Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
bartus776
Wysany: 2015-01-10, 11:36   Nowy pocz±tek-start dla firmy !
0
UP DOWN

Posty: 26
Witam,

od jakiego¶ czasu ¶ledzê wiele postów na tym forum. Nie ukrywam i¿ moje zainteresowanie wynika z problemów z jakimi boryka siê mój tata, a mianowicie jest on w³a¶cicielem warsztatu blacharsko-lakierniczego od ponad 20 lat, podczas których by³y wzloty i upadki. Obecnie jest kiepsko a mój tata obwinia wy³±cznie system. Gdy skoñczy³em 20 lat, zacz±³em interesowaæ siê poczynaniami mojego taty i osobi¶cie uwa¿am ¿e wina nie le¿y w systemie lecz w nim samym, zrobi³em mu pranie mózgu, rozmawia³em z wieloma osobami, opracowa³em szczegó³owy plan ratowania tego zak³adu i tu mam pytanie do was, drodzy forumowicze.
Czy s±dzicie i¿ ten fach siê nadal op³aca ?

Pragnê przedstawiæ wady i zalety jakie obecnie praktykowane s± przez mojego tatê:

Zalety:
- jest on ¶wietnym fachowcem, stwierdzam to na podstawie ponad 20 letniej dzia³alno¶ci jak i opinii ludzi który robili u nas samochody, dodatkowym atutem jest fakt i¿ wszyscy lakiernicy który obecnie s± w moim rejonie wszystkiego nauczyli siê od mojego taty
- posiadamy zak³ad z 3 halami ( blacharka, przygotowanie do malowania, kabina do malowania)
- posiadamy bardzo dobr± renomê
- tata bardzo starannie podchodzi do wykonywanych obowi±zków, nie potrafi zrobiæ fuszerki, podchodzi do tematu bardzo uczuciowo

Wady:
- przez ponad 20 letnia dzia³alno¶æ tata nie potrafi³ nawet w ma³ym stopniu zarz±dzaæ warsztatem, to nie on rz±dzi³ pracownikami tylko oni nim
- jest bardzo zniechêcony wszystko zrzuca na ceny konkurencji, które s± w granicach 200 z³ i jest ¶wiadomy ich s³abej pracy
- poza zakupieniem kabiny 15 lat temu tata nie inwestowa³ w warsztat
- obecnie pracuje sam

Proponowane rozwi±zanie:

- otworzenie dzia³alno¶ci na siebie
- nowy pracownik
- nowy uk³ad cen, podniesienie ich
- celujê w klienta, który chce mieæ zrobione dobrze ale jest w stanie zap³aciæ wiêcej
- nowy dzieñ pracy ( bez samowolki , ka¿dy ma swój obowi±zek na dany dzieñ )
- wprowadzenie dyscypliny
- kontakt z klientem
- dok³adna wycena
- idealne pilnowanie terminu

Dodam i¿ obecnie mam 23 lata i posiadam ma³o potrzebny mi tytu³ in¿yniera z Elektroniki i Telekomunikacji, wiem i¿ mogê mieæ po tym dobr± prace ale wychodzê z za³o¿enia ¿e muszê pomóc ojcu wyprowadziæ t± firmê poniewa¿ w innym przypadku za 25 lat bêdê musia³ pracowaæ na swoj± rodzinê oraz na mojego tatê i mamê. W skrócie pragnê postawiæ ich na nogi pod wzglêdem finansowym oraz pokazaæ ojcu ¿e dyscyplina i pokora wzglêdem jego b³êdów jest w stanie przynie¶æ im spokojn± i bezpieczn± finansowo staro¶æ.

Proszê o opinie mojego pomys³u.

Pozdrawiam serdecznie
 

keon
Wysany: 2015-01-10, 13:09   
0
UP DOWN

Posty: 61
Warunki masz ,pomoc od ojca techniczna wraz z jego praca masz,przynajmniej sredni pracownik plus ty oraz kilka madrych decyzji i musi chulac.
Otworz to na siebie bierz dotacje doinwestuj w nowoczesne narzedzia jesli ich nie macie.
Niektorzy zaczynaja od zera i daja rade wy macie praktycznie wszystko tylko to poukladac.
Pozdro.
 

bartus776
Wysany: 2015-01-10, 14:01   
0
UP DOWN

Posty: 26
Dok³adnie. Mój ojciec jest bardzo dobrym fachowcem, do tego stopnia ¿e inni w bran¿y mog± pu¶ciæ fuszerkê a mój tata jest postrzegany ¿e nie mo¿e. Mam wiele pomys³ów i wiele planów st±pam mocno po ziemi. Nikt tak jak mój ociec nie bêdzie na to pracowa³ bo jemu zale¿y najbardziej. Muszê przyznaæ ¿e to jest cud i¿ ten zak³ad wytrwa³ ponad 20 z takim zarz±dzaniem jakie by³o.

Co do inwestycji planujê zakupiæ jedne wózek z narzêdziami i wywaliæ jego wszystkie narzêdzia które nie s± u¿ywane od 15 lat a tylko za¶miecaj± wszystko, plus zmieniæ maksymalnie podej¶cie do klienta istotn± kwesti± s± moje umiejêtno¶ci interpersonalne przez ludzi jestem uwa¿any za dobrego handlowca.

Mamy jeszcze mo¿liwo¶æ przyjêcia starego pracownika, który by³ mega rzeteln± osob± lecz on rz±dzi³ moim ojcem i zastanawiam siê czy wzi±æ jego czy szukaæ kogo¶ innego, zaznaczê i¿ ja nie bêdê na stopie kole¿eñskiej z pracownikiem jak mój ojciec.
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-01-10, 14:23   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
Jeden
bartus776 napisa/a:
jedne wózek z narzêdziami
nie zrobi tu sza³u.

bartus776 napisa/a:
Mój ojciec jest bardzo dobrym fachowcem, do tego stopnia ¿e inni w bran¿y mog± pu¶ciæ fuszerkê a mój tata jest postrzegany ¿e nie mo¿e.


Na drugim forum tzn lakiernik.info znajdziesz konkrety i ludzi co Ci sprawê realnie opisz±.

Polecam admina, bo to od niego zacznij.
By³ @Projekter, tu tez, wiêc odwied¼ jego stronê, lub napisz do niego.

Nie na konkurencji z garazowcami musicie sie skupic, bo samym brakiem fuszerki nie wygracie.

Do jakich klientów macie ofertê skierowac,,, to juz tam wyt³umacz±.

Tak na poczatek,,, podwykonawca serwisów, obs³uga floty firmowej, umowa z ubezpieczalniami na wykonywanie napraw powypadkowych.

Tylko czy sprostacie warunkom ... dlatego polecam tamto forum.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

keon
Wysany: 2015-01-10, 14:27   
0
UP DOWN

Posty: 61
To zalezy chyba tylko od nas ja jestem na stopie kolezenskiej z pracowikami.Jezeli pracujemy czyli zyjemy razem wieksza czesc zycia ,traktuje ich jak kumpli .Wiadome decydujace slowo masz zawsze ty i oni to wiedza ,ale wiedz ze nawet pomocnik moze miec dobry pomysl.Ja sie tego trzymam i nawet z ludzmi duzo starszymi mam dobre relacje .Jak jestem w gnoju to oni mi pomagaja i odwrotnie.
Ale to tez musza byc tacy ludzie ,z innymi nie ma co sie bratac a takich wyczuwam szybko.

Co do warsztatu to czystosc i zeby wizualnie to wyglodalo dobrze,a nie ze klient w chodzi do syfu .
Kawalek jakiegos biura i toalety na poziomie .
Musisz brac pod uwage ze ludzie nie maja czasu , i ze dobrze jest zainwestowac wsprzet jak i materialy ktore skracaja czas wykonania uslugi nie tracac na jakosci.Szczegolnie przy malych naprawach wazne.Zdaza sie ze koles bierze blotnik do roboty i trzyma auto tydzien,dzisiaj ludzie nie potrafia zyc bez auta wiec liczy sie czas przy tym sumiennosc i jestes wygrany.
Auto wyjezdza pachnace czyste po wiekszych pracach ,po mniejszych przynajmniej odkurzone i wymyte.
 

bartus776
Wysany: 2015-01-10, 14:35   
0
UP DOWN

Posty: 26
Je¶li chodzi o wózek z narzêdziami jest to jeden z pomys³ów.
Co planuje zrobiæ:
- odnowiæ biuro
- jednakowy strój dla pracowników
- szafki w których bêd± posegregowane wszystkie lakiery wzglêdem aut
- wprowadzenie bazy danych dokladniej CRM do zarz±dzania
- kontakt z klientem po przez wysy³anie sms o stanie jego pojazdu
- kupienie pistoletów i wszystkich narzêdzi do polerki czy matowania

Zamieszczê ten sam wpis tylko na tym drugim forum lecz nadal liczê na wasze wspardzie.

Dziêkuje i pozdrawiam
 

KK 
Wysany: 2015-01-10, 17:00   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ile Twój tata ma lat? Je¶li to rocznik z okolicy 55 to jest rocznika mojego ojca. Pierwsza sprawa tamte roczniki jak co¶ robi± to s± sumienne, ale wychowali siê w innym systemie.
Osobi¶cie mój tata, to fachowiec uznawany za najlepszego w okolicy. Ka¿dy wie, ¿e u nas bêdzie zrobione najlepiej.
Mojego tate zniszczy³o to:
Cytat:
dodatkowym atutem jest fakt i¿ wszyscy lakiernicy który obecnie s± w moim rejonie wszystkiego nauczyli siê od mojego taty

Mój tata wyuczy³ zawodu mechanika kilka osób, w czym jednego do takiego stopnia, ¿e nam zabiera mo¿liwo¶æ remontowania skrzyñ biegów.

Nigdy nie wolno zdradzaæ tego jak robisz, czym i w jakim czasie. Je¶li traktujesz swój zarobek powa¿nie to nie mo¿esz tego robiæ. Sami ludzie hoduj± sobie hydry. I tyle, ja te¿ mog³em ustrzec siê problemów dzisiaj, ale s³ucha³em ojca i dzi¶ robi siê z lekka gówno. Co z tego, ¿e robiê i zarabiam jak naprawy sprowadzaj± siê do sprzêtu ni¿szej kategorii za mniejsze wynagrodzenie.
Trzeba spojrzeæ na wszystko do ty³u i przeliczyæ czy op³aca³o siê szarpaæ tyle lat. Ile siê zarobi³o itd. Dzisiaj us³uga na wysokim poziomie, to przepiêkny warsztat, wyszkoleni pracownicy i szybko wykonywane naprawy. Kategorie siê zmieni³y, dawniej w ruderach robili i roboty w opór by³o, dzisiaj klient musi "widzieæ", ¿e jest super, a fachowiec mo¿e byæ ¶redni.

Oczywi¶cie s± zawody lub ludzie, którzy z czego¶ osi±gneli sukces, ale nie wszystkim siê to udaje. Dzisiaj w dobie komputeryzacji, jest coraz ciê¿ej, a bêdzie jeszcze gorzej. Do 2030 roku ma znikn±æ oko³o 30-40% miejsc pracy na rzecz robotyki. Jeste¶my teraz na to medialnie przygotowywani, roboty pokazywane s± jako maj±ce uczucia, przyjazne.

P.s.
Jak kto¶ ma kasê to radzi³ bym i¶æ w dekarstwo, poniewa¿ wk³ad pocz±tkowy jest ma³y, a zyski du¿e i ludzie do usranej ¶mierci bêd± siê budowaæ. Sam mam zamiar taki biznes otworzyæ, mo¿e siê uda. Mój znajomy zarabia od 10-14 ty¶ miesiêcznie. Robi± w dwie osoby, czasem w trzech.

P.s.
Nie mo¿esz taty do usranej ¶mierci ci±gn±æ za rêkê. Du¿o siê nie zmieni w jego postêpowaniu. Jak bêdziesz ca³y czas z nim pracowa³ i go pilnowa³ to owszem bêdzie super, ale zostaw go na rok i znowu wszystko siê posypie. Prawda jest taka, ¿e tyle co zarobi to starczy mu na ¿ycie do emerytury, a Tobie radzi³bym znale¼æ robotê w swoim fachu i ¿yæ sobie spokojnie. Bo za kilka lat i tak z lakierni± bêdzie problem, a Ty bêdziesz mia³ kilka lat w plecy w swoim fachu, czego ju¿ nigdy nie odrobisz.
_________________

 
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-01-10, 17:49   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
bartus776 napisa/a:
- szafki w których bêd± posegregowane wszystkie lakiery wzglêdem aut

KK napisa/a:
a Tobie radzi³bym znale¼æ robotê w swoim fachu i ¿yæ sobie spokojnie. Bo za kilka lat i tak z lakierni± bêdzie problem, a Ty bêdziesz mia³ kilka lat w plecy w swoim fachu, czego ju¿ nigdy nie odrobisz.

Nie masz zielonego pojecia o lakiernictwie, wiêc rada kolegi jest bezcenna.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

bartus776
Wysany: 2015-01-10, 17:49   
0
UP DOWN

Posty: 26
Akurat tata jest z rocznika 68, lecz przejmowa³ warsztat po swoim ojcu.
Masz racje ¿e kiedy¶ tak by³o ¿e robili po szopach ale w³a¶nie w tamtych czasach mój ojciec mia³ ju¿ kabinê oraz trzy gara¿e dodatkowo 4 pracowników. Zarabia³ ogromne pieni±dze maj±c kontrakt z PZU oraz WARTA, gdyby wtedy potrafi³ zarz±dzaæ zasobami ludzkimi my¶lê ¿e mieliby¶my lekko z 1 bañkê na koncie, ale niestety tak nie jest i obecnie nie mamy nic.
Co do mnie samego, ja nie planujê pracowaæ u nikogo jestem cz³owiekiem m³odym, który posiada wiele mo¿liwo¶ci, na ten warsztat mam 3 plany wiec jestem o to spokojny, chcia³em aby specjali¶ci tacy jak wy zweryfikowali jeden z nich. Na przysz³o¶æ robiê obecnie zabezpieczenie maj±c inna firmê. A je¶li ju¿ nic z tego siê nie uda posiadam wiedzê z zakresu programowania któr± naby³em na uczelni oraz wiedzê handlowca.
 

Siekiera
Wysany: 2015-01-10, 17:55   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
A mo¿e pój¶æ w trochê innym kierunku. Popatrz ilu ludzi chce siê w³a¶nie usamodzielniæ ale nie maj± warunków. Twój ojciec ma warunki ale wypali³ siê. To mo¿e zrobiæ takie joint venture i zaprosiæ do warsztatu m³odych zdolnych lakierników którzy siê nauczyli fachu od ojca ale nich robi± na swoim. Ka¿dy sam zdobywa klienta i wykonuje us³ugê a twój ojciec dba tylko o otoczkê czyli ³adne biuro, toalety, parking, samochód zastêpczy, reklama, itp. Gruby sprzêt czyli kabina, kompresor, rama, mo¿e promiennik zapewnia Twój ojciec a drobny sprzêt ka¿dy ma swój. Pogadaæ z dobrym elektrykiem aby do sterowania kabin± dorobi³ co¶ w rodzaju kilku niezale¿nych w³±czników (dla ka¿dego lakiernika) i zegary czasu pracy tak aby uczciwie rozliczaæ koszty, resztê zu¿ycia energii, kosztów ogrzewania hali itp dzieliæ po równo itd.
Kwestii do rozwi±zania pewnie by³oby sporo ale od czego ty jeste¶ ;)
Na koniec uczciwie oceniæ warto¶æ takich us³ug i ponegocjowaæ stawki dla ojca od ka¿dego lakiernika. :roll:
 

KK 
Wysany: 2015-01-10, 18:26   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Cytat:
Zarabia³ ogromne pieni±dze maj±c kontrakt z PZU oraz WARTA, gdyby wtedy potrafi³ zarz±dzaæ zasobami ludzkimi my¶lê ¿e mieliby¶my lekko z 1 bañkê na koncie


Kolejny bogacz co nie ma kasy? Tutaj taki jeden na forum by³ co firme ma powa¿n±, kasy od sku... i te¿ dawniej to walizki kasy do domu przywozi³(podobno), a w jednej koszulce chodzi i nie staæ na dobry lakier. ¯ydem nie jest.

Je¶li powodem problemów byli pracownicy to zmieñ pracowników, lub wiêcej im p³aæ. Pewnie to by³o problemem, bo grosza szkoda by³o pracownikowi daæ, a wymaga³o siê, ¿e zast±pi Bóg wie kogo. Nigdy nie bêdzie problemów jak pracownik bêdzie dostawa³ to na co zas³uguje. Nawet kradzie¿e znikn±.
_________________

 
 

bartus776
Wysany: 2015-01-10, 18:26   
0
UP DOWN

Posty: 26
- szafki w których bêd± posegregowane wszystkie lakiery wzglêdem aut

Tutaj chodzi³o mi o segregacje wielu rzeczy... przyk³ad pó³ roku po malowaniu samochodu klient przyje¿d¿a i chcia³bym zrobiæ sobie zaprawki bo gdzie¶ mu wysz³y a zazwyczaj lakier zostaje u nas wiêc dok³adna segregacja zmniejszy czas poszukiwania takiego lakieru. Obecnie mamy jeden wielki rega³ na którym stoi oko³o 250 puszek lub wiêcej.

Co do m³odych lakierników u nas w okolicy nie ma takich ludzi, jak szukali¶my ludzi w Biurze pracy to przychodzili tylko po podpis i¿ nie s± zdolni do pracy...

Wydaje mi siê ¿e tata jest w stanie jeszcze pracowaæ parê lat, dodatkowym atutem jest to i¿ moja mama jest bardzo obrotn± kobiet± i s±dzê ¿e gdy ona zobaczy i pozna tajniki dobrego zarz±dzania bêdzie w stanie z ojcem ogarn±æ to na stare lata maj±c pracowników.
 

bartus776
Wysany: 2015-01-10, 18:30   
0
UP DOWN

Posty: 26
W³a¶nie nie chodzi tu o kasê bo mój tata dobrze p³aci³ lecz nie pilnowa³ ich a oni siê cenzura.. Tu jest ca³y problem ¿e on nie jest twardym szefem, nie pilnuje terminów i nie jest zdyscyplinowany.

Zarobki by³y w granicach ponad 2.5k. Wiêc problem nie le¿y w wynagrodzeniu.
 

KK 
Wysany: 2015-01-10, 18:44   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Cytat:
nie pilnuje terminów i nie jest zdyscyplinowany

Niestety musi byæ zdyscyplinowany i pilnowaæ terminów, je¶li go nie zmienisz to nic nie zrobisz. Na si³ê siê nie da.
_________________

 
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-01-10, 18:52   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
bartus776 napisa/a:
przyk³ad pó³ roku po malowaniu samochodu klient przyje¿d¿a i chcia³bym zrobiæ sobie zaprawki bo gdzie¶ mu wysz³y

Ty nas tu w jajo robisz.
Ale odpowiem.
Cz³owiek, handlowiec, in¿ynier ?

Taki kto¶ napisa³by tak.
Receptury i ich korekty przypisane do nr vin samochodu klienta beda przechowywane w bazie danych (dysk twardy ;) ) na wypadek gdyby lakierowane u nas autko wróci³o po st³uczce czy do miejscowych wyprawek.
Ty napisa³e¶
bartus776 napisa/a:
Obecnie mamy jeden wielki rega³ na którym stoi oko³o 250 puszek lub wiêcej.
z wyschnietymi lakierami... :x:
bartus776 napisa/a:
Wydaje mi siê ¿e tata jest w stanie jeszcze pracowaæ parê lat,

bartus776 napisa/a:
Akurat tata jest z rocznika 68,


No to nie¼le nam tu pociskasz ¶ciemê, bo tata ma 46 lat a ty robisz go inwalida co jeszcze sie trochê rusza.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

bartus776
Wysany: 2015-01-10, 19:03   
0
UP DOWN

Posty: 26
Widzisz kolego w naszym systemie szkolnictwa cz³owiek w wieku 18 lat musi podejmowaæ decyzjê czym prawdopodobnie bêdzie zajmowa³ siê w swoim ¿yciu ja zdecydowa³em siê na taki kierunek poniewa¿ nigdy nie mia³em problemów z nauk±. W momencie gdy cz³owiek koñczy studia zaczyna dostawaæ propozycjê pracy itp ja obecnie posiadam parê ciekawych ofert zwi±zanych z byciem handlowcem lecz chce pomóc rodzinie.

Co do lakierów pewnie masz racje muszê to przemy¶leæ.

Nie robiê z mojego ojca inwalidy traktujê go jak z³ote jajo które trzeba wykorzystaæ lecz tak jak mówiê chce zarz±dzaæ firma i bêdê stara³ siê poprawiæ kondycje finansow± mojej rodziny.
 

Przemek 
Wysany: 2015-01-10, 22:48   
0
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
Bartu¶ chuja wiesz i huja umiesz .Jeste¶ ma³olatem który nie ma pojêcia o czym pisze . Masz surow± wiedzê ze szko³y i nic wiêcej .
Nie kozacz co ty nie masz co umiesz .Wnioski jak wyci±gn±³e¶ na poczekaniu dojdzie do tego samego rozgarniêty cz³owiek,bez szko³y.
Ojciec Twój jest m³odym facetem jak chcesz mu pomóc, to niech sam zacznie analizowaæ swoj± politykê firmy .
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

KK 
Wysany: 2015-01-10, 23:55   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Cytat:
Widzisz kolego w naszym systemie szkolnictwa cz³owiek w wieku 18 lat musi podejmowaæ decyzjê czym prawdopodobnie bêdzie zajmowa³ siê w swoim ¿yciu ja zdecydowa³em siê

https://www.youtube.com/watch?v=8AJRK3g86Dk
_________________

 
 

bartus776
Wysany: 2015-01-11, 08:27   
0
UP DOWN

Posty: 26
Przemek napisa/a:
Bartu¶ chuja wiesz i huja umiesz .Jeste¶ ma³olatem który nie ma pojêcia o czym pisze . Masz surow± wiedzê ze szko³y i nic wiêcej .
Nie kozacz co ty nie masz co umiesz .Wnioski jak wyci±gn±³e¶ na poczekaniu dojdzie do tego samego rozgarniêty cz³owiek,bez szko³y.
Ojciec Twój jest m³odym facetem jak chcesz mu pomóc, to niech sam zacznie analizowaæ swoj± politykê firmy .


Masz racje nie wiem nic bo gdybym wiedzia³ wszystko to bym z wami tu nie rozmawia³. I masz racje w zwi±zku ze szko³±, wychodzê z za³o¿enia ¿e nic ona nie uczy i obecnie ¿yje w przekonaniu ¿e zrobienie in¿yniera, który nic mi nie daje by³o strat± czasu ale jak wiadomo na ¶wiecie 97% rodzin maj±c swoje dziecko wpaja mu przez 18 lat ¿ycia teksty typu " ucz sie dobrze, pójdz na dobra uczelnie a bedziesz mia³ dobr± pewn± prace"... A jak obecnie ¶wiat pokazuje nie ma co liczyc na kogo¶ tylko trzeba liczyc na siebie przyk³ad górników którzy le¿± i strajkuj± pod ziemi±... Ludzi którzy s±dzili ¿e bêd± mieli dobr± i pewn± prace przez ca³e ¿ycie...

Cz³owiek powinien byæ uczony wiedzy finansowej od pierwszej klasy podstawówki wtedy nie by³o by problemów z firm± mojego taty. Tata sam sobie nie przeanalizuje nic, jest on cz³owiekiem bardzo zdemotywowanym przez ca³± t± sytuacje w nic nie wierzy i najchêtniej to by pracowa³ 24/7 i s±dzi ¿e to mu przyniesie pieni±dz... Ja chcia³bym skróciæ jego dzieñ pracy, braæ mniej pracy a zarobiæ podobnie jedynie zwiêkszyæ cenê us³ugi.
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-01-11, 11:00   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
bartus776 napisa/a:
najchêtniej to by pracowa³ 24/7

Mo¿e niech idzie do pracy najemnej.
Jako wysokiej klasy lakiernik nie bedzie chyba z tym problemu.
Tak samo jak z odpowiednio wysokim wynagrodzeniem.

A po pracy co sobie dorobi to jego.
Odejdzie zus, bedzie sta³y dochód i problemy znikn±.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

bartus776
Wysany: 2015-01-11, 11:06   
0
UP DOWN

Posty: 26
Lackdoctor napisa/a:
bartus776 napisa/a:
najchêtniej to by pracowa³ 24/7

Mo¿e niech idzie do pracy najemnej.
Jako wysokiej klasy lakiernik nie bedzie chyba z tym problemu.
Tak samo jak z odpowiednio wysokim wynagrodzeniem.

A po pracy co sobie dorobi to jego.
Odejdzie zus, bedzie sta³y dochód i problemy znikn±.


Tylko ¿e w okolicy nie ma lepszego zak³adu, ogólnie jest straszna lipa w naszym rejonie... zreszt± jak wiecie Panowie honor mu na to nie pozwoli sam wyszkoli³ ca³e miasto a teraz u nich bêdzie pracowa³? Trzeba siê odbiæ on bêdzie moim pracownikiem a ja muszê robiæ dobre kroki w kierunku stabilno¶ci finansowej.
 

KK 
Wysany: 2015-01-11, 12:11   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Jak czytam te teksty o stabilno¶ci finansowej itd to mi siê George Bush kojarzy.
_________________

 
 

bartus776
Wysany: 2015-01-11, 12:24   
0
UP DOWN

Posty: 26
To do czego mam d±¿yæ? ¦mia³o powiedz mi :)
 

KK 
Wysany: 2015-01-11, 12:46   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Jak w okolicy nie ma lepszego zak³adu to jak inni ¿yj±? Skoro u Was jest ¼le? Tamci ile bior± za element 150? 100?
_________________

 
 

bartus776
Wysany: 2015-01-11, 14:02   
0
UP DOWN

Posty: 26
My bierzemy po 300 - 350 i jest to najdro¿ej.

Przyk³ad:
Rozmowa dwóch facetów, którzy nie byli ¶wiadomi i¿ moja siostra jest obok ...
A: A mam rozwalony samochód taka ma³a ³atka do robienia
B: A to jedz do bartus776 oni tam dobrze robi±
A: A we¼ by³em tam powiedzieli mi 200 zl a ja pojecha³em do kolegi i mi za 80 z³ pomalowa³

Tylko ze taki go¶ciu A nie jest ¶wiadomy ¿e trzeba pó³ tego elementu umalowaæ czy nawet ca³y...
U nas jest drogo jak na nasz± okolicê ale nic poza bardzo dobrze wykonan± prac± nas nie odró¿nia a ja s±dzê ¿e aspekt wizualny , terminowo¶æ , dyscyplina i organizacja pracy wyró¿ni nas na tle innych i zaczn± przyje¿d¿aæ do nas normalni klienci.
 

maykel
Wysany: 2015-01-11, 14:59   
0
UP DOWN

Posty: 35
bartus776 napisa/a:
My bierzemy po 300 - 350 i jest to najdro¿ej.

Przyk³ad:
Rozmowa dwóch facetów, którzy nie byli ¶wiadomi i¿ moja siostra jest obok ...
A: A mam rozwalony samochód taka ma³a ³atka do robienia
B: A to jedz do bartus776 oni tam dobrze robi±
A: A we¼ by³em tam powiedzieli mi 200 zl a ja pojecha³em do kolegi i mi za 80 z³ pomalowa³

Tylko ze taki go¶ciu A nie jest ¶wiadomy ¿e trzeba pó³ tego elementu umalowaæ czy nawet ca³y...
U nas jest drogo jak na nasz± okolicê ale nic poza bardzo dobrze wykonan± prac± nas nie odró¿nia a ja s±dzê ¿e aspekt wizualny , terminowo¶æ , dyscyplina i organizacja pracy wyró¿ni nas na tle innych i zaczn± przyje¿d¿aæ do nas normalni klienci.


Ja mogê podaæ Ci dwa przyk³ady

jeden to go¶æ ok 50 lat , przyk³ad podobny do twojego , jak by³y ubezpieczalnie to by³o git , nawet zosa³a mu ³adna bmw , go¶æ nie terminowy dla mnie dziad, wszêdzie wisi kasê , krêt jakich ma³o siê spotyka, nawet pracownikom p³aci³ na raty , nawet teraz nie wiem czy ma pracownika , nie umie siê przestawiæ , marzyciel dawnych czasów !!!!

drugi ch³opak ok 25 lat zaczyna³ od zera , haruje ma dwóch pracowników , teraz bêdzie budowa³ chale , du¿± z kabin±(du¿a inwestycja ok 300 ty¶ ) dobrze mu idzie , bierze po 300 z³ za element , przej¶cie 150-200 z³ roboty ma bardzo du¿o roboty .

i mam jeszcze jeden przyk³ad - go¶æ kupê kasy i kupê roboty ceny zaczynaj± siê od 400 z³ ale wina rodziny gorza³y i nie ma nic . Cienko przedzie .

wiêc nie ma regu³y ale mo¿e podlicz ile masz obrotu miesiêcznego czy kwartalnego, podlicz koszty i oblicz ile Wam zostaje, Robi³e¶ co¶ takiego ?
 

GMC
Wysany: 2015-01-11, 15:56   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Skoro okolica s³aba i nie chce p³aciæ to mo¿e poszukaj takich co p³ac± za dobra pracê, np. podwykonawstwo dla firmy robi±cej kompleksowo zabytki. Masz halê to bêdzie gdzie postawiæ staruszka tak aby mo¿na zrobiæ mniejsze robótki z ulicy w miêdzyczasie.
 

Przemek 
Wysany: 2015-01-11, 18:23   
0
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
W czym jest problem ze tata za d³ugo robi zlecenie .Czy jest za ma³y obrót bo brakuje klientów ?
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

bartus776
Wysany: 2015-01-12, 09:18   
0
UP DOWN

Posty: 26
maykel napisa/a:


Ja mogê podaæ Ci dwa przyk³ady

jeden to go¶æ ok 50 lat , przyk³ad podobny do twojego , jak by³y ubezpieczalnie to by³o git , nawet zosa³a mu ³adna bmw , go¶æ nie terminowy dla mnie dziad, wszêdzie wisi kasê , krêt jakich ma³o siê spotyka, nawet pracownikom p³aci³ na raty , nawet teraz nie wiem czy ma pracownika , nie umie siê przestawiæ , marzyciel dawnych czasów !!!!

wiêc nie ma regu³y ale mo¿e podlicz ile masz obrotu miesiêcznego czy kwartalnego, podlicz koszty i oblicz ile Wam zostaje, Robi³e¶ co¶ takiego ?


To co napisa³e¶ w pierwszym przyk³adzie dobitnie trafia w sedno pracy oraz tok my¶lenia mojego ojca.
A co do podliczeñ tak robi³em takie co¶:
- koszty sta³e 3500
- koszty zmienne 3300
- a obrót w granicach 9000

zostaje co¶ ponad 2k.
 

bartus776
Wysany: 2015-01-12, 09:20   
0
UP DOWN

Posty: 26
GMC napisa/a:
Skoro okolica s³aba i nie chce p³aciæ to mo¿e poszukaj takich co p³ac± za dobra pracê, np. podwykonawstwo dla firmy robi±cej kompleksowo zabytki. Masz halê to bêdzie gdzie postawiæ staruszka tak aby mo¿na zrobiæ mniejsze robótki z ulicy w miêdzyczasie.


U nas w okolicy nie ma ludzi chc±cych seryjnie robiæ zabytki... co do okolicy to raczej przekonanie mojego ojca jest takie ja s±dzê ¿e jest grupa klientów która bêdziê dobrze p³aci³a w dodatku mamy pary handlarzy którzy p³ac± nie¼le
 

bartus776
Wysany: 2015-01-12, 09:27   
0
UP DOWN

Posty: 26
Przemek napisa/a:
W czym jest problem ze tata za d³ugo robi zlecenie .Czy jest za ma³y obrót bo brakuje klientów ?Oto powody które ja widzê:
- samochód który mo¿na zrobiæ w 3 dni u nas stoi 10 dni gdzie przez 7 stoi nieruszony albo rozebrany a 3 jest robiony
- s³aba wycena mojego ojca robiona na kolanie. Spojrzy i mówi x kasy po czym jak naprawia to spuszcza siê nad tym samochodem 5 dni i denerwuje a jak co¶ niezaplanowanego zrobi to boi sie powiedziec klientowi ¿e trzeba dop³aciæ albo nawet nie potrafi w trakcie zadzwoniæ i powiedzieæ ze jest taka sytuacja
- przekonanie taty ¿e pracuje na swojego pracownika a nie pracownik dla niego
- bardzo z³a organizacja pracy
( obecnie pracuje sam i nie potrafi skupiæ siê na jednym samochodzie tylko rozgrzebie 3 i stoj± po 10 dni)
- nerwy zwi±zane z doborem lakieru jak powszechnie wiadomo nie jest to takie ³atwe ( zamiast zleciæ komu¶ dobranie koloru w momencie gdy samochód jest zaklepany i¿ bêdzie robiony u nas on zostawia to na moment w którym samochód jest przygotowany do malowania i czeka w kabinie a ¿e czasem siê zdarza i¿ nie mo¿e dobraæ lakieru dwa dni to dwa dni samochód stoi i czeka.... a wystarczy aby kto¶ mu dobra³ lakier a on dziennie zrobi³ jedn± próbê czy pasuje)

To s± wa¿niejsze problemy zwi±zane z firma mojego taty
 

Miki
Wysany: 2015-01-12, 14:21   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
20lat interes, kabina kiedy¶ ubezpieczalnie i Wy nie macie w³asnego mieszalnika? Go¶æ(tata) z takim do¶wiadczeniem jak piszesz nie wie o tym ze cieniuje siê elementy tylko czeka na lakier 2 dni?
_________________
Mart-Dent
 

bartus776
Wysany: 2015-01-12, 15:08   
0
UP DOWN

Posty: 26
Miki napisa/a:
20lat interes, kabina kiedy¶ ubezpieczalnie i Wy nie macie w³asnego mieszalnika? Go¶æ(tata) z takim do¶wiadczeniem jak piszesz nie wie o tym ze cieniuje siê elementy tylko czeka na lakier 2 dni?


Strach ojca na to nie pozwala³ w tamtych latach. Chcia³bym was prosiæ o pomoc w zwi±zku z mo¿liwo¶ciami rozbudowy tego zak³adu.
Je¶li chodzi o fundusze nie posiadam nic jedyne co to pieni±dze z UP czyli co¶ ponad 20k.
Na co mam to wydaæ?
 

keon
Wysany: 2015-01-12, 18:10   
0
UP DOWN

Posty: 61
Oj to nie poszalejesz.
Bez fotek i jakiegos opisu budynku co mozna Ci doradzic ,porzadek jeszcze raz porzadek i moze chociaz cale to pomalowac zeby odswiezyc reszte w narzedzia.

A i jesli sie nic nie zmienilo to mozesz jeszcze 20 tys na doposarzenie stanowiska pracy dla nowego pracownika ze zanim zatrudnisz to popytaj .A sama dotacja na otwarcie firmy u nas przynajmniej chyba jest 35 tys w tym roku.
 

bartus776
Wysany: 2015-01-12, 18:41   
0
UP DOWN

Posty: 26
keon napisa/a:
Oj to nie poszalejesz.
Bez fotek i jakiegos opisu budynku co mozna Ci doradzic ,porzadek jeszcze raz porzadek i moze chociaz cale to pomalowac zeby odswiezyc reszte w narzedzia.

A i jesli sie nic nie zmienilo to mozesz jeszcze 20 tys na doposarzenie stanowiska pracy dla nowego pracownika ze zanim zatrudnisz to popytaj .A sama dotacja na otwarcie firmy u nas przynajmniej chyba jest 35 tys w tym roku.


U nas masz na my¶li woj £ódzkie?
Budynki s± ok obecnie przebywam w Warszawie wiêc nie jestem w stanie zrobiæ zdjêæ.
Mam trzy hale:
1. pomie¶ci max dwa samochody
2. pomie¶ci max 4 samochody
3. Tu jest kabina która jest zabudowana a przed ni± miejsce na kolejny samochód

Obecnie ch³opaki nie szukam pomocy w stylu wypisania wszystkiego co mogê osi±gn±æ przy du¿ych nak³adach finansowych, poniewa¿ ka¿dy mo¿e powiedzieæ i¿ trzeba to i tamto kupiæ ale najpierw muszê siê tego dorobiæ..
 

keon
Wysany: 2015-01-12, 18:57   
0
UP DOWN

Posty: 61
Nie Lodzkie ,okolice Rzeszowa.
Wiec warunki masz fajne.
 

KK 
Wysany: 2015-01-12, 19:52   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Powiem Wam szczerze, ¿e rzadko zdarza siê, ¿e ojciec z synem prowadz± wspania³y biznes. Wiem po sobie. Stare nawyki ojca, które wychodz± z za³o¿enia, ¿e jak brakuje kasy to trzeba tyraæ nie 8, a 14h mnie rozbrajaj±. Nigdy nie ma my¶li, aby mo¿na by³o co¶ udoskonaliæ, tylko najlepiej stare rudery i szarpanie siê. :D hehe.
No bo po co, przecie¿ na ¿ycie starcza i do garnka jest co w³o¿yæ. :x:
_________________

 
 

rogal-master1
Wysany: 2015-01-12, 19:56   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
A najlepiej to zarabiac w latwy sposób kase, bo ile lapami sie udrze :D
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-01-12, 22:30   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
bartus776,
POmijaj±c to ¿e w Twoj temat s³abo wierzê to go sobie z ciekawo¶ci poczytujê.
I tu ,, tam te¿.

Czytam to co Jacklack Ci radzi i ju¿ widzê ¿e po jego poradach zaczynasz kroczyc po omacku... kto¶ Ci ¶wiat³o zgasi³?

Te porady nie s± dla Ciebie.
Masz ok 20 razy za ma³o kasy, mieszkasz w zbyt ma³ym mie¶cie, nie masz wiedzy i umiejêtno¶ci.
Dlatego twierdzê ¿e te porady s±.. za dobre.
Zginiesz ¶lepo ich s³uchaj±c.
Musisz te bardzo dobre porady sprowadziæ do poziomu dobrych porad i ju¿ to bêdzie milowy krok w przód.

Jesli tego nie zrobisz to bêdzie krok w przód, ale tam jest przepa¶æ,,, czyli koszty.
I zginiesz.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

KK 
Wysany: 2015-01-12, 23:19   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Przeczyta³em to co na s±siednim forum jest napisane. Ostatnie wypowiedzi. hehe oszaleli.
Z cz³owieka bez do¶wiadczenia chc± zrobiæ lakiernikiem i to ze sprzêtem za 100ty¶ z³. No i od zaraz, najlepiej wyszkolonym przez przedstawiciela handlowego.
Serce siê kraje.
Tata ma kabine, 20 lat robi i b±czka nie ma jednego? Pewnie ma 90% narzêdzi potrzebnej do ca³kowitej naprawy wszystkiego.
5000 za dwie maszyny? Jak za 1400 brutto kupuje siê dwie maszyny 6 i 3mm z Chicago Pneumatic. Za 3 ko³a 2sztuki Derosa.
Bartus musisz och³on±æ, poniewa¿ puszcz± Ciê z torbami.

Te¿ musze sobie wstawiæ mieszalnik to na pewno moja sytuacja finansowa siê poprawi :D tata mój siê zmieni, zobaczy, o jaki fajny mieszalnik. Mam ju¿ motywacje do dzia³ania. Zatrudnijmy teraz sprz±tacza z Pakistanu, przyjad± panowie przedstawiciele handlowi i naucz± go jak lakierowaæ. Potem ju¿ tylko 20ty¶ na odsysacz i maszynki i warsztat jak malowane. Tylko gdzie siê podzia³o z 50-100 ty¶ na poprawienie norek.
_________________

 
 

bartus776
Wysany: 2015-01-13, 09:46   
0
UP DOWN

Posty: 26
Lackdoctor napisa/a:
bartus776,
POmijaj±c to ¿e w Twoj temat s³abo wierzê to go sobie z ciekawo¶ci poczytujê.
I tu ,, tam te¿.

Czytam to co Jacklack Ci radzi i ju¿ widzê ¿e po jego poradach zaczynasz kroczyc po omacku... kto¶ Ci ¶wiat³o zgasi³?


Co masz na my¶l? Chodzi Ci ¿e siê nie uda czy ¿e to jest jaka¶ ¶ciema?
Co do wypowiedzi na tamtym forum s± ok ale jak najbardziej nie na mój bud¿et i nie moje miasto.
 

bartus776
Wysany: 2015-01-13, 10:08   
0
UP DOWN

Posty: 26
Do czwartku postaram siê wrzuciæ zdjêcia od ¶rodka wszystkich trzech hal z ca³ym syfem i sprzêtem jaki posiadamy.
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-01-13, 11:14   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
Dotacja na kogo.?
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

bartus776
Wysany: 2015-01-13, 13:08   
0
UP DOWN

Posty: 26
Lackdoctor napisa/a:
Dotacja na kogo.?


Na otworzenie dzia³alno¶ci
 

Miki
Wysany: 2015-01-13, 15:27   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
KK napisa/a:

5000 za dwie maszyny? Jak za 1400 brutto kupuje siê dwie maszyny 6 i 3mm z Chicago Pneumatic. Za 3 ko³a 2sztuki Derosa.
Bartus musisz och³on±æ, poniewa¿ puszcz± Ciê z torbami.


Jacek akurat pisa³ o festoolu, a ich jedna maciarka to 2,5k i masz przy tym techników na zawo³anie i szkolenia. Naprawy gwarancyjne jak i pogwarancyjne realizowane ekspresowo.

Kolega który za³o¿y³ temat przecie¿ ma warsztat lakierniczy, a nie norkê.
_________________
Mart-Dent
 

KK 
Wysany: 2015-01-13, 19:15   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Festool ets ec jest za 1300z³. Oczywi¶cie nie jest ze wsparciem festoola, ale za 2000 kupuje siê z pe³n± gwarancj±, nowego i z wszystkim.
Moim zdaniem problem nie tkwi w sprzêcie i tu nie ma co siê doszukiwaæ. Tylko w za³odze, chêciach i terminowo¶ci.


p.s. Szlifierki CP te¿ s± dobre i nie wiem w czym ustêpuj± Rupesowi, który jest za 1000, nie za 2500 :) , jak festool.
_________________

 
 

GMC
Wysany: 2015-01-14, 19:51   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
bartus776, ja tez przeczyta³em ten i tamten temat i ze swojej perspektywy powiem ci ¿eby¶ siê jeszcze raz dobrze zastanowi³ nad wszystkim i nie by³ tak ³atwowierny bo ¿ycie to nie bajka i nie mo¿na biznesu który jest harów± gorsz± ni¿ przys³owiowe kopanie rowów opieraæ na zlepku informacji zebranych na forach. Sam mam warsztat i mam sporo znajomych w bran¿y i powiem ci ¿e nawet najdro¿szy sprzêt i mieszalniki nie gwarantuj± ¿e nie pójdziesz z torbami. Ty tego nie musisz pamiêtaæ ale dlaczego zniknê³y z for pomys³y Projektera stawiania warsztatu za 500 000 z kredytu?
To nie jest rok 1995 gdzie czego siê chwyci³ to kasa pcha³a siê drzwiami i oknami. Twój tata i tak co¶ zbudowa³ z tego co piszesz wiêc tez nie mo¿na teraz wszystkiego teraz wywracaæ na g³owie bo jak nie zadzia³a to bêdziesz mia³ mega problem rodzinny.
 

KK 
Wysany: 2015-01-14, 19:54   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Mo¿e wynajmowanie kabiny i miejsca dla kogo¶ innego nie by³oby takie z³e?
_________________

 
 

GMC
Wysany: 2015-01-14, 20:18   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Jakby by³o komu wynaj±æ to pewnie tak ale on pisa³ ¿e nie ma m³odych lakierników w okolicy ale te¿ pisa³ ¿e ojciec wszystkich wyszkoli³? Wiêc jak to tam jest to nie wiadomo, chyba szwankuje jeszcze analiza tematu.
bartus776 napisa/a:
ogólnie jest straszna lipa w naszym rejonie... zreszt± jak wiecie Panowie honor mu na to nie pozwoli sam wyszkoli³ ca³e miasto a teraz u nich bêdzie pracowa³?

bartus776 napisa/a:
Co do m³odych lakierników u nas w okolicy nie ma takich ludzi, jak szukali¶my ludzi w Biurze pracy to przychodzili tylko po podpis i¿ nie s± zdolni do pracy...


Tak wrócê jeszcze do pomys³ów w stylu "wstaw mieszalnik a zdobêdziesz klientów z wy¿szej pó³ki" Moim zdaniem to bzdura no ale ka¿dy ma prawo do swojego zdania. Znam dziesi±tki dobrych warsztatów które nie maj± mieszalnika i kilka które maj± po dwa mieszalniki a i tak je¿d¿± po bazê do mieszalni ^^
 

bartus776
Wysany: 2015-01-15, 09:44   
0
UP DOWN

Posty: 26
GMC napisa/a:
bartus776, ja tez przeczyta³em ten i tamten temat i ze swojej perspektywy powiem ci ¿eby¶ siê jeszcze raz dobrze zastanowi³ nad wszystkim i nie by³ tak ³atwowierny bo ¿ycie to nie bajka i nie mo¿na biznesu który jest harów± gorsz± ni¿ przys³owiowe kopanie rowów opieraæ na zlepku informacji zebranych na forach. Sam mam warsztat i mam sporo znajomych w bran¿y i powiem ci ¿e nawet najdro¿szy sprzêt i mieszalniki nie gwarantuj± ¿e nie pójdziesz z torbami. Ty tego nie musisz pamiêtaæ ale dlaczego zniknê³y z for pomys³y Projektera stawiania warsztatu za 500 000 z kredytu?
To nie jest rok 1995 gdzie czego siê chwyci³ to kasa pcha³a siê drzwiami i oknami. Twój tata i tak co¶ zbudowa³ z tego co piszesz wiêc tez nie mo¿na teraz wszystkiego teraz wywracaæ na g³owie bo jak nie zadzia³a to bêdziesz mia³ mega problem rodzinny.


Zdajê sobie z tego sprawê lecz st±pam twardo po ziemi i powiem Ci ¿e pierwsz± rzecz± jaka zrobi³em nie by³o napisanie na forum i szukanie pomocy raczej tutaj napisa³em aby poznaæ technologiê i opinie innych lakienrików. Co do warsztatu mojego taty je¶li siê nie uda to mam jeszcze dwa ciekawe pomys³y na to.
Widzê ¿e tutaj wiele ludzi pyta o klientów, u nas obecnie nie ma a¿ tylu klientów aby oddawaæ 3 samochody dziennie ale mamy na to chwile tyle klientów aby oddawaæ jeden samochód dziennie, jest jedna znacz±ca rzecz która odró¿nia mojego tatê od innych on robi najlepiej w ca³y okrêgu wiêc mamy bardzo dobr± renomê i sta³ch klientów. Najwiêkszy problem obecnie le¿y w :
- technolgii
- dyscyplinie pracy mojego taty
- organizacji pracy
- oraz z³ym prze¶wiadczeniu ojca do bran¿y( widzi ca³y problem w bran¿y a nie w sobie!)
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Firma

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group