Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
grzechoo2008 
Wysany: 2013-03-19, 10:01   "Z£OTE MY¦LI" -czyli najlepsze teksty u¿ytkowników
+1
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
Witam!
Zachêcam do umieszczania w tym temacie najciekawszych (najzabawniejszych) g³êbokich wynurzeñ i przemy¶leñ u¿ytkowników tego forum.
¯yczê mi³ej zabawy ;) ^^

Jako pierwszy tekst Projektera który puki co jest dla mnie nr 1.
"@Pumper podrapa³ siê po du pie gdzie mia³ mózg"
 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2013-03-19, 13:14   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
grzechoo2008 napisa/a:
podrapa³ siê po du pie gdzie mia³ mózg

Ten tekst to jest hit miesi±ca u mnie w pracy ;) :spoko: :spoko: :spoko:
Teraz jak kto¶ "co¶ odwali" to mówi siê mu ¿eby -"nie drapa³ siê po g³owie tylko po dup..ie bo tam ma mózg..." ^^ :rotfl: :rotfl: :rotfl:
 

gugun 
Wysany: 2013-03-19, 13:57   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
:spoko: to ja od siebie dodam na ¶wiezo wczorajszy text :

pyt: kzyho3 "Cze¶æ chcê pomalowaæ plastiki w motocyklu sprayem, rok temu malowa³em baz± ale wyszed³ baran. Zdar³em klar i zmatowi³em bazê (niedosta³em siê do podk³adu), znajomy lakiernik powiedzia³ ¿e mogê na to na³o¿yæ akryl w sprayu bez podk³adu, dobrze mówi?"

odp: hamir "kzyho3 napisa³/a:
malowa³em baz± ale wyszed³ baran
sk±d z Podhala ten baran by³?
I sk±d wyszed³?bo niekumam "
 
 

hamir 
Wysany: 2013-03-19, 18:02   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 754
Skd: Astana
gugun, po pierwszym dniu ide z PROJEKTEREM ³eb w ³eb 1:1 :spoko:
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-03-19, 22:05   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Cytat:
To wiesz co kole¶ ... kup se SICO. Zajebista machina. Nastawiasz program 3, a tam masz lakierowanie po rysach jakie zrobi³a ¿ona. 3/A na parkingu. 3/B przy wje¼dzie do gara¿u. Nastawiasz i za godzinê nie ma ¶ladu.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-03-19, 22:12   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Technika Foliowa - czy kto¶ ma z tym jakie¶ do¶wiadczenie ?

Cytat:
Ty musieæ mówiæ do nas inna jêzyk ! Musieæ umiæ nazwa na te technozoologie. Ty musi umieæ nazwaæ i umiæ pytad¼. Wtedy My biali, heteroseksualni homo sapiens, obja¶niaæ tobie dymem i migowym machaniem pazurami i zdaniami jednocz³onowymi... co to byæ, czym nak³adaæ i where wydaæ bilety NBP ¿eby to miæ razem z kurierem w swoim wigwamie. Moja nie migaæ ku nami, s³owami z reklam bo my byæ fizole i ni pr±cie nie rozumieæ twoje posta.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

juny 
Wysany: 2013-03-19, 23:07   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Cytat:

Cytat:
Ty musieæ mówiæ do nas inna jêzyk ! Musieæ umiæ nazwa na te technozoologie. Ty musi umieæ nazwaæ i umiæ pytad¼. Wtedy My biali, heteroseksualni homo sapiens, obja¶niaæ tobie dymem i migowym machaniem pazurami i zdaniami jednocz³onowymi... co to byæ, czym nak³adaæ i where wydaæ bilety NBP ¿eby to miæ razem z kurierem w swoim wigwamie. Moja nie migaæ ku nami, s³owami z reklam bo my byæ fizole i ni pr±cie nie rozumieæ twoje posta.
_________________^^
W koñcu móg³ siê wy¿yæ hahaha
 

grzechoo2008 
Wysany: 2013-03-20, 09:29   
+1
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
Trzeba na forum zaprosiæ Piotrka ¯y³ê i wtedy bêdzie co cytowaæ ^^ :rotfl:
 
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-03-20, 11:09   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
juny napisa/a:
^^ W koñcu móg³ siê wy¿yæ hahaha

PROJEKTER napisa/a:
Mo¿e ostra formu³a wypowiedzi na forum nie bardzo ci siê podoba ? ... Gdy jednak pobêdziesz tu d³u¿ej i poczytasz durne posty, zabawne teorie, przebojowe koncepcje techniczne i zobaczysz sam jak nasrane maj± w g³owach niektóre uparte, zadufane i bezczelne "Cielêta", pier dz±ce pos ranymi pomys³ami ... to szybko do³±czysz do tych którzy jednym postem gasz± i kwituj± takie durnoty.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-03-20, 11:25   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Z tematu - DOBRZE ZROBIONA POLERKA KLARU

Cytat:
10 zasad ... jak zrobiæ z siebie nieomylny autorytet na internetowym forum :

1. Musisz mieæ gigantyczn± wiedzê teoretyczn± bo forum to litery uk³adaj±ce siê w zdania a nie prezentacja 3D lub spotkanie techniczne ....

2. Musisz byæ praktykiem bo nawet doskona³y teoretyk zapêtli siê w miejscu zderzenia siê praktyki z teori± gdzie czêsto teoria dostaje w dupsko i nie wytrzymuje takiej kolizji.

3. Musisz mieæ zaplecze informacyjne do potwierdzania, lub sprawdzania kontrowersyjnych danych, informacji czy teorii ... tak szerokie zaplecze na ile szeroko chcesz operowaæ na forum ....

4. Nigdy nie mo¿esz napisaæ ¿adnej bzdury, nawet przez pomy³kê, bo stracisz autorytet w jeden dzieñ ...

5. Nigdy nie wchod¼ do tematów na których siê nie znasz, lub nie masz pewno¶ci podawanych przez siebie informacji tylko z praktyki w gara¿u wydaje ci siê ¿e tak jest bo "widzisz" ... a to bardzo mylne wra¿enie ...

6. Potrzebna jest odwaga do obrony publicznie w³asnych racji gdy masz 100% pewno¶ci i dowody na swoje racje i to nawet jak naskoczy na Ciebie 10 czy 50 osób.

7. Musisz mieæ jaki¶ cel / misjê / silnik napêdowy / do pisania postów i dzielenia siê swoj± wiedz± i do¶wiadczeniem. Musisz wiedzieæ o co ci chodzi w tych twoich postach, do czego d±¿ysz.

8. Pisz posty przejrzy¶cie konkretnie i staraj siê zamkn±æ temat w jednej wypowiedzi nawet jak to bêdzie 500 zdañ bo na forum temat przechodzi w w±tki i nie bêdziesz mia³ szansy nakre¶liæ pe³nego stanowiska ...

9. Do pe³ni sukcesu potrzeba tylko jeszcze trochê szczê¶cia, ¿eby forum omijali ci co te¿ przestrzegaj± konsekwentnie identycznych zasad i maj± podobny do Ciebie zasób wiedzy i do¶wiadczenia.

10. Najwa¿niejsza jednak sprawa ¿eby zostaæ "guru" .... Na forum konieczny jest co jaki¶ czas ... DUREÑ ... bez formowego Durnia z g³upi± teori±, kontr opini± do twojego stanowiska, nie masz szans dowie¶æ ¿e jeste¶ specjalist± i ¿e siê znasz na tym co robisz....

No ... karol2010 W zasadzie jak widzisz, to nie jest wcale takie niemo¿liwe zostaæ "wszystko wiedz±cym" na internetowym forum . Wystarczy tylko pamiêtaæ na czym siê znasz, a na czym siê nie znasz, bo faktycznie nie ma takich co wiedz± wszytko ;) .
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-03-20, 13:05   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Cytat:
... Durne koncepcje zawsze warte s± awantury ...

z tematu : Amatorski Warsztat

Cytat:
Hu, hu, ha, hu hu ha ... nasza zima z³a. Tu poszczypie tam posypie i ju¿ w norze, koniec z myciem. Koniec z myciem i natryskiem trzeba przetrwaæ z pustym pyskiem. By³ czas ¿eby my¶leæ, by³ czas by planowaæ, teraz tylko - po¿a³owaæ.

Zim± "Koza" buchnie ¿arem w norach skoñczy, siê po¿arem. Gdzie¶ co¶ je bnie, gdzie¶ siê spali, za rok komu¶ znów odwali .... i tak w kó³ko rok po roku m±dry pisze gdzie¶ na boku ... Co Ty Durniu odpie rdalasz ? Pomy¶l raz o porach roku, kup na raty ogrzewanie zamiast gównem paliæ w norze ... Dureñ warknie "Spadaj Chamie". Jak napalê przed ¶niadaniem to w po³udnie przy s³oikach, k³adê lakier swoim SICO . Efekt super, ciep³o w dupê, na cholerê kasy kupê, pchaæ mi w profii ogrzewanie ? Nie pie prz mi tu Projekterek, ¿e mi sp³onie mój skuterek, weki mamy i ziemniaki, robiê tak od wielu latek i pomaga mi w tym Wacek. Jako¶ ¿yjê i ta nora !!! Czego piszesz na tych forach, ¿e siê spali jak wci±¿ stoi ¿e siê w koñcu roz pier doli ... Palê - ciep³o, wiêc malujê, py³u w ch...j, no i dupa stoi dalej desek kupa.

Ej kole¿ko ... gównozjadzie ... to wprost z biedy s± durnoty, bezpieczeñstwa olewanie, zasad wszelkich obsry wanie. M±drowanie siê po k±tach, negowanie praw natury ... choæ samemu siê matury zrobiæ jednak nie uda³o.

Jak przestrzegaæ i t³umaczyæ kiedy dureñ prawd zobaczyæ wcale nie chce, nie potrafi, ma swój pomys³ i teorie choæ wiadomo skoñczy marnie, s³ychaæ o tym nie jest fajnie. Znacznie lepiej jest "Kozaczyæ" ni¿ spokojnie co¶ policzyæ, zaplanowaæ, narysowaæ, zdobyæ kasê i wykonaæ. K³opot w pe³ni zniwelowaæ, raz na zawsze go pokonaæ. Wiem to trudne .... Czy potrzebne ? Niech w tej kwestii ju¿ ludowa m±dro¶æ zabrzmi :

Nosi³ Wilk razy kilka .... ponie¶li i cwanego Wilka !

( z tematu : Dogrzewanie gara¿u )

Cytat:
Amatorskie my¶lenie koncentruje siê na cenie narzêdzia. Profesjonalne my¶lenie na kosztach pracy tym narzêdziem.

( z tematu :mini test Air Gunsa )PROJEKTER napisa/a:
kret napisa/a:

... z tego co czyta³em to trzeba musze malowaæ na kilka warstw i jak jedna lekko podeschnie dawac druga..i modliæ siê ¿eby nie sp³ywa³o:)

To masz tu jeszcze rzeteln±, radê ¿eby¶ przynajmniej wiedzia³ do kogo siê modliæ !

Patroni malarzy :

Jan z Damaszku (1 maja)
Jan z Fiesole (Fra Angelico - 18 marca)
Katarzyna z Bolonii (9 marca)
£ukasz (18 pa¼dziernika)
Marek (25 kwietnia)

Wychodzi na to, ¿e musisz trochê zaczekaæ, najbli¿szy termin cudów przypada na pa¼dziernik ... nie wiem jak wolisz ? ... ale mo¿e lepiej zastosowaæ jakie¶ ¶wieckie podej¶cie i nauczyæ siê trochê lakierowaæ ... np. potrenowaæ na drzwiach od stodo³y !
PROJEKTER napisa/a:
teat napisa/a:

Ja mam bronze 1.3 RP. Przy 10% rozpuchy na akrylu robi lustro


a w pozosta³ej czê¶ci gara¿u .... kolorowy mat

swietlik91 napisa/a:

Koledzy, chcialbym kupic ten pistolet pistolet Sico Bronz tylko powiedzcie dlaczego taka dysza a nie inna, jaka jest szerokosc miotly? Pozdrawiam:)


Bo innych dyszów nie ma ... wysz³y. Proszê przyj¶æ jutro mo¿e có¶ przywioz± z now± dostaw± ry¿u, a "Miot³a" ma szeroko¶æ ok 20 cm ... w zasadzie to bardziej ¶rednica bo Jasiek uk³ada patyczki jeden na drugim i ¶ciska drutym... jak wypadnie ... to 20 centymetrów jezd.

@swietlik91 jak malujesz to maczasz w farbie i walisz miot³± o kija, czy tylko machasz jak ksi±dz ? ... Ja wale o kija. Tylko mora wychodzi jebutna i du¿o potem jest szmyrglowania tym p³ótnem ¶cirnym.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

grzechoo2008 
Wysany: 2013-03-20, 21:23   
+1
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
hematol napisa³:
Srzedam klamkê,kaliber 1.3,ma³o strzelany by³...i to z bliska...
..albo Srico sprzedam,du¿e pole ra¿enia... :D
 
 

YAMAHER
Wysany: 2013-03-20, 23:54   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
^^ ^^ ^^ ^^
 

grzechoo2008 
Wysany: 2013-03-23, 07:53   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
hamir napisa³:

...a tak serio to w tej cenie to niema 'pistoletów lakierniczych'.Zgodnie z art.1278,ustep 12WC,Miedzynarodowego Kodeksu Uzytkowania Urzadzen Lakierniczych,ktory mowi;aparaty natryskowe wyprodukowane w Chinskiej Republice Ludowej nie maja statusu "pistoletów lakierniczych" tylko "rozpylaczy" Ale to oczywiste,mysle ze koledzy po fachu jasniej Ci to sprecyzuja...
:spoko: :spoko: :spoko:
 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2013-03-29, 09:43   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Kolejny tekst kolegi Projektera który mi siê spodoba³ ;) :D
-"jeden gównozjad robi laskê drugiemu gównozjadowi i razem zachwycaj± siê swoimi pr±ciami w dupie"-
 

hamir 
Wysany: 2013-03-29, 11:53   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 754
Skd: Astana
Robertlodz09 napisa/a:
robi laskê drugiemu gównozjadowi
Robertlodz09 napisa/a:
zachwycaj± siê swoimi pr±ciami w dupie
ha.ha to kto kogo gdzie ma ^^ Bo juz sam sie pogubi³em :shock:
 

PROJEKTER
Wysany: 2013-03-29, 13:32   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Przecie¿ to ... orgia ! ^^
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

juny 
Wysany: 2013-03-29, 14:16   
-1
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Peda³ jest w s±dzie, sêdzia siê go pyta.
- Dlaczego zgwa³ci³ pan ta zakonnice?
A homoseksualista na to.
- A to nie by³ Zorro?!
_________________

 

Dementor
Wysany: 2013-04-02, 11:35   
0
UP DOWN


Posty: 364
trze¼wy inaczej napisa/a:

Opinie zaczynaj±ce siê stwierdzeniem:
-zosta³em wychowany na R-M,
-mój dziadek mia³ warsztat,
-dwie ulice dalej mieszka lakiernik,
-malowa³em kiedy¶ rower,
-zajmuje stanowisko wy¿sze ni¿ przedstawiciel handlowy,
-w±cha³em kiedy¶ rozcieñczalnik,
dlatego siê znam...czy nie jest tak z tym naszym lakiernictwem? :mrgreen:
 

hamir 
Wysany: 2013-04-07, 10:37   
+2
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 754
Skd: Astana
nort7 napisa³ "Go¶æ mi wcisn±³ star± a ja nie poszed³em zwróciæ bo nie wiedzia³em dlaczego tak siê dzieje." :spoko:
 

Dementor
Wysany: 2013-04-11, 14:47   
0
UP DOWN


Posty: 364
Nie ma bata, to wejdzie do kanonów tekstów o wspó³czesnym lakiernictwie :D

PROJEKTER napisa/a:
Kim jest obesrany gównozjad ? ... To taki nieudacznik ¿yciowy któremu siê uroi³o we ³bie ¿e maj±c jak±¶ cuchn±c± norê zrobi sobie biznes ... Ca³y ten biznes oprze o kapita³ ze ¶winki i datki od rodziców. Gównozjad wszystko "se" robi sam. Wentylacje w norze, sprê¿arkê, rumuñski pistolet, filtry powietrza, ogrzewania z "Rumcajasa" ( do dzi¶ nie wiem co to w zasadzie jest ale pewnie jaki¶ piec na wêgiel ). Gdy po¿eracz ka³u nie mo¿e czego¶ zbudowaæ "se" sam to z bólem szuka na allegro z filtrem "poka¿ sprzêt do 100 z³ ". Przy czym tak okrutnie cierpi i wije siê przy rozwi±zaniu tego wa¿nego problemu, ¿e anga¿uje do tego wielu innych gównozjadów na forum i wtedy mamy "sobór gównozjadów" rozwi±zuj±cy problem Jaki pistolet do 100 z³ . Gdy gównozjad ju¿ nie robi zacieków to zaczyna ¶wiadczyæ us³ugi dla ludno¶ci. Tandeta i syf jaki ma wko³o pozwala mu na osi±gniêcie zawrotnych stawek 100 z³ za element, a jak trafi frajera z raz, czy dwa razy to nawet 150 z³ . Gównozjad przez ca³y ten czas ciska siê na forum ¿e nie jest ¿aden gównozjad tylko pocz±tkuj±cy dorabiaj±cy amator. Szuka w ko³o usprawiedliwieñ i poparcia swojego g³upiego postêpowania. Pisze cenzura ¿e ¿re ka³ w stodole z dziurami w dachu dlatego ¿e mieszka na wsi, a nie w mie¶cie ... ¿e ASO pier doli robotê to on tym bardziej mo¿e, ¿e koledzy szczaj± w gacie jak widz± jego "wyroby" ... a klientów z 20-sto letnim z³omem na czterech ko³ach mu nie brakuje. Co¶ tam gównozjad jeszcze piszczy, ¿e musi tak zarabiaæ na rodzinê i ¿ycie ... jakby na ¶wiecie nie by³o innych zawodów znacznie ³atwiejszych i lepiej p³atnych. Gdy gównozjad osi±ga ju¿ apogeum swoje g³upoty to rejestruje dzia³alno¶æ gospodarcz± i od tego dnia my¶li ¿e nagle ma lakierniê i warsztat, a to nadal nielegalna obesrana nora o czym gównozjad nie wie bo nic w tej bran¿y go nie interesuje szczegó³owo tylko wszytko powierzchownie ... Gdy ju¿ gównozjad tak podzia³a sobie z kilka lat w tym chlewie i ¿ycie go nie skopie, albo po postach kolegi PROJEKTERa nie jeb nie siê w ³eb tym gównianym Chiñskim pistoletem i nie pomy¶li ... CO JA KU..WA ODWALAM ? :shock: ... to taki gównozjad hardzieje i na forum pisze bzdury.

M±drzy ludzie zwracaj±c mu uwagê ... Kole¶ konfabulujesz, k³amiesz, mijasz siê z faktami, jeste¶ nierzetelny w przekazywanych informacja ... przyhamuj bo siê o¶mieszasz ... ale gównozjad jedzie cenzura z tzw. W³asnego bogatego do¶wiadczenia zawodowego. Cztery lata wystarcza ¿eby gównozjad z obesranej nory zapomnia³ ¿e z zawodu jest X, a z lakiernictwem ³±czy go króciutka przygoda. Epizod. Czasami co¶ tam b±knie ¿e leje na dane z katalogów, czy informacje z ksi±¿ek bo ksi±¿ki to syf i on rzuca³ nimi w szko³ê ( taki gównozjadowy ¿art na durnym poziomie ) ... Gdy zapomni kim jest durny mato³ z zawodu, albo ¿e nie ma ¿adnego zawodu to ... struga specjalistê na forum przez swój archaiczny komputer ( gównozjad ma wszytko w ko³o gówniane i tanie i z oszczêdno¶ci sra do szafy bo nie ma w domu WC ).

Efekt wypocin gównozjada na forum jest taki ¿e ... zostaje Forumowym Durniem ... Durniem miesi±ca, albo Durniem Roku zale¿nie od ilo¶ci wypisywanych durnot. ... czasami gdy zwyk³y durny gównozjad jest mega bezczelny mo¿e nawet zostaæ Królem Gównozjadów ... Wzorcem do wskazywania w normalnych krêgach lakiernictwa jak przebiega kariera gównozjada ... oczywi¶cie z przewidywalnym koñcem.
 

glover
Wysany: 2013-04-12, 11:39   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
To jest dobre :spoko:

Bombel napisa/a:
PROJEKTER napisa/a:
Powolny postêp by³ i rozwój przez do¶wiadczenie ... a¿ wreszcie nast±pi³a rewolucji


Fajnie powiedziane ;) Ci którzy szli na czele tej rewolucji niew±tpliwie zyskali i z ma³ych rzemie¶liniczych warsztatów powsta³y prawdziwe lakiernie, a ci co zostali na barykadach ugrzê¼li w gównie na wiele lat. Teraz ci co byli na pierwszym froncie wykrwawiaj± siê i walcz± o przetrwanie a ci co zostali, okopali siê i co prawda gówno zalewa ich jeszcze bardziej ale jest nadzieja ¿e prze¿yj±. Smród po tej rewolucji bêdzie unosi³ sie jeszcze d³ugo a¿ dopiero prawnuki zmyj± z siebie resztki ³ajna. sorki ale fajn± trawke kolega podrzuci³ ^^
 

YAMAHER
Wysany: 2013-05-12, 22:44   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
gugun napisa/a:
okoñ napisa/a:
Lepiej siê rozej¿yj za dobrym lakiernikiem. Jedziesz pacjentem do lakiernika i siê pytasz o koszt us³ugi (przyblizony) pytasz na jakich materia³ach robi itp itd. a po chwili siê pytasz czy mo¿esz zobaczyæ warsztat w którym ma byæ robiony a tam patrzysz czy ma kabine jakiego sprzêtu u¿ywa czy ma po¿±dek na stanowisku pracy itp itd. Po takim czym¶ mo¿esz stwierdziæ czy ten lakiernik to lakiernik czy po prostu paprusrobi±cy na handel. Równie¿ mo¿esz mu zaproponowaæ np wycena na twoich materia³ach np jednego systemu który sobie wybierzesz je¶li lakiernik ok to siê podejmie tego wyzwania a je¶li dupa to Ciê gdzie¶ ode¶le. Zreszt± niech wypowiedz± siê lakiernicy co robi± na co dzieñ i maj± do czynienia z klientami :tak: bo ze mnie ¿aden lakiernik :cool:
sorrrry kolego ale palnij sie w glowe....co ty wgl za cuda na kiju opowiadasz? gosciu,z calym szacunkiem dla niego ma auto warte mniej jak lakierowanie a ty mu karzesz jeszcze sprawdzac stanowisko pracy i wywiad srodowiskowy zrobic jakby mial mesia za 200k ^^ ^^ ^^ ^^ a co do materialow to robert ma racje...no ale tez s± wyj±tki ze klient zazyczy se lakier za 500-1000l to wtedy mu sie maluje czym chce,ale nie ku... passata b4 ^^ ^^ ^^gugun --> powiniens zrobic jescze gwiazdki za jajcarstwo ^^ :spoko:
 

grzechoo2008 
Wysany: 2013-05-13, 23:08   
+1
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
Trzy teksty z dnia dzisiejszego ^^ ^^ ^^ :

rogal-master1 napisa/a:
Tak mo¿e byæ sico 1.4RP, Hdmi, usb, HD,


936 napisa/a:
Poñczocha na zdjêciu to samono¶na czy z klinem ? Mo¿e Perfekcyjnej Pani Domu ?

936 napisa/a:
.. nylonowa perwersja
 
 

rogal-master1
Wysany: 2013-05-14, 08:45   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
:rotfl:
 

Siekiera
Wysany: 2013-05-14, 10:06   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
grzechoo2008 napisa/a:
Trzy teksty z dnia dzisiejszego ^^ ^^ ^^ :


EXTRA :spoko:
 

Dementor
Wysany: 2013-06-02, 20:51   
0
UP DOWN


Posty: 364
:piwo: dla @trze¼wego inaczej za list do @Polykara
Cytat z w±tku o Polykarze.

POLYKAR.PL napisa/a:
" Panie Sikora.
Oczywi¶cie szanuje Pana zdanie aczkolwiek siê z nim nie zgadzam. S±dzê, ¿e jest to wystarczaj±cy powód do tego aby wytoczy³ mi Pan proces s±dowy w którym udowodni mi Pan bycie "[...]" i skieruje na d³ugi odpoczynek w odosobnieniu. Inaczej, bêdê twierdzi³ uparcie, ¿e nie jestem [...] i nie przekona mnie Pan, ¿e jest inaczej, a Pañskie twierdzenia traktuje jako niczym nieudowodnione.
Przypominam te¿, ¿e firma GOOGLE jest narzêdziem s³u¿±cym propagacji i szerzenia przeze mnie odmiennego ni¿ Pañskie zdania. S±dzê, ¿e p³yn±c nurtem pomarañczowej rewolucji powinien Pan pozwaæ firmê GOOGLE, jako po¶rednika w propagacji opinii sprzecznych z Pañskimi a wiêc niew³a¶ciwych i wysoce szkodliwych spo³ecznie.
Taki proces by³by dla Pana ogromn± reklam± na miarê czo³owego wydarzenia w serwisach informacyjnych. Wtedy w krótkim wywiadzie przed sal± rozpraw, móg³by Pan oznajmiæ ¶wiatu czym jest pomarañczowa rewolucja.
Otworzy³oby to dla Pana nowe, dot±d nieznane horyzonty.
Oczami wyobra¼ni widzê nowy program w TVN Turbo a potem w National Geographic i BBC "Pomarañczowe owulacje - orange ovulation", gdzie przebrany za przekrojon± w po³owie pomarañcze, wchodzi Pan do warsztatów lakierniczych, rzuca puszkami po zak³adzie, to ¼le, tamto ¼le, a tu tragicznie. Syf, wszêdzie syf!!! Musimy to zmieniæ!!!! Tak nie mo¿na pracowaæ!!!!
Rewolucja w gara¿ach sprawia, ¿e terminy do¶æ szybko wyd³u¿aj± siê do 6 miesiêcy a stawka za element wzrasta ze 130z³ do 500. Sata umieszcza te warsztaty na li¶cie strategicznych klientów, przydzielaj±c im opiekunów. Z zazdro¶ci± ogl±dam wywiad z Panem w Top Gear gdzie Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May, ze zdumieniem s³uchaj± o Pañskim sukcesie, a Clarkson z charakterystyczn± dla siebie ironi±, zadaje pytanie - nie gor±co Panu w tej pomarañczy?
Proszê siê zastanowiæ Panie Sikora. W tym szaleñstwie jest metoda!
Pozdrawiam "
 

grzechoo2008 
Wysany: 2013-06-03, 22:59   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
Mêskie rozmowy: :fiu:

Cytat:
MARKOPOLOVW napisa/a:
Szczerze mówi±c to nie mierzy³em ale z odleg³o¶ci oko³o 20 cm to ma oko³o 30-40 cm. Strumieñ ma naprawdê bardzo szeroki

quote="Morfeusz"]MARKOPOLOVW, temat strumienia jest bardzo interesuj±cy... ja np. dzisiaj w toalecie zauwa¿y³em ¿e ...
no wiesz...
u mnie strumieñ nie jest a¿ tak bardzo szeroki :paw:
no :mrgreen:
 
 

Dementor
Wysany: 2013-06-04, 23:56   
0
UP DOWN


Posty: 364
:jachce:
trze¼wy inaczej napisa/a:
S±dzê, ¿e ka¿da mieszalnia ma klienta:
-kosmitê,
-zatwardzia³ego debila,
-debila sk³onnego do transformacji,
-debila podczas transformacji w malarza samochodowego
-malarza samochodowego podczas transformacji w lakiernika samochodowego
-lakierników samochodowych.

Czê¶æ daje pracê i pozwala ¿yæ, a cze¶æ dostarcza emocji od gniewu po drwi±cy ¶miech, czyni±c pracê mniej nudn±:)
 

hamir 
Wysany: 2013-06-21, 16:16   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 754
Skd: Astana
Trochê od¶wie¿ê temat; ^^

Czasami gównozjad wpadnie na "pomys³a" ¿eby do wozy z dech do³o¿yæ opony od traktora bo akurat siê trafi³y na ¶mieciach ... albo dokrêciæ skrzynkê z kwiatami ... Po co ? Tego nikt nie wie ale siê trefi³a jak gównozjad ¿erowa³ w ¶mieciach wiêc jak dokrêci³. Potem taki kole¶ doje¿d¿a tym "deskochodem" na zjazd durnych gównozjadów i tam p³awi siê w swoich in¿ynieryjnych osi±gniêciach, bo inne gównozjady maja gorsze deskochody.

tekst PROJEKTERA ^^
 

Bombel
Wysany: 2013-06-21, 22:43   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 99
Fajny temat, dobry do wieczornego piwka :piwo: :D
 

grzechoo2008 
Wysany: 2014-01-24, 10:02   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
Vesto43 napisa/a:
Ty¿ mom dmuchowe do siana. Ino sie boja i u¿ywaæ bo pies loto luzem po podwórku. Jak by go tak wciog³o w to dmuchowe, to bym mio³ du¿e wtr±cenia na lakierze. A mocno ona je pieron. Ja jo podpio³ pod motór 7,5kW to siano razem z wid³y porywa³a.

^^ ^^ ^^
 
 

Vesto43
Wysany: 2014-01-24, 15:24   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 43
Ma byæ weso³o :cool:
 

hamir 
Wysany: 2014-01-25, 19:45   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 754
Skd: Astana
Miki napisa³..Jed¼ do herkuleas, przeszkol± Ciê, dostaniesz papier i bêdzie bez problemu, a co najlepsze co¶ nowego do g³owy wpadnie. Innej mo¿liwo¶ci nie widzê bo nikt prywatny Ci takiego papieru nie wystawi.

Sloniu85 odpisal...a kto to jest herkules?

Miki odpisal... rzymskiej ubóstwiony heros. ^^

KK napisa³...Nie wiedzia³em, ¿e on blacharkê robi³

na to Sloniu85 skwitowa³....nikt powa¿ny tu nie siedzi same dzieci.... ¿enada
 

grzechoo2008 
Wysany: 2014-02-08, 21:13   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
GMC napisa/a:
Nawet baby wiedz± ¿e ¶rednica i d³ugo¶æ WʯA ma znaczenie

:cool: :spoko: :spoko: :spoko:
 
 

Dementor
Wysany: 2014-04-05, 20:39   
0
UP DOWN


Posty: 364
GMC napisa/a:
trze¼wy inaczej napisa/a:
" Nie ma systemu idealnego. Technologia zaleca cieniowanie"


he he, dobre has³o ale lepiej by³oby jak by napisali

"Nie ma systemu idealnego. Klient Spectrala w krawacie jest mniej awanturuj±cy siê!"

:tancze:
 

juny 
Wysany: 2014-04-21, 21:36   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
A lepsze s± z metalowym czy plastikowym zbiornikiem??


Do zderzaków z plastikowymi,do blachy z blaszanymi,a do szyb ze szklanymi. :spoko:
_________________

 

KK 
Wysany: 2014-04-22, 02:34   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Dementor:
Cytat:
Wam te¿ nie otwiera siê ta reklama na g³ównej stronie?
Klikam, klikam i nic :/


KK:
Cytat:

A co znaczy coming soon?


Bombel:
Cytat:
wkrótce...


KK:
Cytat:
To ja wiem, ale my¶la³em, ¿e za³o¿yciel tematu mi odpowie


Dementor:
Cytat:
He he, siê dogadali¶cie :D

Mi chodzi³o o t± reklamê czy co to jest co siê pojawia w prawym górnym rogu strony bo mi nie dzia³a zalinkowanie i pyta³em czy wam co¶ siê pojawia jak siê kliknie w to:

"Wordwide automotive refinish provider - coming soon"


KK:
Cytat:
Wed³ug mnie tam nic siê nie pojawi bo jest coming soon. Jak nie bêdzie coming soon to pojawi siê tam reklama.


Dementor:
Cytat:
OK, w sumie racja ale my¶la³em ¿e mo¿e jakiej¶ wtyczki nie mam czy co¶.


KK:
Cytat:
Czasem tak jest przy ¶wiêtach, ¿e na mózg co¶ padnie, delirka czy co¶.
Kiedy¶ tak mnie dopad³o, nie wiedzia³em czy jeszcze kiedy¶ zagram na skrzypcach.

:roll:
 
 

Dementor
Wysany: 2014-05-05, 23:51   
0
UP DOWN


Posty: 364
Komentarz kolegi odno¶nie wej¶cia na rynek nowego systemu GENERAL :D

trze¼wy inaczej napisa/a:
I tu zza szczytu marketingowego chaosu, pewnym krokiem wy³ania siê Genera³!
W rêkach niesie kube³ zimnej wody dla przekonanych o swojej zajebisto¶ci, ró¿nej ma¶ci - specjalistów od sprzeda¿y.
 

juny 
Wysany: 2014-05-08, 21:40   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Temat o polerkach :spoko:

gugun napisa³/a:
Cytat:
tylko ze mi spadla po pijaku i sie...jacenty 741,
Ach te polerki...
Zawsze nawalone...
_________________

 

Dementor
Wysany: 2014-09-02, 22:37   
0
UP DOWN


Posty: 364
trze¼wy inaczej napisa/a:
Na postrzeganie jako¶æ produktu, czêsto maja wp³yw inne czynniki , ni¿ jego rzeczywiste zalety. Przyk³adem jest firma Profix, gdzie maj±c ca³kiem przyzwoite materia³y, lakiernicy s³ysz±c Profix, krzywi± siê niemi³osiernie. Ale Profix ma s³aby PR na forach i s³abych sprzedawców. Natomiast lakiernicy znaj± Profixa z innych opakowañ o nazwie TransClearcoat , HomoFuller, PedoGravit itp. , i s± nimi zachwyceni, mimo, ¿e p³ac± dro¿ej.


TransClearcoat , HomoFuller, PedoGravit - Wielka trójka refinishu :spoko:
 

Dementor
Wysany: 2015-02-05, 22:09   
0
UP DOWN


Posty: 364
Siekiera napisa/a:
Ciekawe kiedy Axalta wyci±gnie swojego asa... cisnê³o mi siê na usta (z rozporka) ale napiszê z rêkawa ^^
 

Dementor
Wysany: 2015-02-05, 22:11   
0
UP DOWN


Posty: 364
trze¼wy inaczej napisa/a:

W tym systemie pasowno¶æ nielakierowanych samochodów do fiszek jest incydentalna!.... Czasami pracuj±c na tym kolorboxie, zastanawia³em siê czy ludzie którzy go tworzyli, byli trze¼wi.
 

Dementor
Wysany: 2015-02-16, 22:34   
0
UP DOWN


Posty: 364
trze¼wy inaczej napisa/a:
ZIKKI napisa/a:
Aby srebra nie chmurzy³y stosuj rozcieñczalnik stabilizuj±cy, taki trochê mleczny. I po problemie
:tak:

Syfa siê wyciska a nie pudruje.Trze¿wy chyba musi dostaæ jak±¶ nagrodê za te teksty ;)
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2015-02-17, 10:45   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
G³êboko wierzê, ¿e kiedy¶ IPN przyzna mi status pokrzywdzonego przez mieszalnik Spectrala, i na staro¶æ bêdê móg³ kupiæ leki bez stania w kolejce.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

natium
Wysany: 2015-02-19, 07:35   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 323
Najszybsze wyt³umaczenie dla klienta jak pracujemy ,,MOZE NIE NAJTANIEJ ALE JAKO Tako"
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-02-19, 14:41   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
natium napisa/a:
JAKO Tako"

Jako¶(æ) to bêdzie...
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

grzechoo2008 
Wysany: 2015-03-25, 22:34   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 377
Skd: kuj-pom
KK napisa/a:
Nie wiem co ty my¶la³e¶, ¿e tam haribo znajdziesz? Japa po borsuku jak siê patrzy...

^^ ^^ ^^ :rotfl: :rotfl:
 
 

tom cio
Wysany: 2015-05-13, 11:56   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Cytat:
Zacznij siê ze mn± k³óciæ, ¿e Spectral jest najlepszym systemem, a ja jestem baranem, i za miesi±c dostaniesz czapeczkê i smycz:)


Post "trze¼wego inaczej" ^^ ^^ ^^
 

Dementor
Wysany: 2016-06-13, 22:13   
0
UP DOWN


Posty: 364
trze¼wy inaczej napisa/a:
Zaraz bêdziemy rozwa¿aæ kto opisze prawid³owy sposób picia wódki i zak±szania. Czy opieraæ kieliszek na dolnej wardze, czy na zêbach. A mo¿e lepiej wlaæ wódkê o japy bez dotykania ust. Hmmm, a mo¿e oprzeæ kieliszek na górnych zêbach? Co do ogórka, to te¿ trzeba uwa¿aæ. Jak bêdzie za du¿y, to ca³y do ust siê nie zmie¶ci. Jak w³o¿ysz do ust ¿eby ugry¼æ, to koledzy bêd± siê ¶miali czyni±c homofobiczne uwagi. Hmmm. A mo¿e pokroiæ go no¿em i zje¶æ widelcem. Eeee, wtedy powiedz±, ¿e hrabia z nimi pije.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTA£E » Off Topic

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group