Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
barteek933
Wysany: 2014-06-03, 22:26   moje prace
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
W tym temacie bêdê zamieszcza³ swoje wszystkie prace prace :)

Narazie tylko zderzak od audi :)

szlif pok³adu którym by³ pokryty nowy zderzak (oscylacja + rêcznie 240-320)pó¼niej pzp + akryl , dalej szpachla i znowu szlif1 warstwai kolejnemog³em jeszcze bardziej rozcieñczyæ podk³ad to bym mi lepiej siê rozla³o ale ju¿ robi³em szlif papierem p800 i wychodzi dobrze, jutro skoñczê g³adziæ i lakier gotowe :) gara¿ ju¿ na jutro posprz±ta³em ale muszê jako¶ inaczej lampy ustawiæ bo mam s³abo o¶wietlony element :/

do podk³adu u¿ywa³em sico 1.7 a do pzp airgunsy

jutro ci±g dalszy :)
 

sebasmg5
Wysany: 2014-06-04, 09:48   
0
UP DOWN

Posty: 213
Proponowa³bym przymierzyc najpierw ten zderzak, ja jak kupilem jakis badziew nowy do 307 to by³ dwa razy szerszy od auta i tak jakby zwiniety w rulon.
 

barteek933
Wysany: 2014-06-04, 22:03   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
on ju¿ je¼dzi³ na samochodzie
 

YAMAHER
Wysany: 2014-06-05, 21:29   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
no masz te foty :D ? czy suszysz 3 dni podk³ad :D
 

barteek933
Wysany: 2014-06-05, 22:51   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
zapomnia³em oraz jak i zapomnia³em zrobiæ zdjêcia na samochodzie, ogólnie wysz³o spoko, klient strasznie niecierpliwy i chcia³ zabieraæ samochód oby szybciej to wzi±³ z niepolerowanym zderzakiem, s± miejsca które wymagaj± przypolerowania ale to najwy¿ej zrobiê mu jak kiedy¶ przyprowadzi samochód :) lakier dupont

foty :dwa zdjêcia to tylko jest przypruszone a ostatnie prawdopodobnie ju¿ wszystkie warstwy. lepszych zdjêæ nie mam wiêc nie ma bardzo co oceniaæ :/ jak bêdê widzia³ ten samochód to zrobiê mu foto, kolor niestety tak sobie pasuje, trzeba by ca³y samochód polerowaæ
 

KK 
Wysany: 2014-06-05, 23:14   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ale to akryl czy co to? £adnie tam pod rejestracj± pojecha³e¶. :cool:
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2014-06-05, 23:38   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
akryl :D
 

KK 
Wysany: 2014-06-05, 23:43   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Musisz bardziej wylewaæ ostatni± warstwê i staraæ siê lecieæ po kolei, a nie kawa³ek tu, kawa³ek tam. Unikaj zapyleñ.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2014-06-06, 00:26   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
niestety nie mam mam zdjêcia ostatniej warsty :/ tamto nie jest ostatnia, dobrze ¿e zacieków nie ma, polerka za³atwi sprawê w 100%, muszê æwiczyæ
teraz nied³ugo bêdê robi³ 2 lusterka w lagunie a pó¼niej swoj± vectrê wiêc bêdzie na czym :D
 

barteek933
Wysany: 2014-06-23, 22:32   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
kolejn± prac± bêd± owiewki do skutera, praca przypadkowa poniewa¿ przywióz³ mi go¶æ skuter do naprawy ale okaza³o siê ze przewróci³ siê na przyczepce i od razu kazali i to polakierowaæ :)

dwie owiewki ju¿ praktycznie rozszlifowane, jedna trochê do klejenia, najgorsza jest przednia czacha, z niej zerwa³em ju¿ naklejki tylko szkoda ¿e by³y pod bezbarwnym

czacha musi i¶æ ca³a w podk³ad ale górne owiewki mia³y rysy tylko tam gdzie rozszlifowane i teraz mam do was pytanie czy k³a¶æ na ca³e podk³ad czy tylko tam gdzie bêdzie naprawiane ? niby nie s± du¿e i w sumie oszczêdno¶æ ¿adna to mo¿na daæ na ca³o¶æ, nie wiadomo czy bazy na tym chiñskim lakierze nie chcia³o by podnosiæ :D

jutro zawiozê czachê do mieszalni i pod koniec tyg my¶lê ¿e bêd± gotowe, robione oczywi¶cie w miêdzyczasie :)

baza bêdzie dupont i my¶lê ¿e 150ml powinno mi spokojnie wystarczyæ ?

 

barteek933
Wysany: 2014-07-03, 19:52   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
teraz wklejê trochê zdjêæ z tego tyg, zabrak³o mi pamiêci ¿eby wszystko fotografowaæ i foto ca³ego posk³adanego skutera zrobiê i wklejê jutro :) nie mam zdjêæ z podk³±dowania niestety :( 

barteek933
Wysany: 2014-07-04, 13:52   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
baza dyna, bezparwny z t4w ht 400 ms, do bezbarwnego nie dolewa³em rozp i wysz³a delikatna morka, na koniec zosta³ mi jeden plastik na kierowniku i zrobi³em bezbarwny (do 50ml gotowej mieszanki dola³em 10ml rozp i wtedy rozlewa siê idealnie ale trochê za bardzo by³ rozciêczony)to ten plastik

 

YAMAHER
Wysany: 2014-07-04, 22:00   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Malina ;) :spoko:
 

KK 
Wysany: 2014-07-04, 23:44   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ta lekka morka to jest dopuszczalna? Ostatnio tak± dar³em bo mi siê nie podoba³a.
_________________

 
 

YAMAHER
Wysany: 2014-07-04, 23:51   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
a faktycznie na tym 1 zdj kibel:D jak by siadlo :D albo zle wylane ;d
 

Lackdoctor 
Wysany: 2014-07-05, 00:19   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
Tak sie klei plastiki ?
http://naforum.zapodaj.net/3cb899d83f43.jpg.html
:nie: :nie: :nie:
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

YAMAHER
Wysany: 2014-07-05, 00:40   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
Polecia³ na hardcora :D jakis epidian :D
 

barteek933
Wysany: 2014-07-05, 08:42   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
plastik, sklejony, wyrównany , poszpachlowany i jest jak by³o od do³u, plastik i tak jest przykrêcony tak ¿e go widaæ tylko pocz±tek ...
a co mia³em z nim robiæ ? spawaæ ?
bez przesady, to nie jest boczek tylko plastik na zegary i ¿eby on pêk³ to trzeba siê wy³o¿yæ :) morka wysz³a mi tam gdzie piszecie ale muszê potraktowaæ to papierem i polerk± bo jeszcze nie by³o nikogo po odbiór :D
 

KK 
Wysany: 2014-07-05, 21:42   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Nie no lepiej nasraæ ¿ywicy i w³ókna które i tak pêknie choæby od pe³ni ksiê¿yca.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2014-07-05, 22:44   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
jako¶ ludzie klej± plastiki i nikt nie narzeka, jak kupiê spawarkê to bêdê spawa³ :) nie wszystko od razu
 

YAMAHER
Wysany: 2014-07-05, 23:07   
0
UP DOWN


Pomg: 7 razy
Posty: 1975
KK --> nie badz aki okrutny :D lepsiejsza zywica :D
 

Lackdoctor 
Wysany: 2014-07-06, 11:33   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
barteek933 napisa/a:
jako¶ ludzie klej± plastiki
Klej± klejami, spawaj± wtapiaj±c paski plastiku (tzw elektrody) lub zatapiaj±c siatkê obustronnie.

Nikt nie klei zywic±, bo to sie nie klei.... mówi±c Twoim jêzykiem. :fiu:
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

barteek933
Wysany: 2014-08-21, 23:19   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
 

barteek933
Wysany: 2014-12-01, 13:35   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
teraz zacz±³em prace z drugim bokiem:, wyczyszczone, brunox i epoksyd , nadkole wewnêtrzne wyczyszczone, po³o¿ona masa na spawy :)

trochê dokupi³em :)

plastikiostatnim czasem robi³em jeszcze zderzak + 2 owiewki.

a to trochê nie na temat :) robota na dzi¶ , wymiana dyfra w audi : 

KK 
Wysany: 2014-12-01, 22:31   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Na tej jednej fotce ze spawania plastiku widaæ, ¿e chyba za du¿± temp dawa³e¶.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2014-12-01, 23:30   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
abs 350 stopni, jeszcze mi zosta³o trochê do pospawania to sprawdzê na ni¿szej bo ¼le mi siê spawa³o
 

KK 
Wysany: 2014-12-01, 23:49   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Wydmuch i prowadzenie wa¿ne.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2014-12-30, 18:07   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
ostatnio korzystaj±c z okazji ¿e mia³em zdjêt± listwê polakierowa³em j±, by³a porysowana i od do³u zrysowana przez lewarek i trochê j± podliftowa³em :D

baza profix 1:1
bezbarwny t4w 444 + 10 rozp
i podk³ad dyna 5:1:30%

baza bardzo dobra, kryje praktycznie na 2 warstwy, bez chmur. bazy posz³o gotowej 120-140ml. bezbarwnego gotowego 170ml i 1/3 wyla³em bo by³o za du¿o :D
beznarwmy wylany praktycznie na g³adko jak reszta samochodu, nie polerowane :D
wtr±ceñ trochê jest bo nic nie sprz±ta³em1 warstwa na przetarcia

2 warstwa delikatna a pó¼niej 2 pe³ne warstwyi bezbarwny


niedobrze mam tutaj lakierowaæ bo muszê wszystko okrywaæ do lakierowania. wcze¶niej u¿ywa³em reduktora przy odwadniaczu ale teraz mam zamontowany dodatkowy ok 1m od koñca przewodu. jest mi tak wygodnie, przewód trzymam za sob± a odwadniacz w drugiej rêku. nie lubiê mieæ pod pistoletem :)na szczê¶cie ¿adnych oczek nie ma a w tym pomieszczeniu ró¿ne odrdzewiacze, wd 40 s± u¿ywane i to czêsto ale nic siê nie pojawi³o :)
 

KK 
Wysany: 2014-12-30, 18:55   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Wyprostuj ten zestaw ckd.
_________________

 
 

mariusz80 
Wysany: 2014-12-30, 19:00   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
wygodnie Ci z tym ¶ciennym reduktorem na przewodzie podczas lakierowania? Polecam zmieniæ przewód pneumatyczny na bardziej elastyczny
_________________

 
 

KK 
Wysany: 2014-12-30, 20:06   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jak ma bardzo ciep³o to jest elastyczny. :)
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2014-12-30, 22:26   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
reduktor taki kupi³em bo w ca³ym mie¶cie nie mog³em dostaæ innego. ja jak lakieruje to przewód trzymam rêk± za plecami i akurat jest on w górze. ten przewód jak nie widzi mrozu to jest to przerzycia. najgorzej to denerwuje mnie jak przewód czepia mi siê o podno¶nik albo jak mam po nim chodziæ :( wtedy mia³em temp ok 16 stopni a przy -10 to 10 bêdzie :D
 

Kamil1997 
Wysany: 2014-12-30, 22:34   
0
UP DOWN

Posty: 174
Skd: RSR
Jakim sprzêtem teraz lakierujesz?
 

juny 
Wysany: 2014-12-30, 22:39   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Tu widaæ jakis sprzecik :D

http://naforum.zapodaj.net/01c6ac1bb9c0.jpg.html
_________________

 

Kamil1997 
Wysany: 2014-12-30, 23:07   
0
UP DOWN

Posty: 174
Skd: RSR
mini :D
 

barteek933
Wysany: 2014-12-30, 23:47   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Jak na razie gownianym mini, airgunsy sie pozbylem :) decyzja o jej sprzeda¿y byla lepsza ni¿ o zakupie. Jak dla mnie to byl pistolet bardziej dla oka ni¿ do pracy. Wygladal ladnie ale byl nie lepszy ni¿ wszystkie chiñskie :P oczywiscie do jako¶ci jego nie mozna sie przyczepiæ ale ja swojego zapuscilem strasznie :P lecz domylem do sprzeda¿y :D za 330 poszed³ jak dobrze pamiêtam
 

KK 
Wysany: 2014-12-31, 02:05   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
My¶la³em, ¿e tym ba³wankiem lakierujesz...uff na szczê¶cie nie.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2014-12-31, 11:43   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
dobry lakiernik i ba³wankiem polakieruje xD
 

barteek933
Wysany: 2015-01-12, 22:04   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
do zrobienia zderzak przedni, i teraz mam pytanie :D
jaki daæ podk³ad ? aktualnie mam grafitowy u szary taki co u¿ywa³em do nak³adki progu. niestety oba s± innej firmy bo tak bym je zmiesza³ i co¶ wybra³ pomiêdzy :D

podk³adowa³ i tak bêdê jutro, nie wcze¶niej bo trzeba go wyg³adziæ najpierwzderzak jest drugi chocia¿ dla mnie lepiej by by³o ten zrobiæ bo reszta zderzaka jest ³adna i mo¿na by by³o kawa³ek umalowaæ :D
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-01-12, 22:22   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
barteek933 napisa/a:
chocia¿ dla mnie lepiej by by³o ten zrobiæ

Tez bym zrobi³ ten co jest na aucie.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

KK 
Wysany: 2015-01-12, 23:20   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Kto¶ za du¿o kasy ma.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-01-19, 23:59   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
panowie mam problem. my¶la³em ¿e ostatnim razem mia³em problem z gazowaniem lakieru bezbarwnego ale to jednak oczkowanie ...
do tej pory nigdy nie trafi³o mi siê ani jedno oczko a¿ do teraz. w filtrach 0 wody. przewód u¿ywany jedynie do pistoletu a tak trafia na pó³kê do innego pomieszczenia.

dzi¶ pomy¶la³em ¿e mo¿e to przez olej. nie z mojej sprê¿arki ale mojego znajomego lakiernika. lakierowa³ mi on samochód i bywa³em parê razy u niego i zauwa¿y³em ¿e nie ma on ANI jednego odwadniacza ,ANI NIC innego. pyta³em siê czy trafiaj± mu siê oczka to powiedzia³ ¿e czasami pojedyñcze wpadn± wiêc mu po¿yczy³em na ok miesi±c ten przewód i go u¿ywa³. odebra³em nistety ca³y zajab..ny wod± i olejem. na szczê¶cie by³o to tylko w du¿ym odwadniaczu yato. powiedzia³ mi tylko ¿e nie mia³ wcale oczek na nim i tyle.

Umy³em wszystko ale nie wyp³uka³em wê¿a. Wiêc dzi¶ stwierdzi³em ¿e kupujê jutro nowy i siê nie bêdê bawi³ ale co¶ natchnê³o mnie aby rozebraæ mój "nowy" reduktor i zobaczyæ co w nim jest. I my¶lê ¿e tu mo¿e byæ problem. Wewn±trz wydaje siê byæ suchy ale nad t± membran± jest pokrêt³o i tam jest nalane w uj oleju. a w membranie nie wiem czy widaæ ale jest dziura która s³u¿y do upuszczania powietrza no i nie wiem czy mo¿e stamt±d nie dostaje siê olej do powietrza. Albo jak odpinam w±¿ to wtedy membrana jest lu¼no i olej sobie elegancko dziurk± skapuje. Chocia¿ wszystko wydaje siê tam suche. Sam ju¿ nie wiem. £apcie foty.Czym umyæ te filtry w ¶rodku. Rozbiorê je na cze¶ci pierwsze, wszystkie koñcówki wykrêce i umyjê porz±dnie. Obudowy to najpierw benzyn± a pó¼niej zmywaczem poprawiê a czym wk³ady ?
 

barteek933
Wysany: 2015-01-20, 00:29   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
tak czy tak reduktor zostaje wyrzucony. jutro kupujê nowy przewód. wszystko dok³adnie myjê a reduktor teraz zamówi³em taki
http://www.elakiery.pl/pr...olet-star-delux

mam nadziejê ¿e wszystko wróci do stanu jak powinno byæ. zostanie jeszcze tylko p³ukanie pistoletów w kana³ach od powietrza :( tyle roboty przez takie gówno
 

KK 
Wysany: 2015-01-20, 01:34   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Wê¿e po¿yczacie...taka bieda jest? A pistolet ma? Strach pomy¶leæ o sprê¿arce.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-01-20, 08:30   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
widocznie taka bieda. dobry zwyczaj nie po¿yczaj ......
pistolet ma, twierdzi ¿e sata ale nie widzia³em, ale go¶æ lakieruje dobrze. do lakieru doczepiæ siê nie mo¿na. obszuka³em u mnie czy s± jakie¶ oczka i nie ma nigdzie. a robi³ napewno bez ¿adnego odwadniacza ... polerowany te¿ samochód napewno nie by³o po lakierze

a co my¶lisz o tym reduktorze ?
 

barteek933
Wysany: 2015-01-20, 16:13   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
¿eby nie by³o ¿e nic nie robi³em to wstawiê zdjêcia zderzaka w podk³adzie. robota nie pilna. narazie le¿y przy grzejniku i siê grzeje. Nie mam jeszcze lakieru bo zapomnia³em dzi¶ wzi±æ klapkê. Muszê jeszcze poszpachlowaæ nak³adki na lusterka i zrobiæ je w podk³ad bo s± podrapane. Lakieru dobiorê 0.4 i powinno starczyæ na dwa zderzaki( przód, ty³ i nak³adki) :)

podk³ad dyna + ok 25% rozp
Ostatnio wyjêty filtr z samochodu :D
 

barteek933
Wysany: 2015-01-23, 00:25   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Troszkê odnowione lampy :) 

barteek933
Wysany: 2015-02-03, 18:17   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
wczoraj dopiero znalaz³em czas na poprawienie zderzaka. nie wstawia³em zdjêæ bo nie by³o czego. Zrobi³em wtedy 3-4 zacieki. Zacieki teoretycznie to usuniêcia by³y ale jeden by³ na samym rancie i przeszlifowa³em.

Zmatowi³em ca³y element papierem 1000. pó¼niej w³óknina szara i papier 1500 na wodê tam gdzie lakier by³ w porz±dku.

No i na przetarcia da³em podk³ad epoksydowy w sprayu marki boll. Taki oto specyfik poleci³ mi go¶æ w mieszalni gdzie kupujê. Wiem ¿e boll to gówno ale wyt³umaczy³em mu ¿e potrzebny jest mi spray na przetarcia i ¿eby by³ dobry.

Na przetarcia po³o¿y³em 2 warstwy i da³em mu przez niedzielê wyschn±æ. Pó¼niej w poniedzia³ek go zmatowi³em i nie dawa³ siê w ogóle szlifowaæ. Zapycha³ papier jak by by³ ca³y czas nie wyschniêty. A co najlepsze ZMYWA£ siê zmywaczem xD
Wiêc da³em mu jeszcze czas wyschn±æ i przypruszy³em tylko to miejsce baz± i piêknie wszystko siê podnios³o .......

wiêc wzi±³em nitro. 15 min i zmyte wszystko. przematowi³em papierem p800 i po³o¿y³em bazê i wszystko ok :)

a o to efekt:Niestety pojawi³o siê takie co¶ w miejscu gdzie nie zosta³o przetarte ani do bazy, ani podk³adu nie by³o ale nie poprawiam tego bo jest to praktycznie nie widoczne :)
Na zderzak poszed³ podk³ad szary Dyna + 30 % rozp
Baza dyna 2:1 200ml
bezbarwny t4w 444 w ilo¶ci 250ml 2:1 + 10% rozp + 2% antysylikon

po wyjêciu z kupka po 24 godz


baza i bezbarwny k³adziony pistoletem


Jak narazie najlepszy pistolet jaki mia³em. Airgunsa ma siê nijak do niego.
 

rogal-master1
Wysany: 2015-02-03, 18:37   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
EVO jest spoko :)
 

barteek933
Wysany: 2015-02-04, 15:05   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826


tak wygl±da to w ca³o¶ci, lakier dobrany tak mniej wiêcej ... ale nie ma tragedii, nie ma potrzeby poprawiania :) jak by ten lakier poszed³ na drzwi to by³a by masakra ale zderzak przedzie
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group