Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Miko³aj
Wysany: 2015-02-04, 13:35   Rozpoczêcie dzia³alno¶ci Blacharstwo-Lakiernictwo
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
Witam Wszystkich!

Jestem tu po raz pierwszy i mam pro¶bê aby kto¶ od¶wie¿y³ temat gdy¿ jestem zainteresowany co siê zmieni³o od ostaniego postu na ten temat.
Bardzo proszê o pomoc, jestem na etapie przygotowywania siê do rozpoczêcia dzia³alno¶ci. Koñczê zbieraæ ¶rodki finansowe.
Czy 100.000 PLN wystarczy na start ?
Bêdê wynajmowa³ lokal nie posiadaj±cy w³asnego szamba, wiêc zamierzam takowe wybudowaæ w³a¶cicelowi oczywi¶cie pod klauzul± wykopania go w razie gdyby chcia³ siê mnie pozbyæ, lub zerwa³ umowê.
Nie interesuj± mnie kwestie papierologi, to jestem w stanie sam ogarn±æ.
Chcia³bym znaæ zdanie kogo¶ do¶wiadczonego, który móg³by mi doradziæ czego siê ustrzec, co mnie czeka i co na samym pocz±tku jest najwarzniejsze dla samej lakierni.
Z jakimi firmami warto wspó³pracowaæ i jakich produktów najlepeij urzywaæ.
Dodam jeszcze ¿e nie zamierzam malowaæ "na kolanie" tylko z porz±dnymi pracownikami - jeden mistrz lakiernictwa i 1 blacharz, na pocz±tek.
Zamierzam postawiæ komorê i kupiæ w miarê dobry sprzêt.
Ogólnie pojêcie prowadzenia dzia³alno¶ci mam ale co mogliby¶cie mi jeszcze doradziæ jako pocz±tkuj±cemu przedsiêbiorcy w tej bran¿y.

Pozdrawiam i czekam na info.
_________________
M.K.
 

barteek933
Wysany: 2015-02-04, 14:24   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
jeste¶ w du...pie cz³owieku. we¼ siê za robotê tak± na której masz pojêcie. Od razu Ciê u¶wiadomiê ¿e to nie jest tak ¿e wieszasz szyld i klienci wal± drzwiami i oknami. Na takie co¶ trzeba sobie zapracowaæ latami. I nie mów ¿e pojêcia nie mam bo w wiêkszo¶ci przypadków tak jest. Moim zdaniem lakierniê warto otworzyæ jak najpierw robisz u kogo¶, po godzinach u siebie. A jak masz ju¿ klientów, jeste¶ znany i masz hajs to wtedy idziesz na swoje i robisz robotê.

Trochê spokojniej
Moderowa³em
Robertlodz09
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-04, 14:50   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
Proszê Pana, gdybym nie mia³ ca³ego planu na ten interes to bym siê za to nie bra³.
W ogóle to trochê sk³adni chyba zabrak³o bo nie do koñca idzie zrozumieæ Twoj± wypowiedz.
Potrzebujê jedynie opinii kogo¶ kto ju¿ siê tym zajmuje i mo¿e doradziæ w wy¿ej wymienionych kwestiach. Nie oceniaj wszystkich swoj± miar± na przysz³o¶æ...

Mój mistrz ju¿ mi co nieco podpowiedzia³, ale chcia³bym jeszcze us³yszeæ konstruktywn± wypowiedz od ludzi z forum, którzy maj± bie¿±ce informacje.

Mam zbadany rynek, jestem ugadany z kilkoma znajomymi mechanikami, którzy nie maj± lakierni ani dobrego lakiernika. Oni te¿ bêd± mnie reklamowaæ i podsy³aæ klientów bo wiedz± kto bêdzie ze mn± pracowa³ i wiedz± ¿e nie bêdê odwala³ fuszery.
Bêdê pracowa³ z do¶wiadczonymi ludzmi, którzy maj± renomê w mie¶cie.
Dodatkowo w moim rejenie jest zapotrzebowanie na takie us³ugi.
Mam kapita³.
Mam miejsce.
Mam ludzi.
Proszê tylko o podpowied¼ jak dobrze zacz±æ i o czym nie zapomnieæ na dzieñ dzisiejszy.

Pozdrawiam
_________________
M.K.
 

barteek933
Wysany: 2015-02-04, 15:29   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
skoro masz takich oblatanych ludzi to wal do nich. wszystko Ci powiedz± bo maj± do¶wiadczenie. Zapytaj siê ich na czym im siê najlepiej pracuje (materia³y, sprzêt) a nie ...
pytasz obcych ludzi na czym bêdzie siê dobrze pracowa³o twoim pracownikom ...
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-04, 15:42   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
Mówiê ¿e chcê us³yszeæ s³owo od innych, do¶wiadczonych osób z forum - przeznaczonego do zadawania pytañ i uzyskiwania informacji w tym temacie (!)
Tak trudno to zrozumieæ?

Mój majster jest starszy i nie ¶ledzi najnowszych rozwi±zañ, on pracowa³ na tym co mu dali i zawsze stara³ siê ¿eby wysz³o jak najlepiej. To jest cz³owiek starego pokroju nie mogê od niego wymagaæ wiedzy o najnowszych technologiach.
Odno¶nie blacharskich rzeczy jestem w stanie sam jako¶ sobie poradziæ i poszukaæ w necie.

Natomiast odno¶nie samego lakiernictwa chcia³em uzyskaæ jakie¶ profesjonalne porady na start.
_________________
M.K.
 

barteek933
Wysany: 2015-02-04, 16:05   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
to musisz czekaæ a¿ odpowie Ci kto¶ do¶wiadczony w bran¿y. moja propozycja jest taka ¿eby¶ objecha³ pobliskie mieszalnie i zapyta³ siê co oferuj±, spisz sobie wszystko, jakich firm maj± bazy itp itd i zadawaj konkretne pytania. wtedy napewno kto¶ Ci pomo¿e. Chocia¿ jak poszperasz to siê dowiesz co jest górna pó³k± i co warto kupowaæ
 

rogal-master1
Wysany: 2015-02-04, 18:03   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
Sk±d jestes mikolaj?
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-02-04, 18:44   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
Miko³aj,
Poczytaj sobie tematy z rubryki ZAGADNIENIA PRAWNE. Po prawej stronie , druga od góry.

http://lakiernik.info.pl/...335f4ec0cbd3b6f

Juz widze jak za³atwiasz aspekty prawne... wkopaniem szamba.

Powodzenia.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-04, 19:22   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
Dziêki wielkie za info!
Na pewno zrobiê tak jak mówisz Barteek.

O co Ci konkretnie chodzi z tym szambem Lackdoctor ? Wstêpnie w tej sprawie jestem dogadany z w³a¶cicielem lokalu, po za tym ju¿ rozmawia³em z prawnikiem odno¶nie takiej umowy wiêc od strony prawnej te¿ powinienem to ogarn±æ.
Wybacz Rogal ale rynek jest za dobry ¿eby zdradzaæ sk±d pochodzê :)

Panowie cholernie zale¿y mi na tym biznesie i jestem gotów po¶wiêciæ czas, pieni±dze i si³y aby siê uda³o.

Czekam z niecierpliwo¶ci± na Wasze kolejne sugestie i ewentualn± krytykê.

Pozdrawiam
_________________
M.K.
 

rogal-master1
Wysany: 2015-02-04, 19:50   
+1
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
A masz jakies pojecie o tej roboccie? Bo jak nie to kamieñ do szyi i na most...
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-04, 20:01   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
Gdybym nie mia³ podstawowej wiedzy to bym nie zadawa³ pytania.

Pytam bo chcia³bym mieæ potwierdzenie od innych - tego, czego siê dowiedzia³em od osób z mojej okolicy i tego co uda³o mi siê wyczytaæ.

Jednak gdyby¶ mia³ mi co¶ konkretnego i konstruktywnego do przekazania osobi¶cie to napisz sk±d jeste¶ a chêtnie powiem Ci czy mo¿emy siê spotkaæ i pogadaæ.
Jak masz zamiar tylko rzucaæ tego typu komentarze to dziêkujê bardzo za t± polsk± mentalno¶æ.
_________________
M.K.
 

rogal-master1
Wysany: 2015-02-04, 20:04   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
Pytanie czy umiesz cos w tym fachu zrobic czy robi³e¶ cos kiedys gdzies takiego? Czy tylko sobie pomysla³es w poniedzia³ek a fajnie by by³o otworzyc warsztat?
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-02-04, 20:50   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
Miko³aj,
Na dzieñ dzisiejszy masz zamiar otworzyæ kolejn± nielegaln± szopkê lakiernicz±.
Tak jak ma 99% tego forum.
Wiêc .... otwieraj.... nie chwal siê, kontrola mo¿e wpadnie... kiedy¶.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-04, 20:51   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
Nie mia³em okazji uczyæ siê tego fachu.
Jednak mia³em okazjê pomagaæ kolegom doprowadzaæ auta do normalnego wygl±du. Kilkana¶cie nocy siê spêdzi³o w warsztacie. Wiedzê teoretyczn± te¿ naby³em i staram siê ca³y czas j± powiêkszaæ.

Wiem ¿e nie mo¿na od tak, z dnia na dzieñ stwierdzaæ ¿e zacznie siê co¶ robiæ nie maj±c o tym pojêcia. Jednak jestem jeszcze m³ody i wierzê ¿e z odpowiednim podej¶ciem, chêciami i po¶wiêceniem, dziêki pomocy innym jest siê w stanie osi±gn±æ to do czego siê d±¿y.
Je¿eli mi nie wyjdzie, to bêdzie to tylko i wy³±cznie moja pora¿ka i nikt inny nie ma nic do tego. Ja jedynie proszê o merytoryczn± pomoc.

I proszê Was przestañcie pesymistycznie podchodziæ i nastawiaæ mnie do tematu tylko po prostu pomó¿cie i odpowiedzcie bo wierzê ¿e jeste¶cie osobami o odpowiedniej wiedzy.
_________________
M.K.
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-04, 20:53   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
Lackdoctor napisa/a:
Miko³aj,
Na dzieñ dzisiejszy masz zamiar otworzyæ kolejn± nielegaln± szopkê lakiernicz±.
Tak jak ma 99% tego forum.
Wiêc .... otwieraj.... nie chwal siê, kontrola mo¿e wpadnie... kiedy¶.


Przecie¿ ju¿ pisa³em ¿e zamierzam to prowadziæ w cywilizowany sposób z dzia³alno¶ci±, szambem, filtrami, wywozem odpadów, wymogami PIP i komor±.
Poda³em konkretne dane co zamierzam, ile mam i o co pytam. (kur**!)
Czy w tej bran¿y ludzie maj± tak± mentalno¶æ czy co ?
_________________
M.K.
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-02-04, 21:05   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
Miko³aj napisa/a:
wywozem odpadów, wymogami PIP i komor±.

To nadal nie wszystko.

Przeczytaj dok³adniej co zawieraj± Projektera wpisy.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

KK 
Wysany: 2015-02-04, 21:09   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
100000 to ma³o. Chyba, ¿e masz narzêdzia ju¿ wszystkie, w³±cznie z ram± do napraw, kompresorem, pistoletami. Kabina nowa w miarê dobrej jako¶ci z postawieniem i pozwoleniami ³yknie 100 000.
Chyba, ¿e u¿ywana.
Je¶li nie masz narzêdzi, a chcesz wszystko kupiæ, to wystarczy Ci na w miarê wyposa¿on± norê. Robienie interesów na kogo¶ posiad³o¶ciach, w kogo¶ budynkach to gwarantowane problemy.
Te 100000, to powinno i¶æ na dobr± dzia³kê na w³asno¶æ.

Uwa¿am, ¿e pu³ap startu z "wszystkim" to z 4000000 z³ i wtedy mo¿na siê bawiæ. Fajny warsztat, kabina, narzêdzia. Warsztat to nie tylko, kawa³ek budynku. Jak bêdzie Ci siê p³ot rozwala³, ludzie bêd± w b³ocie siê taplaæ podczas wjazdu na podwórze i wszystko w ko³o usrane, to z klientel± te¿ nie bêdzie ró¿owo.
_________________

 
 

keon
Wysany: 2015-02-04, 22:02   
0
UP DOWN

Posty: 61
KK chyba mylales o 400000zl bo 4 banki to juz mozna naprawde wiele z robic.

Ale jak KK pisze 100000 nie zawiele ,jak ma byc legal to nie da rady uwierz mi wiem co mówie.
Zobacz sobie zaraz pod twoim tematem jest podobny, tylko koles ma juz duze zaplecze.
Ale jest tam tez duzo ciekawych informacji z ktorych mozesz zkorzystac.
Jesli chodzi o papiery to jak wyzej kolega radzi poczytaj zakladki od projektera,bo tak to wyglada wpraktyce jak ma byc legal.
Czyli lepiej zebys mial swoja dzialke i swoj lokal ,bo polowe tej kasy pojdzie ci na dokumentacje i odbiory.A szkoda by bylo to komus zostawic pozniej .
 

KK 
Wysany: 2015-02-05, 00:17   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Przejêzyczenie :) jedno 0 za du¿o. Jakbym mia³ 4 bañki to bym nie pracowa³ :D :) .
Profesjonalne lakiernictwo, jak i profesjonalna mechanika wymagaj± du¿ego nak³adu finansowego.
_________________

 
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-05, 08:18   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
W³a¶nie takie info chcia³em us³yszeæ.

Co do tematu o którym mówisz Keon to te¿ go czytam.
Rozumiem ¿e lepiej olaæ najemcê i postawiæ swoje. My¶la³em ¿e na pocz±tek to bêdzie jakie¶ rozwi±zanie. Skoro to jednak z³y pomys³ to na pewno mi nie starczy $$.

Dziêki wielkie Panowie.
Je¿eli kto¶ mia³by co¶ jeszcze do podpowiedzenie to zapraszam do dyskusji.
Ja muszê jeszcze raz to wszystko przemy¶leæ i pokombinowaæ.
W koñcu od czego s± banki.
_________________
M.K.
 

KK 
Wysany: 2015-02-05, 20:42   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Banki s± od okradania ludzi z ich maj±tku zdobytego przez lata. Tylko do tego. No i do rozwoju tych najbogatszych.
Bior±c kredyt 250 ty¶, masz do sp³aty 400 lub 450.
_________________

 
 

keon
Wysany: 2015-02-05, 20:50   
0
UP DOWN

Posty: 61
Po ilu latach splacania?
 

barteek933
Wysany: 2015-02-05, 20:54   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
20-25 , na mniej nie we¼miesz bo Ci nie dadz± i nie bêdzie z czego sp³acaæ :D
 

keon
Wysany: 2015-02-05, 21:17   
0
UP DOWN

Posty: 61
To nie ma takiej tragedii.
Przeciez chyba nikt nie mysli ze ci ktos porzyczy 250 tys na 25 lat za darmo.
Moze teraz nie ma inflacji rzekomo.Ale srednio wacha sie kolo 3% raz mniej raz wiecej.
Czyli po 25 latach daje 75% czyli nie wiele doplacisz do tych pieniedzy.Druga sprawa nie bierzesz ich na dom w ktorym tylko mieszkasz i chleba niedaje ,tylko na biznes ktory z zalozenia ma zarabiac.
A jak masz te pieniadze to wpakuj je w warsztat a te na dom pozycz ,to beda cie mniej kosztowac.
 

KK 
Wysany: 2015-02-05, 23:48   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
@keon co by¶ nie mówi³, ja kredytu nigdy nie wezmê. No mo¿e na pralkê.
25 lat na sp³atê to jest ma³o? Jak Ci siê noga powinie i zachorujesz? Kto to sp³aci?
25lat to ludzie, niekiedy pó³ ¿ycia lakiernika(licz±c, ¿e w wieku 55lat bêdzie po robocie, ze wzglêdu na astmê).
Z tego co mi wiadomo, z 5 kredytów, na 1 ludzie siê przejad±, czyli zabior± im w³asno¶æ/nieruchomo¶æ. 25 lat to tak d³ugi okres czasu, ¿e nawet statystyki ju¿ nastêpnego pokolenia nie bêd± obchodziæ, komu noga siê powinê³a.
Te wszystkie szmery bajery o inflacjach, utracie warto¶ci pieni±dza...ludzie wyprzedaj± Polskê, i to nawet nie po cichu. Sprzedali praktycznie wszystko, w³±cznie z gazem ³upkowym, stoczniami, kopalniami, vat coraz wy¿szy, podatki coraz wiêksze itd itp...co zjada warto¶æ pieni±dza z roku na rok?
Pomijam fakt tego, ¿e ten czas obecny i kredyt na starcie to ju¿ kompletne pakowanie siê w maliny. Mo¿e jak kto¶ ma jaki¶ hiper mega interes na oku to jeszcze jest ok, ale w innym wypadku czarno to widzê. Za 15 lat z 30%-40% populacji bêdzie musia³o zmieniæ pracê, o ile j± w ogóle znajdzie...a tu na 25lat kula u nogi wisi.
_________________

 
 

keon
Wysany: 2015-02-06, 22:23   
0
UP DOWN

Posty: 61
Masz du¿o racji ,ogolnie zasada jest jak przy wyprzedzaniu jak nie jestes pewien ze zda¿ysz nie wyprzedzaj.
Albo ryzykuj ale wtedy 50\50 ¿e sie uda ,ale nie placz jak sie nie uda.
 

hematol 
Wysany: 2015-02-06, 22:51   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
lepiej nie mieæ ¿adnych d³ugów,tak jak pisze KK kredyt na np 25 lat i niech ci "noga podwinie" a jest du¿a szansa ¿e tak sie staæ moze wieæ ja maj±c 100tys zl w gotówce cieszy³bym sie z tego co mam i zrobi³bym warsztat taki na ile mnie staæ,bez kredytów.
Kredyt gotówkowy = olbrzymie odsetki du¿o wiêksze ni¿ hipoteka i inne.¯adnej gwarancji d³ugoletniej roboty nie masz,jedyna gwarancja to to ,ze musisz p³aciæ do banku raty...
 

KK 
Wysany: 2015-02-07, 00:06   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
I, ¿e kiedy¶ zachorujesz i umrzesz.
_________________

 
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-09, 14:25   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
Jeste¶ strasznie ograniczony i nie¶wiadomy mo¿liwo¶ci i us³ug finansowych jakie w tej chwili istniej±. Jak siê robi takie rzeczy z g³ow± i czyta umowy to nie jest tak jak to opisujesz KK
S± ubezpieczenia, s± kredyty obrotowe dla firm, s± kredyty z Unii i mase innych produktów.
Ja w bankach nie siedzê ale wiem kiedy co mi siê op³aca wzi±æ.

Niestety s± te¿ ludzie pokroju obecnych "frankowiczów" , którzy nie czytali umowy albo nie dali jej do wgl±du jakiemu¶ radcy bo po co - szkoda siana, sam wszystko wiem najlepiej, a teraz stêkaj± ¿e musz± wy¿sz± ratê p³aciæ bo wtedy im starczy³o ledwo co na ni±...
A tak naprawdê to dopiero teraz p³ac± tak± ratê jak± by p³acili przez te wszystkie lata w PLN.

Taki offtopic, ale skoro ju¿ zaczeli¶cie.
Pozdro
_________________
M.K.
 

KK 
Wysany: 2015-02-09, 18:32   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
W³a¶nie ograniczony to nie jestem poniewa¿ nie uwik³ujê siê w ¿adne sp³aty kolosalnych zad³u¿eñ. Ograniczony jest ten, który kredyty bierze.
Mieæ firmê i zarabiaæ rocznie 200000z³ i braæ kredyty to co innego, a zarabiaæ rocznie 40000 i braæ kredyty to te¿ co innego. Nie mo¿na porównywaæ ludzi, którzy siê ju¿ dorobili, a teraz znaj±c wszystkie kruczki wyrywaj± kasê z wszystkiego. Mówimy o norowiczu, który jakim¶ cudem uzbiera³ 100000, przez Bóg wie ile lat i teraz stoi przed wyborem, zad³u¿yæ siê na 450000 czy uzbieraæ normalnie na to, a na razie siê przemêczyæ.

Nie mówiê, ¿e kredyt jest z³y, ale nie dla wszystkich smaczny.
_________________

 
 

keon
Wysany: 2015-02-10, 20:07   
0
UP DOWN

Posty: 61
Miko³aj napisa/a:
Jeste¶ strasznie ograniczony i nie¶wiadomy mo¿liwo¶ci i us³ug finansowych jakie w tej chwili istniej±. Jak siê robi takie rzeczy z g³ow± i czyta umowy to nie jest tak jak to opisujesz KK
S± ubezpieczenia, s± kredyty obrotowe dla firm, s± kredyty z Unii i mase innych produktów.
Ja w bankach nie siedzê ale wiem kiedy co mi siê op³aca wzi±æ.

Niestety s± te¿ ludzie pokroju obecnych "frankowiczów" , którzy nie czytali umowy albo nie dali jej do wgl±du jakiemu¶ radcy bo po co - szkoda siana, sam wszystko wiem najlepiej, a teraz stêkaj± ¿e musz± wy¿sz± ratê p³aciæ bo wtedy im starczy³o ledwo co na ni±...
A tak naprawdê to dopiero teraz p³ac± tak± ratê jak± by p³acili przez te wszystkie lata w PLN.

Taki offtopic, ale skoro ju¿ zaczeli¶cie.
Pozdro


Ja osobiscie nie znam ludzi ktorzy do czegos wiekszego doszli nie biorac kredytow ,majac nie wiele nie bardzo jest jak to pomnozyc.
A co do kredytow we frankach to placza chyba tylko media ,albo ktos za to placi zeby tak plakaly i ma juz w zanadrzu nastepny walek do wykrecenia.
Bo osbiscie tez mam kredyt we franku i nie widze powodow do placzu,kiedy to placilem przes siedem lat rate mniejsza niz wzlotowkach ponad 20% .I tak jak piszesz dopiero teraz sie prawie zrownala zrata wzlotowkach .
Ale moze to tylko chwilowe,tego nie wiemy.
Jak bysmy tylko czekali "na promocje z biedronki" to prowadzac firme niewiele zdzialamy.
 

KK 
Wysany: 2015-02-10, 20:43   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Masz du¿o racji, nie wykluczone, ¿e sam kiedy¶ wezmê kredyt na rozwój dzia³alno¶ci, ale ubezpieczony.
Co do franka, kurcze Polskê niszcz± wszêdzie. Prowokuj emigracjê Polaków, wszystko jest robione w konkretnym celu. Widaæ jak na d³oni demonta¿ Pañstwa Polskiego i tutaj ju¿ sam nie wiem, czyje s³u¿by specjalne to robi±. Os³abianie pañstw wszystkich jest na rêkê i Usa i Rosji. S³abe pañstwo, ³atwiejsza kontrola nad nim.

Tak, ale off topic siê zrobi³. Powróæmy do tematu. Czyli kredyt "tak", ale dla ¶wiadomego co robi.
_________________

 
 

keon
Wysany: 2015-02-10, 21:49   
0
UP DOWN

Posty: 61
Ubezpieczony hehe
Cos takiego to chyba nawet nie istnieje poza gatk± podczas brania kredytu i placenia tego niby ubezpieczenia.
ZABEZBIECZENIE to tak ,jak najbardziej ale tylko ze strony banku.
Sprawa jest prosta albo wiesz co chcesz i do tego dojdziesz chociaz moze byc ciezko,albo tak jak mowisz wczesniej.
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-11, 15:23   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
KK chyba trochê zbyt nacjonalistycznie podchodzisz do tematu :P
Nie chcê obra¿aæ nikogo, absolutnie.
W chwili obecnej nie mo¿emy ju¿ wzi±æ kredytu w innej walucie ni¿eli w tej w której siê zarabia, primo.
Po za tym na polsk± walutê jak i na ka¿d± inna ma wp³yw gospodarka europy, a w Polsce dodatkowo to co siê teraz dzieje z rolnikami, górnikami, lekarzami, nauczycielami i reszt± patologi polskiego spo³eczeñstwa, która to uwa¿a ¿e ca³a wina jest po stronie Pañstwa, a swoim zachowaniem tylko walcz± o swoje nie zastanawiaj±c siê jaki wp³yw bêdzie to mia³o na inne segmenty gospodarki. Po za tym nie mo¿na wszystkim dawaæ, ¿eby jednym daæ zawsze trzeba komu¶ zabraæ. Z³otego ¶rdoka na razie nie ma i nie bêdzie puki mentalno¶æ polaków siê nie zmieni. Nikt nie ka¿e Polakom wyje¿dzaæ, wyje¿dzaj± tylko Ci co tutaj nie potrafi±sobie poradziæ, albo chc± i¶æ na ³atwizne, bo w koñcu tam bêd± zarabiaæ w innej walucie... ¯AL
Kurde znowu offtop, sorry.
_________________
M.K.
 

KK 
Wysany: 2015-02-11, 22:48   
+1
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Zastanawia³e¶ siê kiedy¶ czemu Anglicy nie wyje¿d¿aj± za prac± do Polski, albo na Ukrainê?
Czemu Anglik nie jedzie do Niemiec do pracy zarobkowej w polu.
Sam pracowa³em kilka miesiêcy w Uk i wiem jak tam jest. Przychodz±c do biura pracy/lub szukaj±c pracy na dane stanowisko stawa³ Polak/rumun/Ukrainiec, a obok jako konkurencja Anglik. I co wtedy? Anglik dostawa³ pracê praktycznie z miejsca i za wiêksz± stawkê o oko³o 2-3 funty. W Polsce, nie ma takiego czego¶, poniewa¿ nikogo nie interesuje czy jeste¶ Polakiem, tylko to jak Cie mówi±c grzecznie wydymaæ, liczy siê tylko tania si³a robocza bez znaczenia jakiej narodowo¶ci.
Rozumiem jednak Twój tok rozumowania...ale rozumujesz jak cz³owiek, który w ¿yciu ju¿ co¶ osi±gn±³, albo swoj± prac±, albo w spadku. Trzeba zrozumieæ wszystkich ludzi, nie ka¿demu siê udaje, a inne kraje wspieraj± tak¿e, tych mniej ambitnych.
_________________

 
 

keon
Wysany: 2015-02-12, 19:37   
0
UP DOWN

Posty: 61
KK napisa/a:
Zastanawia³e¶ siê kiedy¶ czemu Anglicy nie wyje¿d¿aj± za prac± do Polski, albo na Ukrainê?
Czemu Anglik nie jedzie do Niemiec do pracy zarobkowej w polu.
Sam pracowa³em kilka miesiêcy w Uk i wiem jak tam jest. Przychodz±c do biura pracy/lub szukaj±c pracy na dane stanowisko stawa³ Polak/rumun/Ukrainiec, a obok jako konkurencja Anglik. I co wtedy? Anglik dostawa³ pracê praktycznie z miejsca i za wiêksz± stawkê o oko³o 2-3 funty. W Polsce, nie ma takiego czego¶, poniewa¿ nikogo nie interesuje czy jeste¶ Polakiem, tylko to jak Cie mówi±c grzecznie wydymaæ, liczy siê tylko tania si³a robocza bez znaczenia jakiej narodowo¶ci.
Rozumiem jednak Twój tok rozumowania...ale rozumujesz jak cz³owiek, który w ¿yciu ju¿ co¶ osi±gn±³, albo swoj± prac±, albo w spadku. Trzeba zrozumieæ wszystkich ludzi, nie ka¿demu siê udaje, a inne kraje wspieraj± tak¿e, tych mniej ambitnych.Tylko i wyl±cznie dla tego ze ich kraju nie zrownano z gleb± podczas wojny.
I po wojnie nie byli trzymani za morde przez ruskich.
Dopiero teraz powoli polacy zaczynaja sie na nowo bogacic przez ciezka prace ale do krajow zachodnich jeszcze daleko.Dopiero moze co nie ktore nasze dzieci beda mogly dostac od nas dom ,lub nowy samochod .
Na zachodzie tez wszyscy nie sa wstanie tego dac swoim dzieci± ale zdarza sie to duzo czesciej niz u nas przynajmniej dotychczas.
Jesli chodzi o prace i pracownikow to to samo dopiero bogate firmy jesli wlasciciel nie jest centusiem placa godziwa stawke bo ich po prostu stac.Dorobkiewicz ci nie nawali bo ma wielkie plany przerastajace jego mozliwosci .I ma do wyboru albo zydzi i sie powoli dorabia albo stoi w miejscu.
Ty tez masz do wybory jak kazdy cenzura u nas ,albo mozesz sprobowac gdzie indziej swiat jest teraz otwarty.Z ta roznica ze teraz mamy o wiele wieksze mozliwosci za granica niz 15 czy 20 lat temu.
Ale manna z nieba nigdzie nie leci ,uwierz mi.
 

KK 
Wysany: 2015-02-12, 22:07   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Nie rozumujê podobnie jak Ty. Owszem manna nie leci nigdzie z nieba. Jako, ¿e nie dojdziemy do rozwi±zania, nie bêdê dalej brn±³ w temat. Napiszê tylko to: Polska jest wyprzedana kompletnie, jedyne co siê zmieni³o, to jeszcze wiêksze uwik³anie Polski w d³ugi, co doprowadzi do kompletnej prywatyzacji, czyli przejêcia maj±tku pañstwowego przez w±skie grupy osób, czyli czê¶ciowy monopol. To siê sta³o niedawno w Grecji.
Aha, poprzez ten wielki rozwój Polski, za 10 lat do buzi nie w³o¿ysz nic co jest naturalne, gmo bêdzie wszêdzie. Ju¿ dzisiaj w miastach ludzie jedz± dos³ownie syf i jest coraz wiêksza plaga chorób, które kiedy¶ by³y w znikomym stopniu. Nie wiem czy ³atwiejszy dostêp do rynków pracy jest wa¿niejszy ni¿ zdrowie narodu. Dzieci w wieku 4-6 lat s± genetycznie/p³ciowo dojrza³e jak osoby w wieku 18 lat...przez hormony i sterydy stosowane w hodowli trzody chlewnej na wielk± skalê. Mieszkam na wsi i wiem, ¿e zmieni³o siê tylko to, ¿e narobi³o siê rolników hodowców, z wielkimi gospodarstwami, a Ci co sprzedali gospodarstwa i ziemiê tym hodowc±, to ¿yj± dziêki rencie/emeryturze i klepi± biedê. Jest coraz wiêkszy odstêp ludzi zamo¿nych od biednych.
Wszystkie dzia³ania doprowadzaj± do monopolu, który by³ zakazany konstytucj±, a je¶li nie wierzysz to bardzo prosto jest to udowodniæ...tak by³o w USA i mo¿na podaæ proste przyk³ady.

Oczywi¶cie piszê to bez z³o¶ci czy czego¶ podobnego.
_________________

 
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-13, 13:03   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
Te¿ moim zdaniem to co jest teraz jest w znacznej mierze spowodowane histori± naszego kraju, czyli ci±g³± walk± o wolno¶æ, wojny, brak objêcia planem Marshalla i wszystkim co siê dzia³o zaraz po II Wojnie. A co do jedzenia i ca³ego oddzia³ywania ¶rodowiska na ludzi to tego i tak nie unikniemy. A rozwój chyba jest najwa¿niejszy w takim wypadku bo mo¿e ju¿ nie tyle na siebie robimy co na nasze dzieci w³a¶nie.
_________________
M.K.
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-16, 18:32   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
Wracaj±c do tematu to zacz±³em wyszukiwaæ nieruchomo¶ci do zakupienia na ow± dzia³alno¶æ. Czy pomieszczenie robocze o powierzchni ok.100m2 u¿ytkowych mi wystarczy ? Czy po postawieniu w nim kabiny i ewentualnie jakiego¶ samochodu do przygotowania bêdzie nadal swobodnie mo¿na siê poruszaæ i pracowaæ ?

Czekam na Wasze podpowiedzi, do¶wiadczenia odno¶cie przygotowania nieruchomo¶ci do prowadzenia lakierni.

Pozdrawiam i trochê pogody ducha Panowie :) ¿adnych smêtów.
_________________
M.K.
 

KK 
Wysany: 2015-02-16, 22:45   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Smêty jak smêty, Zastanów siê sam przez chwile ile to jest 100m2. 10x10. I teraz jak chcesz kabinê ustawiæ w ¶rodku z ca³ymi agregatami z boku to co Ci tego miejsca zostanie obok. gdzie graty wszystkie? Gdzie miejsce na jakie¶ lakiery, rama naprawcza? Chyba z lekka ma³o miejsca.
_________________

 
 

Miko³aj
Wysany: 2015-02-17, 13:18   
0
UP DOWN
Kierowca

Posty: 13
Tak my¶la³em w³a¶nie ¿e to jednak za ma³o tego wyjdzie. Szukam dalej.
_________________
M.K.
 

keon
Wysany: 2015-02-17, 18:01   
0
UP DOWN

Posty: 61
120 m² plus jakis socjal ,kotlownia 30-40 m² to takie chyba minimum.
Potrzebujesz przynajmniej trzy stanowiska bo jedno zajmie ci kabina.
 

KK 
Wysany: 2015-02-18, 00:07   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
15 x 10 + kot³ownia z socjalem.
_________________

 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Firma

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime