Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
ks63b 
Wysany: 2015-12-23, 09:57   Projekt KIA
0
UP DOWN

Posty: 58
Skd: Mazowsze
Witam,wrzucê parê zdjêæ z mojego obecnego projektu
Kiedy¶ takie roboty to standart,teraz coraz rzadziej.
zdjêcia z telefonu jako¶æ nie powala
Pozdrawiam

KIA 003.jpg
Plik cignito 157 raz(y) 940.71 KB

KIA 002.jpg
dawca organów
Plik cignito 60 raz(y) 954.25 KB

KIA 001.jpg
Plik cignito 92 raz(y) 955.37 KB

monety 306.jpg
Plik cignito 73 raz(y) 925.97 KB

monety 307.jpg
Plik cignito 53 raz(y) 899.87 KB

 

ks63b 
Wysany: 2015-12-23, 10:02   
0
UP DOWN

Posty: 58
Skd: Mazowsze
ci±g dalszy..

KIA 004.jpg
Plik cignito 52 raz(y) 954.23 KB

KIA 005.jpg
Plik cignito 55 raz(y) 947.86 KB

KIA 262.jpg
Plik cignito 78 raz(y) 922.5 KB

KIA 263.jpg
Plik cignito 55 raz(y) 918.46 KB

 

magdaania 
Wysany: 2015-12-23, 13:04   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 53
dla mnie tego typu "naprawy" s± delikatnie mówi±c w±tpliwe moralnie...
 

barteek933
Wysany: 2015-12-23, 15:22   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
z którego roku jest ten samochód ¿e op³aca siê go komu¶ robiæ ? no chyba ¿e sam nimi handlujesz :D
 

ks63b 
Wysany: 2015-12-23, 19:52   
0
UP DOWN

Posty: 58
Skd: Mazowsze
Witam auto jest z 2010 r i jest sprowadzone ze Szwajcarji,nie wiem ile klijent zap³aci³ (ale siê dowiem) .....¿eby uratowaæ inwestycjê ,to by³o jedyne wyj¶cie ,aby auto wygl±do³o i jezdzi³o normalnie. decyzja klijenta.
Jestem ZA napraw± tego typu,ni¿ prostowaniem ca³ego ty³u auta i klepanie ,szpachlowanie baga¿nika,ect...
pozdrawiam
 

magdaania 
Wysany: 2015-12-23, 21:02   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 53
ja generalnie jestem za utylizacj± tego a nie je¿d¿eniem tym...zreszt± "klient" pewnie zaraz to sprzeda nie mówi±c nic nowemu niczego nie ¶wiadomemu w³a¶cicielowi...
 

ursus1992
Wysany: 2015-12-23, 21:35   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
dobra robota wrzucaj wiecej fotek :D
 

JAROGTS
Wysany: 2015-12-23, 21:46   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 169
Skd: Bia³ystok
Hehe a potem napisze auto ze SWISS nie bite itp;p
 

ABCD
Wysany: 2015-12-23, 21:51   
0
UP DOWN

Posty: 25
magdaania napisa/a:
ja generalnie jestem za utylizacj± tego a nie je¿d¿eniem tym...zreszt± "klient" pewnie zaraz to sprzeda nie mówi±c nic nowemu niczego nie ¶wiadomemu w³a¶cicielowi...

Je¿eli równo spasuj± to auto (bêdzie proste) to bêdzie bezpieczne jak auto bezwypadkowe.

ks63b Czy po skoñczeniu tego auta mo¿esz zrobiæ zdjêcia pod³ogi w miejscach spawanych?
 

hematol 
Wysany: 2015-12-23, 23:28   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
ka¿da naprawa blacharska je¿eli jest dobrze wykonana zgodnie ze sztuk± to praktycznie nie odbiega od orgina³u,chodzi mi g³ównie o wytrzyma³o¶æ karoserii,bezpieczeñstwo itp.
Ja bym te¿ wymienia³ to tak jak kolega ks63b, to zrobi³,nie naci±ga³bym,nie klepa³bym,pewnie,ze najlepszym rozwi±zaniem jest nie odbudowywanie tego auta,kraje bardziej "zamo¿ne" traktuj± to jako odpad i nie ma mo¿liwo¶ci ponownej rejestracji ale jak tak pomy¶leæ,ze odbudowuje sie (restauruje) np. zabytki skorodowane czy te¿ po wypadkach i da sie przywróciæ do orgina³u wiêc czemu nie?
 

magdaania 
Wysany: 2015-12-24, 00:18   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 53
hematol napisa/a:
ka¿da naprawa blacharska je¿eli jest dobrze wykonana zgodnie ze sztuk± to praktycznie nie odbiega od orgina³u,chodzi mi g³ównie o wytrzyma³o¶æ karoserii,bezpieczeñstwo itp.

dobrze rozumiem? wg. Ciebie sklejenie samochodu z dwóch, nie wp³ynie na bezpieczeñstwo? Jakie badania w tym zakresie przeprowadzi³e¶? Ciekawe który profesjonalny instytut badawczy zgodzi³by siê z Tob±...

hematol napisa/a:
Ja bym te¿ wymienia³ to tak jak kolega ks63b, to zrobi³,nie naci±ga³bym,nie klepa³bym,pewnie,ze najlepszym rozwi±zaniem jest nie odbudowywanie tego auta,kraje bardziej "zamo¿ne" traktuj± to jako odpad i nie ma mo¿liwo¶ci ponownej rejestracji ale jak tak pomy¶leæ,ze odbudowuje sie (restauruje) np. zabytki skorodowane czy te¿ po wypadkach i da sie przywróciæ do orgina³u wiêc czemu nie?

Kraje bardziej zamo¿ne traktuj± to jak odpad bo to jest odpad. Ale Polak zawsze i na wszystkim chce zarobiæ i ¶ci±ga te odpady z krajów zamo¿nych. Krótko mówi±c robimy w Europie za meneli zbieraj±cych z³om.
Dlaczego napisa³em na pocz±tku ze jest to co najmniej w±tpliwe morlanie? A to dlatego ze jak samochód zostanie sprzedany, (a na pewno zostanie sprzedany bo nikt kto bêdzie ¶wiadomy co by³o przy nim robione nie bêdzie chcia³ nim je¼dziæ) to mo¿e trafiæ np do rodziny która bêdzie nim wozi³a swoje dzieci....ale co kogo to obchodzi, wa¿ne ¿eby hajs sie zgadza³!!!
Klasyki restauruje siê zupe³nie z innego powodu i ka¿dy kto to robi czy je kupuje jest ¶wiadomy tego ¿e konstrukcje z "tamtych" lat maj± inn± wytrzyma³o¶æ ni¿ te nowe. Zreszt± nikt nie spawa klasyków z dwóch...
 

krzyhu555 
Wysany: 2015-12-24, 07:02   
0
UP DOWN

Posty: 12
Skd: wroc³aw
magdaania napisa/a:
Zreszt± nikt nie spawa klasyków z dwóch...


Audi quattro S1 jest sk³adane z dwóch ;)
 

hematol 
Wysany: 2015-12-24, 09:10   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
magdaania napisa/a:
Klasyki restauruje siê zupe³nie z innego powodu

A w klasyku mo¿na wymieniæ pod³oge,dach,poszycia,pod³u¿nice,s³upki?Czy nie?Wp³ywa to na bezpieczeñstwo?
A widzia³e¶ jak naprawiaj± zabytek po wypadku?A mo¿e od razu z³omuj±? :sciana:
 

ks63b 
Wysany: 2015-12-24, 09:26   
0
UP DOWN

Posty: 58
Skd: Mazowsze
Witam ,jakie¶ 10 lat temu mia³em mo¿liwo¶æ zobaczenia samochodu po wypadku(strza³ w ty³)w którym ze dwa lata wcze¶niej,robi³em tak± sam± robotê jak w kia. J powiem wam,¿e auto w miejscach wcze¶niej spawanych,wcale jakby mog³o siê spodziewadz,nie popêka³o i nie zauwa¿y³em jaki¶ wielkich i gorszych ni¿ wcze¶niej uszkodzeñ. :tak:
Jak my¶licie jakby wygl±da³o auto ,po wcze¶niejszej odbudowie ty³u,porostowaniu pod³u¿nic;baga¿nika;etc???
Drugi przypadek,,,auto te¿ spawane na progach,dosta³o centralnie w bok ,tam gdzie by³y spawy.J co ? auto ca³e pogniecione a spawy nawet nie popêkane :spoko:
Ja spawaj±c wszystkie panele i wzmocnienia ,na z³±czeniu blach ZAWSZE dajê takie trzy centymetrowe wstawki z blachy pod staw,dziêki temu spawy magê zrobiæ mocne i dobrze zgrzane(dziêki temu po zeszlifowanie ³±czenia blach zostaje pewne trwa³e ³±czenie) amen
Dodam jeszcze,¿e w przypadku pierwszego auta,w³a¶ciæiel który nim jezdzi³ wiedzia³ o historii i przesz³o¶ci samochodu.I po wypadku przyjecha³ do mnie i powiedzia³;cyt STARY JESTE¦ WIELKI
ja nato wiem;mam w koñcu 198cm wzrostu ^^
Zdjêcia w trakcie naprawy jeszczê zrobiê i wrzucê,jak to Kolegów nie nudzi .

Pozdrawiam;;; moralnie w±tpliwych w takie naprawy.
 

hematol 
Wysany: 2015-12-24, 09:33   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
ks63b, dobrze zrobiæ fotorelacje z przebiegu naprawy dla klienta,masz dowód o prawid³owo wykonanej robocie. :spoko:
 

magdaania 
Wysany: 2015-12-24, 09:34   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 53
hematol napisa/a:
A w klasyku mo¿na wymieniæ pod³oge,dach,poszycia,pod³u¿nice,s³upki?Czy nie?Wp³ywa to na bezpieczeñstwo?
A widzia³e¶ jak naprawiaj± zabytek po wypadku?A mo¿e od razu z³omuj±? :sciana: :spoko:

Hematol, ze wszystkiego co napisa³em przyczepi³e¶ sie tylko do tego, naprawdê? Naprawdê nie odró¿niasz naprawy klasyka od naprawy zwyk³ego wozide³ka? Oczywi¶cie ¿e w klasyku czasami wymienia sie wiele elementów ale je¶li kto¶ robi kompletna zgnilizne to nie dlatego ¿e lubi ale widocznie dlatego ¿eby ratowaæ jeden z niewielu pozosta³ych egzemplarzy. Czy klejenie samochodu o którym pisze autor tematu ma taki sam cel?
Naprawdê nie mia³by¶ nic przeciwko aby Twoja rodzina je¼dzi³a samochodem sk³adanym z dwóch? Prawda jest taka ze takie samochody robi sie tylko po to ¿eby zarobek by³. Czy uwa¿asz ¿e ktokolwiek kupi³by tak± Kia jakby wiedzia³ jak± naprawê w³a¶nie przechodzi?
ks63b napisa/a:
Witam ,jakie¶ 10 lat temu mia³em mo¿liwo¶æ zobaczenia samochodu po wypadku(strza³ w ty³)w którym ze dwa lata wcze¶niej,robi³em tak± sam± robotê jak w kia. J powiem wam,¿e auto w miejscach wcze¶niej spawanych,wcale jakby mog³o siê spodziewadz,nie popêka³o i nie zauwa¿y³em jaki¶ wielkich i gorszych ni¿ wcze¶niej uszkodzeñ. :tak:
Jak my¶licie jakby wygl±da³o auto ,po wcze¶niejszej odbudowie ty³u,porostowaniu pod³u¿nic;baga¿nika;etc???

Tak jak napisa³em takich rzeczy siê nie naprawia tylko z³omuje...
ks63b napisa/a:
Dodam jeszcze,¿e w przypadku pierwszego auta,w³a¶ciæiel który nim jezdzi³ wiedzia³ o historii i przesz³o¶ci samochodu.I po wypadku przyjecha³ do mnie i powiedzia³;cyt STARY JESTE¦ WIELKI
ja nato wiem;mam w koñcu 198cm wzrostu ^^

:rotfl:

Ja rozumiem ¿e jest to dla was pieni±dz...ale nie na wszystkim trzeba zarabiaæ.
Nie mam zamiaru tu nikogo umoralniaæ, bo to nic nie da. Ka¿dy ma w³asne sumienie i je¶li do pewnych rzeczy sam nie dojdzie to niestety (albo stety) na si³ê nikt nie zmieni jego podej¶cia do ¿ycia.
 

bienek
Wysany: 2015-12-24, 09:51   
0
UP DOWN

Posty: 40
Polecam zobaczyæ ten materia³... http://www.autokrata.pl/n...zpieczne_a17697
 

hematol 
Wysany: 2015-12-24, 09:52   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
magdaania napisa/a:
Hematol, ze wszystkiego co napisalem przyczepiles sie tylko do tego, naprawdê?

Tak,poprostu nie chce mi sie odpisywaæ na szystkie pytania,nie zamierzam sie te¿ przekomarzaæ czy tym bardziej k³óciæ,blacharkê robiê praktycznie na codzieñ ju¿ kilkana¶cie lat wiêc "odrobine" co¶ tam wiem ;)
Gdym mia³ kupiæ auto bezwypadkowe lub powypadkowe - naprawiane jaknajbardziej prawid³owo wybra³bym oczywiscie bezwypdkowe bo to logiczne.
Nie mo¿na wszystkich blacharzy wrzucaæ do 1 wora bo s± ci,którzy naprawdê robi± zgodnie ze sztuk± i ci pseudo blacharze z zerowym pojêciu nawet o spawaniu.S± ramy,zgrzewarki i inne narzêdzia to przeprowadzania takich napraw.Auto w fazie produkcji jest te¿ sk³adane z poszczególnych czêsci blacharskich,potem wszystko jest razem ³±czone ró¿nymi metodami.
Dlatego na pocz±tku napisa³em,¿e blacharka zrobiona zgodnie ze sztuk± jest jaknajbardziej ok :spoko:
Pozdrawiam
 

ABCD
Wysany: 2015-12-24, 14:52   
0
UP DOWN

Posty: 25
magdaania napisa/a:
dobrze rozumiem? wg. Ciebie sklejenie samochodu z dwóch, nie wp³ynie na bezpieczeñstwo? Jakie badania w tym zakresie przeprowadzi³e¶? Ciekawe który profesjonalny instytut badawczy zgodzi³by siê z Tob±...

By³y przeprowadzone takie badania. Rozbili dwa bezwypadkowe Citroeny C3. Nastêpnie oby dwa naprawili. W jednym wymienili uszkodzone czê¶ci (tj. pod³u¿nica, fartuch itp) w drugim aucie nie wymienili uszkodzonej pod³u¿nicy itp tylko j± wyci±gnêli. Po ponownym rozbiciu auto które mia³o wymienion± pod³u¿nicê itp zachowa³o bezpieczeñstwo auta bez wypadkowego (ró¿nica by³a na poziomie 1mm). Auto które mia³o wyci±gniêt± pod³u¿nicê, po ponownym rozbiciu z³o¿y³o siê jak chiñski samochód.
Gdzie¶ na youtube jest o tym filmik.
 

magdaania 
Wysany: 2015-12-24, 16:49   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 53
ja nie twierdzê ¿e lepiej wyci±gaæ, ja twierdzê ¿e tego nie powinno siê ani wyci±gaæ ani wycinaæ i wspawywaæ drugie...dla mnie to jest z³om warty tyle ile wa¿y i nadaje sie wy³±cznie do utylizacji. Jestem tylko ciekawy który z Was kupi³by takie auto wiedz±c co by³o przy nim robione? Nie b±d¼my hipokrytami...
Ciekawe te¿ czy taka informacja pojawi siê w og³oszeniu jak auto bêdzie sprzedawane...
Nie mam zamiaru nikogo do niczego przekonywaæ, niech ka¿dy pozostanie przy swoim. Wszystkim ¿yczê weso³ych ¶wi±t :)
 

krzysnik363
Wysany: 2015-12-25, 02:05   
0
UP DOWN

Posty: 43
magdaania napisa/a:
ja nie twierdzê ¿e lepiej wyci±gaæ, ja twierdzê ¿e tego nie powinno siê ani wyci±gaæ ani wycinaæ i wspawywaæ drugie...dla mnie to jest z³om warty tyle ile wa¿y i nadaje sie wy³±cznie do utylizacji. Jestem tylko ciekawy który z Was kupi³by takie auto wiedz±c co by³o przy nim robione? Nie b±d¼my hipokrytami...
Ciekawe te¿ czy taka informacja pojawi siê w og³oszeniu jak auto bêdzie sprzedawane...
Nie mam zamiaru nikogo do niczego przekonywaæ, niech ka¿dy pozostanie przy swoim. Wszystkim ¿yczê weso³ych ¶wi±t :)


Z takimi tematami idz na forum onetu a nie za¶miecaj tutaj fotorelacji.
Robota wydaje sie OK, czekamy na wiece.
 

ks63b 
Wysany: 2015-12-29, 20:25   
0
UP DOWN

Posty: 58
Skd: Mazowsze
Ci±g dalszy prac ... :spoko:

KIA 012.jpg
Plik cignito 162 raz(y) 438.84 KB

KIA 014.jpg
Plik cignito 137 raz(y) 400.9 KB

KIA 016.jpg
Plik cignito 74 raz(y) 326.45 KB

KIA 013.jpg
Plik cignito 85 raz(y) 442.11 KB

KIA 017.jpg
Plik cignito 60 raz(y) 346.52 KB

 

ks63b 
Wysany: 2015-12-29, 20:26   
0
UP DOWN

Posty: 58
Skd: Mazowsze
..

KIA 015.jpg
Plik cignito 138 raz(y) 392.61 KB

 

ks63b 
Wysany: 2015-12-29, 20:29   
0
UP DOWN

Posty: 58
Skd: Mazowsze
,,

KIA 019.jpg
Plik cignito 122 raz(y) 387.82 KB

KIA 018.jpg
Plik cignito 79 raz(y) 367.88 KB

KIA 017.jpg
Plik cignito 64 raz(y) 346.52 KB

 

ursus1992
Wysany: 2015-12-29, 21:16   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 228
wyglada to na bradzo profi, lakierujesz tez ?
 

ks63b 
Wysany: 2015-12-30, 21:24   
0
UP DOWN

Posty: 58
Skd: Mazowsze
cd... pod³oga góra i dó³ :>

kia 001.jpg
Plik cignito 109 raz(y) 306.93 KB

kia 006.jpg
Plik cignito 90 raz(y) 307.57 KB

kia 007.jpg
Plik cignito 84 raz(y) 300.62 KB

kia 003.jpg
Plik cignito 105 raz(y) 238.76 KB

kia 008.jpg
Plik cignito 110 raz(y) 332.43 KB

 

ks63b 
Wysany: 2015-12-30, 21:26   
0
UP DOWN

Posty: 58
Skd: Mazowsze
¶rodki ;)

kia 002.jpg
Plik cignito 88 raz(y) 311.31 KB

kia 005.jpg
Plik cignito 81 raz(y) 272.72 KB

kia 004.jpg
Plik cignito 74 raz(y) 268.3 KB

 

ks63b 
Wysany: 2015-12-30, 21:39   
0
UP DOWN

Posty: 58
Skd: Mazowsze
To tyle blacharki i zabezpieczeñ,po Nowym Roku auto jedzie do lakierni.
Lakierowa³ bêdzie kolega,ja tylko blacharkê ogania³em,bo to jego klijent (u niego blacharz nie kumaty :x: ) Bêdê robi³ fotki,aby dokoñczyæ fotorelacjê z projektu.
Sam te¿ trochê lakierujê ;)

pozdrawiam
 

lukasz17
Wysany: 2015-12-31, 00:47   
0
UP DOWN

Posty: 13
robota profi :) szkoda ze u mnie w okolicy nie ma takiego ogarnietego blacharza,ile za taka robote spiewasz sobie?
 

piotrekpiotrek
Wysany: 2016-01-01, 10:17   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 71
Dobra robota :spoko: jak± masz ramê?
 

ks63b 
Wysany: 2016-01-04, 21:58   
0
UP DOWN

Posty: 58
Skd: Mazowsze
Witam

Rama ma ju¿ z 15 -16 lat kupiona ,gdzie¶ u go¶cia z Z±bek o ile dobrze pamiêtam
Przez tyle lat nie mia³em, z ni± ¿adnych problemów, a pewnego czasu by³a ekspolatowana bardzo intensywnie (du¿e busy i auta i ram± ) teraz ju¿ coraz rzadziej, ale nadal niezbêdna i przydatna :spoko:

A robota?
Wszystko zale¿y od ilo¶ci s³upków do po³±czenia (im wiêksza ilo¶æ po³±czeñ ,tym wiêksza cena)
no ale 2500/3500 :x: to cena adekwatna do poziomu trudno¶ci ;)

Pozdrawiam
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group