Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Siekiera
Wysany: 2014-04-02, 09:07   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Faktycznie tak kiedy¶ by³o z bazami Debeera, u mnie w okolicy by³o poprawianych ze 30 aut. Wystarczy³o pojechaæ po aucie myjk± ci¶nieniow± i koñcówki miejsc lakierowanych zaczyna³y siê powoli podnosiæ i sz³o tak na ca³e elementy jakby auto mia³o ³uszczycê ^^
Hmmm.... a mo¿e teraz ten stary zwalony system Debeera ma w swojej etykiecie APP :x:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-04-02, 09:36   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Cytat:
Hmmm.... a mo¿e teraz ten stary zwalony system Debeera ma w swojej etykiecie APP :x:

Nie s±dze. Oni maj± DeBeera z 2009 roku. Tak bynajmniej mo¿na wywnioskowaæ z rozmowy z lud¼mi z DeBeera.
Siekiera napisa/a:
Faktycznie tak kiedy¶ by³o z bazami Debeera, u mnie w okolicy by³o poprawianych ze 30 aut.

Jak DeBeer z tego wyszed³? Udawali, ¿e nie ma problemu, ¿e nie wiadomo co siê dzieje wiêc to nie ich wina, czy mówili " my jeste¶my fabryk± wiêc siê znamy, a Wy nie!" :)
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Siekiera
Wysany: 2014-04-02, 22:58   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
Jak DeBeer z tego wyszed³? Udawali, ¿e nie ma problemu, ¿e nie wiadomo co siê dzieje wiêc to nie ich wina, czy mówili " my jeste¶my fabryk± wiêc siê znamy, a Wy nie!" :)


Nie by³o z kim gadaæ, lokalny dystrybutor umywa³ rêce a Gakra nie mia³a przedstawicieli w terenie i nikt siê nie fatygowa³ aby co¶ z tym zrobiæ.
 

glover
Wysany: 2014-04-03, 12:56   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Tak jest zawsze z reklamacjami.
Pod wzglêdem rozpatrywania reklamacji to chyba Novol najlepiej sobie radzi, mówiê o takich u lakiernika typu mleczniej±cy klar itp. Kolorystycznych poza jedn± odrzucon± nie sk³ada³em bo nie mam czasu na udowadnianie kto widzi lepiej kolor :>
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-04-03, 15:06   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
glover napisa/a:
Pod wzglêdem rozpatrywania reklamacji to chyba Novol najlepiej sobie radzi, mówiê o takich u lakiernika typu mleczniej±cy klar itp.

Novol ma do¶æ szczegó³ow± kontrolê jako¶ci, o ile siê nie mylê to sk³ada siê z 3 etapów. Tego typu wady, to raczej wina lakiernika. Je¿eli dane zjawisko wystêpuje tylko w jednym warsztacie w Polsce, no to przyczyna raczej jest oczywista.
glover napisa/a:
Kolorystycznych poza jedn± odrzucon± nie sk³ada³em bo nie mam czasu na udowadnianie kto widzi lepiej kolor

Ja w przeciwieñstwie do Ciebie, sk³ada³em kilkadziesi±t razy. Kilka mailowo, pozosta³e telefonicznie. Kilka maili po roku wróci³o z komunikatem , ¿e nie zosta³y przeczytane.
Jak dzwonisz z zapytaniem o reklamacje, to mówi±, ¿e sprawdz± i oddzwoni± i nie oddzwaniaj±. Potem wrzuca³em reklamacje na forum w po¶cie Novol Support, ale po trzecim po¶cie przestali odpowiadaæ.
Po jakim¶ czasie masz do¶æ robienia z siebie debila i przestajesz dzwoniæ. W miêdzyczasie kupujesz inny system i zdejmujesz ze ¶ciany baner z napisem
" Nie ma systemu idealnego. Technologia zaleca cieniowanie" i zaczynasz bezstresowe ¿ycie ^^
Dla odmiany, w APP czy Gakrze, jak ju¿ zdarzy siê wtopa, przyje¿d¿a mi³y Pan i daje jakiego¶ bonusa który kryje straty w ca³o¶ci, lub w czê¶ci. To mi siê podoba i trzeba o tym mówiæ g³o¶no. Skoro rozwijamy system razem, to solidarnie.
Dla relaxu natrysk fiszki I008.

i008.jpg
Plik cignito 117 raz(y) 121.54 KB

 

glover
Wysany: 2014-04-04, 09:29   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
No to ³adnie ich zamêczy³e¶ ^^ ale z drugiej strony mo¿na powiedzieæ, ¿e chcia³e¶ im pomóc doprowadziæ system do stanu u¿ywalno¶ci a oni cie olali w stylu koncernowym :roll:
Kto¶ tu na forum pisa³ ¿e chyba mipa p³aci za wskazane b³êdy i to jest elastyczne podej¶cie.
A jak siê maj± te wszystkie nierozpatrzone reklamacje do formalnego trybu postêpowania w takich przypadkach? Przecie¿ mo¿na to chyba zg³osiæ do jakiej¶ instytucji konsumenckiej czy co¶?

[ Dodano: 2014-04-04, 09:36 ]
trze¼wy inaczej napisa/a:
i zdejmujesz ze ¶ciany baner z napisem
" Nie ma systemu idealnego. Technologia zaleca cieniowanie" i zaczynasz bezstresowe ¿ycie ^^


A tak z ciekawo¶ci, dosta³e¶ taki baner od novola?
 

GMC
Wysany: 2014-04-04, 11:11   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
trze¼wy inaczej napisa/a:
" Nie ma systemu idealnego. Technologia zaleca cieniowanie"


he he, dobre has³o ale lepiej by³oby jak by napisali

"Nie ma systemu idealnego. Klient Spectrala w krawacie jest mniej awanturuj±cy siê!"

:tancze:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-04-04, 12:40   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
glover napisa/a:
Kto¶ tu na forum pisa³ ¿e chyba mipa p³aci za wskazane b³êdy i to jest elastyczne podej¶cie.

Lakierok pisa³, ¿e Mipa p³aci. APP te¿ rekompensuje, DeBeer te¿ rekompensuje. W Max Meyer nie mia³em wtopy, w R-M wtopy s± tak znikome , ¿e mo¿na machn±æ rêk±, ale CSV nie p³aci.
Najdziwniejsze jest to, ¿e mam te¿ Industriala z Novola i tam reklamacje za³atwia siê zawsze jednym telefonem.
glover napisa/a:
A jak siê maj± te wszystkie nierozpatrzone reklamacje do formalnego trybu postêpowania w takich przypadkach? Przecie¿ mo¿na to chyba zg³osiæ do jakiej¶ instytucji konsumenckiej czy co¶?

Nie do instytucji konsumenckiej, bo ty w tej sytuacji wystêpujesz jako podmiot gospodarczy. Sprawa jest prosta. Wysy³asz pismo , ¿e kolor mia³ byæ czarny a jest szary. Producent odpisuje Tobie , ¿e jeste¶ debilem i powiniene¶ zaj±æ siê hodowl± jedwabników zamiast mieszania lakierów. Idziesz do PZM-otu i zatrudniasz rzeczoznawce, który robi opinie od momentu namieszania koloru do natrysku. Potem masz papier z którym mo¿esz i¶æ do s±du. Za osiem lat masz wyrok i producent zwraca Tobie 20z³ za dwie setki lakieru, bo tyle wynosi³y Twoje straty. Moim zdaniem, lepiej pracowaæ na marce w której reklamacje jakkolwiek s± rozpatrywane. Tylko w moim przypadku obroty na pigmentach spad³y o 70% poniewa¿ w celu zminimalizowania strat, zakaza³em robiæ kolorów których nie znamy i nie ma pewno¶ci, ¿e bêd± siê zgadza³y z fiszk±. W skali roku to spadek obrotów o dziesi±tki tysiêcy z³otych, w skali kraju setki tysiêcy, poniewa¿ nie tylko ja przyj±³em tak± taktykê, ale tylko nieliczni mówi± o tym g³o¶no. W ten sposób wzbogacamy obcy kapita³, zamiast zostawiaæ pieni±dze w Polsce. :x:
GMC napisa/a:
he he, dobre has³o ale lepiej by³oby jak by napisali

"Nie ma systemu idealnego. Klient Spectrala w krawacie jest mniej awanturuj±cy siê!"

Nie ma co przesadzaæ. Novol to technologiczny lider w Polsce i nie mamy siê czego wstydziæ nawet w porównaniu na czo³owymi firmami na ¶wiecie. Maj± wysokiej klasy produkty dla ka¿dego klienta. W³a¶nie te produkty to krêgos³up mojej firmy i uwa¿am, ¿e jest to s³uszny wybór. Niestety nie mo¿na byæ najlepszym we wszystkim. Novol dopracowa³ wodê, bo g³o¶no mówi³o siê o dyrektywie, a tu dupa! Wszyscy lec± na konwencji. Kiedy¶ pewnie wypuszcz± system na miarê "górnej pó³ki", ale dzi¶ macie dwa wyj¶cia.
1. Kupiæ sobie system w którym kto¶ twardo bêdzie broni³ swojej racji ale w razie wtopy, wys³ucha Waszego zdania i "dorzuci" siê do strat, lub:
2. w podobnej cenie kupiæ sobie system w którym reklamacje rozpatrywane s± odmownie lub wcale, a w ramach uzasadnienia us³yszycie , ¿e "czarne plamy podk³adu pod czerwonym lakierem to Pana wina, bo nasza technologia zaleca podk³adowanie ca³ego elementu a nie tylko czê¶ci", w chwili gdy w tym samym budynku tyle, ¿e piêtro ni¿ej, technik prezentuje Under 335 w wersji m/m, k³ad±c go na czê¶æ b³otnika a potem na ca³o¶æ bazê ^^
(uprzedzaj±c wym±drzanie siê ró¿nych doktorów, wiemy ¿e pod czerwony kolor idzie bia³y podk³ad, ale program nakaza³ daæ czarne t³o)
Wybór pozostawiam Wam, a ja tym przyd³ugim, pe³nym jadu postem koñczê sw± aktywno¶æ w ramach w±tku, zmuszony do tego gro¼bami sankcji wobec mojej firmy. :help:
 

Siekiera
Wysany: 2014-04-04, 15:14   
+1
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
a ja tym przyd³ugim, pe³nym jadu postem koñczê sw± aktywno¶æ w ramach w±tku, zmuszony do tego gro¼bami sankcji wobec mojej firmy. :help:


No proszê, co¶ siê komu¶ nie spodoba³o :D
Prawdê mówi±c to nam siê te¿ wiele rzeczy nie podoba i jak na razie to mo¿emy koniowi zameldowaæ :sciana:
 

GMC
Wysany: 2014-04-04, 18:14   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Moje has³o jest ³adne, powinno siê podobaæ ^^
 

maykel
Wysany: 2014-04-06, 14:13   
0
UP DOWN

Posty: 35
trze¼wy inaczej napisa/a:
Lakierok pisa³, ¿e Mipa p³aci. APP te¿ rekompensuje, DeBeer te¿ rekompensuje. W Max Meyer nie mia³em wtopy, w R-M wtopy s± tak znikome , ¿e mo¿na machn±æ rêk±, ale CSV nie p³aci.
Najdziwniejsze jest to, ¿e mam te¿ Industriala z Novola i tam reklamacje za³atwia siê zawsze jednym telefonem.


Jak Mipa uzna reklamacje to odliczaj± kosz bazy od nastêpnej FV .

Problem z rozjechanymi recepturami , u niektórych firm bierze siê z czêstego zmiany dostawców pigmentów , nie wszystkie firmy chc± poprawiaæ receptury w programie bo licz± ¿e w koñcu trafi± , zapewne wiedz± o co chodzi , ostatnia problem jest z pigmentem niebieskim i kilka firm ma z tym problem, zapewne poprawi± problem ale musi to trochê potrwaæ .


Nalanie koloru i odzwierciedlanie tego co na fiszce to podstawa ale co to da jak coraz wiêcej firm idzie na oszczêdno¶ci ostatni robi³em kilka kolorków dam przyk³ady

citroen kth trafi³o mi siê w jeden dzieñ 3 klapki i ka¿da inna

reno a19 klient kupi³ dzwi i b³otnik z u¿ywanego auta i odcieñ inny

srebro na fiata 649 co przyjdzie to inne

czarny hyundai 2013 rok kupi³ pod kolor g³otnik i tyln± klapê i inne odcienie ,
niestety bez cieniowañ czasami siê nie da i nic nie zrobimy . ;)
 

Dementor
Wysany: 2014-04-06, 18:18   
0
UP DOWN


Posty: 364
Sam napisa³e¶, ¿e co kolor do zrobienia to inny odcieñ bo by³o ju¿ lakierowane, bo fabryka zmieni³a dostawcê lakieru, bo fabryka nie domalowa³a itd Wiêc tym bardziej potrzebne s± receptury które trzymaj± siê wzorcowej fiszki bo inaczej to idzie oszaleæ.

Wertujesz wachlarze i komputer :pisze: po¶wiêcaj±c czas aby wybraæ odpowiedni± fiszkê, budyñ na twarzy bo siê wreszcie uda³o :jupi: nalewasz do gara a tu :evil: :paw:
 

Siekiera
Wysany: 2014-04-07, 19:50   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Kolego @Dementor nie wiesz ¿e wszystko za³atwia cieniowanie :roll: ;)
Technicy na wszelkiego rodzaju szkoleniach robi± dobr± robotê t³umacz±c dlaczego cieniowane jest wpisane w naprawê lakiernicz± i jest w zasadzie standardem ale drugie dno tej teorii jest jednak takie ¿e chroni± sobie w ten sposób dupê przed ka¿dym kto im chce zarzuciæ ¿e ich system jest niedopracowany. Has³o "Nie ma systemu idealnego, bo gdyby by³ to by³by jedynym systemem na rynku" jest sprzedawane na ka¿dym szkoleniu czy prezentacji. Ale jakby takiego jednego czy drugiego technika postawiæ w prawdziwej mieszalni która ma zarobiæ na pracowników, w³a¶ciciela, podatki, zusy-srusy to pot w du.pie rowa by im zalewa³ a po miesi±cu szukaliby innej roboty :tak:
We wszystkim musi byæ umiar, w roz.je.banej kolorystyce te¿ :>
 

gara¿owiec
Wysany: 2014-04-08, 00:00   
0
UP DOWN

Posty: 8
Ch³opaki, chcia³em wam powiedzieæ ¿e my doceniamy to co robicie w mieszalniach. Z mojego punktu widzenia czyli ma³ego warsztatu zakup dobrze dobranego koloru to jest naprawdê wielka sprawa bo przy stawkach za element które s± na rynku wrzucanie tam jeszcze kosztu cieniowania powoduje ¿e to co zostaje to jest naprawdê na prze¿ycie a gdzie jaki¶ rozwój, amortyzacja gratów. Tak trzymajcie :spoko:
Dla mnie du¿o ³atwiej jest przestawiæ siê na nowa bazê o której wiem ¿e bêdzie pasowa³a ni¿ robiæ z przyzwyczajenia jednym systemem i psioczyæ za ka¿dym razem na kolor. Jasne ¿e wa¿ne s± te¿ inne sprawy tak jak kto¶ pisa³ na poprzedniej stronie ale pasowalno¶æ i krycie s± najwa¿niejsze bo to siê przek³ada na czas a on jest najcenniejszy, pozdrawiam
 

Dementor
Wysany: 2014-04-08, 11:11   
0
UP DOWN


Posty: 364
Siekiera napisa/a:
Kolego @Dementor nie wiesz ¿e wszystko za³atwia cieniowanie :roll: ;)


Po dalszej czê¶ci twojego postu rozumiem, ¿e ¿artujesz ;)
 

Siekiera
Wysany: 2014-04-10, 08:10   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Oczywi¶cie, ¿e ¿artujê. Wola³em to napisaæ bo wiesz, w naszej bran¿y po ca³ym dniu w oparach rozpuchów cz³owiek czasami nie przyswaja prostych przekazów :D i oczywi¶cie bez urazy ;)

gara¿owiec napisa/a:
Ch³opaki, chcia³em wam powiedzieæ ¿e my doceniamy to co robicie w mieszalniach.


Dziêki, masz u mnie setekê bazy gratis :D
 

mieszalnia
Wysany: 2014-04-13, 00:38   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 13
Widze , ¿e temat mieszalnika app nie jest zbyt dobrze znany, pewnie wynika to z tego,¿e jest go na rynku bardzo malo po tym z jakim warunkami sie wyrwali ^^ ja pracuje na mieszalniku od roku.. mówiac kolokwialnie sza³u nie ma pasowalnosc tego co mamy w kubku do fiszek jest bardzo s³aba .. natryski byly wykonane baza nieznanego pochodzenia i owszem fiszka zwykle igla.. ale potem zaczynaja sie probelmy , gdy¿ receptury skladaja sie z wielu skladnikow , a wiec czasami trzeba sie nag³owic ¿eby znalezc odpowiednie pigmenty ktore odpowiedni skoryguja kolor do tego slaba pomoc techniczna
jednak duza zaleta systemu jest to ze bardzo dobrze pasuja francuzy czego nie moglam znalezc w innych systemach , baza kryje dobrze a pigmenty to koszt ok. 136 zl brutto metalik i 160 z groszem perla a wiec mo¿na daæ na nich niez³a przebitke
dodam tylko jeszcze ¿e mam tak¿e mieszalnik spiec hecker'a i to jest system bardzo dobry na ktorym latwo sie pracuje ale co za tym idzie jest tez dro¿szy..
 

GMC
Wysany: 2014-04-14, 12:10   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
mieszalnia napisa/a:
ja pracuje na mieszalniku od roku.. mówiac kolokwialnie sza³u nie ma pasowalnosc tego co mamy w kubku do fiszek jest bardzo s³aba


Masz wzrornik u³o¿ony markami czy ju¿ ten nowy?
 

mieszalnia
Wysany: 2014-04-15, 16:26   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 13
u³o¿ony markami przedstawiciel dzwoni³ do mnie po tym jak wprowadzili nowy twierdz±c, ¿e go otrzymam za darmo skoro ten siê nie sprawdza, ale co do czego cisza nowego jak nie by³o tak nie ma
 

Siekiera
Wysany: 2014-04-15, 18:27   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Lepiej nie daj siê namówiæ na nowy bo na logikê, jak zmieniaj± ca³y kolorbox to zamiennik nie mo¿e byæ lepszy ni¿ oryginalny a jak twierdzi ¿e nowy jest lepszy to popro¶ go o nr tel do kogo¶ kto ju¿ dokona³ takiej zamiany i zapytaj czy jest zadowolony ;)
 

barkley3434
Wysany: 2014-04-15, 21:31   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
"MIESZALNIA" podtrzymuje Twoje s³owa i zarazem stwierdzam mieszalnik APP jest s³aby. Jedynie co jest w nim dobre to cena sprzeda¿y gotowej mieszaki dla klienta ( mo¿na przyci±æ ) Po d³ugich namowach przedstawiciela APP pojecha³em obejrzeæ ów mieszalnik. Wzi±³em ze sob± 30 blaszek oryginalnie wymalowanych ( wyciêtych ) jak la7w, 9102, la5r, lc9x, opel 168, 1d0, lb7z, opel 20r, renia 632 , lb9a , 1d4 , lb5n itp - i jaki by³ tego fina³ ? Na 30 kolorów ¿aden nie pasowa³ , ma³o tego przebywa³em jeszcze w tej mieszalni ze 3 godz i porównywa³em z autami klientów którzy przyjechali dorobiæ kolorek i te¿ to wygl±da³o marnie.Moim zdanieAutocolorum wiêkszo¶æ kolorów nie nadawa³o sie nawet na cieniowanie. Hm... przyznam siê przeklina³em DYNE o pasowalno¶æ ale wysz³o na to ze ona to mistrzostwo ¶wiata przy mieszalniku o którym mowa w temacie. Uwa¿am ¿e nie jest on ¿adn± konkurencj± dla Dyny, Lesonala, Spiec Heckera, Autocoloru, Debeera aa ju¿ nie wspomnê o R-M ( choæ wiem ¿e to nie ta pó³ka). Z wielk± niecierpliowo¶ci± czekam na nowy mieszalnik Profixa te¿ ma byæ 1:1 i cena lepsza od APP , fiszki natryskowe. Maj± byæ umie po ¶wiêtach z szaf± i colorboxem ( ustawili na aucie i je¿dz± po klientach z pokazami) a i jeszcze jedno cena zestawu wraz z fiszkami i mieszad³ami prawie trzykrotnie mniej ni¿ w APP
 

mieszalnia
Wysany: 2014-04-15, 22:47   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 13
barkley3434 wszystkie kolory,które wymieni³e¶ jakie¶ pó³ roku temu wys³a³am na reklamacje i technik twierdzi, ¿e one pasuja i ¿e jest to kwestia natrysku(probki byly natryskiwane takze przez lakiernikow i tak samo lipa, na mieszalniku spiec heckera wszystko elegancko wychodzi mimo, ¿e natryskuje je w ten sam sposob )...jako , ¿e teoretycznie mam zapewnion± pomoc technikow poprosilam ów technika, aby przyjecha³ i pokazal mi jak je natryskiwac skoro ma to, a¿ tak ogromne znaczenie i do dzisiaj nie ma odzewu :sciana:
Na mojej mieszalni app utrzymuje sie tylko dlatego, ¿e mam duzego odbiorce na bazy do francuzów a one zgadzaja sie w jakis 80% , ale majac tylko mieszalnik app to bardzo ciezko zw³aszcza jezeli nie ma sie duzych odbiorcow a jedynie drobnych lakiernikow
 

GMC
Wysany: 2014-04-15, 22:52   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
No i coraz wiêcej g³osów na NIE dla APP i jeszcze ten nowy kolorbox o którym nikt nic nie potrafi powiedzieæ bo pewnie starych ju¿ nie maj±, chyba ¿e @mieszalnia zamieni to jeden siê znajdzie :roll:

@barkley3434, daj znaæ jak juz ci zademonstruj± ten profix
 

mieszalnia
Wysany: 2014-04-15, 22:53   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 13
Siekiera ja poinformowa³am przedstawiciela, ¿e nowy kolorbox mog± wstawic pod warunkiem, ¿e zostawia mi stary choæby na jaki¶ czas zanim sie oka¿e, ¿e nowy sie sprawdza abym miala jakas alternatywe, gdy nowy oka¿e sie wtop± i wtedy w³asnie temat sie urwa³..
 

GMC
Wysany: 2014-04-15, 22:58   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
³eee, to juz widzê, ¿e kole¿anka z @mieszalni nie pozbêdzie siê starego boxa ;)
A co do technika to tu wcze¶niej by³o chyba napisane ¿e APP go nie posiada bo dopiero kogo¶ szukaj±, wiec nie jest dziwne ¿e nikt siê nie pojawi³ :nie:
 

mieszalnia
Wysany: 2014-04-15, 23:07   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 13
Technicy s±.. ja osobi¶cie znam dwóch podobno jest kto¶ jeszcze ..
 

GMC
Wysany: 2014-04-15, 23:11   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
A to mo¿e pomyli³em i chodzi³o o to og³oszenie na przedstawiciela dedykowanego do mieszalnika co maja na stronie.
 

mieszalnia
Wysany: 2014-04-15, 23:30   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 13
Tak to prawda z wstawianiem mieszalników sz³o tak s³abo, ¿e zatrudnili przedstawiciela dedykowanego tylko do sprzeda¿y mieszalników.. w sumie racja, bo ich przedstawiciele w ¿yciu mieszad³a w rece nie trzymali i ich widza na temat systemu wo³a o pomste do nieba..mój przedstawiciel na ka¿de pytanie na temat systemu i warunków robi³ wielkie oczy jakby chcial wo³ac :help:
 

GMC
Wysany: 2014-04-15, 23:48   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
A zapytam ciê z cikawo¶ci bo zauwa¿y³em, ¿e przedstawiciele APP maj± bardzo z³± opiniê w¶ród prowadz±cych sklepy/mieszalnie bo je¿d¿± i sprzedaj± bezpo¶rednio towar do lakierni, jak jest u ciebie, nie ma tego problemu?
Ja to zastanawiam siê na wziêciem mieszalnika na warsztat wiêc mi tam to wisi ale rozumiem ¿e dla sklepu to mo¿e byc problem.
 

barkley3434
Wysany: 2014-04-16, 07:50   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
'GMC'- hm... je¶li masz czas na korektê , dobarwianie i lubisz cieniowaæ pó³ auta albo malowaæ ca³± stronê to bierz ow mieszalnik!!! Je¶li chcesz wzi±æ na przerób to na warsztacie tego nie uczynisz , a to ze Handlowiec powie Ci ze jak planu nie zrobisz to nic siê nie stanie to w to nie wierz bo umowa jest umow± a dzisiaj on pracuje w APP a jutro ju¿ nie i co wówczas bêdzie . Jesli chcesz wtopiæ 20 ty¶ z³ gdzie za o wiele mniejsze pieni±dze mo¿esz mieæ leprzy system. Pio dziesi±te powiedz mi po co Ci mieszalnik jak mo¿esz telefonicznie zamówiæ 100 ml bazy z podstawy i ci wy¶l± pod wskazany adres tym bardziej ze powstaje sklep APP gdzie bedzie móg³ kupowaæ kowalski z ulicy . Im zale¿y ( handlowc± app) na wstawianiu szafy do mieszalni gdy¿ wówczas maj± o wiele ³atwiej plan do wyrobienia gdy¿ pigmenty wówczas same p³yn± . Tak na koniec powiem ze w wiêkszo¶ci produkty APP zast±pi³em MIPA i to by³ strzaz³ w 10 !!!!
 

Miki
Wysany: 2014-04-16, 08:46   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
GMC, Na warsztat bierze siê system dopracowany, nie ma czasu na korygowanie kolorów i inne zabawy. Sprawdzasz fiszkê, lejesz i lakierujesz.
Na swoim przyk³adzie powiem Ci ¿e bior±c np: 100ml bazy w mieszalni mia³ bym j± od 16-25z³ zale¿y z jakiej firmy. Ta sama setka z w³asnego kosztuje mnie min 35z³. Ale jest jedno ale 90% kolorów wchodzi na krechê.
_________________
Mart-Dent
 

glover
Wysany: 2014-04-16, 10:29   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Miki napisa/a:
GMC, Na warsztat bierze siê system dopracowany, nie ma czasu na korygowanie kolorów i inne zabawy. Sprawdzasz fiszkê, lejesz i lakierujesz.


100% racji :spoko: , ja z punktu widzenia prowadz±cego sklep nigdy na warsztat nie wzi±³bym taniego systemu bo wiem jakie s± z tym k³opoty ale ka¿dy sam sobie ¿ycie uk³ada wiêc pewnie wielu powie ¿e g³upoty gadam.
Sklep ma najczê¶ciej dwa, trzy systemy i jak nie z jednego to z drugiego dorobi kolor a w lakierni jak juz stoj± dwa systemy to i tak najczê¶ciej jeden jest z po³ow± pustych puszek bo kupuj± komponenty do jednego. Przy dzisiejszych przerobach ma³o kogo staæ w warsztacie na trzymanie dwóch pe³nych magazynów pigmentów bo ka¿da puszka to 200-500 z³ a puszek na ramie jest najczê¶ciej ok 70-80 :D
 

GMC
Wysany: 2014-04-16, 10:52   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Kurczê, ju¿ mam mêtlik w g³owie z tymi systemami :blee:

Miki napisa/a:
100ml bazy w mieszalni mia³ bym j± od 16-25z³ zale¿y z jakiej firmy. Ta sama setka z w³asnego kosztuje mnie min 35z³. Ale jest jedno ale 90% kolorów wchodzi na krechê


350 z³ za litr to chyba musisz mieæ glasurita, sikkensa albo RM a z ostatniego mojego wywiadu to chyba tez grupa du ponta dobija do tych cen. Ja ca³y czas my¶la³em jednak o czym¶ do 250z³ ale jak widzê to nie za bardzo jest w czym wybieraæ.
 

Miki
Wysany: 2014-04-16, 15:18   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Mam wodê ze spica. W ogólnym rozrachunku wychodzi mnie chyba nawet taniej ni¿ konwencja. Super krycie, pó³tora warstwy bez czasu odparowanie zamiast 2 czy 3.
_________________
Mart-Dent
 

barkley3434
Wysany: 2014-04-16, 20:55   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
"gmc" w tej cenie proponujê Spiec Heckera dobry system w dobrej cenie. Mia³em ten system a wyrzuci³em go tylko przez dystrybutora debila , ale po 2 latach przerwy powróci³em do niego - jestem bardzo mi³o zaskoczony. Pomy¶l nad Mi¶kiem albo Nexa.
 

mieszalnia
Wysany: 2014-04-16, 22:29   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 13
[quote="GMC"]A zapytam ciê z cikawo¶ci bo zauwa¿y³em, ¿e przedstawiciele APP maj± bardzo z³± opiniê w¶ród prowadz±cych sklepy/mieszalnie bo je¿d¿± i sprzedaj± bezpo¶rednio towar do lakierni, jak jest u ciebie, nie ma tego problemu?


Przedstawiciel nie je¼dzi³ do lakierni, które bra³y u mnie towar, ale z czasem zaczê³o go ponosiæ z cenami. Ja robi³am mu 7 tys. obrotu , a lakiernik który robi mu 2 tys.mia³ lepsze ceny ni¿ ja :shock: Tak¿e jesli chodzi o handel tymi produktami to drogi nam sie rozesz³y.. cos tam straszy³, ¿e wjedzie do moich lakierników, ale ch³opaki zamawiaj± tyle towaru ile im aktualnie potrzeba, a wiec nie pasuje im oczekiwani na przesy³kê lub zamawiani na "za¶"

[ Dodano: 2014-04-16, 22:39 ]
[quote="barkley3434"]"gmc" w tej cenie proponujê Spiec Heckera dobry system w dobrej cenie.

Owszem to dobry system, ale jednak czesto wymaga co prawda niewielkiej korekty ,ale jednak. Na warsztacie potrzebny jest system, w którym pigmenty nalewasz i malujesz..
Osobi¶cie uwa¿am, ¿e RM to najlepsze rozwi±zanie na warsztat..jest dro¿szy ni¿ za³o¿ony przez ciebie przedzia³ cenowy, ale pamiêtaj, ¿e cena doboru koloru to nie tylko cena pigmentów, ale tez bazy, która wykonujesz natrysk próbny, test kart, nitra, rozcieñczalnika i najwa¿niejsze Twojego czasu, bo dobierajac kolor ok. 40 min w tym czasie robota na warsztacie stoi, a wiêc nie zarabiasz.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-04-16, 22:50   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Jako¶ specjalnie APP lajków nie daje, ale parê rzeczy trzeba sprostowaæ.
mieszalnia napisa/a:
pasowalnosc tego co mamy w kubku do fiszek jest bardzo s³aba

Przez ponad rok pracy na tym systemie, wpadek mia³em mo¿e tyle co pracownik tartaku palców u rêki. Mielili¶my dziennie kilka-kilkana¶cie klapek na tym systemie, wiêc ta s³aba pasowalno¶æ rzuci³a by siê w oczy. Prawdê mówi±c, ja nie widzê wiêkszej ró¿nicy miêdzy APP a DeBeerem.
mieszalnia napisa/a:
slaba pomoc techniczna

Fakt, mo¿e nie jest najlepsza, ale system jest stosunkowo nowy. Teraz wygl±da to lepiej. Ja mia³em pomoc techniczn± na ¿±danie. Jako¶æ nie powala³a na kolana, ale by³a.
mieszalnia napisa/a:
u³o¿ony markami przedstawiciel dzwoni³ do mnie po tym jak wprowadzili nowy twierdz±c, ¿e go otrzymam za darmo skoro ten siê nie sprawdza, ale co do czego cisza nowego jak nie by³o tak nie ma

Ten nowy ponoæ wygl±da tak samo jak w Profixie i DP.
barkley3434 napisa/a:
Po d³ugich namowach przedstawiciela APP pojecha³em obejrzeæ ów mieszalnik. Wzi±³em ze sob± 30 blaszek oryginalnie wymalowanych ( wyciêtych ) jak la7w, 9102, la5r, lc9x, opel 168, 1d0, lb7z, opel 20r, renia 632 , lb9a , 1d4 , lb5n itp - i jaki by³ tego fina³ ? Na 30 kolorów ¿aden nie pasowa³ , ma³o tego przebywa³em jeszcze w tej mieszalni ze 3 godz i porównywa³em z autami klientów którzy przyjechali dorobiæ kolorek i te¿ to wygl±da³o marnie.

Barkley, nie dramatyzuj! Nie jest tak ¼le. Wiele kolorów robili¶my z numeru. Nawet je¿eli trzeba by³o korygowaæ, to znacznie mniej ni¿ z innego systemu ze ¶redniej pó³ki.
barkley3434 napisa/a:
Uwa¿am ¿e nie jest on ¿adn± konkurencj± dla Dyny, Lesonala, Spiec Heckera, Autocoloru, Debeera aa ju¿ nie wspomnê o R-M

Dla Dyny i DeBeera mo¿e jest, ale reszta to systemy z bardzo dobr± kolorystyk± za wy¿sz± cenê. Co¶ za co¶.
barkley3434 napisa/a:
Z wielk± niecierpliowo¶ci± czekam na nowy mieszalnik Profixa

U mnie bêd± po ¶wiêtach:)
mieszalnia napisa/a:
barkley3434 wszystkie kolory,które wymieni³e¶ jakie¶ pó³ roku temu wys³a³am na reklamacje i technik twierdzi, ¿e one pasuja i ¿e jest to kwestia natrysku

LA7W osobi¶cie pryska³em u klienta mato³a, ¿eby pokazaæ mu kto ma racje. On pomalowa³ po³owê elementu i ja po³owê a potem porównali¶my fiszkê. Mój natrysk tego koloru pasowa³.
mieszalnia napisa/a:
Na mojej mieszalni app utrzymuje sie tylko dlatego, ¿e mam duzego odbiorce na bazy do francuzów a one zgadzaja sie w jakis 80% , ale majac tylko mieszalnik app to bardzo ciezko zw³aszcza jezeli nie ma sie duzych odbiorcow a jedynie drobnych lakiernikow

A ja z kolei kupi³em MM z racji tego ¿e francuzy w DeBeerze kulej±. W APP by³o podobnie. Nowych ¿abojadów nie by³o sensu robiæ. Ja osobi¶cie by³em zadowolony z tego systemu. Przy¶pieszy³ mi pracê, zmniejszy³ straty, poprawi³ renomê firmy. Milowy krok w rozwoju firmy.
mieszalnia napisa/a:
Siekiera ja poinformowa³am przedstawiciela, ¿e nowy kolorbox mog± wstawic pod warunkiem, ¿e zostawia mi stary choæby na jaki¶ czas zanim sie oka¿e, ¿e nowy sie sprawdza abym miala jakas alternatywe, gdy nowy oka¿e sie wtop± i wtedy w³asnie temat sie urwa³..

Po co maj± wymieniaæ Tobie kolorbox, skoro stanowi on twoj± w³asno¶æ? Nic mi nie mówi³ handlowiec z APP, ¿e wymieniaj± boxy. To ¿e daj± nowe z nowymi mieszalnikami, to wiadomo, ale po co maj± wymieniaæ kolorboxy w sytuacji gdzie za wszystko u nich siê p³aci. Szafa, waga, mieszad³o, pigment, kolorbox. Chcesz nam powiedzieæ, ¿e chc± za darmo daæ Tobie kolorbox a stary wyrzuciæ? Czy sprzedaæ Tobie drugi, nie wiadomo po co!
Cytat:
GMC, Na warsztat bierze siê system dopracowany, nie ma czasu na korygowanie kolorów i inne zabawy. Sprawdzasz fiszkê, lejesz i lakierujesz.

Gdybym ja otwiera³ warsztat, jedyny system który bym kupi³ to R-M. Je¿eli zdecydowa³bym o kupnie APP lub DeBeer to wy³±cznie ze wsparciem trudniejszych kolorów w mieszalniach.
GMC, Je¿eli chcesz system na warsztat, poszukaj u¿ywanego R-M. Ja kupi³em u¿ywany mieszalnik z kolorboxem. Od CSV dosta³em trochê uzupe³nieñ, trochê podes³a³ mi Barkley, i teraz jestem kozak. Trzaskamy wszystko do 20 lat wstecz. Dodatkowo rynek tanich pigmentów jest ju¿ tak szeroki, ¿e piment za który p³acisz w CSV 1200z³ , mo¿esz kupiæ za mniej ni¿ 500. W rezultacie mo¿esz goniæ R-M taniej ni¿ konkurencja sprzedaje MM czy be³tany Autocolor. SH to te¿ dobry system, ale przed R-M trzeba zdejmowaæ czapkê z g³owy.
 

barkley3434
Wysany: 2014-04-17, 05:59   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
TRZE¬WY INACZEJ- ja nie dramatyzuje tylko stwierdzam fakty. By³em ogl±daæ ów cudo z go¶ciem co 20 lat siedzi w bran¿y a od kilku lat maluje ciê¿arówki aerografem. Widocznie Ty i ja inaczej widzimy , odbieramy kolory, barwy , odcienie. a mo¿e to kwestia colorboxu ten co ja ogl±da³em to by³ pouk³adany markami. Moim zdaniem natrysk tu nic nie ma do rzeczy , chyba ze co innego wychodzi po wymieszaniu ni¿ na fiszce , ale ja wró¿ka nie jestem i nie mam zamiaru robiæ po 100ml ka¿dego wariantu i sprawdzaæ . Bawiê sie w dobarwianie od 12 lat i gdybym ¼le to robi³ to juz bym dawno pop³yn± bo konkurencjê mam siln± Autocolor, Duponta, MM, Standox

W jednej kwestii racjê Ci przyznam R-M bije konkurencjê na g³owê !!!! Odk±d mam ów mieszalnik prace mam spokojn± , wiêcej czasu na porz±dki na mieszalni i klientów zadowolonych .
 

GMC
Wysany: 2014-04-17, 06:31   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
barkley3434 napisa/a:
"gmc" w tej cenie proponujê Spiec Heckera dobry system w dobrej cenie.


Spies Heckera nie da rady mieæ do 250 z³, ju¿ sprawdza³em, nawet mam nowy cennik, znajomy który mi go za³atwi³ a sam ma kilka mieszalników w sklepie powiedzia³ mi ¿e jak kto¶ ma spiesa czy standoxa taniej to pewne jest ¿e podstawia mixy z Heliosa bo ponoæ pasuj±. Pocz±tkowo pomy¶la³em ¿e w sumie ja te¿ mogê zastosowaæ taki manewr ale odpu¶ci³em bo co innego na mieszalni gdzie jest du¿o obrotu a co innego na warsztacie. Zaraz by siê zorientowali w spiesie ¿e kombinujê.
 

mieszalnia
Wysany: 2014-04-17, 08:04   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 13
Spies Heckera nie da rady mieæ do 250 z³, ju¿ sprawdza³em,

Ja p³ace za spies'a 135 netto metalik 195 netto perla wiec sie da.. byæ mo¿e dowiedz siê w innym ¼ródle, a co do do wypowiedz trzezwy inaczej wstawiê zdjêcia z natryskami wykonane baza app i ich porowananie do fiszek..
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-04-17, 09:11   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
mieszalnia napisa/a:
trzezwy inaczej wstawiê zdjêcia z natryskami wykonane baza app i ich porowananie do fiszek

Nie musisz nic wstawiaæ. Pracowa³em na systemie kilkana¶cie miesiêcy i znam jego wady i zalety.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

barkley3434
Wysany: 2014-04-17, 09:13   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
"GMC" potwierdzam wypoeiedz "Mieszalni" ja sprzedaje SH NA ORYGINA£ACH po 200 z³ . Moja konkurencja podmienia mixy z heliosa i ci±gle ma wpadki wiêc chyba nie do koñca s± to te same pigmenty

Mieszalnia - zamie¶æ te natryski , chêtnie popatrzê
 

GMC
Wysany: 2014-04-17, 19:48   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Nie wiem sk±d wy macie takie ceny ale ¿eby nie byæ go³os³ownym to wklejê print screen z fragmentu cennika gdzie widaæ bazy metaliczne i na dole per³y. Nie wiem czy na warsztat da siê wytargaæ co¶ rabatu ale to i tak jest zupe³nie inny poziom ni¿ ten o jakim wy piszecie.

spieshecker.jpg
Plik cignito 217 raz(y) 182.99 KB

 

Dementor
Wysany: 2014-04-17, 20:26   
0
UP DOWN


Posty: 364
Mo¿e kole¿anka @Mieszalnia jest dystrybutork± ;)


PS. Co to za reklama na g³ównej stronie w górnym rogu? Klikam i nic siê nie otwiera, te¿ tak macie?
 

tofik 
Wysany: 2014-04-17, 21:43   
0
UP DOWN

Posty: 39
mieszalnia napisa/a:
a co do do wypowiedz trzezwy inaczej wstawiê zdjêcia z natryskami wykonane baza app i ich porowananie do fiszek..Chêtnie zobaczê :D
_________________

 

barkley3434
Wysany: 2014-04-17, 22:25   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
"GMC" nie wiem co Ty masz za cennik , ale kto¶ chce cie nie¼le wyru.... . Ja powtarzam sprzedaje po 200 z³ brutto na oryginalnych bazach . Napisz mi na priv z jakiego regionu jestes moze ci pomogê z tym Spiec Heckerem .
 

Miki
Wysany: 2014-04-18, 08:36   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
barkley3434, Cennik ma dobry i nikt go w ciula nie robi. Mo¿e raczej z Tob± kto¶ pogrywa na materia³ach:)
_________________
Mart-Dent
 

Siekiera
Wysany: 2014-04-18, 08:37   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Mo¿na mieæ oryginalne komponenty ale nie z oficjalnej dystrybucji :D
Jak kto¶ jest obrotny to ¼róde³ zaopatrzenia mo¿na szukaæ w EU, krajach s±siednich, ponoæ w Azji i wszêdzie tam mo¿e byæ taniej, a tak¿e w PL np. z dystrybucji skierowanej do przemys³u.
Tylko, ¿e wszystko to nie jest dla normalnego klienta który potrzebuje system do wykonania swojej us³ugi a g³ówny zarobek ma na us³udze. Szkoda czasu, pakiet startowy i tak trzeba kupiæ u legalnego dystrybutora ¿eby dostaæ maszynê, kolorbox, kody do programu a pó¼niejsze zakupy np. 2-3 pigmenty w miesi±cu to nie s± a¿ tak obci±¿aj±ce i oszczêdno¶æ nie warta zachodu.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-04-18, 09:45   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
tofik napisa/a:
mieszalnia napisa/a:
a co do do wypowiedz trzezwy inaczej wstawiê zdjêcia z natryskami wykonane baza app i ich porowananie do fiszek..Chêtnie zobaczê :D

O ile sobie przypominam, to widzia³e¶ kilka razy mieszalnik APP u mnie w mieszalni. Pokazywali¶my Tobie nawet jak wygl±da kolorystyka w APP wzglêdem systemu który sprzedajesz. O ile pamiêtam, to zrozumia³e¶ wtedy z jakiego powodu spad³a ilo¶æ pigmentów kupowanych przeze mnie od Twojej firmy.

Nie rozumiem natomiast pewnej rzeczy. W naszych wywodach, mo¿na zauwa¿yæ, wij±c± siê tezê, ¿e miêdzy samym DeBeerem a APP te¿ jest spora ró¿nica. Jest ró¿nica, ale wynika to z tego, ¿e APP to kopia DeBeera sprzed kilku lat.
Mia³em przez jaki¶ czas system DeBeera i APP jednocze¶nie. By³o to zanim sprzeda³em APP koledze NoLimit. Kolorbox jest dok³adnie ten sam. Nawet u¿ywali¶my go do pracy na DeBeerze zanim rozpakowali¶my nowy. Same pigmenty te¿ s± identyczne. W DeBeerze jest kilka pigmentów wiêcej, ale te które s± na APP, s± identyczne z tymi w DeBeerze. Gakra zabra³a nawet kilka szaf, poniewa¿ ludzie kupowali pigmenty w APP. Same receptury w wielu kolorach te¿ s± identyczne ale w wielu siê ró¿ni±. Mam oba programy i sprawdzi³em parê kolorów wyrywkowo.
Chêtnie zobaczê zdjêcia tych natrysków w porównaniu do fiszek.
 

No-limit
Wysany: 2014-04-18, 14:22   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
barkley3434 napisa/a:
Na 30 kolorów ¿aden nie pasowa³ , ma³o tego przebywa³em jeszcze w tej mieszalni ze 3 godz i porównywa³em z autami klientów którzy przyjechali dorobiæ kolorek i te¿ to wygl±da³o marnie.Moim zdanieAutocolorum wiêkszo¶æ kolorów nie nadawa³o sie nawet na cieniowanie

Mnie wystarczy pasowalno¶æ do fiszek i wca³ej rozci±g³o¶ci zgadzam siê z koleg±trze¼wy inaczej, .
mieszalnia napisa/a:
ale potem zaczynaja sie probelmy , gdy¿ receptury skladaja sie z wielu skladnikow , a wiec czasami trzeba sie nag³owic ¿eby znalezc odpowiednie pigmenty ktore odpowiedni skoryguja kolor do tego slaba

To chyba ¿art.Przecie¿ w App s± tylko podstawowe pigmenty.Wystarczy tydzien,¿eby poznaæ dzie³anie pigmentów w podstawowych kolorach na wprost i pod k±tem np,niebieskich ,czerwonych itd. pere³.Jeste¶ kolorystk±,czy tylko nalewasz?
Mo¿e, je¶li do tej pory nie masz,zrób sobie natryski mixów np, metale z flopem i bez,metale z poszczególnymi pigmentami koloryzuj±cymi i te 1:1 z mixem bia³ym.

[ Dodano: 2014-04-18, 15:06 ]
trze¼wy inaczej napisa/a:
Chêtnie zobaczê zdjêcia tych natrysków w porównaniu do fiszek.

Dajcie spokój z tymi foto.Owszem nie wszystko pasuje,ale w moim przypadku,po wieloletnich do¶wiadczeniach na DP,APP wydaje siê wrêcz banalnie prosty,a z niektórymi kolorami i tak nie ma co walczyæ bo nie wyjd± i takowe trzeba sobie odpu¶ciæ i zrobiæ w systemie 2 klasy lepszym i najlepiej wodnym ;) .
GMC, Pomy¶l o wodzie,bo od kilku lat najlepiej dopracowane s± receptury na te w³a¶nie systemy

[ Dodano: 2014-04-18, 15:25 ]
trze¼wy inaczej napisa/a:
Chêtnie zobaczê zdjêcia tych natrysków w porównaniu do fiszek.

Dajcie spokój z tymi foto.Owszem nie wszystko pasuje,ale w moim przypadku,po wieloletnich do¶wiadczeniach na DP,APP wydaje siê wrêcz banalnie prosty,a z niektórymi kolorami i tak nie ma co walczyæ bo nie wyjd± i takowe trzeba sobie odpu¶ciæ i zrobiæ w systemie 2 klasy lepszym i najlepiej wodnym ;) .
GMC, Pomy¶l o wodzie,bo od kilku lat najlepiej dopracowane s± receptury na te w³a¶nie systemy

[ Dodano: 2014-04-18, 15:31 ]
C.d.
I np. w DP do CromaxPro jest oddzielny fandek-kolorbox,
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania