Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Misiek1394 
Wysany: 2015-04-05, 08:26   Cyna czy szpachla z w³oknem na spawy?
0
UP DOWN

Posty: 5
Cze¶æ. Cyna czy szpachla z w³oknem na spawy? Wiêkszo¶æ tematów które czyta³em to prawie ka¿dy pisa³ ¿e szpachla siada na spawach, a jak jest z cyna? Widzia³em ju¿ pare razy miejsce ³±czenia blach ze szpachla i pod s³oñcem na czarnym lakierze to widaæ. Nawet nie trzeba siê dobrze przypatrywaæ.

Po cynowaniu k³ade podk³ad epoksydowy potem akrylowy, potem baza i klar? Czy na cyne s± jakie¶ specjalne podk³ady?
 

tom cio
Wysany: 2015-04-05, 09:42   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Pod³±cze siê pod temat bo te¿ mnie to zainteresowa³o. I czy na cynê mo¿na ewentualnie daæ szpachlê wykoñczeniow± by uzyskaæ idealnie wyprowadzon± powierzchniê?
 

michaelj23
Wysany: 2015-04-05, 15:50   
0
UP DOWN

Posty: 2
Tak ale przed szpachl± musisz daæ podk³ad gruntuj±cy epoksydowy, lub daæ grunt na metal niezale¿ny i potem podk³ad akrylowy...

Cyna bowiem ma tendencje do gazowania i bez zagruntowania wszystko od nej odpadnie...
 

mrozu
Wysany: 2015-04-05, 23:46   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 138
jak masz du¿o czasu to cyna jest spoko ale dro¿sza szpachl± zrobisz szybko i taniej wiec odpowiedz sam sobie co lepsze
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-04-06, 10:43   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
Czasy siê zmieniaj±. Poszycia s± klejone. Wiec dlaczego nie stosowaæ na takie ubytki kleju konstrukcyjnego.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

darek1
Wysany: 2015-04-06, 14:09   
0
UP DOWN

Posty: 24
laku ty cza³y czas o tym kleju . To mo¿e uswidomosz naród jaki to mabyæ klej konstrukcyjny je¿eli to nie tajemnica ?
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-04-06, 18:20   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
darek1 napisa/a:
laku ty cza³y czas o tym kleju .


Pisa³em juz jakie kleje stosuje.

http://allegro.pl/klej-dw...5233523426.html


Taki do naprawy tworzyw tzw ,,, trudnych ;)
http://allegro.pl/weldyx-...5225798101.html

Jest jeszcze jedna odmiana weldyx (chyba) expert, który mo¿na nawet gwintowaæ.

Do tego plexus ma 310a lub inne tego typu z sika.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

KK 
Wysany: 2015-04-06, 21:21   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ten klej do napraw tworzyw trudnych rzeczywi¶cie jest dobry? Sam zaopatruje siê w jednej firmie, która tworzywami siê zajmuje d³ugo i na niektóre tworzywa trudne, s± kleje, ale s± s³abej wytrzyma³o¶ci. Mo¿na, ¿e tak powiem skleiæ do oka, o wytrzyma³o¶ci nie ma mowy.
_________________

 
 

Bartas82
Wysany: 2015-04-07, 08:04   
0
UP DOWN

Posty: 1
Co do klejów te¿ mam mieszane uczucie, gdy¿ niestety nie trzymaj± tak dobrze mówi± sprzedawcy w hurtowniach ...
_________________
mechanika samochodowa katowice
 

unek
Wysany: 2015-04-07, 11:34   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
Ja stosujê Normfest Pluton zaj.. na reperaturki itp ..

http://www.normfest.pl/file/katalog_NK.pdf
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-04-07, 12:11   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
NORMFEST Klej strukturalny REPOS MMA / 2700-20/2: https://youtu.be/dtLIRclZ-iI

To jest to o czym pisze. Taki jest w³a¶nie Plexus 310 i weldyx z pierwszego linku.
A ten drugi o którym pisa³em poda³em jako bardzo dobry przyk³ad kleju na te trudne plastikoweelementy.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

KK 
Wysany: 2015-04-07, 16:11   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Na reperaturki powiadasz. Mo¿e bym to wypróbowa³. Mo¿na tym zast±piæ spawanie na zgrzewach? :D
_________________

 
 

GMC
Wysany: 2015-04-07, 19:47   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Ja tam te¿ jestem za klejami konstrukcyjnymi zamiast cynowania bo pod cyn± robi siê korozja i dziwie siê ¿e wiele osób k³adzie cynê na zabytki :roll:
Teroson 5010 zastêpuje cynowanie, fakt jest drogi ale cyna te¿ tania nie jest.

 

rogal-master1
Wysany: 2015-04-07, 19:55   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
Jaki koszt takiego kleju?
 

GMC
Wysany: 2015-04-07, 20:05   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Dawno nie kupowa³em wiêc nie wiem jaka teraz cena obowi±zuje ale znalaz³em jak±¶ aukcjê z 2014r

http://archiwum.allegro.p...4314856483.html
 

KK 
Wysany: 2015-04-07, 20:14   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Ten klej teroson d³ugo schnie... pewnie jest bardzo dobry, ale... te¿ drogi.
Lacku kleje u¿ywasz tylko do szpachlowania miejsc, aby nie siada³o, czy sklejasz? Mówiê o klejach do stali.
_________________

 
 

Lackdoctor 
Wysany: 2015-04-07, 21:08   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
KK,

Weldyx i Plexus to idealne kleje na takie ³±czenia niedbale ;) zrobione.
Kto wie czy nie pokusi³ bym siê na wklejanie reperaturki czy progu.
Gwarantuje ¿e prêdzej blacha siê ro zerwie ni¿ klej pu¶ci.
Widzê na co dzieñ na co stosowane s± te kleje.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

KK 
Wysany: 2015-04-07, 21:17   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Do tych klei muszê mieæ jaki¶ extra wyciskacz?
_________________

 
 

barteek933
Wysany: 2015-04-07, 22:37   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
ja jeszcze widzia³em fajny klej co dobrze trzyma. Distal siê chyba nazywa³ i trzyma bardzo dobrze, nie wiem tylko jak sprawdzi³ by siê w tym przypadku
 

GMC
Wysany: 2015-04-07, 22:54   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
KK napisa/a:
Ten klej teroson d³ugo schnie

To prawda ale nie robi siê tym codziennie wiêc idzie wytrzymaæ
 

KK 
Wysany: 2015-04-07, 23:09   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Distalem robi³em, do¶æ dobry klej.
_________________

 
 

unek
Wysany: 2015-04-08, 07:48   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
KK napisa/a:
Mo¿na tym zast±piæ spawanie na zgrzewach?
Mo¿na spokojnie spawanie pomin±æ...
4 lata temu pozna³em blacharza który mi to smarowa³ wszystkie spawy - na pytanie co to jest ¶mia³ siê, ¿e poxylina :D Ale, ¿e jestem dociekliwy w koñcu opowiedzia³ mi, ¿e ten klej tzn PLUTON stosuj± do ca³ych poszyæ b³otników, dachów w serwisie Toyoty gdzie akurat pracowa³ ..

Nie wiem co to jest ten
Lackdoctor napisa/a:
REPOS MMA
co lacku wrzuci³- pyta³em mojego blacharza ale nie spotka³ siê z tym klejem .. Moim zdaniem jest on na du¿¿¿e konstrukcjê ale tylko gdybam

Je¿eli chodzi o czas schniêcia wed³ug karty chyba by³o 90 min ale nie pamiêtam. Ja zawsze na 2 dzieñ obrabia³em... Spokojnie mo¿na go przykrywaæ podk³adem.
Fakt trochê ciê¿ej obrabia siê ni¿ w³ókno ale za to trzyma. Nie potrzebuje wyciskacza za 500z³ ...
 

rogal-master1
Wysany: 2015-04-08, 08:18   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
czyli mówicie ze poszycie dachu zamiast spawac mozna na kleju wkleic?
 

unek
Wysany: 2015-04-08, 08:21   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
rogal-master1, Tak
 

rogal-master1
Wysany: 2015-04-08, 11:41   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
i nie odpadnie ? :D
 

unek
Wysany: 2015-04-08, 13:34   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
rogal-master1, Nie.

Dzwoni³em do technika z Normfest i tak REPOS MMA nie zaleca na samochodówkê gdy¿ jest mniej elastyczny ni¿ PLUTON. A przecie¿ wiadomo, ¿e karoseria pracujê...
 

tom cio
Wysany: 2015-04-08, 15:29   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Czyli mo¿na daæ np ten PLUTON na uprzednio zaepoksydowane spawy, resztê wyrównaæ szpachl± tak? Dobrze rozumujê? Czy nadaje siê on tylko do ³±czenia blach a nie wype³niania?
 

unek
Wysany: 2015-04-08, 20:51   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
Pluton :arrow: szpachel :arrow: wash primer :arrow: akrylowy :cool:
Mo¿esz ca³y spaw wype³niæ tym specyfikiem.
Przeczytaj w tym linku co poda³em jakie s± pod³o¿a.
 

sq5eky
Wysany: 2016-03-27, 13:06   Re: Cyna czy szpachla z w³oknem na spawy?
0
UP DOWN

Posty: 5
A ja mam takie zapytanie. Przyszed³ do mnie klient chce wymienic w busie bok bo twierdzi ¿e jest du¿o szpachli i ma prawo ale co najdziwqniejsze spyta³ siê czy zamiast spawu nie robiê miedzi± tak jak siê robi C.O. z miedzi gdzie idzie jako topnik cyna ( czytaj palnik drut miedziany i rozgrzewaj±c wype³niaæ spaw). Z tego co mi powiedzia³ mo¿na tak to zaspawaæ ¿e szpachla nie jest potrzebna bowiem wype³nia na równo.

Poprawcie mnie jak cos plete :)
 

KK 
Wysany: 2016-03-27, 14:55   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Mo¿na tylko ten co ma busa zbankrutuje.
_________________

 
 

Robertlodz09 
Wysany: 2016-03-27, 20:35   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
sq5eky napisa/a:
Poprawcie mnie jak cos plete

Tutaj to klient chce aby bok w jego aucie by³ wstawiony lutospawark± tak¿e je¶li jeste¶ posiadaczem jej to bez problemu wykonasz ta us³ugê.
Szpula dobrego "drutu" to koszt oko³o 500z³
 

sq5eky
Wysany: 2016-03-28, 10:13   
0
UP DOWN

Posty: 5
Robertlodz09 napisa/a:
sq5eky napisa/a:
Poprawcie mnie jak cos plete

Tutaj to klient chce aby bok w jego aucie by³ wstawiony lutospawark± tak¿e je¶li jeste¶ posiadaczem jej to bez problemu wykonasz ta us³ugê.
Szpula dobrego "drutu" to koszt oko³o 500z³


Ok dziekuje :)
 

Marcino 
Wysany: 2016-07-01, 10:58   
0
UP DOWN

Posty: 218
Skd: okolice Tczewa
A jaki klej uzyæ do sklejenia uszczelnianienia reparturki z nadkolem wewnetrznym?
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group