Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
mariusz80 
Wysany: 2015-11-06, 13:42   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
mayer, do cieniowania bazy u¿ywam rozuszczalnika(tak to nazywaj±) Turbo, moim zdaniem jest to jaka¶ ¿ywica a do bezbarwnego u¿ywam rozuszczalnika Mipy
_________________

 
 

cysio
Wysany: 2015-11-06, 21:31   
0
UP DOWN

Posty: 50
Skd: Brzeg
Mariusz opisz jak u Ciebie wygl±da cieniowanie bezbarwnego. Widzê ze do oklejania na niektórych autach u¿ywa³e¶ folii powiedz co to za produkt i jak siê to ma w porównaniu do tradycyjnego oklejania ( folia + papier na okolice lakierowane) ?
 

ZIELARZ
Wysany: 2015-11-06, 21:37   
0
UP DOWN

Posty: 12
Cieniowanie bezbarwnego :spoko:
Wszystko robisz na aucie ?
 

mariusz80 
Wysany: 2015-11-08, 15:16   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
cysio,
tu masz dwa filmiki z cieniowania
https://www.youtube.com/watch?v=b8BIuvzCelY
https://www.youtube.com/watch?v=-T8gbQ1iYkU
wszêdzie cha³tura, tu te¿ wszystko oklejone ^^
w skrócie co do folii... szybciej, ³atwiej, czy¶ciej, taniej
_________________

 
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-08, 15:53   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
mariusz80 napisa/a:
³ysy73, gdybym nie potrafi³ w ten sposób oklejaæ i matowaæ to te¿ bym siê nie bra³.
A jak zdjêcia w oczka kol± to omijaj z daleka, Najlepszy wszechwiedz±cy lakierniku.
Pozdrawiam i nie musisz odpisywaæ
Nie da siê zmatowaæ ani domalowaæ pod czym¶, wiêc ani Ty ani nikt nie ma takich umiejêtno¶ci.
Najlepszy nie jestem a i nie wiem wszystkiego, i je¶li jestem jaki jestem to wyobra¼ sobie gdzie Ty jeste¶ je¶li taki nikt jak ja zwraca Tobie uwagê i to tylko na taki "drobiazg" nie wnikaj±c nawet w ca³± technologiê, czy dostosowanie struktury do reszty nie lakierowanych elementów...

Ale Tobie nikt nic nie powie i zdania nie zmienisz bo Ty wiesz najlepiej, robisz najlepiej i na dodatek uwa¿asz ¿e tak jest najlepiej.
Rób jak uwa¿asz bo masz u siebie do tego pe³ne prawo, ale na pewno nie ma to nic wspólnego z "DOBR¡ ROBOT¡"
To tylko dobrze wygl±daj±ca CHA£TURA/DRUCIARSTWO.
A szkoda bo byæ mo¿e jest to jedyna rzecz któr± na koniec pracy partolisz - na dodatek prawie ¶wiadomie - i w³a¶nie to mnie w oko zakola³o, bo widz±c przynajmniej jedno Twoje narzêdzie/gun nie wydajesz siê byæ ca³kowitym cio³kiem i gównozjadem.
Twój cyrk, Twoje ma³py i Twoi klakierzy, ale to nie oznacza ¿e wszystko jest OK.
Nara
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-08, 16:01   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
piotrekpiotrek napisa/a:
³ysy73 napisa/a:
piotrekpiotrek napisa/a:
dobra robota Mariusz;)
A po czym to pozna³e¶?
Mo¿e i mnie o¶wiecisz, bo albo jestem ¶lepy i widzê tylko zdjêcia elementów i aut tylko w kicie i lakierze, albo tylko tyle mi siê na tej stronie wy¶wietla.
Nie widzê ani fot podk³adu, ani choæby opisu co, jak i czym by³o miêdzy tymi zdjêciami robione.
Nie zak³adam z góry ¿e ¼le i z³ymi materia³ami, ale ja nic na ten temat nie widzê, wiêc chêtnie siê dowiem na podstawie czego wyci±gn±³e¶ taki wniosek (bo lakier siê b³yszczy?)³ysy73 .... jak widaæ wy¿ej, to nie by³o do ciebie...
Wiem.
Ale zapyta³em po czym to os±dzi³e¶ nie wiedz±c o tej robocie kompletnie niczego.
Widz±c tylko elementy przeszlifowane z go³± blach± na wierzchu i po polakierowaniu, nie maj±c kompletnie ¿adnej wiedzy co, jak i czym w miêdzyczasie by³o robione.
Na podstawie b³yszcz±cego lakieru bezbarwnego ustali³e¶ ¿e robota by³a dobrze zrobiona?
Bo nie wiesz co jest pod spodem, jak i czym by³o nanoszone, ew. obrabiane.
Nie wiesz kompletnie NIC a wydajesz werdykt jak zwyk³y bezmy¶lny klakier.
I tyle.
(przypominaj±c po raz kolejny ¿e nie zarzucam z góry ¿e naprawdê nie jest ok, ale ja te¿ tego nie wiem, bo jedyne co widaæ to to ¿e jest proste i siê b³yszczy, a nie wiadomo co jest pod spodem)
Ok koniec OFFu.
 

mariusz80 
Wysany: 2015-11-08, 16:29   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
mo¿e nie zauwa¿y³e¶ wcze¶niejszych zdjêæ, na których by³y pokazane kolejne etapy... teraz ju¿ mi siê nie chce wstawiaæ 50 zdjêæ z reaktywnym, szpachl±, podk³adem akrylowym itd. Chyba nikt nie opisuje tu swoich zdjêæ jak i czym przygotowywa³, by³o to w którym¶ miejscu opisane, wiêc po co za ka¿dym razem siê powtarzaæ. Rozumiem, ¿e siê czepiasz tego oklejania/demonta¿u, ale i tak uwa¿am, ¿e nie zawsze jest to konieczne :)
_________________

 
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-11, 17:11   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Tak nie ogl±da³em wcze¶niejszych a tylko przejrza³em jedn± stronkê gdzie niczego z tego nie by³o wiêc zapyta³em o to o co zapyta³em tylko nie Ciebie bo wiesz co jak i czym by³o robione tylko osobê która raczej nie mog³a tego wiedzieæ :D

Tak, czepiam siê oklejania :D :D
A w szczególno¶ci znaczka BMW na tylnej klapie bo to ju¿ by³o przegiêcie na maxa, bo ju¿ pomijaj±c wszystko inne dziesiêæ razy szybciej by³o go wyj±æ z dwóch ko³eczków ni¿ okleiæ :D :D
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-11, 17:17   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
mariusz80 napisa/a:
zdjêæ z reaktywnym, szpachl±, podk³adem akrylowym
Mariusz je¶li u¿ywasz podk³adu reaktywnego, to gdy bêdziesz siedzia³ wieczorkiem z zimnym piwkiem w rêku we¼ sobie podumaj czy nie warto Ci ca³kowicie usun±æ go ze swojej technologii zamieniaj±c go epoksydowym.
Jest du¿o pro¶ciej, mniej skomplikowanie, bardziej uniwersalnie, dobrze, szybko i ³atwo oraz praktycznie rzecz bior±c kompletnie bezstresowo i bezkolizyjnie.
Kiedy¶ napomkn±³ o tym Robert/PROJEKTER i tak sobie poduma³em, poduma³em i sam poszed³em t± drog±.
Jest du¿o pro¶ciej, szybciej i bezkonfliktowo.
 

mariusz80 
Wysany: 2015-11-11, 18:26   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Te nieszczêsne znaczki oklei³em, bo za cholere nie chcia³y wyj¶æ, a¿ siê wygina³y. Wiêc wola³em okleiæ ni¿ lecieæ po nowy znaczek. A co do epoksydowego, ¿e szybciej to owszem. Reaktywny jest bardziej penetruj±cy i daje lepsza ochronê wg mnie. Dodatkowo na reaktywny Turbo mo¿na nak³adaæ szpachlówki, wiêc te¿ jest szybko :)
_________________

 
 

piotrekpiotrek
Wysany: 2015-11-11, 23:19   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 71
³ysy73 napisa/a:
Wiem.
Ale zapyta³em po czym to os±dzi³e¶ nie wiedz±c o tej robocie kompletnie niczego.

Nie masz zielonego pojêcia co mia³em na my¶li, na co patrzy³em, co widzia³em i o co mi chodzi³o... aaa poza tym DO CIEBIE TEGO NIE POWIEDZIA£EM jak nie rozumiesz ma³ymi literami i z tob± NIE ROZMAWIAM wiêc gucio mnie obchodzi co chcesz wiedzieæ i o co mnie pytasz.
³ysy73 napisa/a:
Tak nie ogl±da³em wcze¶niejszych a tylko przejrza³em jedn± stronkê gdzie niczego z tego nie by³o wiêc zapyta³em o to o co zapyta³em tylko nie Ciebie bo wiesz co jak i czym by³o robione tylko osobê która raczej nie mog³a tego wiedzieæ

Ty chyba roboty nie masz bo tylko zaczepki szukasz. Próbujesz na¶ladowaæ Projektera tylko ¿e jest ma³e "ale". Brak ci wiedzy, sprytu, do¶wiadczenia. Cokolwiek napiszesz i jak by ci nie przysz³o do g³owy mnie podpuszczaæ to masz jak w banku ¿e ci nie odpiszê bo szkoda mi czasu dla ciebie.
Co do galerii Mariusza i twoich komentarzy, oraz komentarzy z nie jednego postu to mo¿e zamie¶æ swoj± fotogaleriê w której chêtnie zobaczê/zobaczymy twoje fantastyczne warunki pracy które na pewno masz skoro nie jeste¶ jak to mawiasz "gównozjadem" oraz ocenimy krok po kroku jak zar±bi¶cie robisz robotê. Wiesz mo¿e to bêd± "tylko zdjêcia" ale my¶lê ¿e ka¿dy chêtnie obejrzy. ¯egnam.
_________________
Blacharstwo, lakiernictwo, serwis, likwidacja szkód, naprawy powypadkowe, mechanika pojazdowa, stacja kontroli pojazdów
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-13, 02:37   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
mariusz80 napisa/a:
Reaktywny jest bardziej penetruj±cy i daje lepsza ochronê wg mnie. Dodatkowo na reaktywny Turbo mo¿na nak³adaæ szpachlówki
No nie wiem, bo to jest w³a¶nie g³ówny powód dla którego ca³kowicie go odstawi³em.
Ja nie uznajê w ¿adnym wypadku szpachlowania na go³± blachê (choæ niby mo¿na) a takowa jest bardzo czêsto (ze zdjêtym ocynkiem, czy te¿ nie), wiêc pomimo i¿ tak jest "wolniej" zawsze pokrywam j± w³a¶nie podk³adem epoksydowym.
Po reaktywnym nie szpachlujê, a po akrylowym jako¶ mi nie pasuje, wiêc wybra³em epoksyd, a dziêki temu i pozby³em siê jednego produktu (kwa¶nego).
W drugiej strony: rdzê siê usuwa a nie zamalowuje wiêc je¶li mam czyst± blachê to niby po co A¯ reaktywny?

A z tym szpachlowaniem po reaktywnym to w³a¶nie jako¶ tego nie prze³knê.
Po DP bodaj¿e 825R te¿ niby kitowali tylko czê¶æ moich znajomych mówi³a ¿e nie odpada inni powiedzieli ¿e co¶ tam im nie le¿y, wiêc sam lepiej nie próbowa³em.
Poza tym niby by³ dobry na przeszlify, dobry M/M, ale mi do tego nie odpowiada³ bo nie podoba³o mi siê jak siê baza na nim uk³ada³a i na jasnych kolorach widzia³em gdzie by³a jego granica przej¶cia (pewnie mi nie uwierzysz ale bywam upier...dliwy i potrafiê znale¼æ dziurê nawet w ca³ym :D ), wiêc to by³ dodatkowy powód aby go odstawiæ.
Z innej strony jedna z firm (nie pamiêtam czy nie w³a¶nie NOVOL) te¿ na pocz±tku chyba dopuszcza³a kitowanie a pó¼niej jednak ten opis znikn±³ z ich kart - w której¶ tak chyba by³o.
Wiêc generalnie nie wierzê i nie chce próbowaæ - bo kiedy¶ ju¿ na innym specyfiku typu ala brunox siê przejecha³em i pó³ auta za free zaiwania³em bo od niego wsio poodpada³o - a niby mia³o byæ tak nowo, bobrze i piêknie.
OKI.
Koniec offa
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-13, 02:45   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
piotrekpiotrek napisa/a:
Próbujesz na¶ladowaæ Projektera tylko ¿e jest ma³e "ale". Brak ci wiedzy, sprytu, do¶wiadczenia
Ja to ja a Projekter to Projekter i uwierz mi na s³owo ¿e jestem duuuuuu¿o bardziej pob³a¿liwy ni¿ Robert.
I je¶li ju¿ nas porównujesz to nie wywo³uj±c go powiem Ci ¿e z do¶wiadczeniem to chyba nie trafi³e¶ ale z wiedz± masz zupe³n± racjê bo nigdy nie by³em na tyle kopniêty w dekiel aby z nim polemizowaæ na tematy techniczno technologiczne, czy formalno prawne.
Ale jaka moja wiedza w tych zakresach nie by³a by mniejsza ni¿ Roberta (co Ciê chwilowo uszczê¶liwi) to jest na tyle wystarczaj±ca aby Ciebie wkopaæ w ziemiê po czubek pokrywki na pojemnik w którym inni maj± mózgi :D :D
ADIOS
 

kosior
Wysany: 2015-11-15, 08:59   
0
UP DOWN


Posty: 102
³ysy73 napisa/a:

W drugiej strony: rdzê siê usuwa a nie zamalowuje wiêc je¶li mam czyst± blachê to niby po co A¯ reaktywny?hmmm reaktywny nie jest na rdzê ja cenzura ale wypracowania tu odchodz±
_________________

 

pajton
Wysany: 2015-11-15, 10:00   
0
UP DOWN

Posty: 71
kosior napisa/a:
³ysy73 napisa/a:

W drugiej strony: rdzê siê usuwa a nie zamalowuje wiêc je¶li mam czyst± blachê to niby po co A¯ reaktywny?hmmm reaktywny nie jest na rdzê ja cenzura ale wypracowania tu odchodz±


Mnie te¿ uczono ¿e nie jest na rdzê, on ma inne zadanie.
Tu kto¶ fajnie opisa³:
http://jaktozrobilemwgara...-odrdzewiaczem/
 

KK 
Wysany: 2015-11-15, 12:43   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Tu nie ma co opisywaæ, ani co kombinowaæ, reaktywny nie jest na rdzê tak samo jak epoksydowy. Jak ma byæ dobrze to rdzê czy¶ci siê do go³ego, piaskuje itd.
Jak siê robi gara¿owo to mo¿na sobie nawet ¶rubokrêtem poskrobaæ i mini± zamalowaæ pêdzlem.
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-11-15, 13:19   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Oczywi¶cie, ¿e nie jest na rdzê. Rudej siê trzeba najpierw pozbyæ szlifem, piaskowaniem itp
_________________

 
 

Przemek 
Wysany: 2015-11-15, 13:41   
0
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
mariusz80 napisa/a:
Oczywi¶cie, ¿e nie jest na rdzê. Rudej siê trzeba najpierw pozbyæ szlifem, piaskowaniem itp

A jak pozbywasz siê rudej szlifuj±c na blasze która ma nieca³y 1mm grubo¶ci ?
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

mariusz80 
Wysany: 2015-11-15, 14:12   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Nie zastanawiam siê czy blacha ma 1 czy 2 mm, zawsze biorê pod uwagê, ¿e pod wiêkszym purchlem ju¿ jest dziura lub siê przeszlifuje, wtedy zostaje wstawka.
_________________

 
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-15, 16:42   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Zaraz zaraz, bo byæ mo¿e kto¶ niezbyt dobrze do koñca mnie zrozumia³:
- napisa³em ¿e "rdzê siê usuwa a nie zamalowuje...." po to aby daæ do zrozumienia ¿e zawsze i tak i tak mam do czynienia z czyst± blach±, wiêc nie muszê nak³adaæ na ni± A¯ REAKTYWNEGO a wystarczy epoksydowy co jest dodatkow± przes³ank± aby reaktywnego nie mieæ nawet na stanie.
Chodzi³o mi o to ¿e brak przymusu jego u¿ycia, oraz kilka innych czynników a w zasadzie plusów przemawia bardziej za podk³adem epoksydowym a nie reaktywnym - przynajmniej dla mnie, na podstawie tego co ogólnie jest wiadomo.
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-15, 16:45   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Przemek napisa/a:
A jak pozbywasz siê rudej szlifuj±c na blasze która ma nieca³y 1mm grubo¶ci ?
"w³osy murzyna", czasami tarcza, piaskowanie, albo ³atanie...
Rdzê trzeba usun±æ nawet je¶li doda to du¿o roboty, ale nie zrobienie tego ca³kowicie mija siê celem jakiejkolwiek roboty - szkoda czasu, pracy i materia³ów.
 

pajton
Wysany: 2015-11-15, 17:56   
0
UP DOWN

Posty: 71
ale napisa³e¶ te¿

³ysy73 napisa/a:
je¶li mam czyst± blachê to niby po co A¯ reaktywny?
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-15, 18:31   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Tak.
Napisa³em ¿e je¶li mam czyst± blachê to po co "A¯ reaktywny" - z naciskiem na A¯.
Czyli ¿e nie jest wcale konieczny i mo¿na u¿yæ inny który ma i dobre w³a¶ciwo¶ci antykorozyjne/jest dobrym izolatorem i jest du¿o bardziej uniwersalny, bo ca³y czas tyczy siê to u¿ycia epo zamiast duetu reaktywny/akrylowy.
 

barteek933
Wysany: 2015-11-15, 20:17   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
jak trzeba k³a¶æ szpachlê to po co siê bawiæ w jakie¶ reaktywne jak to nie podnosi jako¶ci a tylko czas wyd³u¿a ....
 

³ysy73 
Wysany: 2015-11-16, 20:14   
0
UP DOWN

Pomg: 23 razy
Posty: 978
Po pierwsze krótki czas nigdy nie jest wyk³adnikiem DOBREJ jako¶ci a takie podej¶cie ¿e mo¿na zrobiæ szybciej pomijaj±c pewne czynno¶ci/materia³y dzia³a wrêcz przeciwnie - ale to temat rzeka.
Po drugie s± ludzie - jak np. Ja - którzy nie uznaj± szpachlowania na go³± blachê.
Ka¿dy robi jak uwa¿a.
 

barteek933
Wysany: 2015-11-16, 20:33   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
"Po pierwsze krótki czas nigdy nie jest wyk³adnikiem DOBREJ jako¶ci "

a czy ja napisa³em o pomijaniu czego¶ ?
napisa³em tylko ¿e reaktywny wyd³u¿a czas a ja te¿ nie jestem za szpachlowaniem na go³± blachê poniewa¿ po³o¿yæ epoksyd to jest godzina czasu i mo¿na szpachlowaæ
 

pitervr6 
Wysany: 2015-12-05, 20:41   
0
UP DOWN


Posty: 167
Skd: rze
Mariusz ktos Ci chyba foty podkrada ?

https://www.facebook.com/...?ref=ts&fref=ts
 

pawel1108 
Wysany: 2015-12-05, 22:39   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 960
Skd: Wroc³aw
Heh tam s± nawet zdjêcia KIA kolegi Homer S.
dobre :sciana:
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

hematol 
Wysany: 2015-12-05, 23:29   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
trafi³ sie paso¿yt,który najwidoczniej nie potrafi lakierowaæ a chce pozyskaæ klientów,póki co jego dane widniej± na FB wraz z nr tel. :tak:
 

Robertlodz09 
Wysany: 2015-12-06, 00:10   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
pawel1108 napisa/a:
Heh tam s± nawet zdjêcia KIA kolegi Homer S.

Te¿ to zauwa¿y³em ,najlepsze ¿e do¶æ dawno one by³y tutaj wrzucone tak¿e musi
ostro przekopywaæ to forum .... i inne strony w poszukiwaniu zdjêæ "swoich prac" :cool:
Normalnie szkoda s³ów ..... ciekawe czy zdaje sobie sprawê ¿e narusza
Dobra Osobiste (autorów tych zdjêæ) które to s± prawem chronione ...
 

mariusz80 
Wysany: 2015-12-06, 09:04   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Na swoje nieszczê¶cie pokaza³ dane
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2015-12-06, 22:44   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Po moich argumentach, jednak usun±³ moje zdjêcia ze swojej stronki, dziêki pitervr6 za podes³anie linka
_________________

 
 

mayer
Wysany: 2015-12-07, 23:06   
0
UP DOWN

Posty: 122
jak± gradacj± papieru wykoñczy³e¶ ostatecznie reflektor przed po³o¿eniem bezbarwnego?
 

mariusz80 
Wysany: 2015-12-08, 17:25   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
abranety 400,600 nastêpnie abralon 1000, 2000
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2016-03-20, 22:15   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
dawno mnie nie by³o... w miêdzyczasie by³o parê prac mniejszych i wiêkszych. Wreszcie przyszed³ czas na moje autko. Jak to mówi±... szewc bez butów chodzi :) autko ma ju¿ swoje lata, ale w³a¶nie takie lubiê, da³em mu drug± m³odo¶æ i na lakierze siê nie skoñczy.
w podk³adzie novol 320
_________________

 
 

KK 
Wysany: 2016-03-20, 22:19   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Novol 320 szybko schnie?
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2016-03-20, 22:44   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
2h w 20 stopniach
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2016-03-20, 23:00   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
podk³ad p97 jako m/m
baza
klar mipa cc8 od Lakieroka :)


_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2016-03-20, 23:05   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
dach


a na koniec dostanie szerok± stal :)
_________________

 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2016-03-20, 23:12   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
mariusz80 napisa/a:
autko ma ju¿ swoje lata, ale w³a¶nie takie lubiê,

Nie jeste¶ jedyny ... ;)
Co to za kolorek na niego wrzuci³e¶ ?
 

mariusz80 
Wysany: 2016-03-20, 23:14   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2016-03-20, 23:16   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
;)


symbolu teraz nie pamiêtam, bo wybiera³em z kolor mapy lessonala
_________________

 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2016-03-20, 23:18   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Taki ja¶niejszy i bardziej ¿ó³ty to jest na Hondach
a czym go przykry³e¶ ?
 

mariusz80 
Wysany: 2016-03-20, 23:23   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
z tego co wysz³o to wychodzi³ tylko w jaki¶ starych chevroletach, aparatem nie da siê pokazaæ tego koloru jaki jest na ¿ywo. Klar Mipa CC8 ju¿ od d³u¿szego czasu u¿ywam
_________________

 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2016-03-20, 23:26   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
A motorek jaki w nim masz i czy planujesz wymianê ? Tylko nie pisz ¿e chcesz mu wsadziæ t± VW V6 2.8 ;) To jazda od stacji paliw do stacji paliw :cool:
 

mariusz80 
Wysany: 2016-03-20, 23:49   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
heheheh nie planuje, choæ sporo rzeczy mam z tego modelu. Motorek to 2.0 8v
_________________

 
 

ursus1992
Wysany: 2016-03-27, 12:56   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
witam jak oceniasz tego novola 320 ?
 

mariusz80 
Wysany: 2016-03-28, 08:32   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
ju¿ parê puszek wyrobi³em i jestem zadowolony z czasu schniêcia ( 2h w 20 stopniach ) i ³atwo¶ci szlifowania. Poprzez dodanie rozcieñczalnika z wersji wype³niaj±cej mo¿na zrobiæ gruntuj±c± z g³adk± powierzchni±. Wystêpuje w kolorze szarym, mo¿na go przyciemniæ pigmentem (max. do 3%), który Novol ma w swojej ofercie, ale wtedy minimalnie traci swoje zalety. Dlatego u¿ywam go bez dodawania pigmentu a odpowiednie szaro¶ci robiê podk³adami m/m
_________________

 
 

sawmaster 
Wysany: 2016-03-28, 10:02   
0
UP DOWN

Posty: 563
Skd: Bia³ystok
mariusz80 napisa/a:
ju¿ parê puszek wyrobi³em i jestem zadowolony z czasu schniêcia ( 2h w 20 stopniach ) i ³atwo¶ci szlifowania. Poprzez dodanie rozcieñczalnika z wersji wype³niaj±cej mo¿na zrobiæ gruntuj±c± z g³adk± powierzchni±. Wystêpuje w kolorze szarym, mo¿na go przyciemniæ pigmentem (max. do 3%), który Novol ma w swojej ofercie, ale wtedy minimalnie traci swoje zalety. Dlatego u¿ywam go bez dodawania pigmentu a odpowiednie szaro¶ci robiê podk³adami m/m


a co z siadaniem
 

mariusz80 
Wysany: 2016-03-28, 10:16   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
Skurcz jest wiadomo, jak to w akrylach, ale po tych 2h jest ju¿ ok.
_________________

 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group