Szukaj FAQ AlbumZamknity przez: DrCruel 2016-10-18, 22:59
Autor Wiadomo
POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-12-07, 10:19   Miko³ajowy zjazd cenowy

Dla pierwszych 10 chêtnych firma przygotowa³a kolejn± promocjê . Je¶li jeste¶cie zainteresowani - piszcie na PW , e-mail lub telefonujcie .
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-12-18, 19:05   Promocja do koñca ¶wiata ... a mo¿e i d³u¿ej ;-)

W przypadku pytañ proszê o PW , e-mail lub telefon .
Zapraszam na fanpage oraz firmow± stronê internetow± .
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-12-18, 23:14   

Firma czeka na chêtnych , którzy nie boj± siê apokalipsy :-)
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-12-19, 22:49   

Podk³ad tylko 27 z³otych ... o szpachlach nie wspominam .... ceny takie , ¿e "koniec ¶wiata" :-)
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-12-27, 16:08   Propozycja dla prowadz±cych dzia³alno¶æ gospodarcz±

Szczegó³owe informacje po przes³aniu zapytania ofertowego na e-mail - kontakt znajdziecie na www.polykar.pl oraz na firmowym fanpage'u .
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-12-29, 19:50   

Czy¿by¶cie nie dowierzali w³asnym oczom ? Litrowy podk³ad akrylowy za 0,66 EUR czyli w przybli¿eniu 2,50 z³ , szpachle po 2 z³ote ? To jest mo¿liwe - prosimy o odwiedziny naszej strony internetowej www.polykar.pl lub naszego profilu na facebooku .
Wszystkie informacje otrzymacie drog± mailow± .
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2012-12-30, 19:07   

Rok 2013 wg kalendarza chiñskiego to rok Wodnego Smoka . Smok to najlepsze lekarstwo na kryzys i stagnacjê w gospodarce . Przedsiêwziêcia zaczête w Roku Wodnego Smoka bêd± siê pomy¶lnie rozwijaæ . Jako talizman smok dodaje odwagi i pomaga rozwin±æ skrzyd³a w biznesie . Przynosi dobre pomys³y i szczê¶liwe zbiegi okoliczno¶ci . I¶æ za tchnieniem smoka lub pod±¿aæ smocz± ¶cie¿k± to popularne okre¶lenia powodzenia i stabilnego rozwoju . Smok symbolizuje powiêkszaj±cy siê dobrobyt, pomy¶lne transakcje i spotkania z lud¼mi, którzy mog± nam pomóc i z którymi dobrze jest wspó³pracowaæ . Jego figurka przyda siê w 2013 roku tym osobom, które chc± przyspieszyæ bieg swojej kariery lub które zaczynaj± pracê w nowej bran¿y.

Najserdeczniejsze ¿yczenia powodzenia i wszelkiej pomy¶lno¶ci w 2013 roku dla wszystkich obecnych i przysz³ych kontrahentów od firmy POLYkar.pl .
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-01-07, 20:22   allegro - mo¿e bêd± chêtni samobójcy

Na allegro POLYkar.pl wystawia czê¶æ produktów z oferty firmy ... Je¶li znajd± siê desperaci chêtni przetestowaæ materia³y , których cena oscyluje mniej wiêcej 40% poni¿ej cen detalicznych - zapraszamy :P
Gwarancja oczywi¶cie do furtki , bramy lub wyjazdu z norki ... ¯arcik taki oczywi¶cie :)

Szukajcie w kategorii motoryzacja - chemia - lakiery i rozpuszczalniki - podk³ady ...

W przypadku pytañ prosimy o maila ... na ka¿dego uzyskacie odpowied¼ :)
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-01-20, 19:36   Promocja POLYKAR

Promocja POLYkar od 21 stycznia :)
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-01-22, 20:38   

Chyba rzeczywi¶cie bessa czyli kryzys opanowa³a bran¿ê ... Pracuje chyba co dziesi±ty z Was ;P

Nieeee ... to nie mo¿e byæ prawda ;) ...

Dlatego aby dodatkowo zachêciæ do wypróbowania lub dalszego u¿ywania produktów marki POLYkar , firma POLYkar.pl dodaje do ka¿dego zestawu metalowe szpachelki ( 4 sztuki ) ...

Tak lepiej ?
 

YAMAHER
Wysany: 2013-01-22, 22:16   


Posty: 1975
POLYKAR ---> tu nie chodzi o szpachelki z pare pln :) przy kwocie 300 pln. Niektorzy wola kupic jedna wielka pake w cenie 32 pln powiedzmy i beda mieli na pare aut.

Czym sie wyrozniaja te szpachle sposrod wszystkich :) ? Jakies testy z konkurencja robiliscie :) ?
 

pawel1108 
Wysany: 2013-01-23, 20:51   

Posty: 960
Skd: Wroc³aw
YAMAHER napisa/a:

Czym sie wyrozniaja te szpachle sposrod wszystkich :)

s± konkurencyjne cenowo w stosunku do innych firm i moim zdaniem,a ju¿ trochê tego przerobi³em bardzo dobrej jako¶ci.
YAMAHER napisa/a:
Jakies testy z konkurencja robiliscie :) ?

Ja robi³em.mam porównanie ze szpachlówkami GoldCar,CarSystem,Novol,nie wspominam nawet o trotonach czy polfill,bo po to siêgn±³em raz i ju¿ nigdy wiêcej!
Powiem wiêcej Universal POLYkar osobi¶cie mogê porównaæ jako¶ciowo i je¶li chodzi o ³atwo¶æ obróbki do Ferro Elastico, które jest pierwszoligowym towarem ale ze wzglêdu na cenê 68z³ brutto za 1,8kg dystrybutor siê wycofa³ z importu (bynajmniej we Wroc³awiu)
Jest temat na forum POLYkar testy-poczytaj,wypróbuj,polecam bo warto :spoko:
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

pawel1108 
Wysany: 2013-01-23, 21:11   

Posty: 960
Skd: Wroc³aw
YAMAHER napisa/a:
z w³óknem to jak dla mnie by³a taka packa natomiast ta UNI by³a luxus

Matko Polko rêcy opadaj± ;) Dyne te¿ lu¿ przerobi³em i nie porównujmy kapiszonów do nabojów ;)
zachêcam do wypróbowania Universala POLYkara, nie wspominam ju¿ o ich SOFT i FINISHU :)
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

gugun 
Wysany: 2013-01-24, 10:23   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
pawel1108 napisa/a:
nie wspominam ju¿ o ich SOFT i FINISHU
a mnie tam najbardziej uniwersalna przypad³a do gustu..taka prawdziwa uniwersalna bo i dobrze sie naklada,trze,nie zostawia dziurek itp... ma same dobre cechy kilku roznych szpachlowek :)
 
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-01-24, 18:19   

Normalnie nie wiem co napisaæ ... Same s³odko¶ci ... to w takim razie gdzie "haczyk" ?
 

pawel1108 
Wysany: 2013-01-24, 20:46   

Posty: 960
Skd: Wroc³aw
POLYKAR.PL napisa/a:
to w takim razie gdzie "haczyk" ?


Moim zdaniem "haczyk" to niechêæ do zmian przyzwyczajeñ i brak ochoty na spróbowanie czego¶ nowego. Nie mam pojêcia czy lakiernicy nie lubi± próbowaæ innych materia³ów ni¿ te, które znajduj± siê w najbli¿szej mieszalni?
Mo¿e niektórzy nie licz± siê z kosztami i nie szukaj± materia³ów wydajniejszych, którymi mo¿na robiæ szybciej?

Wg.mnie je¶li chodzi o klar POLYkar do którego nie by³em na pocz±tku,czyli w trakcie testów przekonany ze wzglêdu na gêsto¶æ i naumienie siê ¿e tak powiem jego aplikacji, teraz po rozlaniu kilku puszek mogê szczerze stwierdziæ, ¿e w swoim przedziale cenowym NIE MA konkurencji, NIE MA w tych pieni±dzach tak gêstego i wydajnego klaru, dodam ¿e stosunek mieszania 2:1 czyli za nieca³e 90z³ 1,5L klaru.

O szpachlówkach ju¿ pisa³em i nie bêdê powtarza³, ale za to dodam ¿e warto u¿ywaæ zmywacza antysilikonowego w 20 st.C trzyma d³ugo,nie odparowuje sam po sekundzie.
Ja siê do tych materia³ów przekona³em i ich u¿ywam a od siebie mogê dodaæ to o czym Kolega Gugun kiedy¶ wspomnia³- zamówienie zawsze na czas, wszystko siê zgadza, zapakowane jak szklanki ;)
Robotê mo¿na zaplanowaæ, bo wiadomo, ¿e towar dotrze na czas :spoko:
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-02, 17:03   

Taka tam promocja ...

1 . Rozcieñczalnik poliestrowy do szpachli natryskowych 1 litr - 9 z³ brutto
2 . Zestaw naprawczy - 245 g ¿ywicy poliestrowej , utwardzacz 5 g , mata szklana 0,25 m2 - 11 z³ brutto
3 . Szpachla metalik ( alu ) - opakowanie 0,2 kg - 4 z³ brutto , 0,5 kg - 8 z³ brutto , 2 kg - 25 z³ brutto
4 . Szpachla wykañczaj±ca ( finex ) - opakowanie 0,2 kg - 4 z³ brutto , 0,5 kg - 8 z³ brutto
5 . Szpachla Soft Plus - opakowanie 0,2 kg - 4 z³ brutto , 0,5 kg - 8 z³ brutto
6 . Konserwacja do przekrojów ( profili zamkniêtych ) w spray'u 500 ml - 12 z³ brutto

I mo¿e jeszcze ... przy zakupie 8 podk³adów POLYkar Medium 4:1 do wyboru gratis : 1,5 kg szpachli Metalik lub 1,5 kg szpachli Soft Plus lub 1,5 kg szpachli Finex .
 

gugun 
Wysany: 2013-03-02, 18:37   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
POLYKAR.PL napisa/a:
1,5 kg szpachli Metalik lub 1,5 kg szpachli Soft Plus lub 1,5 kg
czemu nie 2kg? :shock:
 
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-02, 18:49   

Gugu¶ ... bo tak mi pasuje ;P
 

gugun 
Wysany: 2013-03-02, 21:28   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
POLYKAR.PL napisa/a:
Gugu¶ ... bo tak mi pasuje
bez sensu... ;) czyli 3x0,5kg ?
 
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-02, 21:37   

gugun napisa/a:
bez sensu...


dlaczego ?

gugun napisa/a:
czyli 3x0,5kg ?


Niekoniecznie , mo¿e byæ w ró¿nych konfiguracjach ... ale jakie to ma znaczenie ? Chyba wa¿ne jest to , ¿e 1,5 kg szpachli mo¿na mieæ za darmo ... no chyba , ¿e siê mylê ?
 

gugun 
Wysany: 2013-03-03, 02:22   Posty: 2819
Skd: kuj-pom
POLYKAR.PL napisa/a:
dlaczego ?
nie no spoko,ogolnie tak zwa³owo ;)
POLYKAR.PL napisa/a:
Niekoniecznie , mo¿e byæ w ró¿nych konfiguracjach ... ale jakie to ma znaczenie ? Chyba wa¿ne jest to , ¿e 1,5 kg szpachli mo¿na mieæ za darmo ... no chyba , ¿e siê mylê ?

no pewnie ze to najwazniejsze;) tylko ze skoro ktos kupuje kilka litrow podkladu to nie uzywa malych opakowan kitu bo go wkurw...iaj...± ;) ale dobra koncze tego offfa i ide jeszcze chwile konczyc i spac ;)
 
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-07, 19:43   

Ta¶ma lakiernicza SMART - 19mm / 1,75 z³ , 25mm / 2,25 z³ , 30mm / 2,60 , 38mm / 3,25 , 48mm / 4,20 .
Ceny netto + 23% VAT .
 

pawel1108 
Wysany: 2013-03-07, 20:42   

Posty: 960
Skd: Wroc³aw
POLYKAR.PL napisa/a:
Ta¶ma lakiernicza SMART

Cena nieprzyzwoicie niska a ta¶my :spoko:
U¿ywam i polecam :spoko:
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-07, 21:41   

Ta¶my spoko , do 80 stopni .... cena jak cena , normalna ...
jeszcze info : masa bitgum pod pistolet 1 litr - 10 z³otych , masa ML ( profile zamkniête ) 1 l - 13 z³
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-22, 18:38   Promocje ...

Koncept mi siê skoñczy³ ... w promocji mo¿e byæ wszystko , byle rozs±dnie ... mo¿e tak g±bki Farecla w zestawie z podk³adem albo szpachl± ? Mo¿e ta¶my ? Mo¿e listwy do mieszania ? A mo¿e kubki Colad ... ?
Podpowiedzcie co¶ proszê :)
 

Sw.Piotrek 
Wysany: 2013-03-23, 02:20   

Posty: 635
Skd: £ód¼
POLYKAR.PL, Przesy³ka gratis :)
_________________
http://niezalezna.pl/
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-25, 17:48   

Sw.Piotrek napisa/a:
POLYKAR.PL, Przesy³ka gratis :)


¦wiêty , wchodzê w to :spoko:
Ale ¿eby nie by³o za ró¿owo , to warto¶æ przesy³ki musi byæ nie mniejsza jak 300 z³otych brutto :cool:

Na koniec , ¿eby nie by³o niedomówieñ - piszê o produktach POLYkar . Inne materia³y nie s± wliczane do tego limitu :nie:
  
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-25, 17:48   

Baton napisa/a:
ta¶my.


Mo¿e byæ Baton ... tylko jakie sobie ¿yczysz ?
 

pawel1108 
Wysany: 2013-03-25, 17:54   

Posty: 960
Skd: Wroc³aw
POLYKAR.PL napisa/a:
Baton napisa³/a:
ta¶my.

U¿ywam i polecam, ceny na ta¶my Smart bardzo niskie, je¶li mogê pozachwalaæ to polecam równie¿ sitka (wiadomo u¿ywa siê tego bardzo du¿o) w bardzo dobrej cenie do tego POLYkar ma w dobrych cenach w³ókniny do matowania, papiery ¶cierne, folie do maskowania i wiele wiêcej z asortymentu potrzebnego nam na co dzieñ do pracy :spoko:
aha Nitro w dobrej cenie, nie ¿ó³te i ³apska nie ¶mierdz± ;)
_________________
www.lakiernik-wroclaw.eu
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-27, 16:06   

Je¶li na forum s± osoby prowadz±ce mieszalnie lakierów lub maj±ce dystrybucjê materia³ów lakierniczych firma POLYkar.pl ma specjaln± ofertê , która jest zamieszczona na stronie internetowej . Dla promocji zamieszczê j± tutaj :

Do ka¿dych 6 sztuk podk³adu akrylowego POLYkar Medium 1 litr + 0,25 utw. dodajemy :
- 1 sztukê szpachli POLYkar Soft Plus 1 kg w cenie 1 z³ ( 1 ,23 z³ z VAT )
lub
- 3 sztuki szpachli POLYkar Finex 0,2 kg w cenie 1 z³ ( 1,23 z³ z VAT )
lub
- 2 sztuki szpachli POLYkar Metalik 0,5 kg w cenie 1 z³ ( 1,23 z³ z VAT )
lub
- 2 sztuki szpachli POLYkar Finex 0,5 kg w cenie 1 z³ ( 1,23 z³ z VAT )
lub
- 2 sztuki szpachli POLYkar Soft Plus 0,5 kg w cenie 1 z³ ( 1,23 z³ z VAT )
lub
- 3 sztuki szpachli POLYkar Metalik 0,2 kg w cenie 1 z³ ( 1,23 z³ z VAT )

Do ka¿dych 3 sztuk szpachli POLYkar Soft Plus 1 kg dodajemy
- szpachlê POLYkar Soft Plus 0,5 kg
lub
- szpachlê POLYkar Metalik 0,5 kg
lub
- dwie szpachle POLYkar Finex 0,2 kg
lub
- dwie szpachle POLYkar Metalik 0,2 kg

w cenie 1 z³ ( 1,23 z³ z VAT )
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-27, 16:44   Tak wygl±daj± puszki z podk³adem akrylowym ... zakup sze¶ciu to gwarancja otrzymania ¶wietnego gratisu
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-27, 17:03   Ewentualnie zakup takiej szpachli w opakowaniu 1kg to gwarancja otrzymania innego produktu za ca³e jeden z³oty + 23% podatku VAT ...
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-03-27, 21:59   

Tak generalnie zapraszam na www.polykar.pl
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-04-14, 16:41   

Na stronie polykar.pl , w zak³adce "Odbiorcy detaliczni" znajduj± siê informacje przydatne dla wszystkich by³ych , tera¼niejszych i przysz³ych u¿ytkowników produktów marki POLYkar . Jest te¿ oferta promocyjna . W przypadku dodatkowych pytañ prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy , e-mail lub telefonicznie pod nr telefonu 512 318 512 .
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-05-16, 21:52   Promocja od 16.05.2013

Mi³o mi poinformowaæ forumowiczów o nowej promocji na produkty . Zapraszam na www.polykar.pl - zak³adka "Odbiorcy detaliczni" .
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-05-31, 22:30   Promocja od 01.06.2013

Zapraszam na www.polykar.pl , zak³adka "Odbiorcy detaliczni" do zapoznania siê z now± promocj± . Odbiorców hurtowych zapraszam do zapoznania siê z tre¶ci± zak³adki " Promocje dla firm " .
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-07-25, 09:36   

Zapraszam wszystkich do zapoznania siê z ofert± wyprzeda¿ow± na www.facebook.com/POLYkarPL oraz na www.polykar.pl w zak³adce "Aktualno¶ci" . Do przejrzenia oferty na portalu Facebook nie jest wymagane posiadanie konta , wystarczy w przegl±darkê wpisaæ adres jak powy¿ej lub go skopiowaæ bo link jest aktywny a fanpage bêdzie dostêpny .
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2013-10-24, 10:25   

 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-01-29, 20:28   

Podk³ad akrylowy POLYkar 1 litr + 0,25 litra utwardzacz , kolor bia³y - cena 32 z³ote brutto .
Lakier bezbarwny U-POL , HS 2080 5 litrów + utwardzacz 2,5 litra 2030 ( szybki ) - 260 z³ .
Szpachla Finex ( Finish ) 2 kg - 24 z³ brutto , szpachla metalik ( ALU ) w opakowaniach 0,5 kg - 7 z³ brutto ( przy zakupie 4 szt. ) . Przy zakupie 8 sztuk cena to 6 z³ brutto .
Polecam i zapraszam do kontaktu na www.facebook.com/POLYkarPL oraz www.polykar.pl
 

diablo74 
Wysany: 2014-01-29, 20:39   

Posty: 600
Czy do tego lakieru potrzebny jest jaki¶ rozpuch bo nie znam tego lakieru
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-01-29, 20:57   

diablo74 napisa/a:
Czy do tego lakieru potrzebny jest jaki¶ rozpuch bo nie znam tego lakieru


Nie jest potrzebny rozcieñczalnik . Zapoznaj siê z kart± techniczn± na http://www.u-pol.co.uk/pr...er-%2821%29.htm
 

Lackdoctor 
Wysany: 2014-01-29, 21:01   

Posty: 3753
POLYKAR.PL napisa/a:
Lakier bezbarwny U-POL , HS 2080 5 litrów + utwardzacz 2,5 litra 2030 ( szybki ) - 260 z³
:shock: :shock: :shock:

Fajna cenka.
Ja za 570 ms z novola p³acê chyba 264z³ w promocji. :blee:
A w³asnie mi siê koñczy zapas... :cry:
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-03-03, 22:10   

Lakier bezbarwny U-POL 2080 HS + utwardzacz 2030 ( szybki ) w opakowaniach 5 litrów + 2,5 litra . Cena 260 za komplet . Do sprzedania cztery komplety . Je¿eli kto¶ chêtny to zapraszam . Aby powietrza w paczce nie wysy³aæ piszcie na PW i podawajcie adresy mailowe - wysy³am cenniki na inne produkty , mo¿e bêdzie tak , ¿e dope³ni± paczkê ?
 

KK 
Wysany: 2014-03-03, 23:35   


Posty: 3347
Karty techniczne s± tutaj http://www.u-pol.co.uk/pr...at-%2821%29.htm
Czy masz w ofercie rozcieñczalniki do tego lakieru?
 
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-03-04, 11:18   

Niestety , dedykowanego rozcieñczalnika nie posiadam. Ale po konsultacji z importerem mo¿na zastosowaæ do 10% procent dowolnego rozcieñczalnika do wyrobów akrylowych.
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-03-07, 18:24   

Dla zainteresowanych :

1 . Lakier bezbarwny HS - U-POL 2080 5 litrów + utwardzacz szybki 2030 2,5 litra w cenie 260 z³otych brutto
2 . Lakier bezbarwny HS - U-POL 2081 SR 1 litr + utwardzacz szybki 2030 0,5 litra w cenie 67 z³otych brutto

Je¶li interesuje was oferta na inne materia³y - proszê pisaæ na polykar@outlook.com . Otrzymacie cenniki na produkty POLYkar , materia³y ¶cierne , oraz inne produkty "non-paint".

A gwarantujê , ¿e warto siê z nimi zapoznaæ :)
 

mariusz80 
Wysany: 2014-03-07, 18:38   

Posty: 924
Skd: WZ
Polecam zakupy u Polykar'a. Zrobi³ mi bardzo dobre ceny na Mipê i materia³y pomocnicze. Pomo¿e tak¿e za³atwiæ co¶ czego nie ma w swojej ofercie. Zrobi³em zamówienie na poonad 1000z³ i jestem mega zadowolony. Polecam
_________________

 
 

POLYKAR.PL
[Usunity]
Wysany: 2014-03-07, 21:37   

mariusz80 napisa/a:
Polecam zakupy u Polykar'a. Zrobi³ mi bardzo dobre ceny na Mipê i materia³y pomocnicze. Pomo¿e tak¿e za³atwiæ co¶ czego nie ma w swojej ofercie. Zrobi³em zamówienie na poonad 1000z³ i jestem mega zadowolony. Polecam


Mariusz ... dziêki za post :) . Staram siê , ¿eby moja oferta by³a atrakcyjna zarówno jako¶ciowo jak i cenowo :tak: . Faktem jest , ¿e zaszala³e¶ i zamówionko konkretne by³o - mam nadziejê , ¿e szybko wykorzystasz zamówione materia³y i bêdê móg³ dostarczyæ Ci kolejn± partiê :spoko: . Mariusz , pozdrawiam serdecznie ;)
 

mariusz80 
Wysany: 2014-03-07, 22:14   

Posty: 924
Skd: WZ
Ja te¿ mam nadziejê, bo wtedy obydwaj bêdziemy zadowoleni ;-)
_________________

 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » POZOSTA£E » Og³oszenia

Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Nie moesz ciga zacznikw na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group