Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
rchmiel
Wysany: 2015-07-01, 16:12   Opel Tigra - zgnite wnêki kó³
0
UP DOWN

Posty: 47
Witam,
Mam spory problem z tylnymi amortyzatorami - nie maj± siê czego trzymaæ :shock:
Nie za bardzo wiem jak siê do tego zabraæ - wcze¶niej spawa³em pod³ogê, ale to by³a ³atwizna w porównaniu z tym co na zdjêciach. Mam mo¿liwo¶æ ¶ci±gniêcia u¿ywek - æwiartek, ale nie wiem czy takie sztukowanie bêdzie dobre zwa¿ywszy, ¿e u¿ywka te¿ bêdzie po przej¶ciach. Dorabianie nowych kawa³ków z blachy to ju¿ chyba nie dla mnie - za pewne trzeba odpowiednich narzêdzi, wiêc w tej opcji pozostanie tylko warsztat. Jak wy by¶cie to zrobili?!
Za wszelkie uwagi by³bym bardzo wdziêczny!!!

Opel Tigra - prawa strona
Opel Tigra - lewa strona
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-01, 22:05   
0
UP DOWN

Posty: 47
Za³±czy³em zdjêcia - linik w pierwszym po¶cie nie dzia³aj±.

nadkole - wnêka.jpg
Nadkole
Plik cignito 618 raz(y) 126.76 KB

prawe nadkole.jpg
Prawe nadkole
Plik cignito 546 raz(y) 108.63 KB

 

kzychu
Wysany: 2015-07-01, 22:50   
0
UP DOWN

Pomg: 5 razy
Posty: 346
Jak jest do czego z³apaæ to dorobisz z kawa³ków, szablon do odrysowania, reszte doklepiesz, zaznacz sobie miejsce mocowania amorka.
 

tom cio
Wysany: 2015-07-02, 07:32   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Ja bym szuka³ innych nadkoli w dobrym stanie, jak tu wyczy¶cisz i wytniesz to co trzeba wyci±æ to oka¿e siê ¿e nie masz 3/4 nadkola a ca³e budowaæ z kawa³ków to chyba ¶redni pomys³. Rusza³e¶ pozosta³e pordzewia³e miejsca ¶rubokrêtem chocia¿ czy jest tam jaka¶ blacha czy tak na ¿ywca zrobi³e¶ foto?
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-02, 08:47   
0
UP DOWN

Posty: 47
Nic nie rusza³em, pykn±³em tylko zdjêcia. Problem z u¿ywk± mo¿e byæ tylko taki, ¿e aby znale¼æ w dobrym stanie nadkole - na szrocie to nie¼le trzeba siê naszukaæ.
Czy wszystko jedno, w którym miejscu bêdê ci±³? Grunt ¿eby do zdrowej blach dospawaæ tak? W koñcu to s± elementy ... mo¿na by powiedzieæ od zawieszenia. Wola³bym nie zgubiæ wnêki na Polskich wybojach.
 

robson24-78
Wysany: 2015-07-02, 09:16   
0
UP DOWN

Posty: 65
No ja Ci Kolego nie zazdroszczê... Zniszczenia s± poka¼ne. Swoj± drog± - nie zauwa¿y³e¶ wcze¶niej ¿e co¶ jest nie tak czy kupi³e¶ takie zw³oki? Ople niestety nie s± specjalnie odporne na korozjê, ale takich kielichów dawno nie widzia³em...

Ja te¿ bym nie rze¼bi³ tylko szuka³ dawcy z ca³ymi nadkolami - je¶li nawet bêd± delikatnie rude powierzchniowo to i tak bêdzie o niebo lepiej ni¿ ten ser który masz teraz. Wyszlifujesz, zabezpieczysz, pospawasz i bêdzie spokój na kilka lat.
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-02, 09:35   
0
UP DOWN

Posty: 47
A¿ wstyd siê przyznaæ, ale taki kupi³em! Co wiêcej ... dla ¿ony :sciana: A to ona wozi dzieciaki do szko³y :sciana:
Muszê to zrobiæ tak jak nale¿y, a na blacharza mnie nie staæ - za obydwie strony za¶piewa³ 1000z³. (Gdañsk). Co prawda druga jest w o niebo lepszym stanie, ale te¿ ju¿ nadchodzi jej czas. Przesrane ...
 

hematol 
Wysany: 2015-07-02, 10:03   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
rchmiel, to co na zdjêciach to idzie bez problemu zrobiæ,wymiana na u¿ywki b±dz jak napisali wy¿ej dorabianie z blachy,gorszy problem to pod³u¿nice tylne ,tam woda sp³ywa z klapy baga¿nika i dachu (takie lipne rozwi±zanie) ,robi³em cal± tak± Tigrê ,wymieni³em ca³y ty³ -u¿ywany,pod³u¿nice dorabia³em,progi,nadkola itd.
Sprawdz te pod³u¿nce tylne (przednie te¿ bym zobaczy³) jak jest ok to oddaj to blacharzowi,sam tego nie zrobisz. ;)
 

hematol 
Wysany: 2015-07-02, 17:07   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
tu masz parê fotek do wgl±du :D

20130129498.jpg
Plik cignito 152 raz(y) 262.1 KB

20130129495.jpg
Plik cignito 173 raz(y) 321.74 KB

20130128494.jpg
Plik cignito 173 raz(y) 273.81 KB

20130122489.jpg
Plik cignito 177 raz(y) 349.8 KB

20130122488.jpg
Plik cignito 150 raz(y) 352.82 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-07-02, 17:37   
0
UP DOWN

Posty: 47
Widaæ ¿e z grubej rury :shock:
Sam to robi³e¶?
 

hematol 
Wysany: 2015-07-02, 18:29   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
rchmiel napisa/a:
Widaæ ¿e z grubej rury :shock:
Sam to robi³e¶?

Tak± mam robote. :tak:
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-02, 20:46   
0
UP DOWN

Posty: 47
A mo¿esz wrzuciæ jeszcze kilka zdjêæ z zakresu wymiany nadkoli/wnêk? Niekoniecznie z Tigry, mog± byæ inne auta.
 

barteek933
Wysany: 2015-07-02, 21:54   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
i tak nie zrobisz tego sam. zaprowad¼ i tyle
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-03, 08:54   
0
UP DOWN

Posty: 47
Taa mówcie Polakowi, ¿e czego¶ nie zrobi ... :cool:
W zasadzie to nie mam innego wyj¶cia. Blacharz za drogi - po prostu nie mam takiej kasy do wydania. Mogê jedynie kupiæ æwiartkê i sam co¶ próbowaæ. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e skoro inny cz³owiek by to zrobi³ to ja te¿ mogê. Zajmie mi to na pewno wiêcej czasu, ale systemem dwa razy mierz raz tnij my¶lê, ¿e nie bêdzie a¿ tak ¼le. Je¶li sprawa bêdzie wygl±da³a koszmarnie tj. doszczêtnie ze¿arte blachy to i tak siê skoñczy szrotem czy ja bym to robi³ czy blacharz. Plus taki, ¿e zaoszczêdzê kasê, bo blacharz bêdzie robi³ na si³ê ¿eby tylko kasê zarobiæ - te¿ bym tak zrobi³, wiêc siê z tym liczê.
Jak chcecie pomóc, to liczê na konkretne sugestie - czas na odradzanie ju¿ siê skoñczy³. :spoko:
 

robson24-78
Wysany: 2015-07-03, 09:10   
0
UP DOWN

Posty: 65
Rozumiem ¿e dysponujesz sprzêtem niezbêdnym do takiej roboty?
Najpierw zakupy - blachy ze szrotu + chemia, potem mo¿esz zacz±æ rze¼biæ.
Z ciekawo¶ci - ile da³e¶ za tego tygryska? Je¶li nie chcesz, nie odpowiadaj...

ps. Zdejmij butlê LPG i zobacz jak wygl±da blacha pod ni± - mo¿esz siê nieprzyjemnie zdziwiæ...
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-03, 13:24   
0
UP DOWN

Posty: 47
Migomat i klamry s±, k±tówka, lewarek, stojak i no¿yce do blachy te¿ s±. Co¶ jeszcze?
Butli wolê na razie nie ruszaæ - najpierw zrobiê jedno, a pó¼niej pomy¶limy co dalej.
Zamówi³em ju¿ æwiartkê w idealnym stanie.
Podpowiedzcie czy tak przeprowadzone ciêcie bêdzie ok czy jest to raczej poroniony pomys³ amatora?!

tigra_cut.jpg
Cut
Plik cignito 208 raz(y) 217.25 KB

 

tom cio
Wysany: 2015-07-03, 17:52   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Co ci da takie ciêcie jak kawa³ek dalej jest w ch*j rudej?
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-03, 19:41   
0
UP DOWN

Posty: 47
Narazie zajmuje siê ty elementem. Na pozosta³e rudo¶ci te¿ przyjdzie czas.
 

tom cio
Wysany: 2015-07-03, 21:34   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Wg mnie to trochê bez sensu, jak bêdziesz ju¿ mia³ wszystko rozebrane to zrób te¿ ten ty³, tam ju¿ jest sporo prostych powierzchni to dorobisz ju¿ sobie sam z blachy.
 

hematol 
Wysany: 2015-07-04, 00:24   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
wg mnie to najlepiej by³oby ca³y ty³ kupiæ i wymieniæ :D .
Jest tylko ma³e ale...taka naprawa nie ma najmniejszego sensu,lepiej kupiæ "normalne " auto :tak:
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-04, 13:49   
0
UP DOWN

Posty: 47
Trochê siê dzisiaj przejrza³em i jak widzê wiele elementów jest ³±czone na zgrzewy. Co siê uda to rozwiercê a dopiero po¼niej bêdê ci±³.
 

robson24-78
Wysany: 2015-07-06, 07:13   
0
UP DOWN

Posty: 65
Zanim zaczniesz ci±æ i rozwiercaæ, we¼ wiertarkê ze szczotk± i zedrzyj lakier - wtedy zobaczysz dok±d siêga rdza a potem zacznij ci±æ.
Ja zawsze staram siê wyci±æ jak najmniej, tylko to co niezbêdne. Zawsze lepiej jak zostanie wiêcej oryginalnej konstrukcji auta.
Zobacz jak wygl±da nadkole od wewn±trz - je¶li ze¿ar³o tylko kielich i ten kawa³ek od góry to wyci±³bym tylko to a resztê zostawi³, wytniesz ca³± æwiartkê a potem bêdziesz siê drapa³ w g³owê jak to wszystko spasowaæ (mówiê z punktu widzenia naprawy amatorskiej).
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-13, 10:02   
0
UP DOWN

Posty: 47
Katastrofy ci±g dalszy ...
Zgodnie z sugesti± robson24-78 zdj±³em butle LPG i mi³ej niespodzianki nie by³o ...
Na dniach zacznê to wszystko szlifowaæ i oka¿e siê jak daleko ruda siêga :blee:

DSC_0095.jpg
zapas
Plik cignito 177 raz(y) 214.14 KB

DSC_0093.jpg
wlew
Plik cignito 118 raz(y) 218.82 KB

 

Robertlodz09 
Wysany: 2015-07-13, 11:02   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
rchmiel napisa/a:
Katastrofy ci±g dalszy ...

Ch³opie bez urazy ale ekonomicznie to op³acalne jest tylko utylizowanie tego auta a nie jego
reanimowanie ......
Pakujesz siê tylko kolego (na w³asne ¿yczenie) w niez³e "gó...wno" ....
Szczególnie bior±c pod uwagê ¿e masz zerowe do¶wiadczenie w tego typu pracach ....
sam piszesz cyt.
rchmiel napisa/a:
Nie za bardzo wiem jak siê do tego zabraæ - wcze¶niej spawa³em pod³ogê, ale to by³a ³atwizna w porównaniu z tym


Po takim CV ;) to raczej poszuka³bym jakie¶ Tigry z np. padniêtym motorem ni¿ próbowa³ "swoich si³" z tym co tutaj pokazujesz ....

Policz tak na spokojnie wszystko tj. czê¶ci ,materia³y , swój czas i pomy¶l czy warto siê w to pchaæ ... a zapewniam Ciê ¿e to nie koniec "zabawy" z tym "cackiem"
w tym stanie to cokolwiek ruszysz to siê bêdzie sypaæ :tak:
taczk± bêdziesz wywozi³ rdzê spod tego "autka" ...
Ale to - "Twoje ma³py i Twój Cyrk"... ;)
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-13, 11:46   
0
UP DOWN

Posty: 47
Robertlodz09 dziêki za opiniê. Czy zajmujesz siê na co dzieñ blachark±? Czy podj±³by¶ siê takiej roboty gdyby klient przywióz³ Ci taki szrot? Mam ju¿ na stanie zdrow± æwiartkê - czy to by w czym¶ pomog³o?
 

KK 
Wysany: 2015-07-13, 12:40   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Te¿ uwa¿am, ¿e lepiej oddaæ to na z³om. Masa pracy i czasu, a blacharz za takie co¶ to pewnie z 1,5 warto¶ci tej Tigry skasuje.
_________________

 
 

keon
Wysany: 2015-07-13, 20:08   
0
UP DOWN

Posty: 61
Nie wszystko trzeba przeliczac na kase .
Ma ochote to robi bo moze chce tigre a nie jakis inny nowy szrot.
Uszanujcie
 

KK 
Wysany: 2015-07-13, 22:04   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Przecie¿ nikt nie przeszkadza w tej jak¿e awangardowej naprawie blacharskiej. Zrobi i bêdzie mia³ Tigrê jak± sobie wymarzy³. Za 3 lata zgnije reszta i siê drug± po³owê auta znowu dorobi, wtedy bêdzie ca³e nowe.
_________________

 
 

robson24-78
Wysany: 2015-07-13, 22:14   
0
UP DOWN

Posty: 65
Kolego, jak Ty tego mog³e¶ nie zauwa¿yæ? Wygl±da to tragicznie i sk³ania³bym siê ku opiniom kolegów - szukaj innej tigry ze zdrowymi blachami bo z tego nic nie ulepisz... Je¶li chcesz siê dobiæ, zdejmij zbiornik paliwa - pod³oga nad nim tez jest pewnie w podobnym stanie, przyjrzyj siê dok³adnie progom - jak znam ¿ycie to tam te¿ bêdzie podobnie, obejrzyj górne mocowania sprê¿yn tylnych, pod³u¿nice pod pod³og± baga¿nika...
Spójrz na to na ch³odno - pospawasz, jebniesz w co¶ i zamiast blach, Ty bêdziesz stref± zgniotu. Chyba nie warto, co?
A ja my¶la³em ¿e moja Asterka by³a w kiepskim stanie... Rdzy mia³a mo¿e 20% tego co u Ciebie, a cenzura³em siê ¿aby to doprowadziæ do normalno¶ci ¿e mam do¶æ.
 

Gandziorz
Wysany: 2015-07-14, 08:01   
0
UP DOWN


Posty: 217
Z rajchu sobie tak± ³adn± tigrê z klim± za grosze przyprowadzisz :)
To co¶ kupi³ moim zdaniem lepiej zez³omowaæ, po co jeszcze nara¿aæ innych.
 

kajots.pl
Wysany: 2015-07-14, 11:26   
0
UP DOWN

Posty: 1
trochê chyba szkoda czasu na tak± zabawê, pó¼nej bêdzie szkoda pieniêdzy... oby kiedy¶ nie by³o szkoda zdrowia przy jakim¶
"zgniocie"... ale jak jest chêæ
_________________
www.kajots.pl wszystko dla lakiernictwa
 

Robertlodz09 
Wysany: 2015-07-17, 22:52   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
rchmiel napisa/a:
Robertlodz09 dziêki za opiniê. Czy zajmujesz siê na co dzieñ blachark±?

Nie ma za co .... ;)
Co do pytania to nie zajmujê siê blachark± ... od tego mamy w pracy blacharzy tak¿e od zawsze pracujê z blacharzami samochodowymi :tak:
czasami te¿ bywa³em ... pomocnikiem blacharza ,tak¿e dziêki temu mam jakie¶ pojecie

rchmiel napisa/a:
Czy podj±³by¶ siê takiej roboty gdyby klient przywióz³ Ci taki szrot?

Je¶li tym "szrotem" by³by np. Mercedes Coupe lub Cabrio z lat 50-tych czy 60-tych to wierz mi ¿e jest sens reanimowaæ takie auto poniewa¿ jego warto¶æ po "odbudowie-renowacji" bêdzie znaczna :tak:
S± modele o warto¶ci zaczynajacej siê od 250 tys. z³ tak¿e takie auta siê reanimuje szczególnie gdy nale¿± do modeli wyjatkowych czy unikatów kolekcjonerskich
A ta Twoja Tigra (bez urazy) to jest zwyk³y u¿ytkowy "kondon" zgnity nieprzeciêtnie którego nale¿y tylko zez³omowaæ a nie reanimowaæ
Warto¶æ naprawy przekracza warto¶æ kupna pe³nosprawnego i niezgnitego takiego Opla :tak:
U nas mechanik z pracy kupi³ tak± Tigrê w idealnym stanie za 1400z³ tylko z padnietym silnikiem dla swojej córki wymieni³ silnik za 600z³ i córka je¿dzi autkiem.
Rze¿biæ to auto nie ma najmniejszego sensu :nie: Uwierz mi

rchmiel napisa/a:
Mam ju¿ na stanie zdrow± æwiartkê - czy to by w czym¶ pomog³o?

Masz "zdrow± æwiartkê" tylko problem jest taki ¿e tzw. "baza" do której chcesz j± przymocowaæ jest mocno zgnita .... do czego bêdziesz chcia³ j± przyspawaæ ? ;)

keon napisa/a:
Nie wszystko trzeba przeliczac na kase .
Ma ochote to robi bo moze chce tigre a nie jakis inny nowy szrot.
Uszanujcie

Nie ma co "uszanowaæ" ... brak wiedzy do¶wiadczenia i praktyki na to aby porywaæ sie na ingerencje w elementy no¶ne nadwozia ...
Wstawienie æwiartki to jest powa¿na naprawa a nie jakie¶ pospawanie dziurki w pod³odze...
O wzglêdach ekonomicznych takiej naprawy "strupa" nawet nie ma co ju¿ wspominaæ
 

Robertlodz09 
Wysany: 2015-07-17, 23:01   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Gandziorz napisa/a:
Z rajchu sobie tak± ³adn± tigrê z klim± za grosze przyprowadzisz

I wszystko w tym temacie :spoko:
 

tom cio
Wysany: 2015-07-17, 23:16   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Cytat:
niezgnitego takiego Opla


Robertlodz09, to jest chyba niemo¿liwe :D
 

Robertlodz09 
Wysany: 2015-07-17, 23:21   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
tom cio napisa/a:
to jest chyba niemo¿liwe

Naprawdê nie ma tragedii z tym egzemplarzem o którym pisa³em ...
mo¿e to jaki¶ unikat zrobiony pod zamówienie ;) i tak siê "trzyma"
 

hematol 
Wysany: 2015-07-18, 00:26   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
Robertlodz09 napisa/a:
tom cio napisa/a:
to jest chyba niemo¿liwe

Naprawdê nie ma tragedii z tym egzemplarzem o którym pisa³em ...
mo¿e to jaki¶ unikat zrobiony pod zamówienie ;) i tak siê "trzyma"

"Jak dbosz-tak mosz!
Ale kto dba w polsce o stare auto?Kto konserwuje profile zamkiête?mo¿e jaka¶ garstka fanów danej marki,reszta chce "konserwowaæ" jak ju¿ s± dziury w pod³odze no i ¿eby nie by³o drogo bo przewy¿szy wartosæ zakupu... ^^
Auto zgnite i do tego masówka = z³omowanie.
Auto zdrowe,orygina³,pare ognisk korozji=do uratowania.
Robert,tak jak napisa³e¶ wy¿ej gdyby to by³ jaki¶ "m±dry" klasyk i dobra baza do odbudowy to :spoko:
Nad czym sie tu zastanawiaæ,nad zgnit± Tigr± za 500z³? :sciana:
 

tom cio
Wysany: 2015-07-18, 08:51   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Robertlodz09 napisa/a:
tom cio napisa/a:
to jest chyba niemo¿liwe

Naprawdê nie ma tragedii z tym egzemplarzem o którym pisa³em ...
mo¿e to jaki¶ unikat zrobiony pod zamówienie ;) i tak siê "trzyma"


Wiem, wiem zdarzaj± siê zadbane i nie pognite egzemplarze starych aut, sam akurat takie mam :) Tamto to raczej taki ¿arcik by³.
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-20, 14:48   
0
UP DOWN

Posty: 47
Prawie pó³ dnia dokonywa³em rozbiórki auta: fotele, wyk³adzina, listy progowe, t³umiki, zbiornik paliwa. Po demonta¿u naliczy³em ok. 10 dziur i drugie tyle ze¿artych blach nadaj±cych siê tylko do przeszczepu. Ten samochód nie wiedzia³ konserwacji odk±d wyjecha³ z fabryki. Co wiêcej wczoraj jak la³ deszcz okaza³o siê, ¿e ca³a woda leci do wewn±trz karoserii przez nieszczelne kratki odp³ywu pod klap± baga¿nika.

mms_img-2040484360.jpg
przegl±d pola wojny
Plik cignito 411 raz(y) 281.53 KB

DSC_0119.jpg
istny ser
Plik cignito 374 raz(y) 242.18 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-07-20, 15:14   
0
UP DOWN

Posty: 47
Postaram siê rozebraæ dawcê na czynniki pierwsze tak ¿eby przeszczep przebieg³ bez utrudnieñ. Mo¿e od razu uda mi siê wstawiæ ca³e nadkole wewnêtrzne.

DSC_0126.jpg
rozpierducha
Plik cignito 395 raz(y) 224.55 KB

DSC_0120.jpg
dawca
Plik cignito 171 raz(y) 214.04 KB

DSC_0121.jpg
rozdwojenie ja¼ni
Plik cignito 149 raz(y) 227.51 KB

 

rogal-master1
Wysany: 2015-07-20, 19:54   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 848
Ja pier.... :sciana: Gdzie tutaj jest sens i logika?
 

tom cio
Wysany: 2015-07-20, 20:51   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
A ja my¶la³em ¿e robi±c coupe z vento i wstawiaj±c æwiary z golfa oszala³em ^^ :rotfl:
 

hematol 
Wysany: 2015-07-20, 22:33   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
rogal-master1 napisa/a:
Ja pier.... :sciana: Gdzie tutaj jest sens i logika?

...Trza by jakich¶ najstarszych górali popytaæ..... :roll:
 

Gandziorz
Wysany: 2015-07-25, 15:24   
0
UP DOWN


Posty: 217
Ja siê pytam:
Dlaczego ludzie pytacie czy to siê op³aca czy ma sens skoro i tak robicie co uwa¿acie sami za s³uszne?
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-27, 15:31   
0
UP DOWN

Posty: 47
Gandziorz napisa/a:
Ja siê pytam:
Dlaczego ludzie pytacie czy to siê op³aca czy ma sens skoro i tak robicie co uwa¿acie sami za s³uszne?

My¶lê, ¿e ka¿dy kto chce siê podj±æ poronionego pomys³u - tak jak ja - szuka aprobaty innych. G³ównie po to by stwierdzili, ¿e ich pomys³ jednak jest przeb³yskiem geniuszu i wówczas cz³owiek zupe³nie inaczej pracuje ^^ Ja niestety tej aprobaty nie znalaz³em, wiêc brnê w t± otch³añ sam.
Teraz ju¿ wiem, czemu prawie ka¿dy blacharz mi powiedzia³, ¿e woli sam dorobiæ blachy ni¿ braæ z u¿ywek. W cholerê du¿o rozwiercania, ale przynajmniej efekt koñcowy zadawalaj±cy. Teraz o wiele ³atwiej bêdzie mi to dopasowaæ do stoj±cej przed gara¿em budy. Mo¿e kto¶ chce sobie zrobiæ odlewy na carbon? ^^

Tigra_æwiartka.jpg
æwiartka w czê¶ciach.
Plik cignito 462 raz(y) 296.83 KB

 

rchmiel
Wysany: 2015-07-27, 15:34   
0
UP DOWN

Posty: 47
Kupi³em dzisiaj ma³± wyprawkê, bo mo¿e uda mi siê jeszcze w tym tygodniu co¶ ju¿ wstawiæ.

¶rodkiAPP.jpg
APP
Plik cignito 443 raz(y) 213.63 KB

 

barteek933
Wysany: 2015-07-27, 19:54   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
powiem tak, grubo dzia³asz m
 

rchmiel
Wysany: 2015-07-30, 15:31   
0
UP DOWN

Posty: 47
Jestem w czarnej dupie ...
My¶la³em, ¿e ju¿ powoli bêdê nadkole sk³ada³ do kupy, a tu siê okazuje ¿e w miejscu gdzie ³±czy siê pod³u¿nica z wahaczem istne piek³o. To ju¿ nie rdza tylko zwêglony metal. Nie pozostaje mi nic innego jak wypruæ ca³± pod³u¿nicê!!! Tak wiem, zaraz dostanê zje...ki, ale jak naprawdê chcê to zrobiæ porz±dnie! Powiedzcie mi czy po takiej naprawie mo¿na gdzie¶ sprawdziæ samochód - czy to wszystko bêdzie trzyma³o?! Zwyk³y przegl±d na stacji to chyba za ma³o? Nie chcia³bym pó¼niej wyr¿n±æ w krzaki z wahaczem w du...

nadkole.jpg
Plik cignito 525 raz(y) 239.42 KB

nadkole2.jpg
Plik cignito 453 raz(y) 252.71 KB

 

ellander
Wysany: 2015-07-30, 18:40   
0
UP DOWN

Posty: 2
Skd: New Hampshire
OMG :shock: Wypiaskowaæ by by³o dobrze najpierw, ¿eby zobaczyæ co jest do spawania...
 

ptyk05 
Wysany: 2015-07-31, 19:13   
0
UP DOWN

Posty: 65
Skd: ¯ywiec
Prze chuj artysta ^^ ^^ ^^ ^^ spawacz, rze¼biarz, akrobata!!! ZAPA£ szacun! :rotfl:

za 500 z³ by¶ budê kupi³ sto razy lepsza, a za t± pocio³ i na z³omie zarobi³ :D
 

Gandziorz
Wysany: 2015-08-01, 16:33   
0
UP DOWN


Posty: 217
Ale czego ty kolego od nas oczekujesz?
Wszyscy Ci mówili¶my ¿e to NIE MA SENSU a ty siê upar³e¶ i podnios³e¶ lament ¿e jest tragedia.
Mi t± tragediê widzieli¶my wcze¶niej ju¿.

Tak naprawdê je¿eli chcia³by¶ zrobiæ to na perfekt to wpierw powinno i¶c to wszystko pod piach, pó¼niej dorabianie szablonów i elementów. Dobre zabezpieczenie, spawanie, zabezpieczanie itd. To wszystko przekroczy warto¶æ samochodu a w dodatku auto po takiej operacji mo¿e ró¿nie siê zachowywaæ.
Pod³u¿nice to elementy konstrukcyjne i musz± byæ wykonane z niezwyk³± dok³adno¶ci±. Pewne rzeczy powinno robiæ siê na ramie ¿eby auto siê nie zwichrowa³o podczas spawania/ciêcia.

Tym bardziej ¿e jednak opel tigra to nie jest specjalnie kolekcjonerski samochód.

Odpu¶æ sobie ju¿ teraz bo narobisz sobie k³opotu i kosztów przede wszystkim.

Jednak jeste¶ doros³y i zrobisz jak uwa¿asz.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group