Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-08-13, 15:40   Nieuczciwe praktyki w bran¿y
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Nowy w±tek w temacie znanym chyba ka¿dej mieszalni, ale nie poruszanym jak dot±d.
Otwieram post nie po to aby wieszaæ na kim¶ psy, ale po by podyskutowaæ o sprawie o której moim zdaniem nale¿y mówiæ g³o¶no. Je¿eli padn± tutaj nazwy konkretnych firm, miejmy nadzieje, ¿e odzew z ich strony bêdzie nakierunkowany na wyeliminowanie zjawisk o których bêdziemy pisaæ, a nie na pacyfikacjê i naciski na mówi±cych g³o¶no o swoich problemach.
Dlatego proponuje napiêtnowaæ pewne nieuczciwe zachowania ale i chwaliæ te pozytywne.
Je¿eli chocia¿ jeden przysz³y w³a¶ciciel mieszalni nie wdepnie w ka³ow± minê dziêki nam, to chyba bêdzie sukces.

¯eby nie narzekaæ na pocz±tku, zacznê od pochwalenia siê swoj± wspó³pracy z firm± APP, mimo, ¿e kupuje od nich tylko papier ¶cierny :) Mam z nimi "u³o¿on±" wspó³pracê i nie mam problemów z brawurowymi przejêciami klientów. Dzia³amy wspólnie u styku województw ¶l±skiego, ma³opolskiego i ¶wiêtokrzyskiego.
 

glover
Wysany: 2014-08-14, 22:24   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Masz na my¶li nieuczciwe praktyki dostawców?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-08-15, 07:24   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Szeroko pojête nieuczciwe praktyki - dostawców, dystrybutorów i producentów. Walka miêdzy mieszalniami, które s± na przedostatnim miejscu ³añcucha pokarmowego jest czym¶ naturalnym i nie wymaga nag³o¶nienia.
Ale widzê, ¿e nie wielu ma ochotê otworzyæ Puszkê Pandory.
 

SamSobieSzefem
Wysany: 2014-08-15, 16:12   
0
UP DOWN


Posty: 154
chêtnie siê dowiem
mnie ¿e tak napiszê wkurw**a jak w mieszalniach rozcienczaj± produkty
_________________

 

glover
Wysany: 2014-08-15, 22:46   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
No to mnie najbardziej irytuj± firmy które zatrudniaj± m³odych handlowców którzy nie maj± pojêcia o bran¿y, o zale¿no¶ciach a ich podstawowym celem jest utrzymaæ siê w pracy i dostaæ premiê. Prowadzi to do tego ¿e w panice zaczynaj± je¼dziæ po wszystkich warsztatach, mieszalniach, sklepach z budowlank± i czê¶ciami samochodowymi i oferuj± produkty z maksymalnymi rabatami jakie mog± daæ. O efektach chyba nie muszê pisaæ bo ka¿dy kto prowadzi mieszalniê doskonale wie o czym mówiê.
Nawet jaki taki delikwent ma ciekawy towar to ja ju¿ go nie kupujê.
Inn± odmian± wspomnianego procederu jest sytuacja kiedy handlujesz z jakim¶ dostawc± i ten rozumie co jest grane, wspó³praca rozwija siê prawid³owo i nagle przyje¿d¿a handlowiec z innej firmy dysponuj±cy tym samym towarem i mówi ¿e on tu mi bêdzie teraz sprzedawa³ a jak nie wezmê towaru od niego to objedzie wszystko w ko³o :blee:

Móg³bym pisaæ jeszcze d³ugo ale dam siê poprodukowaæ innym ;)
 

Siekiera
Wysany: 2014-08-18, 11:46   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Kiedy¶ bym wskaza³ inne firmy ale teraz mistrzem nieuczciwych praktyk jest APP. Do sklepu i do warsztatu daj± takie same ceny wiêc trzeba ich uczyæ gdzie ich miejsce. Musz± zdecydowaæ kogo chc± obs³ugiwaæ, warsztaty czy sklepy jak sami tego nie potrafi± oceniæ to trzeba im pomóc. Ja pomagam ^^
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-08-19, 11:30   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Hehehe. Do mistrzów nieuczciwych praktyk to APP daleko. ¦wiêtokrzyski dystrybutor Novola, w czasach kiedy rusza³em z mieszalni±, dawa³ na powitanie w³a¶cicielom norek o parê oczek wiêcej ni¿ da³ mnie na otwarcie mieszalni, gdzie mia³em na pó³kach 100% z oferty Prosessionala i Spectrala.
 

Siekiera
Wysany: 2014-08-19, 13:52   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
No to trzeba mu przyznaæ tytu³ Regionalnego Mistrza Nieuczciwych Praktyk ^^

Tytu³ ogólnopolski jak na razie niezagro¿ony - APP :spoko:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-08-19, 14:37   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Trzeba zrobiæ dwie kategorie. Dystrybutorzy i Konfekcjonerzy.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Firma

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group