê oprócz wody i robi± na niej a woda stoi tylko na wypadek kontroli.

http://www.zds.org.pl/czlonkowie_2,35.html

Cz³onkowie
WOJEWÓDZTWO DOLNO¦L¡SKIE
Team Marek Pasierbski Sp. z o.o. ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 41,
52-219 Wroc³aw www.landrover.team.pl
"ALAN-AUTO" Sp. z o.o. ul. Legnicka 60 "B",
54-204 Wroc³aw www.toyota.wroc.pl
Miros³aw Wróbel Sp. z o.o. ul. Kleciñska 155,
54-411 Wroc³aw www.wrobel.mercedes-benz.pl
JEL-CAR Sp. z o. o. ul. Spó³dzielcza 38,
58-500 Jelenia Góra www.jelcar.pl
Auto Salon Dejon & D±browski Sp. z o.o. ul. Poznañska 53,
59-220 Legnica www.dejon.peugeot.com.pl
POL-MOTORS Sp. z o. o. ul. Kamienna 145,
50-545 Wroc³aw www.pol-motors.pl
Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. ul. Czekoladowa 10,
55-040 Bielany Wroc³awskie-Kobierzyce www.toyotanowakowski.pl
Ultima Sp. z o.o. ul. Fa³ata 1,
58-560 Jelenia Góra www.ultima-auto.pl
Przedsiêbiorstwo Transportowe Handlu Wewnêtrznego Wroc³aw Sp. z o.o. ul. Dmowskiego 7
50-203 Wroc³aw www.pthw-wroclaw.com.pl
Motorpol Sp. z o.o. ul. Piêkna 21
50-505 Wroc³aw www.motorpol.pl
Toyota&Lexus Centrum Wroc³aw Sp. z o.o. ul. Legnicka 164-168
54-206 Wroc³aw www.lexus-wroclaw.pl
CMP Holding Sp. z o.o. ul. Karkonoska 45
53-015 Wroc³aw www.cmpholding.pl
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
PHU Polmozbyt Toruñ Holding S.A. ul. Szosa Bydgoska 82,
87-100 Toruñ www.grupapth.pl
W¡TARSKI Sp. z o.o. ul. Toruñska 169,
87-800 W³oc³awek www.watarski.vw.pl
MOTO CHAMP Zbigniew Kara¶ ul. Ks. J. Schulza 1a,
85-315 Bydgoszcz www.moto-champ.bydgoszcz.pl
Reiski Auto Sp. z o.o. ul. Szubiñska 8,
86-005 Bia³e B³ota www.reiskiauto.fiat.pl
Z&Z Auto Z³omañczuk Sp. z o.o. ul. Kusociñskiego 3,
87-100 Toruñ www.zlomanczuk.com.pl
Uni-Car Dwa Sp. z o.o. ul. Sk³odowskiej Curie 67a,
87-100 Toruñ www.uni-car.pl
YAMA Sp. z o.o. ul. Szosa Gdañska 28,
86-031 Osielsko www.yama.pl
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
CRH Auto Sp. z o.o. ul. Roztocze 4,
20-722 Lublin www.honda.lublin.pl
PW Parexbud Sp. z o.o. ul. Na³êczowska 24
20-701 Lublin www.parexbud.pl
A.B.T. Autoniss Sp. z o.o. ul. Droga Mêczenników Majdanka 74 A
20-325 Lublin www.autoniss.pl
Lenartowicz, Andrzej Lenartowicz Al. Spó³dzielczo¶ci Pracy 84
20-147 Lublin www.lenartowicz.com.pl
Nazaruk Service Sp. z o.o ul. Abramowicka 45,
20-442 Lublin www.nazaruk.pl
Carrara Sp. z o.o. ul. Lwowska 1,
20-128 Lublin www.carrara.pl
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Auto - Bis Sp. z o.o. ul. Olimpijska 46,
66-400 Gorzów Wielkopolski www.auto-bis.pl
Gezet G³uchy i Spó³ka Spó³ka Jawna

ul. Kasprzaka1

66-400 Gorzów Wielkopolski
www.gezet.pl
WOJEWÓDZTWO £óDZKIE
Autotraper4x4, Autotraper Sport Service Zyta Majchrzak ul. Graniczna 2,
95-030 Starowa Góra www.autotraper.dodge.pl
www.autotraper.com.pl
A.MACHUDERA Sp. z o.o. ul. Ozorowskie Przedmie¶cie 73,
33-100 £êczyca www.machudera.pl
P.U.H Nordyñski ul. Snowalniana 3,
92-340 £ód¼ www.nordynski.peugeot.com.pl
"Satall" Tadeusz £empicki ul. Li¶ciasta 104,
91-357 £ód¼ www.satall.pl
Jaszpol Sp. z o.o. ul. £ódzka 28,
95-100 Zgierz www.jaszpol.com.pl
Auto Centrum Kosicki Sp. z o.o. ul. Plonowa 1/3,
91-156 £ód¼ www.kosicki.pl
Zimny Auto Sp. z o.o. ul. Wójtowska 7/9,
93-020 £ód¼ www.zimny.com.pl
"Zimny" Zimny Dariusz ul. Wójtowska 7,
93-020 £ód¼ www.zimny.com.pl
Autoryzowany Dystrybutor KIA Z.B.L.S. Landcar Dariusz Krzewiñski ul. Szeroka 2,
95-030 Starowa Góra www.landcar.kia.pl
Przyguccy Inter-Car Sp. z o.o ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 £ód¼ www.przyguccy.pl
Firma Handlowa BSP Sp. z o.o. ul. Pabianicka 94/96
93-548 £ód¼ www.opel-bsp.pl
Sygu³a Sp. j. ul. Limanowskiego 156,
91-034 £ód¼ www.sygula.hyundai.pl
JTB Spó³ka z Ograniczon± Odpowiedzialno¶ci±

ul. Wroc³awska 18

95-082 Dobroñ
www.bednarek.com.pl
Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Rokiciñska 190

92-412 £ód¼
www.premiumarena.pl
WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE
Grupa PGD Spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± sp.k. ul. Rzemie¶lnicza 26,
30-403 Kraków www.pgd.pl
AUTO CENTRUM GOLEMO Sp. J. ul. Grota Roweckiego 6,
30-348 Kraków www.golemo.pl
Wikar, K. ¯ytowicz, W. ¯ytowicz. Sp. .J. ul. Wêgierska 168,
33-300 Nowy S±cz www.wikar.pl
Moto Gabra Sp. z o.o. ul. Skawiñska 13/31,
31-066 Kraków www.motogabra.pl
Inter Car Nowak Sp. z o.o. ul. Zakopiañska 167,
30-435 Kraków www.toyota.krakow.pl
ASO Mercedes-Benz Jan Kosmowski ul. Ofiar D±bia 2,
31-566 Kraków www.kosmowski.com.pl
AUTO CENTRUM I.M. PATECKI s.c. Al. 29 Listopada 180,
31-236 Kraków www.patecki.pl
www.patecki.kia.pl
Dynamica Sp z o.o. Jawornik 525,
32-400 My¶lenice www.dynamica.pl
Sobies³aw Zasada Automotive Sp. z o.o. i Sp. K. ul. Armii Krajowej 19,
30-150 Kraków www.zasadaauto.mercedes-benz.pl
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
DIXI-CAR S.A. Al. Krakowska 24A,
05-090 Raszyn www.dixi-car.pl
EDMARK AUTO Sp. J. Edward Markowski i wspólnicy ul. Grochowska 168A,
04-357 Warszawa www.edmark.com.pl
"Motortest Krzysztof Szadkowski" ul. Pilchowicka 19/1,
02-175 Warszawa www.motortest.com.pl
POL-MOT Auto SA ul. Po³czyñska 125,
01-303 Warszawa www.polmotauto.pl
JLR Centrum Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 50,
03-910 Warszawa www.jlrcentrum.pl
Nivette Sp. z o.o. ul. Lotnicza 315,
04-192 Warszawa www.nivette.pl
Toyota Marki W³adys³aw Cygan, Beata Cygan-Przygoñska Al. Pi³sudskiego 2B,
05-270 Marki www.toyotamarki.com.pl
Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1,
02-460 Warszawa www.warszawa.mercedes-benz.pl
MITCAR K. Wójcik, D. Krasnodêbski Sp. J. ul. Sporna 1/3,
02-846 Warszawa www.mitcar.pl
LONGIN BIELAK Sp. z o.o. ul. Kolejowa 132,
05-092 £omianki www.bielak.peugeot.pl
Carsed J. Che³stowski, K. Lipiñski, T.Ryba³towski Sp. J. ul. Jagie³³y 4/6,
08-110 Siedlce www.carsed.pl
AUTO WIMAR CENTRUM Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 249B,
05-816 Opacz Kolonia-Micha³owice www.auto-wimar.pl
AUTO WIMAR Sp. J. Ul. Modliñska 224,
03-119 Warszawa www.auto-wimar.pl
"TOYOTA-BIELANY" Sp. z o.o. ul. Klaudyny 1,
01-684 Warszawa www.toyota-bielany.pl
ODYSSEY Sp. z o.o. ul. Francuska 43,
03-905 Warszawa www.nissan-odyssey.pl
CLASSIC Sp. z o.o. ul. £odygowa 23B,
03-687 Warszawa www.classic.com.pl
Jarzyñski-Auto Serwis Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 5,
06-400 Ciechanów www.jarzynski.ciechanow.pl
Auto Skaczkowski Marek Skaczkowski ul. Oczapowskiego 3,
01-843 Warszawa www.auto-skaczkowski.com.pl
DECAR Sp. z o.o. ul. Modliñska 154B,
03-170 Warszawa www.decar.pl
AC Cortes S.J. Piotr Kalinowski, Artur Piechowicz ul. Sobieskiego 23
26-600 Radom www.cortes.pl www.mazda.radom.pl
EXPAK Sp. z o.o. ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa www.expak.peugeot.com.pl
AZ Auto Sp. z o.o. ul. Pu³awska 516
02-879 Warszawa www.azauto.pl
Dukiewicz Sp. J. Ul. Jubilerska 6,
04-190 Warszawa www.dukiewicz.com.pl
Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. Al.Jerozolimskie156
02-326 Warszawa www.rrg.com.pl
Auto Podlasie Sp z o.o. ul Terespolska 14
08-110 Siedlce www.toyota-siedlce.com.pl
Bo³towicz Sp. j. ul. Roso³a 55
02-786 Warszawa www.boltowicz.alfaromeo.pl
Auto Porada Al. Jerozolimskie 236
02-495 Warszawa www.autoporada.pl
Allianz- Auto Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195
02-222 Warszawa www.allianzauto.pl
Carservis S.A ul. 1 Sierpnia 10,
02-134 Warszawa www.carservis.pl
Auto Test Maciej Przygoñski

ul. Pi³sudskiego 273

05-261 Marki
www.autotest-suzuki.pl
Auto GT Sp. z o.o.

ul. Po³czyñska 95

01-301 Warszawa
www.autogt.pl
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Eltrans Sp. z o.o. Oleska 94,
46-021 Brzezie www.eltrans.com.pl
AUTO TIM Janeczko Sp. z o.o. ul. Oleska 152,
45-239 Opole www.autotim.com.pl
BCH Bogdan CHWALIÑSKI ul. Agnieszki Osieckiej 1,
45-836 Opole www.chwalinski.com.pl
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Auto-Centrum Sp. z o.o. ul. Rejtana 67,
35-959 Rzeszów www.auto-centrum.rzeszow.pl
RESMOTORS Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 50,
35-307 Rzeszów www.resmotors.pl
Król& Knapik Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 60,
35-307 Rzeszów www.krol-knapik.vw.pl
Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. ul. Krakowska 32B,
35-111 Rzeszów www.czach.mercedes-benz.pl
AUTORUD Stanis³aw Górski, Stanis³aw Sobi³o Sp. J. ul. Komisji Edukacji Narodowej 4,
37-450 Stalowa Wola www.autorud.vw.pl
Automarket Sp. z o.o.

ul. Zwiêczycka 1

35-083 Rzeszów
www.mitsubishi.rzeszow.pl
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Auto Breczko Sp. J. Kolonia Poros³y 1K,
16-070 Choroszcz www.bmw-autobreczko.pl
www.autobreczko.dodge.pl
TOP AUTO Andrzej Arefiew ul. Krupniki 25,
15-641 Bia³ystok www.topauto.com.pl
P.P.U. Mark Bud Sp. z o.o. ul. Lipowa 24,
15-427 Bia³ystok opelmega.vis.pl
Auto Idea Sp. z o.o. ul. Narodowych Si³ Zbrojnych 9,
15-690 Bia³ystok www.autoidea.mercedes-benz.pl
Wasilewski i Syn Sp. z o.o.

ul. Suwalska 1

19-301 E³k


www.wasilewskiisyn.pl
P.U.H. GRAFIX Krzysztof £ukaszewski

Al. 1000-lecia Pañstwa Polskiego 71

15-111 Bia³ystok
www.mitsubishi-grafix.pl
Nord Auto Sp. z o.o.

Al. Jana Paw³a II 89

15-703 Bia³ystok
www.nordauto.com.pl
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
K.M.J. Kaszubowscy Sp. J. Al. Grunwaldzka 303D,
80-314 Gdañsk www.nissan-kmj.com.pl
Motor Centrum Sp. z o.o. ul. Mia³ki Szlak 4/8,
80-717 Gdañsk www.motorcentrum.pl
Euro-Car Sp. z o.o. ul. Owsiana 13,
81-020 Gdynia www.eurocar.pl
BMG Bogdan Goworowski ul. B³. Królowej Jadwigi 49,
81-586 Gdynia www.bmg.mercedes-benz.pl
Serwis Haller Andrzej Haller ul. Odyseusza 20,
80-299 Gdañsk www.serwishaller.pl
P.H.U. Ossowscy Sp. z o.o. Kazimierzowo 7a,
82-300 Elbl±g www.ossowski-renault.com.pl
Anrotrade Eksport Import R.Walder i T.Walder ul. Gdyñska 68,
80-209 Chwaszczyno www.toyota.gdynia.pl
Auto- Gdynia Sp. z o.o. ul. Morska 491,
81-014 Gdynia www.autogdynia.kia.pl
Margo H.D Ku¼miccy Sp. J. ul. Nad Jarem 28,
80-148 Gdañsk www.margo.pl
Center-Mot Ci±g³o Sp. z o.o.

Al. Niepodleg³o¶ci 881

81-861 Sopot
www.ciaglo.peugeot.pl
WOJEWÓDZTWO ¦L¡SKIE
Czajka-Auto Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 66D,
41-902 Bytom www.toyota-bytom.pl
"Fija³kowski" Stanis³aw Fija³kowski ul. ¯orska 75,
44-203 Rybnik www.fijalkowski.pl
"Kanclerz" Sp. z o.o. ul. Obr. Westerplatte 26,
41-710 Ruda ¦l±ska www.kanclerz.com.pl
AHT Sp. z o.o. ul. O¶wiêcimska 323,
43-100 Tychy www.autohit.com.pl
NOMA 2 Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 36,
40-041 Katowice www.noma2.com.pl
Pietrzak Sp. z o.o. ul. Bocheñskiego 125,
40-816 Katowice www.pietrzak.katowice.pl
Auto Gleñsk Tomasz Gleñsk ul. Bieruñska 64,
43-200 Pszczyna www.autoglensk.pl
MM Cars Sp. z o.o. ul. Lotnisko 81,
40-271 Katowice www.mmcars.pl
Wektor Sp. z o.o. ul. Warszawska 295,
43-300 Bielsko-Bia³a www.wektor.pl
Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1,
41-209 Sosnowiec www.sosnowiec.mercedes-benz.pl
MOTO Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 29,
40-282 Katowice www.moto.com.pl
Her Gum F.H.U. Barbara Herczyk ul. My¶liwska 2,
41-800 Zabrze www.her-gum.com.pl
P.H.U. M&M Marsza³ek ul. Makuszyñskiego 70/72
42-200 Czêstochowa www.m.m-marszalek.pl
Marsza³ek ul. Makuszyñskiego 74/76
42-200 Czêstochowa www.vw.m-marszalek.pl
Idea Auto Sp.z o.o. Al. Wojska Polskiego 17/19
42-208 Czêstochowa www.dml.pl
P.U.H. BOSEL ul. Boh. Katynia 158/160
42-200 Czêstochowa www.bosel.auto.pl
Inter Car II Sp. z o.o. ul. Wolno¶ci 540E
41-800 Zabrze www.intercar.mercedes-benz.pl
K.I.G. Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych Sp. z o.o. ul. Pukowca 15,
40-847 Katowice www.kig.of.pl
Auto Ziêba Sp. z o.o. ul. Ko¶ciuszki 257,
40-690 Katowice www.auto-zieba.com.pl
Euro Kas Sp. z o.o.

ul. 73 Pu³ku Piechoty 1

40-467 Katowice


www.eurokas.plL'EMIR i Juszczyk, H. Juszczyk spó³ka jawna


ul. Sobieskiego 16

41-300 D±browa Górnicza
www.dealer.peugeot.pl/lemir
WOJEWÓDZTWO ¦WIÊTOKRZYSKIE
Auto Skar Sp. z o.o. ul. Radomska 164
25-705 Kielce www.autoskar.com.pl

Folwark Samochodowy Sp. z o.o.


ul. Gustawa Morcinka 1

25-332 Kielce
www.folwark-samochodowy.pl
WOJEWÓDZTWO WARMIÑSKO-MAZURSKIE
POLBIS AUTO Sp. z o.o. ul. Partyzantów 26,
10-526 Olsztyn www.polbisauto.pl
Auto Serwis Sikorski Spó³ka Jawna

ul. Sielska 43c

10-801 Olsztyn
www.mitsubishi.olsztyn.pl
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
PK Broniszewski i Wspólnicy Sp. J. ul. Torowa 4,
62-510 Konin www.asokonin.peugeot.com.pl
Bemo Motors Sp. z o.o. ul. Mogieliñska 50,
61-044 Poznañ www.bemo-motors.pl
Ewa i Józef Wache Auto Wache Sp. z o.o. ul. Rolna 29A,
62-081 Baranowo-Prze¼mierowo www.wache.com.pl
Ciesielczyk ADP Sp. z o.o. ul. Sucholeska 3,
62-002 Suchy Las www.ciesielczyk.peugeot.com.pl
Autoryzowany Dealer "Nissan" A. i R. Polody Sp. J. ul. Lipcowa 20,
62-081 Prze¼mierowo www.polody.pl
Auto Watin S.J. Waldemar Zalaszewski, Adam Zalaszewski i Wojciech Zalaszewski ul. Obornicka 4,
62-022 Jelonek-Suchy Las www.auto-watin.pl
"AUTO- PARK" Zofia Szcze¶niak ul. Chojnicka 57,
77-400 Z³otów www.autopark.com.pl
Auto Mróz Leszno Sp. z o.o. ul. Balonowa 57,
64-100 Leszno www.auto-mroz.com.pl
Duda-Cars S.A ul. Ptasia 4,
60-319 Poznañ www.duda-cars.mercedes-benz.pl
Labijak Auto Lama Sp. z o.o. ul. Obornicka 4 Z³otniki,
62-002 Suchy Las www.labijakautolama.pl
Pol-Car Sp.z o.o. ul. Gorzys³awa 9
61-057 Poznañ www.pol-car.pl
D. Boñkowscy i Spó³ka; Spó³ka Komandytowa ul. Polska 112
60-401 Poznañ www.toyota.bonkowscy.pl
Trans-Poz S.A ul. Wieruszowska 2/8
60-166 Poznañ www.trans-poz.com.pl
C.M. Motomarket Sp. z o.o. ul. Rodawska 17a
61-312 Poznañ www.motomarket.peugeot.com.pl
Szpot Sp. z o.o. ul. Wrzesiñska 191
62-020 Swarzêdz www.szpot.pl
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
"Koz³owski" Jan Koz³owski ul. 3 Maja 27A,
72-200 Nowogard www.jmmk.pl
POLMOTOR AUTO -SERWIS Jan Przep³ata, Dariusz Olkiewicz Sp. J. ul. Struga 71,
70-784 Szczecin www.polmotor.pl
PEHAMOT Sp. z o.o. ul. Zielonogórska 32,
71-084 Szczecin www.pehamot.pl
Drewnikowski Sp. z o.o. ul. Bagienna 36 D,
70-772 Szczecin www.drewnikowski.peugeot.com.pl
Przedsiêbiorstwo Motoryzacyjne "Polmozbyt Szczecin" Sp. z o.o. ul. Bia³owieska 2,
71-010 Szczecin www.polmozbyt.szczecin.pl
Holda Sp. o.o. ul. Gdañska 7
70-660 Szczecin www.holda.chrysler.pl
Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. k. Stare Bielice 128,
76-039 Biesiekierz www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
 

Siekiera
Wysany: 2014-10-21, 08:56   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Zaciekawi³o mnie ¿e w¶ród cz³onków wspieraj±cych tê inicjatywê, oprócz AKZO i PPG jest te¿ Novol :shock:
Czy¿by siê czuli a¿ tak mocni w wodzie? Panowie z Novola najpierw poprawcie konwencjê bo za chwile nie bêdzie was na rynku ani z konwencj± ani z wod± ;P
 

GMC
Wysany: 2014-10-21, 09:20   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Siekiera napisa/a:
w kilku maj± konwencjê oprócz wody i robi± na niej a woda stoi tylko na wypadek kontroli.


No i to jest niby uczciwe wg tego zwi±zku ^^ ^^ ^^
A na dodatek walneli sobie wielki baner na samej górze z has³em

GRAMY FAIR - DO£¡CZ DO NAS
 

glover
Wysany: 2014-10-21, 09:38   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Panowie spokojnie ;) , hipokryzja jest wpisana w standardy du¿ych firm. Mog± sobie opracowywaæ ró¿ne Kodeksy Dobrych Praktyk a i tak robi± po cichu swoje.
Zobaczcie ¿e np. takie PPG te¿ niby popiera tê akcjê a co robi... a no wprowadza na rynek kolejny mieszalnik konwencjonalny ^^ Jakby wiedzieli ¿e koniec konwencji jest bliski to nie wyk³adaliby potê¿nej kasy na nowy produkt. Dlatego moim zdaniem mo¿na spaæ spokojnie, nikomu nie jest na rêkê aby te kontrole siê odbywa³y, ³±cznie z kontroluj±cymi ^^
 

GMC
Wysany: 2014-10-21, 21:07   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
No nie wiem czy mo¿na spokojnie spaæ, te chamy ci±gle co¶ kombinuj±, trzeba byæ czujnym ;)
 

Bombel
Wysany: 2014-10-22, 20:55   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 99
Serwisom ASO nic nie zrobi± nawet jak maj± drugi mieszalnik w konwencji, szkoda siê ciskaæ.
 

lukas
Wysany: 2014-10-29, 20:57   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
glover napisa/a:
Zobaczcie ¿e np. takie PPG te¿ niby popiera tê akcjê a co robi... a no wprowadza na rynek kolejny mieszalnik konwencjonalny ^^ Jakby wiedzieli ¿e koniec konwencji jest bliski to nie wyk³adaliby potê¿nej kasy na nowy produkt.


Wielce mo¿liwe, choæ z drugiej strony taka Axalta rozpoczyna budowê kolejnego zak³adu w EU z my¶l± o produktach wodnych :roll:
 

lukas
Wysany: 2016-12-07, 21:57   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
Szykuje siê chyba kolejny sezon serialu pod tytu³em "LZO" ;)
Jest ju¿ przygotowane rozporz±dzenie implementuj±ce dyrektywê UE o LZO czyli s± podstawy do wszczêcia kontroli u producentów, importerów, dystrybutorów i u¿ytkowników. Ciekawe co z tego wyniknie?

http://www.infor.pl/akt-p...konczeniow.html

Komentarz:
https://serwisochronysrodowiska.pl/ochrona-powietrza-i-akustyka/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-lzo-jakie-zmiany-szykuja-sie-dla-przedsiebiorcy-2204.html
 

Dementor
Wysany: 2016-12-08, 12:28   
0
UP DOWN


Posty: 364
Póki co wszyscy maj± to gdzie¶ a jak siê zaczn± kontrole to siê zobaczy ;)
 

Siekiera
Wysany: 2016-12-08, 15:28   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Tak, tyle ¿e nikt siê nie przejmowa³ bo w³a¶nie brakowa³o tych przepisów wykonawczych i nie mieli podstawy do kontrolowania. Unia tak ³atwo nie odpuszcza, dzisiaj podaj± w wiadomo¶ciach ¿e upomnia³a siê o niewdro¿one przez Polskê jakie¶ przepisy o kredytach hipotecznych sprzed dwóch lat. Tu pewnie te¿ nie bêdzie lito¶ci i na bank ju¿ wiedz± ¿e mamy przygotowany system obronny w postaci t³umaczenia ¿e sprzedajemy tylko na maszyny budowlane, motory i zabytki. Ja tam nie wierzê ¿e dadz± siê zrobiæ a jak kto¶ wyjedzie z takimi argumentami to zarz±daj± przedstawienia listy firm które to kupuj± i co wtedy?
 

MAX MAYER 
Wysany: 2016-12-08, 17:31   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 63
Skd: Lubelskie
od nowego roku bêdzie jeszcze gorzej tyczy siê ka¿dej bran¿y chodzi o wydanie decyzji ¶rodowiskowej bêdzie d³u¿ej i dro¿ej i zaczn± Ci zieloni czê¶ciej je¼dziæ z kontrolami. :tak:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2016-12-08, 19:46   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Doganiamy zachód. Skutkiem egzekwowania tych przepisów bêdzie likwidacja multiwarsztatów - czyli tych, gdzie na stanowisku I Janusz wymienia klocki hamulcowe a na stanowisku II Zenon robi wpy³kê na tylnym b³otniku w Astrze I. Tym samym, powoli znikn± warsztaty ¶wiadcz±ce najni¿szy poziom us³ug a wiêc te gdzie nie sposób doprosiæ siê paragonu za us³ugê.
Zostan± Ci my¶l±cy którzy zainwestowali w kabiny i dobry sprzêt. Skoro my¶l±, to znaczy, ¿e i ich robota jest zrobiona dobrze. Skoro wykazuj± koszty paliwa do kabiny to musz± te¿ wykazywaæ co w niej grzali. Wbrew pozorom wcale nie wzro¶nie cena us³ug. Koszt naprawy u druciarza za element to minimum 300z³. ¦rednia to 400. W dobrym warsztacie 500. Ró¿nica 100 z³ miêdzy jako¶ zrobion± robot±, a t± zrobion± dobrze, nie przemawia do wielu ludzi. Spo³eczeñstwo siê bogaci. Mamy coraz m³odsze samochody i chcemy ¿eby wygl±da³y ³adnie. Ja widzê po swoich klientach, ¿e tam gdzie jest kabina, idzie dobry produkt, a tam gdzie k³adzie siê grubo lakier ¿eby by³o z czego polerowaæ syfy, idzie tani produkt i wiecznie s± problemy.
Zakup kabiny to te¿ nie jest finansowy kosmos. Rata leasingu to ok. 2000z³ miesiêcznie netto. Po odliczeniu tarczy podatkowej, wychodzi ok.1600z³. Masz warunki - robisz dobrze. Robisz dobrze - robisz du¿o. Masz kabinê - mo¿esz robiæ du¿o i dobrze i szybko. Robisz szybko - zarabiasz wiêcej. Kto tego nie rozumie, ten niebawem po pierwszej kontroli w warsztacie w jego okolicy, ze strachu pozostanie przy wymianie klocków i opon.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

MAX MAYER 
Wysany: 2016-12-08, 22:58   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 63
Skd: Lubelskie
Tak bêdziê jak piszesz sam kiedy¶ pracowa³em w warsztacie gdzie by³y spartañskie warunki, zainwestowa³ du¿e pieni±dze w budowê nowego kupi³ kabinê wyposa¿y³ we wszystko co niezbêdne pracowa³o nas 5 lakierników i nie raz wkurwi.... siê ¿e kiedy to siê skoñczy takie malowanie po gara¿ach. Nacisk jest du¿y na ¦rodowisko powoli robi± porz±dki po cichu i w nocy ale robi±. Tylko jedna rzecz mnie wkur... ten czas na za³atwianie tego wszystkiego ³atwiej pro¶ciej by³o by powiedzieæ panie kowalski chce pan robiæ legalnie p³aciæ podatki ok proszê zrobiæ to tak tak i tak i niech pan robi a nie ¶redni czas na wydanie decyzji za³atwienie wszystkiego przy dobrych wiatrach 2 do 5 lat!
 

Siekiera
Wysany: 2016-12-09, 10:14   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Siekiera napisa/a:
Mieszalni jest teraz za du¿o do potrzeb rynku ale to my w³a¶ciciele tak to widzimy. Dla lakiernika to dobrze ¿e jest tego na ka¿dym rogu bo mog± funkcjonowaæ zeszyty, mog± fukaæ na ka¿dy kolor który nie wszed³ na krechê, ¿e ceny nie takie jak w internecie itd. Jak trochê by upad³o to rynek odzyska³by normalno¶æ. Gdyby trzeba by³o jechaæ po kolor 30-50 km do najbli¿szej mieszalni to ka¿dy by ceni³ to co ma. Wtedy ka¿dy umia³by cieniowaæ, stosowaæ widma szaro¶ci i nie by³oby szukania taniej bazy na podsik.
Mam nadziejê ¿e koncerny tanimi systemami same wywróc± rynek do góry ko³ami albo ciekawiej by by³o gdyby PIS jednak tê dyrektywê LZO uruchomi³ ^^

[ Dodano: 2016-11-28, 23:49 ]
A mo¿e by tak napisaæ do Morawieckiego ¿e jest kasa do zrobienia tylko trzeba pogoniæ urzêdasów z PIH-u w teren :x:


Kilka dni temu w innym w±tku napisa³em to co powy¿ej ale dajê s³owo nie pisa³em do Morawieckiego :D
Mo¿e jednak rynek siê oczy¶ci z wszechobecnej tanio¶ci. Mam nadziejê ¿e za 2-3 lata znikn± zeszyty bo ci co my¶l± bêd± mieli kasê na towar.
 

Feiner
Wysany: 2016-12-09, 10:25   
0
UP DOWN

Posty: 30
Z ca³ym szacunkiem ale przecie¿ mieszalnie ¿yj± dziêki kupuj±cym a ci najmniejsi najczê¶ciej te¿ najlepiej p³ac± wiêc nie wiem z czego siê cieszycie?
 

KK 
Wysany: 2016-12-09, 10:45   
+1
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Z mechanik± jest podobnie, u nas utar³o siê, ¿e biedny zawsze ma kasê, ¿eby zap³aciæ bo mu wstyd. Bogaty zawsze siê wykrêca.
Mam osobê z rodziny co pracuje w gminie. Najbogatsi maj± najwiêksze d³ugi w gminie, a jak przyjd± na wezwanie to p³acz±, ¿e na chleb nie maj±... a Porsche je¿d¿±. Pomijam, ¿e pracowników traktuj± jak szmaty.

Tak¿e to bogactwo, ¿eby wszystkim ko³o nosa nie wysz³o.
Mo¿e us³ugi zwi±zane z lakiernictwem s± inne... mo¿e jest inaczej, ale w normalnym systemie lepiej byæ biedny i z biednymi ¿yæ. Dlatego, ¿e im wiêcej tego bogactwa tym wiêksze firmy, im wiêksze tym wiêkszy konsumpcjonizm itd... do czego to doprowadzi³o?

W innych krajach jest tak fajnie, i co ludzie poszli do serwisów lakierowaæ? Dupa, kupili spray w necie i sobie sami na odwal pomalowali np uszkodzony b³otnik.
_________________

 
 

GMC
Wysany: 2016-12-09, 22:56   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Co¶ czujê ¿e trzeba odpu¶ciæ sobie branie faktur na bazê :roll:
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Firma

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group