Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
adniem21
Wysany: 2012-04-07, 20:08   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 131
Ciekawe kiedy kolega @Projekter wróci mo¿e by nam co¶ powiedzia³.
 

gugun 
Wysany: 2012-04-07, 20:10   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
bym wiedzia³ to itak bym nie powiedzia³ tylko bym by³ z jednym z nielicznych co cokolwiek na ten temat wiedz± :D
ale itak nie wiem,tylko skojarzenie mialem te same,najpierw zachwalanie app hehe a potem modular w nazwie :D
 
 

lakierok 
Wysany: 2012-04-08, 18:32   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Z APP robi siê powa¿ny konkurent dla Novola na rynku krajowym . :D
 

Benos77
Wysany: 2012-04-08, 20:40   
0
UP DOWN

Posty: 133
Skd: Szczecin
lakierok napisa/a:
Z APP robi siê powa¿ny konkurent dla Novola na rynku krajowym .

W±tpie... :D
 

avel1
Wysany: 2012-05-02, 22:43   
0
UP DOWN

Posty: 19
Witam i jak czy kto¶ porabia na tym mieszalniku app ? jesli tak to napisz swoje opinie
 

Chali68
Wysany: 2012-05-06, 17:10   
0
UP DOWN

Posty: 247
No to powiem tak. Sprzedali jeden na mazury a tam niema telefonu i nikt nic niewie. Ps. Jeszcze za wcze¶nie niech trochê rozprowadz± mieszalników,wtedy bêdziemy pisaæ,pisaæ itd.
 

Siekiera
Wysany: 2012-09-20, 13:32   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
cyk, cyk, cyk czas przemija,
APP po cichu siê rozwija,
ju¿ wstawi³o wiele ram,
bazê leje tu i tam :D

Co tam Pany w temacie APP? Co¶ cicho na forum a plotki po Polsce kr±¿±, ¿e to towarek od takiego jednego Pana Misia z konewk±. Jak tak, to mnie mój informator zawiód³ ale prze¿yjê tê pora¿kê. Kontrwywiad z Wrze¶ni dobrze dzia³a, bo jak to posz³o w eter to zaraz pojawi³a siê informacja ¿e Pan Misio oskar¿y³ ich o kradzie¿ i ¿e s±dziæ siê maj±. Ciekawe co wymy¶l± jeszcze ¿eby zatrzeæ ¶lady? :D
 

Dementor
Wysany: 2012-09-21, 08:46   
0
UP DOWN


Posty: 364
Siekiera napisa/a:
cyk, cyk, cyk czas przemija,
APP po cichu siê rozwija,
ju¿ wstawi³o wiele ram,
bazê leje tu i tam :D


Siekiera, co palisz i gdzie kupujesz ;P

A ten tajemniczy Pan Misio to kto???
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-09-21, 10:11   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Dementor napisa/a:
A ten tajemniczy Pan Misio to kto???


Misio z konewk± ;)

http://www.farbylakiery.rsl.pl/
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

Siekiera
Wysany: 2012-09-21, 17:42   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Dementor napisa/a:
Siekiera, co palisz i gdzie kupujesz ;P


Tajemnica handlowa :cool:

PROJEKTER napisa/a:
Dementor napisa³/a:
A ten tajemniczy Pan Misio to kto???


Misio z konewk± ;)


Kolega PROJEKTER, od razu za³apa³.
Je¿eli faktycznie maj± od Pana Misia to mog³o siê to niespodobaæ dystrybutorom i wodzowie Wielkiej Gawry nied¼wiedziej z Holandii (nie Gakry :D ) ¿eby ich udobruchaæ ( ??? wy.ruchaæ :D ) zmy¶lili bajkê o kradzie¿y programu. Poczekamy, zobaczymy.
 

Chali68
Wysany: 2012-09-21, 19:23   
0
UP DOWN

Posty: 247
ALE JAJA!!!!
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2012-09-30, 09:29   mam to cudo
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Witam. Mam APP od kilku miesiêcy.
System w zakupie do¶æ drogi. Kupuje siê go pakietami. Rama, waga, mieszad³a, box, pigmenty. Jak kto¶ ma wage i pasuj±c± ramê, wystarczy kupiæ same pigmenty, mieszad³a i boxa. Pasuj±c± rame mo¿na za grosze wy³apaæ na Allegro. Wtedy koszt wychodzi na przeciêtnym poziomie. Co do targetów, to kwestia waszych zdolno¶æi negocjacyjnych.
Z APP mo¿na siê dogadaæ. Ceny pigmentów sprawiaj±, ¿e jest tañszy ni¿ konkurencja w tej klasie. Ceny s± kwesti± m±drej negocjacji. Kolorystyka zaskakuj±co dobra. Misio z konewk± zosta³ lekko dopracowany.
Szuka³em kilka miesiêcy drugiego systemu +/- w tej samej klasie cenowej co mój pierwszy mieszalnik, ¿eby poprawiæ szybko¶æ pracy a nie podnosiæ ceny lakieru. Moja kolorystka ogl±da³a w sumie 5 systemów. G³ównym kryterium by³a pasowalno¶æ fiszek do klapek i zgodno¶æ koloru mieszaniny z fiszk±. Zabiera³a do dystrybutorów dwie wielkie siatki z klapkami i wycinkami porównuj±c do nich fiszki. Potem lakier do kubka i natrysk. Wybra³a APP.
Kolorbox jest pouk³adany markami. Fiszkê znajduje siê w ci±gu chwili. W chromatycznym kolorboxie, nawet 20 minut. Nowe auta pasuj± zaskakuj±co dobrze. Czasem trzeba co¶ podkrêciæ, ale tylko kosmetycznie. Po kilku miesi±cach pracy, system ten wypar³ mój pierwszy mieszalnik. Na APP robimy teraz 70% ca³o¶ci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e bez korekty wchodzi nie mniej ni¿ 4 kolory na 10. ¦redni± jest 5. Natrysk zawsze jest taki sam jak fiszka z boxu. Starsze auta wchodz± ró¿nie. Niektóre bez korekty niektóre trzeba korygowaæ a nad niektórymi trzeba p³akaæ. Bardzo dobrze wchodz± francuzy, które z natury maj± pokrêcone kolory. Dobrze wchodz± grupa VW, Opel, Mercedes. W miare wchodzi Fiat i Alfa. Reszta wchodzi ró¿nie. Ogólnie moja kolorystka jest zadowolona z tego systemu. Ja jestem zadowolony ze stale zwiêkszaj±cej siê liczby klientów i bardzo ma³ej ilo¶ci zlewek wynikaj±cych z b³êdów systemu. System godny uwagi zw³aszcza dla nowych ma³ych mieszalni skazanych ze wzglêdów ekonomicznych na jeden mieszalnik.
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-09-30, 13:07   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Taki .... MODULARNY ^^ ..... :spoko:
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

Benos77
Wysany: 2012-10-05, 16:42   
0
UP DOWN

Posty: 133
Skd: Szczecin
@ Projekter lepiej jakby¶ w tym temacie pisa³ posty z tego drugiego profilu o nazwie MODULAR ;)
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-10-06, 14:51   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
To ju¿ by by³a AROGANCJA... a tak tylko sugestia :D
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

Siekiera
Wysany: 2012-10-08, 18:31   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
PROJEKTER napisa/a:
Taki .... MODULARNY ^^ ..... :spoko:


Aaa, to ju¿ teraz ³apiê dlaczego taki modularny :D

Chcesz bez ramy? bo masz od innego systemu to proszê bardzo, bie¿esz bez modu³u pt. "rama"
Chcesz bez wagi bo dostarczy³a ci j± firma X... proszê bardzo, nie liczymy modu³u "waga"

W takim razie jak kto¶ dobrze siê zakrêci to mo¿e kupiæ jedynie modu³ "kolorbox" i "mieszad³a" i mo¿na mieszaæ. Sprytne :cool:
 

Dementor
Wysany: 2012-10-09, 18:39   
0
UP DOWN


Posty: 364
Kolego trze¼wy inaczej, napisz ile trzeba daæ za modu³ WSAD
 

barkley3434
Wysany: 2012-10-09, 22:36   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Siekiera napisa/a:
PROJEKTER napisa/a:
Maj± dobr± opinie i ¶ladowe wpadki dystrybucyjne.


Z tym bym polemizowa³. To co robili na rynku 2-3 lata temu, niektórzy ca³y czas pamiêtaj±. Rozpu¶cili ca³± armiê zbieraczy zamówieñ po warsztatach to sklepy odwróci³y siê od nich. Ja swojego te¿ pogoni³em a wiem od znajomych ¿e zrobili to samo. Jak woleli zbieraæ zamówienia po 300 z³ tak jak wurth, forch czy normfest to ich sprawa. Przez to do mieszalni bêdzie ciê¿ko im wej¶æ a do warsztatów my¶lê ¿e te¿ bo te warsztaty które maj± sensowne przeroby to maj± ju¿ mieszalniki a czasami nawet kilka. Chyba ¿e zrobi± tak samo jak teraz maj±, zamówienie 300-500 z³ na tydzieñ ale w to jako¶ nie wierzê bo jak kto¶ wyk³ada du¿± kasê na jaki¶ biznes to oczekuje ¿e mu siê szybko zwróci ¿eby zacz±æ zarabiaæ a przy takich obrotach to bêdzie to sponsoring. Do du¿ych warsztatów te¿ nie wejd± bo na bank nie bêd± mieli aprobat. S³abo to widzê ale gratulacje za odwagê :spoko:


[ Dodano: 2012-10-09, 22:41 ]
barkley3434 napisa/a:
Siekiera napisa/a:
PROJEKTER napisa/a:
Maj± dobr± opinie i ¶ladowe wpadki dystrybucyjne.


Z tym bym polemizowa³. To co robili na rynku 2-3 lata temu, niektórzy ca³y czas pamiêtaj±. Rozpu¶cili ca³± armiê zbieraczy zamówieñ po warsztatach to sklepy odwróci³y siê od nich. Ja swojego te¿ pogoni³em a wiem od znajomych ¿e zrobili to samo. Jak woleli zbieraæ zamówienia po 300 z³ tak jak wurth, forch czy normfest to ich sprawa. Przez to do mieszalni bêdzie ciê¿ko im wej¶æ a do warsztatów my¶lê ¿e te¿ bo te warsztaty które maj± sensowne przeroby to maj± ju¿ mieszalniki a czasami nawet kilka. Chyba ¿e zrobi± tak samo jak teraz maj±, zamówienie 300-500 z³ na tydzieñ ale w to jako¶ nie wierzê bo jak kto¶ wyk³ada du¿± kasê na jaki¶ biznes to oczekuje ¿e mu siê szybko zwróci ¿eby zacz±æ zarabiaæ a przy takich obrotach to bêdzie to sponsoring. Do du¿ych warsztatów te¿ nie wejd± bo na bank nie bêd± mieli aprobat. S³abo to widzê ale gratulacje za odwagê :spoko:


Siekiera w 100% zgadzam sie z Twoj± opini± co do firmy na trzy czerwone litery. Na pocz±tku chcia³em co¶ z tym zrobiæ i nawet pisa³em i dzwoni³em do dyrekcji APP ale oni mieli mnie mocno w dupie . Zadawa³em im pytanie ze jak to mo¿liwe ¿e ja w tygodniu zamawiam na 3000 netto i mam gorsze warunki zakupu ni¿ gara¿owiec co kupuje raz na miesi±c 5 lakieru. Drugie pytanie brzmia³o ¿e jak to mo¿liwe ¿e w Pañstwa planie lojalno¶ciowym sklepiki , mieszalnie s± gorzej traktowane ni¿ gara¿owiec , dok³adnie chodzi³o mi o podzia³ punktów. Us³ysza³em ¿e ja dla nich nie jestem klientem , i maj± wyjechane na tak trudnych klientów którzy zadaj± niewygodne pytania. Po czym przyjecha³ ich przedstawicielek który o¶wiadczy³ mi ¿e musimy siê jako¶ dogadaæ , gdy¿ wiedzia³ ¿e mu parê setek odpadnie z planu. O¶wiadczy³ mi ¿e jak weznê mieszalnik to dorzuci mi 5 % rabatu do obecnego. Wy¶mia³em go i wyjeb... ze sklepu - niech je¼dzi i robi kilometry po garazykach i norach. Co tu ukrywaæ ¿e ca³a APP to konfekcja i du¿a ilo¶æ produktów to Mipa któr± mo¿na kupiæ za mniejsz± kaskê. Co do mieszalnika App to jest znak "?" ¿yczê firmie na trzy litery wszystkiego dobrego i tak jak powiedzia³ Siekiera rynek jest pamiêtliwy, m¶ciwy i bezlitosny
 

PROJEKTER
Wysany: 2012-10-10, 10:26   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
barkley3434 napisa/a:
Co do mieszalnika App to jest znak "?" ¿yczê firmie na trzy litery wszystkiego dobrego i tak jak powiedzia³ Siekiera rynek jest pamiêtliwy, m¶ciwy i bezlitosny


... a moim zdaniem po prostu ciê olali i dlatego tak reagujesz. :tak: W kontaktach z du¿ymi firmami jednostka nie ma znaczenia. O kontakty z pojedynczymi klientami maj± zawsze dbaæ przedstawiciele terenowi lub dystrybutorzy. Gdy komu¶ siê wydaje ¿e wspó³pracuj±c z du¿ym koncernem go utrzymuje bo robi du¿e obroty to pope³nia on grzech pychy za który ciê¿ko zawsze p³aci ... ciê¿ko ... bo albo by³ od pocz±tku ¶lepy i robi³ gó wniany interes handluj±c z tym koncernem na takich zasadach ... albo jednak robi³ na tyle dobry biznes, ¿e niczego nie trzeba by³o zmieniaæ.

Co do cen i rabatów to w ka¿dym przypadku moja opinia jest zawsze niezmienna ... najg³upsza rzecz± jak± mo¿e zrobiæ w³a¶ciciel firmy handlowej, albo us³ugowej to obni¿enie cen oferowanego produktu pod naciskiem tzw. rynku.

Nie broniê polityki APP, tylko doskonale wiem jak dzia³aj± firmy tego typu w³±cznie z koncernami naftowymi w dzier¿awionymi stacjami paliw ... jak dzia³aj± koncerny olejowe gdzie dystrybutorzy centralni maj± wy¿sze ceny zakupu konfekcji ni¿ MAKRO SELGROS, czy nawet TESCO ceny sprzeda¿y w gazetce promocyjnej. Z tego co napisa³e¶ raczej wynika ¿e podchodzisz do tych spraw na "ch³opski rozum" nie kapuj±c ¿e jako sklepik czy nawet warsztacik wa¿ny jeste¶ tylko dla przedstawiciela który ciê obs³uguje. Ju¿ dla przedstawiciela regiony ... raczej ¶rednio. Twoje miejsce zajmie inny ... nowy lub inny ura¿ony przez innego dostawcê. Zbyt czêsto wydaje siê wam ¿e kto¶ celowo albo systemowo dba specjalnie o koñcowego odbiorcê detalicznego - klienta. Tak to robi tylko dzia³ marketingu. W ka¿dej firmie. Potem "olewka" jak wszêdzie i kontakt tylko prze Pana Józia dostawcê terenowego.

Napisa³em bo generalnie to rozumiem twoj± gorycz. To ma³o powa¿ne w biznesie ... ale rozumiem. Czy bêdziesz podchodzi³ do tego ch³odno i bez emocji czy nadal siê bêdziesz ciska³ to ju¿ twoja sprawa bo ka¿dy sam odpowiada za prowadzon± przez siebie firmê.

Jednak w twoim po¶cie ca³kowicie nie zgadzam siê z konkluzj± któr± powtarzasz za @siekeira :

barkley3434 napisa/a:
Co do mieszalnika App to jest znak "?" ¿yczê firmie na trzy litery wszystkiego dobrego i tak jak powiedzia³ Siekiera rynek jest pamiêtliwy, m¶ciwy i bezlitosny


Rynek wcale taki nie jest. Tacy s± tylko nastroszeni klienci. Oferty firm na które siê po obra¿ali siê jednak zmieniaj± , zmieniaj± siê dyrektorzy i decyzje poprzedników, zmieniaj± siê towary, ich jako¶æ i ceny ... w ka¿dym koncernie u ka¿dego producenta i w ka¿dej sieci dystrybucyjnej .... od samych producentów samochodów a¿ po producentów spinek plastikowych tapicerki do tych samochodów ^^ . Gdy prowadzi siê biznes w danej bran¿y nieodpowiedzialno¶ci± jest zachowywanie siê jak ura¿ona dziewczynka.

Kilka lat temu na rynku nie by³o tych firm które dzi¶ w poszczególnych segmentach rozdaj± karty .... ust±pi³y miejsca tym którzy kilka lat temu byli potêgom ... za klika lat i one wyskocz± z foteli liderów na szary koniec .... zast±pione przez inne ... a ludzie z tych firm drodzy koledzy ? Ludzie od lat ci sami .... tylko na wy¿szych stanowiskach w coraz to nowych firmach ;) Dlatego lepiej jest i ugry¼æ siê w jêzor chowaj±c swoje ¿ale pod ladê ... ni¿ potem zaczynaæ wspó³pracê z now± firm± od t³umaczenia siê staremu i znanemu partnerowi handlowemu :tak: ... ale oczywi¶cie mo¿ecie olaæ t± radê. "Unie¶æ siê honorem" zawsze oznacza straciæ - ZAWSZE !
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2012-11-12, 10:38   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Od stycznia maja pojawiæ siê akryle w APP.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Pono
Wysany: 2012-11-19, 00:42   
0
UP DOWN

Posty: 48
app to sikkens tak samo jak novol to troton po prostu tansza linia ale warta uwagi
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2012-11-19, 08:59   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Pono napisa/a:
app to sikkens tak samo jak novol to troton po prostu tansza linia ale warta uwagi


No nie zgad³e¶ niestety:(
APP to nie Sikens a Novol to nie Troton. Novol i Troton to ogromne firmy dzia³aj±ce niezale¿nie od siebie i nie s± w ¿aden sposób ze sob± spokrewnione. W kwesti APP to kupi³o system z inej wirmy. Bardziej "futrzastej" ni¿ Sikens.
 

Siekiera
Wysany: 2012-11-20, 10:28   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Obaj siê mylicie,
choæ trze¼wy inaczej, du¿o mniej :D
 

No-limit
Wysany: 2012-11-20, 10:34   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Po co te podchody.Po prostu De Beer ;)
 

Siekiera
Wysany: 2012-11-20, 19:41   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ciekawe czy to ¿e ju¿ wszyscy wiedz±, to dla APP lepiej czy gorzej?
I drugie pytanie, czy to Debeer sprzed przejêcia przez Valspara czy ju¿ ten poprawiony?
I trzecie pytanie, czy dostali go od Debeera czy od jakiej¶ spó³ki siostry z grupy Valspara?
I czwarte pytanie, czy lepiej wzi±æ orginalnego Debeera czy podróbkê?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2012-11-20, 21:08   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
Ciekawe czy to ¿e ju¿ wszyscy wiedz±, to dla APP lepiej czy gorzej?
I drugie pytanie, czy to Debeer sprzed przejêcia przez Valspara czy ju¿ ten poprawiony?
I trzecie pytanie, czy dostali go od Debeera czy od jakiej¶ spó³ki siostry z grupy Valspara?
I czwarte pytanie, czy lepiej wzi±æ orginalnego Debeera czy podróbkê?


S±dze ¿e trzeba pokazaæ system komu¶ kto robi na DeBeer. Ja nie wiem bo DeBeera nie mia³em, choæ przed zakupem APP testowali¶my miêdzy innymi DeBeera. Jednak ja na ¿adne pytanie nie znam odpowiedzi. Nie mniej jednak, akryle bêd± z tego samego zaplecza:)
 

No-limit
Wysany: 2012-11-20, 21:33   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Wiem tylko tyle,¿e receptury identyczne.Kolega mia³,ma? :D De Beera.
 

gugun 
Wysany: 2012-11-21, 10:20   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
od debeera raczej nie dostali bo debeer z tego co mi sie o uszy obilo robi jakies dymy :x:
 
 

Siekiera
Wysany: 2012-11-21, 21:38   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ja te¿ w³a¶nie s³ysza³em, ¿e niby ukradli Debeerowi bazê z recepturami i dorobili takie same (zbli¿one) pigmenty. To niby najprostszy sposób ¿eby mieæ w³asny system ale jako¶ nie chce mi siê wierzyæ ¿e APP zdecydowa³o by siê na taki manewr bo to samobójstwo. Ka¿dy ¶rednio rozgarniêty prawnik wydoi³ by ich do zera. Przecie¿ Valspar to firma amerykañska wiêc na pewno maj± zatrudnion± rzeszê prawników.
Poza tym sami nie byliby w stanie z³o¿yæ do kupy ca³ego systemu poprawnego chemicznie i odpowiednio zapigmentowanego. Na 100% kto¶ to dla nich przygotowa³. Kto¶ kto posiada sprzêt, wiedzê i dostep do surowców i... bazy danych Debeera.
Mo¿e np. firma z której maj± ten swój mieszalnik SMART.
Debeer móg³ udostêpniæ tej firmie swoj± technologiê do stworzenia ma³ego mieszalnika do napraw SMART, kupi³o to APP a po stwierdzeniu ¿e da siê tym robiæ zapytali du¿y mieszalnik. Tak mog³o byæ, bo to nie pierwszy przypadek ¿e du¿y gracz u¿ycza swojego systemu do napraw SMART. Mo¿na sobie popatrzeæ na ten system z linka poni¿ej. Czy nie wygl±da to znajomo :D

http://mpsmicropaint.com/?page_id=734
 

lukas
Wysany: 2012-11-22, 09:44   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
Je¿eli maj± system od firmy z grupy Valspara to powinien byæ aplikacyjnie bardzo podobny do Debeera. Ciê¿ko jest pozmieniaæ system dla "niepoznaki" bez szkody dla niego samego.

Je¿eli to totalna podróba to mimo takich samych receptur na bank pojawi± siê problemy z jako¶ci±.
 

Dementor
Wysany: 2012-11-22, 11:59   
0
UP DOWN


Posty: 364
Kolego trze¼wy inaczej, mo¿esz napisaæ ile idzie rozpucha do bazy? i czy wlewa siê zywicê czy to mix?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2012-11-22, 14:03   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Dementor napisa/a:
Kolego trze¼wy inaczej, mo¿esz napisaæ ile idzie rozpucha do bazy? i czy wlewa siê zywicê czy to mix?


proporcje mieszania 1:1. do niektórych trudnych kolorów dorabia siê t³o. system to mix.
 

lukas94 
Wysany: 2012-11-24, 22:18   
0
UP DOWN
lukas94

Posty: 35
Skd: mazowieckie
ja pracuje na co dzien na debeze moze z koleg± trzezwym inaczej bysmy porownali recepture danego koloru ?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2012-11-25, 10:26   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
lukas94 napisa/a:
ja pracuje na co dzien na debeze moze z koleg± trzezwym inaczej by¶my porownali recepture danego koloru ?


zaproponuj kolor. zobaczymy co to jest dok³adnie.
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-11-26, 19:54   

trze¼wy inaczej napisa/a:
Novol to nie Troton. Novol i Troton to ogromne firmy dzia³aj±ce niezale¿nie od siebie i nie s± w ¿aden sposób ze sob± spokrewnione


Co¶ kolego chyba na bie¿±co nie jeste¶ ...
 

okoñ
Wysany: 2012-11-26, 20:07   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 293
Z tego co kiedy¶ wyczyta³em na puszcze Novola nie pamiêtam co to by³o ale widnia³o Wyprodukowano przez Troton dla Nowol czy jako¶ tak ale pewien nie jestem, wiem ¿e bardzo siê zdziwi³em.
 

lukas94 
Wysany: 2012-11-26, 23:21   
0
UP DOWN
lukas94

Posty: 35
Skd: mazowieckie
peugeot EKQ 3 Warstwowy receptura na 1litr
1 warstwa
uc 303
521-434,8g
519-395.3g
512-158.1g
Druga warstwa:
522-289.2g
554-226.0g
544-180.8g
563-113.0g
501-9.9g
wybralem ten numer bo w niektórych systemach jest to kolor dwuwarstwowy a nie trzy jak u mnie.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2012-11-27, 12:40   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
lukas94 napisa/a:
peugeot EKQ 3 Warstwowy receptura na 1litr
1 warstwa
uc 303
521-434,8g
519-395.3g
512-158.1g
Druga warstwa:
522-289.2g
554-226.0g
544-180.8g
563-113.0g
501-9.9g
wybralem ten numer bo w niektórych systemach jest to kolor dwuwarstwowy a nie trzy jak u mnie.


EKQ 1 litr podstawa
t³o
UC303
8031-431,7
8029-384,3
8022-159,1
baza
8032-287,5
8064-220,3
8054-177,8
8067-156,1
8073-110,6
8011-9,2
kolor trójwarstowy per³owy
 

Siekiera
Wysany: 2012-11-27, 23:24   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
lukas94, brakuje ci chyba jednego pigmentu.

Recepty nie s± identyczne ale s± bardzo podobne.
Najciekawsze jest jednak oznaczenie poszczególnych pigmentów.
APP ma ostatnie dwie cyfry o 10 wiêksze ni¿ w Debeerze

8031 => 521 czyli 31 / 21 ró¿nicy 10
8029 => 519 czyli 29 / 19 róznicy 10
8022 => 512 czyli 22 / 12 róznicy 10
8032 => 522 czyli 32 / 22 ...

itd... itd... zmienili oznaczenia dla zmy³y a receptury przeliczone pewnie matematycznie

wszystko w temacie :D

[ Dodano: 2012-11-27, 23:37 ]
Je¿eli ten APP to orgina³ to mo¿e lepiej wyjdzie cenowo w zakupie ni¿ Debeer :x:

Chwaliæ siê cenami to mo¿e rozbujamy sprzeda¿ APP w sieci Debeera :cool:
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-11-28, 19:08   

okoñ napisa/a:
Wyprodukowano przez Troton dla Nowol czy jako¶ tak ale pewien nie jestem, wiem ¿e bardzo siê zdziwi³em.


Niepotrzebnie siê zdziwi³e¶ . Novol i Troton to powi±zane firmy . Trze¼wy inaczej w swej trze¼wo¶ci tak siê zatrze¼wi³ " Novol to nie Troton. Novol i Troton to ogromne firmy dzia³aj±ce niezale¿nie od siebie i nie s± w ¿aden sposób ze sob± spokrewnione" , ¿e nie chce wytrze¼wieæ :-) . A tak dok³adniej to Novol jest wspó³w³a¶cicielem Trotona ( nawet posiada chyba wiêkszo¶ciowy pakiet udzia³ów ) .
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2012-11-28, 21:53   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
POLYKAR.PL napisa/a:
okoñ napisa/a:
Wyprodukowano przez Troton dla Nowol czy jako¶ tak ale pewien nie jestem, wiem ¿e bardzo siê zdziwi³em.


Niepotrzebnie siê zdziwi³e¶ . Novol i Troton to powi±zane firmy . Trze¼wy inaczej w swej trze¼wo¶ci tak siê zatrze¼wi³ " Novol to nie Troton. Novol i Troton to ogromne firmy dzia³aj±ce niezale¿nie od siebie i nie s± w ¿aden sposób ze sob± spokrewnione" , ¿e nie chce wytrze¼wieæ :-) . A tak dok³adniej to Novol jest wspó³w³a¶cicielem Trotona ( nawet posiada chyba wiêkszo¶ciowy pakiet udzia³ów ) .


Zapraszam do rzeczowej dyskusji o systemie APP. Je¿eli interesuj± Ciê przepychanki, m±drowanie siê, popychanie banialuk o tym kto jest trze¼wy i jak bardzo, czy Novol to Troton czy nie, a Pani Basia z w±sami to facet czy kobieta, za³ó¿ osobny w±tek i tam rozwijaj swoj± radosn± twórczo¶æ. Mnie podobnie jak i pozosta³ych uczestników dyskusji, ¶rednio to interesuje. Staramy siê ustaliæ co to za system i pozwole sobie zauwa¿yæ, ¿e Twoje wpisy nie s± przydatne. Po¶wiêc te¿ 2 minuty i zajrzyj do KRS. Potem podejmij decyzjê czy bêdziesz siê wi³ i przepycha³, czy wniesiesz co¶ po¿ytecznego do dyskusji w ramach tego w±tku.

[ Dodano: 2012-11-28, 22:00 ]
lukas94 napisa/a:
peugeot EKQ 3 Warstwowy receptura na 1litr
1 warstwa
uc 303
521-434,8g
519-395.3g
512-158.1g
Druga warstwa:
522-289.2g
554-226.0g
544-180.8g
563-113.0g
501-9.9g
wybralem ten numer bo w niektórych systemach jest to kolor dwuwarstwowy a nie trzy jak u mnie.lukas94, podaj kolejny numer. lecimy dalej. napisz jak± nmasz wersjê programu. mo¿e kto¶ poda receptury z innej wersji
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-11-29, 06:45   

trze¼wy inaczej napisa/a:
Zapraszam do rzeczowej dyskusji o systemie APP. Je¿eli interesuj± Ciê przepychanki, m±drowanie siê, popychanie banialuk o tym kto jest trze¼wy i jak bardzo, czy Novol to Troton czy nie, a Pani Basia z w±sami to facet czy kobieta, za³ó¿ osobny w±tek i tam rozwijaj swoj± radosn± twórczo¶æ. Mnie podobnie jak i pozosta³ych uczestników dyskusji, ¶rednio to interesuje. Staramy siê ustaliæ co to za system i pozwole sobie zauwa¿yæ, ¿e Twoje wpisy nie s± przydatne. Po¶wiêc te¿ 2 minuty i zajrzyj do KRS. Potem podejmij decyzjê czy bêdziesz siê wi³ i przepycha³, czy wniesiesz co¶ po¿ytecznego do dyskusji w ramach tego w±tku.


Ale¿ niepotrzebne nerwy kolego . Przecie¿ sam w tym w±tku poruszy³e¶ temat firm Troton oraz Novol . Nastêpnie temat ten poruszy³ inny kolega . Ja tylko odpowiedzia³em na te posty. Wiêc nie zarzucaj mi warcholstwa i przepychania . Sam co¶ tworzysz a pó¼niej masz pretensje , ¿e kto¶ odpowiada ...
To jeszcze raz do wiadomo¶ci Twojej i wszystkich pozosta³ych : NOVOL i TROTON to nie , jak twierdzisz , samodzielne i odrêbne byty prawne . S± jak najbardziej ze sob± spokrewnione w taki sposób , ¿e firma NOVOL jest udzia³owcem w firmie TROTON . Na dodatek prawdopodobnie wiêkszo¶ciowym .
Temat powi±zañ kapita³owych uwa¿am za zamkniêty .
 

Siekiera
Wysany: 2012-12-03, 20:15   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
No to co z tymi cenami na bazy APP? Taniej ni¿ Debeer czy nie?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2012-12-04, 16:37   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
No to co z tymi cenami na bazy APP? Taniej ni¿ Debeer czy nie?

W zakupie taniej. Nie chce podawaæ konkretnych cen bo to niejako tajemnica handlowa:).
 

No-limit
Wysany: 2013-01-16, 16:49   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
trze¼wy inaczej, pracujesz na tym mieszalniku?Jestem zainteresowany zakupem.Jaka jest pasowalno¶æ starych,nowych kolorów?Pasowalno¶æ do fiszek?S± jakie¶ alternatywy w kolorbox-ie?Docieraj± do mnie sprzeczne opinie nawet ponoæ z pierwszej rêki od techników,kolorystów z APP. ;)
 

Siekiera
Wysany: 2013-01-16, 18:48   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
APP ma techników i kolorystów?
Ja s³ysza³em ¿e nie zamierzaj± inwestowaæ w system tylko traktuj± go jak ka¿dy inny towar handlowy i plan jest na dostawianie siê do innych mieszalników na sêpa
 

pro-k
Wysany: 2013-01-17, 00:55   
0
UP DOWN

Posty: 1
Przegl±dajac przypadkowo sieæ bardzo zaciekawi³ mnie ten temat, jako posiadacz mieszalnika DeBeera, aktualnego ju¿ Valspara, najnowszego programu i aktualizacji recept oraz ¶wie¿o po wizycie techników Gakry dowiedzia³em siê paru ciekawych informacji i chêtnie zabiorê g³os w dyskusji. Mia³em okazje porównywaæ te¿ kilka pigmentów z obu mieszalników, to nie do koñca jest tak ¿e oba systemy s± zgodne. Mieszalnik APP posiada kilka pigmentów jakich nie ma w DeBeerze, a i niektóre bli¼niacze pigmenty siê ró¿ni± mniej lub bardziej znacz±co, st±d pewnie ró¿nice w gramaturze. Programu od APP nie widzia³em. Nie mnie jednak z aktualnych informacji wynika ¿e Valspar bêdzie toczy³ wojnê dla APP o rzekomy plagiat.

Dla banalnego przyk³adu 511 "Deep Black" DeBeera czyli np VW/Audi Y9B ró¿ni siê od odpowiednika APP, ten drugi przy silnym ¶wietle wchodzi w br±z, a odkryli¶my to przy lakierowaniu starej A6 królika do¶wiadczalnego, gdzie baza od APP posz³a na ca³o¶ciówkê.
 

No-limit
Wysany: 2013-01-17, 14:12   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Podobno jakiego¶ kolorystê wyhaczyli.
pro-k napisa/a:
Dla banalnego przyk³adu 511 "Deep Black" DeBeera czyli np VW/Audi Y9B ró¿ni siê od odpowiednika APP, ten drugi przy silnym ¶wietle wchodzi w br±z, a odkryli¶my to przy lakierowaniu starej A6 królika do¶wiadczalnego, gdzie baza od APP posz³a na ca³o¶ciówkê.

Mo¿e doradzi³,¿e wystarczy wzi±æ czarny w kierunku ¿ó³tego zamiast w kierunku niebieskiego pigment,ciut skorygowaæ gramaturê recepty,podobnie przy innych kolorach /w korekty niech siê bawi± kolory¶ci/ ju¿ systemy bêd± siê ró¿ni³y ;)
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2013-01-17, 15:57   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
No-limit napisa/a:
trze¼wy inaczej, pracujesz na tym mieszalniku?Jestem zainteresowany zakupem.Jaka jest pasowalno¶æ starych,nowych kolorów?Pasowalno¶æ do fiszek?S± jakie¶ alternatywy w kolorbox-ie?Docieraj± do mnie sprzeczne opinie nawet ponoæ z pierwszej rêki od techników,kolorystów z APP. ;)


Odpowiadam na pytanie.
Nie pracuje na mieszalniku bo nie jestem koloryst±. Czasem w ramach pomocy co¶ tam zrobie z numeru, ale expertem nie jestem.
Z rozmowy z moj± kolorystk±, wiem , ¿e jest zadowolona z APP. Je¿eli bierzemy pod uwagê samochody z tzw. oryginalnym lakierem, mo¿na powiedzieæ, ¿e wchodzi po³owa a po³owa do mniejszej lub wiêkszej korekty. Jak auto by³o ju¿ lakierowane, bywa ró¿nie. Alternatyw jednego koloru s± 2-3. Rzadko zda¿a siê, ¿e jest wiêcej. Zalet± jest kolorbox pouk³adany markami. To niesamowicie u³atwia pracê. Przy autach malowanych pomocny jest Spectral bo tam z kolei rzadko zdarza siê mniej ni¿ 5 wariantów jednego koloru. Ja mam u siebie Spectrala, APP i R-M.Ten ostatni jak wiadomo, klasa sama w sobie, ale cena nie dla wszystkich. Te trzy systemy uzupe³niaj± siê na tyle, ¿e korygujemy bardzo ma³o i w mojej ocenie to najlepsze trio do mieszalni.
 

No-limit
Wysany: 2013-01-17, 17:38   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Dziêki za wyczerpuj±c± odpowied¿.Ja robiê na DP,wiêc chodzi mi przede wszystkim o tañsz± alternatywê i wzglêdnie dobr±.

[ Dodano: 2013-06-01, 12:42 ]
Od kolegi trze¼wy inaczej, odkupi³em mieszalnik.Skorzystam z okazji dziêkujê koledze za cierpliwo¶æ :)
Jak na razie jestem zadowolony je¶li chodzi o pasowalno¶æ do colorboxu i w miarê ¶wie¿ych lakierów.Nieskomplikowany system do korekty pomijaj±c to ,¿e niektórych lakierów nie da siê zrobiæ z powodu braku wiekszej palety pigmentów.Ale czasem mo¿na podeprzeæ siê kilkoma kroplami z DP ;)
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group