Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
tofik 
Wysany: 2014-04-18, 14:56   
0
UP DOWN

Posty: 39
No-limit napisa/a:
GMC, Pomy¶l o wodzie,bo od kilku lat najlepiej dopracowane s± receptury na te w³a¶nie systemy


¦wiêta prawda.
_________________

 

barkley3434
Wysany: 2014-04-18, 15:30   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
I gdzie t± wod± bêd± malowaæ w gara¿u bo 99 % klientów to gara¿owce a je¶li kto¶ ju¿ ma komore to i ma swoj± szafê
 

No-limit
Wysany: 2014-04-18, 16:00   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Przecie¿ GMC chce miszalnik do warsztatu dla siebie?
 

GMC
Wysany: 2014-04-18, 16:30   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Tak, dok³adnie do warsztatu ale wody nie chcê bo dobra woda wychodzi bardzo drogo a te ze ¶redniej pó³ki cenowej s± s³abe technologicznie lub maj± s³ab± kolorystykê a wiadomo jak jest z dobarwianiem wody.
 

KK 
Wysany: 2014-04-18, 20:52   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
W Ostrowie Wlkp wodê mieli, nikt jej nie chcia³ i siê podobno zepsu³a.
 
 

Siekiera
Wysany: 2014-04-18, 21:23   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Bazy wodnej jest du¿o na rynku i to nie tylko w warsztatach, czê¶æ stoi w sklepach. Wszyscy maj± problem co z tym zrobiæ bo najczê¶ciej ju¿ przeterminowana, z¿elowana, odparowana itp. Owszem s± warsztaty które ca³y czas pracuj± na wodzie ale du¿o jest takich które wziê³y j± jako dupochrona a robi± na konwencji.
Najwiêkszy problem to umowy jakie ma podpisane wiele osób. Jak by³ sza³ dyrektywowy to nikt siê nie zastanawia³ i czêsto ludzie brali wodê za 1 z³ i podpisywali umowy w których s± zapisy ¿e jak siê nie wyrobi jaki¶ limitów to trzeba zap³aciæ za ca³y pocz±tkowy wsad. Co ciekawe koszt wsadu liczony jest w cenach aktualnych na dzieñ rozliczenia :D
 

barkley3434
Wysany: 2014-04-18, 21:32   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
KOLEDZY , FORUMOWICZE nawi±zuj±c do tematu ów zagadnienia proszê mi odpowiedzieæ czy za 20 ty¶ z³ netto czy brutto ju¿ nie ma znaczenia op³aca sie wzi±æ ten mieszalnik ?
1. Pasowalno¶æ znikoma
2. Trzeba kupiæ szafê , colobox, jeb...ad³a i wagê jak kto¶ nie ma
3. Konkurencja daje przedmioty z 2-go punktu w u¿yczenie
4. za 20 ty¶ mo¿na mieæ np. r-m , Duponta , PPG , Glasurita itp czyli wy¿sz± pó³kê oraz bardzo dobr± pasowalno¶æ
5. Konkurencja daje mieszalnik z pó³ki app w przedziale 8000-12000 ty¶ z akrylami
6. Konkurencja nie sprzedaje 100ml bazy kowalskiemu z ulicy i nie je¼dzi po klientach
7. Ide± APP jest dotarcie do ostatniego ogniwa z ³añcucha czyli garazowca wiêc na mieszalni owa szafa racji bytu nie ma
 

Siekiera
Wysany: 2014-04-18, 22:24   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ja ju¿ to dawno pisa³em, na pierwszej stronie tego w±tku a pó¼niej na trzeciej :jupi:

Z twojej listy najwa¿niejsze s± punkty 6 i 7 bo reszta to kwestia dyskusyjna i oferty jak± kto dostanie.
Sposób dzia³ania przyjêty przez APP jest jednoznaczny. Tam nie ma miejsca na po¶rednika, oni chc± docieraæ bezpo¶rednio do lakierni i w tym celu maj± zatrudnionych chyba ponad stu handlowców którzy zbieraj± zamówienia od kogo popadnie. Jad± do sklepów a w drodze powrotnej odwiedzaj± warsztaty ^^

Ju¿ wiele sklepów przejrza³o na oczy i goni ich zanim wejd± przez próg ale niektórzy jeszcze siê nie zorientowali... do czasu.
Nie wiem czy to przez to ale w³a¶nie Rupes kopn±³ ich w du.pê i zaczyna budowaæ w³asn± sieæ dystrybutorów w ca³ej Polsce a wcze¶niej zrobi³a to Iwata :D
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-04-19, 15:32   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Pany, a jak wygl±da Helios?
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Dementor
Wysany: 2014-04-20, 18:26   
0
UP DOWN


Posty: 364
Helios wygl±da takTo taki ma³y ¶wi±teczny ¿arcik :cool:
 

Siekiera
Wysany: 2014-04-21, 00:19   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
noo faktycznie, jaki¶ ma³y ten jego.... ¿arcik ;P

@trze¼wy inaczej, czyta³e¶ ten stary w±tek, jeszcze o bazach wodnych ale co¶ mo¿e ci rzuci ¶wiat³a a obecnie heliosa kupi³a jaka¶ firma austriacka co jest producentem segregatorów do dokumentów :x: , zreszt± to by³o w twoim w±tku o s±siedzie dla nied¼wiedzia.

http://lakierowanko.info/...ighlight=helios
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-04-22, 09:04   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Dementor, czekaj czekaj! Zrewan¿uje siê :cool:

Siekiera- czyta³em w±tek i nawet znam opinie na temat Heliosa od mojego klienta i znajomej, ale mo¿e kto¶ na nim pracuje i zabierze szerzej g³os.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

barkley3434
Wysany: 2014-04-22, 20:33   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
hm... czy kto¶ sprawdza³ pasowalno¶æ kolorów ze wzornika chromatycznego APP ?
 

heeler11
Wysany: 2014-05-11, 10:56   
0
UP DOWN

Posty: 150
mia³by kto¶ do odsprzedania 2 1L zbiorniki + mieszade³ko czyste?
 
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-07-17, 13:48   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Dzisiaj rozmawia³em z klientem który chce kupiæ mieszalnik. Okazuje siê, ¿e kole¶ dosta³ ofertê z APP na kompletny mieszalnik z Xyralicami za 12k brutto bez targetów. Czy¿by w APP zm±drzeli?
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

barkley3434
Wysany: 2014-07-17, 21:53   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
trze¼wy inaczej napisa/a:
Dzisiaj rozmawia³em z klientem który chce kupiæ mieszalnik. Okazuje siê, ¿e kole¶ dosta³ ofertê z APP na kompletny mieszalnik z Xyralicami za 12k brutto bez targetów. Czy¿by w APP zm±drzeli?


ale bez szafy, wagi i coloboxu oraz akryli
 

Dementor
Wysany: 2014-07-17, 22:16   
0
UP DOWN


Posty: 364
Bez ramy to rozumiem, mo¿na stare meble kuchenne zaadoptowaæ na rega³ dla systemu ale bez colorboxu??? :blee:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-07-17, 23:33   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
barkley3434 napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
Dzisiaj rozmawia³em z klientem który chce kupiæ mieszalnik. Okazuje siê, ¿e kole¶ dosta³ ofertê z APP na kompletny mieszalnik z Xyralicami za 12k brutto bez targetów. Czy¿by w APP zm±drzeli?


ale bez szafy, wagi i coloboxu oraz akryli


To cena za zestaw gotowy do pracy. Nie wiem jak z ram±, ale facet na jakie¶ targety siê nie godzi wiêc pewnie w dzier¿awê daj±.
 

barkley3434
Wysany: 2014-07-18, 06:34   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
mi te¿ proponowali za 12 ko³a bez wagi i szafy ale colorbox muszê sobie dokupiæ albo dostanê za 1 z³ za przerób . Mój regionalny nawet kupi³ u¿ywane szafy by tylko komu¶ wcisn±æ taniej mieszalnik bo maj± ci¶nienie z góry . Z tego co wiem ka¿dy w tym roku musi wstawiæ minimum 4 sztuki wiêc chwytaj± sie wszystkiego. Ma³o tego konkurencja im sie obudzi³a i wstawiaj± za o wiele mniejsz± kaskê bez przerobu .
 

Dementor
Wysany: 2014-07-18, 13:36   
0
UP DOWN


Posty: 364
A jak siê we¼mie app na przerób i nie robi wystarczaj±cych obrotów to co robi±, kary?
 

lakierok 
Wysany: 2014-07-18, 22:12   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Dementor napisa/a:
A jak siê we¼mie app na przerób i nie robi wystarczaj±cych obrotów to co robi±, kary?


powiniene¶ siê dogadaæ i przed³u¿yæ termin umowy, o karach nie s³ysza³em .
 

Dementor
Wysany: 2014-07-18, 22:15   
0
UP DOWN


Posty: 364
Ja nie mam i nie zamierzam mieæ mieszalnika APP. Zapyta³em tylko z ciekawo¶ci, bo musz± byæ jakie¶ zapisy w umowie na wypadek nie wyrabiania limitów.
 

barkley3434
Wysany: 2014-07-18, 22:18   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
hm... to wszystko zale¿y od przedstawiciela handlowego jakie ma podejscie do klienta i jak planów nie bêdziesz wyrabia³ to bedzie mia³ cie w garsci i bêdziesz tañczy³ jak ci zagra ale ogólnie o karach nie s³ysza³em zawsze chc± sie dogadaæ .

[ Dodano: 2014-08-12, 21:20 ]
kur...a, kur...a, kur...a mia³em mieæ dzi¶ spokojny ranek , dzieñ a tu firma na trzy litery doprowadzi³a mnie do k...wicy . Zaczê³o sie od tego ¿e wszed³em na ich sklep online warsztat24.pl dzia³aj±cy od paru dni. I co tam ujrza³em - ¿e zwyk³y Kowalski z ulicy mo¿e tam kupiæ towar w tej samej cenie co ja kupuje do dalszej odsprzeda¿y. Ma³o tego ja muszê kupiæ za parê ³adnych setek i mroziæ kasê by dostaæ dobr± cenê a tu ziomek z gara¿u klika i ma towar . Ma³o tego mój regionalny APP-c próbowa³ mnie nastraszyæ ze je¶li zrezygnujê ze wspó³pracy z nimi to mi bêdzie je¿dzi³ po klientach i to ja bêdê w plecy . Do tego powiedzia³ mi ze jak jeszcze podniosê mu ci¶nienie to bêdzie zbiera³ klapki po klientach to wówczas ju¿ mieszalnie bêdê móg³ zamkn±æ . K...wa ma³o tego ¿e Inter Cars je¼dzi i sprzedaje ich towary to jeszcze teraz wyskoczyli z tym sklepem . Czas przemy¶leæ sytuacjê oraz strategiê na przysz³o¶æ . Mo¿e czas zainwestowaæ w Mi¶ka bo strza³em w 10 okaza³o siê postawienie na pó³kach mipy która konfekcjonuje dla APP swoje produkty.

[ Dodano: 2014-08-12, 21:26 ]
kur...a, kur...a, kur...a mia³em mieæ dzi¶ spokojny ranek , dzieñ a tu firma na trzy litery doprowadzi³a mnie do k...wicy . Zaczê³o sie od tego ¿e wszed³em na ich sklep online warsztat24.pl dzia³aj±cy od paru dni. I co tam ujrza³em - ¿e zwyk³y Kowalski z ulicy mo¿e tam kupiæ towar w tej samej cenie co ja kupuje do dalszej odsprzeda¿y. Ma³o tego ja muszê kupiæ za parê ³adnych setek i mroziæ kasê by dostaæ dobr± cenê a tu ziomek z gara¿u klika i ma towar . Ma³o tego mój regionalny APP-c próbowa³ mnie nastraszyæ ze je¶li zrezygnujê ze wspó³pracy z nimi to mi bêdzie je¿dzi³ po klientach i to ja bêdê w plecy . Do tego powiedzia³ mi ze jak jeszcze podniosê mu ci¶nienie to bêdzie zbiera³ klapki po klientach to wówczas ju¿ mieszalnie bêdê móg³ zamkn±æ . K...wa ma³o tego ¿e Inter Cars je¼dzi i sprzedaje ich towary to jeszcze teraz wyskoczyli z tym sklepem . Czas przemy¶leæ sytuacjê oraz strategiê na przysz³o¶æ . Mo¿e czas zainwestowaæ w Mi¶ka bo strza³em w 10 okaza³o siê postawienie na pó³kach mipy która konfekcjonuje dla APP swoje produkty.

[ Dodano: 2014-08-12, 22:24 ]
kur...a, kur...a, kur...a mia³em mieæ dzi¶ spokojny ranek , dzieñ a tu firma na trzy litery doprowadzi³a mnie do k...wicy . Zaczê³o sie od tego ¿e wszed³em na ich sklep online warsztat24.pl dzia³aj±cy od paru dni. I co tam ujrza³em - ¿e zwyk³y Kowalski z ulicy mo¿e tam kupiæ towar w tej samej cenie co ja kupuje do dalszej odsprzeda¿y. Ma³o tego ja muszê kupiæ za parê ³adnych setek i mroziæ kasê by dostaæ dobr± cenê a tu ziomek z gara¿u klika i ma towar . Ma³o tego mój regionalny APP-c próbowa³ mnie nastraszyæ ze je¶li zrezygnujê ze wspó³pracy z nimi to mi bêdzie je¿dzi³ po klientach i to ja bêdê w plecy . Do tego powiedzia³ mi ze jak jeszcze podniosê mu ci¶nienie to bêdzie zbiera³ klapki po klientach to wówczas ju¿ mieszalnie bêdê móg³ zamkn±æ . K...wa ma³o tego ¿e Inter Cars je¼dzi i sprzedaje ich towary to jeszcze teraz wyskoczyli z tym sklepem . Czas przemy¶leæ sytuacjê oraz strategiê na przysz³o¶æ . Mo¿e czas zainwestowaæ w Mi¶ka bo strza³em w 10 okaza³o siê postawienie na pó³kach mipy która konfekcjonuje dla APP swoje produkty.
 

Siekiera
Wysany: 2014-10-04, 08:22   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Tak sobie pomy¶la³em, ¿e bêdê dobrym wujkiem i wspania³omy¶lnie pomogê APP sprzedaæ trochê towaru do lakierni. A co, niech panowie managerowie wezm± wiêksze premie na ¶wiêto zmar³ych :spoko:

Oto patent jakim mo¿na co¶ tanio zakupiæ w ich sklepie internetowym. Sprzeda³ mi to jeden z lakierników co kupuje mo¿e z 500 z³ na miesi±c wiêc musi szukaæ oszczêdno¶ci bo przerobami nie nadrobi ^^

Radê tê da³em koledze w jego og³oszeniu wiêc przeklejam tutaj na ogólny. Sposobem "na bazê" mo¿na nawet zamówiæ karton folii bez kosztów transportu :D

Siekiera napisa/a:
MARKOPOLOVW napisa/a:
Jak w temacie, sprzedam 1 bañkê 5 l + 2,5 l utw klaru APP Spezial S. Cena 270 z³ za komplet.
Pozdrawiam


Sorry, jeste¶ dro¿szy od samego APP :/

Jak siê zamówi u nich bezpo¶rednio to wychodzi nieca³e 250 brutto w komplecie, id± ju¿ po bandzie z cenami, chyba im siê cienko robi z funduszami. A jak chcesz nie p³aciæ za przesy³kê to jest patent: zamawiasz dodatkowo 0,5 l jakiej¶ srebrnej chodliwej bazy VW która pójdzie ci na auto albo na podrzutkê. Bez tej bazy kasuj± za przesy³kê bo chyba minimum logistyczne 300 z³ ;)
 

GMC
Wysany: 2014-10-05, 00:13   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Siekiera napisa/a:
Oto patent jakim mo¿na co¶ tanio zakupiæ w ich sklepie internetowym


W sklepie internetowym maj± dro¿ej, jak chcesz tak± nisk± cenê tego klaru (nieca³e 200 z³ netto) to musisz przez przedstawiciela za³atwiaæ, ale faktycznie da siê :D
Ech wspó³czujê tym sklepom co maj± ten lakier na pó³ce po ponad 70 z³ bo to ponad 40% dro¿ej :x:
 

Siekiera
Wysany: 2014-10-06, 08:24   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Powiem wprost i kto chce niech siê obra¿a. To najprawdziwsza prawda!
Ludzie oni was wykorzystuj±, waszym kosztem buduj± rozpoznawalno¶æ marki a pó¼niej ich handlowcy je¿d¿± po najmniejszych gara¿ach i oferuj± takie same ceny jak do sklepu.
Jest wiele innych firm na rynku i nie ma produktów niezast±pionych, goñcie APP. Ja ju¿ pogoni³em, nie b±d¼cie frajerami :D
 

Dementor
Wysany: 2014-10-20, 22:01   
0
UP DOWN


Posty: 364
Siekiera napisa/a:
Ludzie oni was wykorzystuj±, waszym kosztem buduj± rozpoznawalno¶æ marki a pó¼niej ich handlowcy je¿d¿± po najmniejszych gara¿ach i oferuj± takie same ceny jak do sklepu..... nie b±d¼cie frajerami :D


Mo¿esz sobie pogratulowaæ, dzisiaj podziêkowa³em za wspó³pracê apapkowi :D
 

Siekiera
Wysany: 2014-10-20, 23:05   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Gratulacje nale¿± siê Tobie :spoko:

A niezdecydowanym polecam ten oto film. Je¿eli po obejrzeniu nie wywalicie APP ze swojego sklepu to powiem za jednym z ministrów ¿e "na szacunek zas³uguj± biznesmeni a nie frajerzy" ^^

 

Dementor
Wysany: 2014-10-20, 23:32   
0
UP DOWN


Posty: 364
Siekiera napisa/a:
Gratulacje nale¿± siê Tobie :spoko:

Od d³u¿szego czasu nosi³em siê z tym zamiarem ale apapek bra³ mnie na lito¶æ i dwa produkty jeszcze ci±gle zamawia³em. Od dzisiaj koniec ;P

Ten filmik to ze sklepem APP ? Faktycznie robili z nas frajerów :roll:
 

barkley3434
Wysany: 2014-10-21, 06:03   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
"Siekiera" a zobacz co pisa³em wy¿ej , jak tylko siê ów sklep otworzy³ . Dodam wiêcej , App chce w ten sposób pomin±æ handlowców a zarazem wywrzeæ na nich presjê by teraz nawet zagl±dali do ka¿dej dziury zabitej dechami - musz± by teraz wykonaæ plan. App nawet wysy³a meile by zakupywaæ towar przez warsztat24.pl a ich reklama ze taniej ni¿ na allegro mnie rozbawi³a . Mo¿e nied³ugo pos³u¿± siê spotem reklamowym MediaMarktu -"nie dla idiotów." Na pocz±tku jak otwiera³em mieszalnie jakie¶ 8lat do ty³u to na pó³kach mia³em 50% app . Dzi¶ nawet nie przekracza 1% za ich chor± politykê . Biore tylko szpachle Ultre, b100 i czasem puszki do nabijania.
 

Siekiera
Wysany: 2014-10-21, 08:16   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Ca³kiem mo¿liwe ¿e maj± plan taki aby maksymalnie jeszcze wykorzystaæ swoich handlowców i przez to ¶rubuj± im plany a pó¼niej pozwalniaj± ich bo taka liczba handlowców i samochodów to potê¿ny koszt a oni chc± mieæ taniej ni¿ na allegro ^^
Ale niestety to uderza w ca³± bran¿ê wiêc póki jeszcze nie osi±gnêli takiego stanu aby ca³kowicie przej¶æ na sklep internetowy to trzeba wszystkim znajomym mówiæ aby im nie pomagali.
Ludzie nie zamawiajcie nic z APP a handlowców odsy³ajcie do tego tematu niech te¿ przejrz± na oczy i zaczn± rozgl±daæ siê za prac± w normalnych firmach.
 

barkley3434
Wysany: 2014-10-21, 15:45   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
jak my¶licie po co rozsy³aj± ów meile do klientów z bazy by pomin±æ handlowców. Wiêcej wówczas zostaje w kieszeni a handlowiec by zrobiæ plan musi sie sprê¿yæ . Jak nie zrobi to nie ma premi i z ponownie kasa zostaje w kieszeni App. Sami chc± doprowadziæ handlowców do ruiny i ju¿ nie wspomnê o nas mieszalniach. Powtórzê enty raz ¿e produkty App zast±pi³em Mip± a klienci nie widz± ró¿nicy bo to jest to samo .
 

glover
Wysany: 2014-10-21, 17:01   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
APP - Armia Parszywych Paso¿ytów ;P
 

GMC
Wysany: 2014-10-21, 21:01   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Panowie, ³±czê siê z wami w bólu :cool:
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania