Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
KK 
Wysany: 2015-03-30, 00:16   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Pomaga w ocenie dok³adno¶ci szlifu. Wystarczy przepruszyæ farb± 1k w sprayu, najtañsz±.
_________________

 
 

Kamil1997 
Wysany: 2015-03-30, 00:18   
0
UP DOWN

Posty: 174
Skd: RSR
Kontrast w spray,u (lakier kontrolny) widaæ wtedy miejsca pominiête niedoszlifowane. Zamiast spray,a mo¿na u¿yæ tez pudru kontrolnego (sadzy) np przy obróbce szpachli.
 

barteek933
Wysany: 2015-03-30, 22:47   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
ja u¿ywam zwyk³ego czarnego matowego boll'a. to akurat jest w porz±dku. Nic pó¼niej siê nie dzieje nawet jak gdzie¶ by zosta³ niedoszlifowany bo epoksyd w spray'u ich to dziadostwo. 100% pewne ¿e siê powa¿y. Na szczê¶cie kupi³em ju¿ inny
 

KK 
Wysany: 2015-03-30, 23:37   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ten puder kontrolny z 3m te¿ fajny, ale jak zostanie w jakim¶ ma³ym otworku w szpachli to wydmuchaæ tego nie idzie i chyba lepiej, ¿eby tam zosta³a farba choæby w sprayu ni¿ ta sadza...
_________________

 
 

Miki
Wysany: 2015-03-31, 07:31   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
KK napisa/a:
Ten puder kontrolny z 3m te¿ fajny, ale jak zostanie w jakim¶ ma³ym otworku w szpachli to wydmuchaæ tego nie idzie i chyba lepiej, ¿eby tam zosta³a farba choæby w sprayu ni¿ ta sadza...


No to pojecha³e¶ po bandzie KK.
_________________
Mart-Dent
 

KK 
Wysany: 2015-03-31, 21:11   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Chodzi mi o to, aby zosta³o co¶ co jest w miarê sta³e, a nie sadza, która jest jakby nie patrzeæ py³em grafitowym. Wiadomo, ¿e te dziurki mo¿na poszpachlowaæ szpachl± wykañczaj±c±/zrobiæ rewizyjki...ale ostatnio tak sobie robi³em i czasem ta rewizyjka lubi³a wypa¶æ jak pod spodem by³a sadza...i to nie by³y kratery... :D
Jednak jakby nie patrzeæ sadza jest super, choæby do wyg³adzenia rys na oscylacji. Szybko i sprawnie.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-04-12, 17:53   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
nuda ostatnio jako¶ tu zasta³a to ja co¶ wklejê, praca w zasadzie bezsensu bo i tak tego nie widaæ ale chocia¿ teraz ³adnie wygl±da :D

obicia i jak±¶ drobn± korozjê usun±³em szczotk± na wiertarkê, wyg³adzi³em oscylacj±, pó¼niej na przetarcia do metalu podk³ad novol spectral under 395. po 10-15 minutach podk³ad dyna w 2 warstwach.
na drugi dzieñ szlif i baza dupont (czarna per³a) , bezbarwny t4w 444 + 10 rozp.

bezbarwnego 3 warstwy poniewa¿ na 2 warstwie mi z oczkowa³ bezbarwny. po 1 warstwie nie by³o wcale ale jak po³o¿y³em 2 warstwê to siê ich wysypa³o pe³no. Zna³em bezbarwny do kubka i dola³em 3 % antysylikonu. Przy trzeciej warstwie 60% oczek zginê³o. Ma³e wszystkie ³adnie siê rozp³ynê³y a te du¿e zrobi³y siê takie p³ytkie ¿e papierem posz³o by je usun±æ.

Nie mam pojêcia dlaczego to oczkowa³o. Do lakierowania u¿y³em tylko nowego przewodu i nowych koñcówek. Koñcówki przez za³o¿eniem umy³em zmywaczem i takie jaja wysz³y jak nigdy. Lakierowa³em na dworze bo nie mia³em wolnego gara¿u. 2-3 muszki siê utopi³y :D Przyczyn± mo¿e byæ jeszcze to ¿e ostatnio wykrêci³em sobie z manometru ¶rubê od regulacji ci¶nienia ¿eby zajrzeæ co tam jest, a tam jest pe³no smaru i mo¿e siê jako¶ dosta³ do powietrza. Teraz ju¿ wszystko umy³em narazie gor±c± wod± z p³ynem do mycia naczyñ, ³±cznie z przewodem i zobaczymy co z tego bêdzie.

Chocia¿ czyta³em kiedy¶ na forum ¿e jak siê u¿yje tego antysylikonu to pó¼niej ciê¿ko siê tego pozbyæ i trzeba laæ. Obawiam siê ¿e gdyby by³ od samego pocz±tku to by nic nie by³o. Teraz felgi bêdê lakierowa³ to po tym wymyciu dok³adnym spróbujê zrobiæ bez dodatku i zobaczê co wyjdzie.
Uczy³em siê robiæ wywijkê na kolanie :D

 

barteek933
Wysany: 2015-05-15, 16:18   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
A wiêc tak:

tak jak mówi³em ¿e przetestujê produkty duxone i ju¿ co¶ tam zakupi³em i sprawdzi³em:

Podk³adu nie otwiera³em ale widaæ ¿e jest rzadki bo normalnie przelewa siê w puszce.
Dyna nawet nie drgnê³a w puszcze. Cena 55z³ za 1l. My¶lê ¿e 100-15% rozp przy mojej dyszy 1.5 to bêdzie max


Natomiast bezbarwny testowa³em. W ma³ej ilo¶ci bo tylko 100ml ale co¶ tam ju¿ wiem.
Nie wiem czemu wszyscy narzekaj± na smród z tego lakieru ale nie jest bardziej uci±¿liwy ni¿ reszta lakierów. Napewno trochê inny ma zapach ale w koñcu chyba w masce siê lakieruje wiêc jest to bez ró¿nicy.

Sam go¶æ w mieszalni mi powiedzia³ ze do jasnych kolorów jest to taki sobie klar poniewa¿ jak to powiedzia³ jest mêtny i bêdzie ¶ciemnia³ srebra i inne jasne kolory.

Poleca³ mi i zachwala³ jak±¶ tam dynê w hs'ie. Mówi³ ¿e tak to idzie . cena chyba siedemdziesi±t pare z³

za ten zap³aci³em 89 w kompleceie.

a tak wygl±da:1 warstwa bazy te¿ wam tak chmurzy ?

a tutaj ju¿ bezbarwny:


zobaczcie sobie na du¿ych zdjêciach czy morka mo¿e byæ czy kombinowaæ z rozp. bo tutaj robi³em bez. Ci¶nienie 2.4 bara, star evo-t odleg³o¶æ ok 15-20cm od elementu.


Lakier nak³ada siê do¶æ ³atwo, nie ¶cieka. Chocia¿ w lakierowaniu nie zauwa¿y³em ¿eby by³ jaki¶ lepszy od t4w 444hs. Napewno pó³ka wy¿sza ale w lakierowaniu i tym i tym robi siê dobrze.


jak narazie czekam na blachê na gara¿ poniewa¿ go powiêkszam a pó¼niej mam nadziejê ¿e rusz± co¶ prace z wentylacj± i ju¿ "jako takie" warunki bêd± :)
 

ursus1992
Wysany: 2015-05-17, 11:03   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
podk³ad jest ca³kiem ok brakuje troche ciemnego vs7, co do lakieru to potestuj bo lubi przygasn±æ po czasie nawet bez ciencia papierem, w tej kasie mipa cs90
 

barteek933
Wysany: 2015-05-17, 12:32   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
kolejnym lakierem bêdzie turbo jaki kupiê. narazie mam 2l to wymalowania tych co kupi³em tak¿e na trochê mi starczy
 

ursus1992
Wysany: 2015-05-17, 12:44   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
do tego sciemnia jasne kolory takze grubo go nie lej
 

barteek933
Wysany: 2015-05-17, 12:53   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
tego duxone ? czyta³em o nim ¿e ¶ciemnia i go¶æ mi w mieszalni od razu to powiedzia³.

czyli na to wychodzi ¿e w tej cenie to nie jest on a¿ taki cudowny.

bo z tego co te¿ przegl±da³em na forum to du¿o ludzi mia³o problem z poprawnym wylaniem tego lakieru

a jego normalnie k³a¶æ na 2 pe³ne warstwy ?
 

ursus1992
Wysany: 2015-05-17, 15:46   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
zalezy od sprzetu,temp, umiejetnosci musisz potestowac
 

krzysnik363
Wysany: 2015-05-17, 17:32   
0
UP DOWN

Posty: 43
ursus1992 napisa/a:
zalezy od sprzetu,temp, umiejetnosci musisz potestowac


Nic nie testuj tylko stosuj sie do karty technicznej ! Nie rozumiem tej polskiej meltalno¶ci odo¶nie "poprawiania" producentów
 

ursus1992
Wysany: 2015-05-17, 18:35   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
praktyka kolego praktyka , w karcie nikt nie pisze czy lakierujesz w kabince czy blaszaku ;)
 

Miki
Wysany: 2015-05-17, 18:56   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
ursus1992, co za ró¿nica?
_________________
Mart-Dent
 

barteek933
Wysany: 2015-05-21, 21:22   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
mo¿ecie poleciæ jaki¶ ¶rodek do usuwania lakieru z felg ?

kupi³em scansol ale h..a daje. nic nie idzie. lekko siê wa¿y lakier i nic poza tym. dawa³em go grubo i cienko, na 1,2,3 warstwy i za ka¿dym razem efekt gówniany ... ;(
 

hematol 
Wysany: 2015-05-22, 00:03   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
barteek933, moge Tobie poleciæ zmywacz lakieru firmy Boll,o ile mnie pamiêæ nie myli to ten: http://www.boll.pl/produk...wacz-lakieru-76 mam go w gara¿u i mogê jutro dok³adnie sprawdziæ,zrobi³em próbkê na starej masce i zjad³o lakier a¿ do blachy ;)
 

barteek933
Wysany: 2015-05-27, 20:30   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
dzi¶ wymodzi³em co¶ takiego, 2 stojaki do felg, koszt 32z³ materia³, godzina roboty :)Kupi³em te¿ nowy odwadniacz. Jak narazie sprawdza siê w 100%. mia³em nie spuszczon± wodê z sprê¿arki i dzi¶ zasta³em w nim ok 1.5 cm wody a w kolejnych ani deka.

 

barteek933
Wysany: 2015-05-27, 20:31   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
nied³ugo wstawiê fotki zrobionych felg, my¶lê ¿e po niedzieli :D
 

barteek933
Wysany: 2015-05-28, 20:56   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
dzi¶ dokoñczy³em ostatni± felgê w podk³ad bo w po³owie ostatniej mi siê skoñczy³,
Mam do was jeszcze jedno pytanie. pewnie gdzie¶ i mi siê pojawi± przetarcia no i wiadomo ¿e nie bêdê jeszcze raz podk³adowa³ felg tylko zastosujê epoksyd w sprayu novola, tak jak wszystkim radzicie. i Teraz jak ju¿ mam takie przetarcie to psikam tym sprayem po przetarciu w 1-2 ? warstwach , i czekam a¿ przeschnie i delikatny szlif np p800 na wodê czy bez ¿adnego szlifowania ? pokryje baza to przej¶cie jak bêdzie nie poszlifowane ?
 

juny 
Wysany: 2015-05-28, 22:04   
0
UP DOWN


Pomg: 20 razy
Posty: 2384
Skd: Ostrów WLKP
Spokojnie baza przykryje nic nie musisz psikaæ.
_________________

 

MARIO06CU
Wysany: 2015-05-28, 22:11   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 210
Je¶li masz spectrala under epox to poczytaj co tam na nim jest napisane technika mokro na mokro czyli psiukasz czekasz 5 min dajesz druga warstwê i czekasz 10-15 min sciereczka antystatyczna i jedziesz baza
 

KK 
Wysany: 2015-05-28, 23:08   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
W systemie mokro na mokro chyba tylko jedna warstwa? 2-3 jako normalny podk³ad pewnie.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-06-06, 07:03   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
a wiêc tak, mia³em z 2-3 przetarcia na jednej feldze i zrobi³em to na jedn± warstwê. z wiêkszej odleg³o¶ci przejecha³em tym sprayem z 5-6 ¿eby mi pokry³o, da³em 15 min i baza. wysz³o wszystko dobrze. Zajebisty jest ten novol bo nic siê nie wa¿y a jak go¶æ da³ mi kiedy¶ bola to by³a masakra.

ogólnie to ¿a³ujê ¿e nie kupi³em podk³adu m/m bo oszczêdzi³ bym sobie szlifowania. czas jaki trzeba po¶wieciæ na 2 felgi w moim przypadku to ok 5-6 godzin ¿eby zrobiæ to dok³adnie i nie narobiæ przecierek.

Felgi mia³em po wypiaskowaniu, na nie poszed³ cienko epoksyd i m/m akryl, szlif od wewn±trz p600/p800.
z wierzchu p800/p1000.

materia³y. podk³ad jaki¶ tani za 29z³ komplet. poszed³ ca³y na 4 felgi.
baza troton (wygl±da bardzo fajnie na felgach a w dodatku tania jak barszcz)
bezbarwny t4w 444 hs. ogólnie coraz bardziej podoba mi siê ten lakier bo jest naprawdê bardzo dobry w tej cenie.
 

jama 
Wysany: 2015-06-06, 18:58   
0
UP DOWN

Posty: 33
jakie ci¶nienie ustawiasz na tym pistolecie to bazy/bezbarwnego i z jakiej odle³o¶ci od elementu lakierujesz?
 

barteek933
Wysany: 2015-06-06, 20:36   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
baza 2
bezbarwny 2-2.4max
odleg³o¶æ 15-20cm
materia³ odkrêcony 2-2.5 max 3 obroty
 

jama 
Wysany: 2015-06-06, 21:29   
0
UP DOWN

Posty: 33
Podk³ad epoksydowy ze spraya firmy t4w te¿ mo¿na ¶mia³o m/m na przecierki.

barteek933 napisa/a:
baza 2
bezbarwny 2-2.4max
odleg³o¶æ 15-20cm

troche mnie zaskoczy³a odpowied¼, bo takie parametry wskazuj± na zwyk³ego guna RP, a pistolet ze zdjêcia wed³ug producenta jest w technologi niskoci¶nieniowej. Próbowa³e¶ nim co¶ polakierowaæ na ci¶nieniu takim jak jest napisane na korpusie (1.3 bara) i z ma³ej odleg³o¶ci 7-10cm?
 

barteek933
Wysany: 2015-06-06, 22:17   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
poczytaj sobie, ka¿dy nim robi na ok 2.0 chocia¿ kiedy¶ próbowa³em zej¶æ do 1.3 na próbê i te¿ wygl±da³o na to ¿e da siê bez problemu. w poniedzia³ek spróbujê zrobiæ co¶ na ci¶nieniu 1.3 czyli zalecanym
 

barteek933
Wysany: 2015-09-13, 22:19   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Jako ¿e nic siê nie dzieje to ja co¶ tam wrzucê :D

tylni zderzak od mojego opelka :D

tragiczny nie by³. kilka rys, parê obiæ, jedno otarcie parkingowe

materia³y to taki mix :D

baza profix
bezbarwny 444 hs
podk³ad duxone
szpachla jaka¶ tam

Wysz³o ca³kiem ca³kiem :D

dziwne to jest ale ale wtr±ceñ praktycznie nie ma, jedynie 2 ma³e muszki

 

barteek933
Wysany: 2015-10-13, 13:32   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
u¿ywa³ kto¶ z was takiego podk³adu ?ile go rozci±czali¶cie ¿eby robiæ m/m ? Na puszce jest niby napisane 10% ale go¶æ w mieszalni kaza³ mi go wymieszaæ 4:1 a po¼niej jeszcze 2:1 z rozp ....

Nie wiem czy nie wyjdzie wtedy zbyt wodnisty do gêsty to on i tak nie jest bo siê przelewa w puszce :D
 

piotrekpiotrek
Wysany: 2015-10-13, 13:46   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 71
Ja u¿ywam na co dzieñ w du¿ych ilo¶ciach:) spoko podk³adzik w dobrych pieni±dzach, no i fajnie ¿e jest uniwersalny. normalnie daje 4;1 + 10% a m/m daje 4;1 + 20/30%.
 

barteek933
Wysany: 2015-10-13, 15:30   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
a ile za niego p³acisz ? ja zap³aci³em 47z³

i jak± dysz± robisz ? ja mam zamiar 1.5, bo tak± mam do podk³adów
 

piotrekpiotrek
Wysany: 2015-10-13, 18:00   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 71
P³acê dok³adnie tyle samo co ty z tym ¿e biorê fakturê. A pistolet do podk³adów to mam chyba 1.8 i 2.0 Ale praktycznie wszystko nak³adam tym 2.0.
 

KK 
Wysany: 2015-10-13, 21:39   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Mówisz, ze ten podk³ad z dyny jest w miarê? S³ysza³em niepochlebne opinie o dynie. U mnie te¿ dyna jest i trio z Novola. Kupujê ostatnio trio.
_________________

 
 

ursus1992
Wysany: 2015-10-14, 22:04   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
ten podk³ad to lipa gesty jak budyn dasz malo rozp bedzie baran i katorga przy szlifie rozciecysz bardziej to bedzie cieniutko i zaraz wyprzecierasz, prawie w tej samej cenie albo taniej masz duxona 4;1+10% rozp i g³adziutko k³adzej super sie szlifuje
 

barteek933
Wysany: 2015-10-21, 22:02   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
takie felgi teraz mia³em do roboty. kupa syfu i nic wiêcej. Schodzi³ z nich lakier bezbarwny. Najpierw kto¶ zrobi³ polerkê a pó¼niej polakierowa³ ...

scansol s³abo sobie z tym radzi³


ale drugi ¶rodek ju¿ du¿o lepiej:


podk³ad dyna akurat okaza³ siê bardzo dobry. przy rozciêczeniu 10% jest tak rzadki ¿e wylewa³ siê na g³adko bez ¿adnej struktury. Z wierzchu zrobi³em 3 warstwê tak ¿e wyla³em resztki z kubka i dola³em rozpuszczalnika ok 20% i po³o¿y³em warstwê. A wygl±da to tak:Jedynie dziwi mnie bardzo ¿e minê³o ju¿ 24 godz po aplikacji a on niby jest wyschniêty, mo¿na je braæ do rêki, odciski na nim nie zostaj± ale jest taki gumowaty ¿e da³o by siê w niego wbiæ paznokcia …

Felgi lakierowane by³y 20-10-2015 o godz ok 19 i do rana by³y w gara¿u w temperaturze panuj±cej na dworze. Rano wzi±³em je do domu i siê wygrzewaj±, niby jest lepiej ale suche ca³kiem jeszcze nie s±.
 

KK 
Wysany: 2015-10-22, 01:51   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
U mnie podobnie, w warunkach ekstremalnych lakier d³ugo schnie i pó¼niej chyba te¿ ciê¿ko ma doschn±æ do koñca.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-10-22, 16:29   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
dzi¶ ju¿ lakier jest wyschniêty :D
 

barteek933
Wysany: 2015-10-27, 17:46   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
Materia³y jakie zosta³y u¿yte to:

- szpachla t4w
- podk³ad dyna 4:1 +20% rozp
- baza to by³ mix. czarna per³a dupont, by³a zielona dyna, srebrny profix i srebrny troton 😛
- bezbarwny app classic + 15% rozp.

Tym razem doda³em 15% i wysz³a delikatna morka na felgach. Poprzednim na pierwsz± warstwê da³em 17% a na wierzch poszed³ z 20% rozciêczeniem i wysz³o szko³o a tutaj delikatna struktura jest ale polerowa³ nic nie bêdê.

<a href=http://naforum.zapodaj.net/d405607597b7.jpg.html><img src=http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d405607597b7.jpg alt=hosting zdjêæ zapodaj.net /></a>

Tutaj jedna felga by³a ³adna. Mia³a tylko miejsca do zapodk³adowania i zosta³a zmatowana w³óknin± z cifem. Oraz to samo zrobi³em z dekielkami.
Felgi zosta³y polakierowane obustronnie. Od wewn±trz przed podk³adem potraktowa³em je papierem p100 oraz p240 na szlifierce.
Bazy posz³o 300ml + 300ml rozp, podk³adu 0,3l i lakieru bezbarwnego 0.3l. Lakierem bezbarwnym pokry³em je raz od wewn±trz i od zewn±trz 2 warstwy.tutaj to jest sama baza na dekielku:

 

barteek933
Wysany: 2015-10-27, 18:00   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
i dodatkowo URSUS :D

z jednego przedniego b³otnika zrywa³em to czerwone gówno bo nie da³o siê szlifowaæ tylko odpada³o.

na ca³y ci±gnik poszed³ podk³ad akrylowy. a jutro poka¿ê wam co to za specyfik poszed³ na wierzch xD
1 warstwa


2 warstwa
3 warstwa 

Marcino 
Wysany: 2015-10-29, 11:07   
0
UP DOWN

Posty: 218
Skd: okolice Tczewa
He he szpachla na traktorze... moj ojciec jak by zawadzi³ w lesie o ga³±¼ to by p³aka³ jak by mia³ taki piekny lakkier.
 

barteek933
Wysany: 2015-10-29, 11:23   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
jest szansa ¿e mo¿e kiedy¶ i odpa¶æ od uderzenia :D bêdzie musia³ uwa¿aæ xD
 

barteek933
Wysany: 2015-10-29, 19:48   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
a teraz bêdê mia³ tak± robotê i co by¶cie radzili z tym fantem zrobiæ.
lewy b³otnik to my¶lê ¿eby wyprostowaæ ile siê da a reszta to szpachla.

z prawym nadkolem to bêdzie trzeba oddaæ do blacharza ¿eby to ogarn±³.

a teraz kolejne pytanie. jest sens lakierowaæ b³otnik do rantu czy lepiej pocieniowaæ baz± a b³otnik zrobiæ ca³y w lakier bezbarwny ?

i jest taki problem ¿e mam tylko jeden pistolet i nie mam czym na³o¿yæ ¿ywicy do cieniowania i czy dam radê bez niej pocieniowaæ baz± czy lepiej nie próbowaæ ?

a jeszcze przy okazji zapytam, je¶li bêdzie cieniowanie na b³otniku to cieniowaæ tylko b³otnik czy wyjechaæ te¿ na drzwi czy bêdzie to zbêdne ? (bo nie zobiê ca³ego elementu w bazie bo bêdzie du¿a ró¿nica w stosunku do drzwi)
 

kalbi 
Wysany: 2015-10-29, 19:54   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
wystarczy CI 1 gun. K³adziesz ¿ywicê, wylewasz, i wlewasz bazê :) Co do techniki naprawy to: B³otnik pocieniowaæ aby siê zgadza³ z klap± oraz zderzakiem, zrobiæ przej¶cie baz± na drzwi i bezbarwny na ca³o¶æ. Je¶li umiesz do kantu to ok ale wiêcej z tym zabawy.
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-10-29, 20:09   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
a ¿ywicê dawaæ przy ka¿dej warstwie bazy czy tylko ostatniej ? mi siê zdaje ¿e lepiej chyba przy ka¿dej :)
 

tom cio
Wysany: 2015-10-29, 20:17   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Patrz±c na filmiki Gunmana przy srebrze daje blender przy ka¿dej warstwie, przy innych kolorach tylko przy ostatniej. Ja kiedy¶ robi³em bez blendera i by³o ok, ostatnio robi³em z blenderem ale jako¶ nie widzê ró¿nicy, mo¿e nie patrzê na to co trzeba, albo zwyczajnie mi siê uda³o zrobiæ bez.
 

kalbi 
Wysany: 2015-10-29, 20:36   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
daj ¿ywicê w pierwszej warstwie i starczy.
_________________

 
 

KK 
Wysany: 2015-10-30, 01:00   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Kalbi u¿ywasz zwyk³ej ¿ywicy bazowej? czy typowo produkt ¿ywicê do cieniowania?
_________________

 
 

kalbi 
Wysany: 2015-10-30, 10:49   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
¿ywicê wchodz±c± w sk³ad bazy. RM BC100
_________________

 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group