Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
trze¼wy inaczej
Wysany: 2013-07-07, 10:47   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
No-limit napisa/a:
Dziêki za wyczerpuj±c± odpowied¿.Ja robiê na DP,wiêc chodzi mi przede wszystkim o tañsz± alternatywê i wzglêdnie dobr±.

[ Dodano: 2013-06-01, 12:42 ]
Od kolegi trze¼wy inaczej, odkupi³em mieszalnik.Skorzystam z okazji dziêkujê koledze za cierpliwo¶æ :)
Jak na razie jestem zadowolony je¶li chodzi o pasowalno¶æ do colorboxu i w miarê ¶wie¿ych lakierów.Nieskomplikowany system do korekty pomijaj±c to ,¿e niektórych lakierów nie da siê zrobiæ z powodu braku wiekszej palety pigmentów.Ale czasem mo¿na podeprzeæ siê kilkoma kroplami z DP ;)


I jak oceniasz ten system po kilku miesi±cach pracy?
 

No-limit
Wysany: 2013-07-08, 18:03   
0
UP DOWN


Pomg: 34 razy
Posty: 1179
Ju¿ mia³em pisaæ w samych superlatywach o systemie APP.wW trakcie przegl±dania forum trafi³ siê Opel 382 i okaza³o siê,¿e to co wysz³o z receptury ma siê do fiszki jak piê¶æ do nosa/pod k±tem mleczno fioletowy/.Na szczê¶cie zrobi³em 0,44l i po korekcie/do¶æ du¿a ingerencja/ wysz³o 0,5l. i to ca³kiem nie¿le.
Pomijaj±c ten i jeszcze z dwa przypadki miniej drastyczne ,system do¶æ prosty do korekty,bardzo dobre krycie wiêkszo¶ci lakierów.Odczuwalny brak fiszek z wieksz± ilo¶ci± alternatyw do srebrnych met..Do pere³ czerwonch stosujê VS-yzamiast oryginalnych undercoat/³atwiej skorygowaæ k±t i lepiej wychodz±/.Brak fiszek do wielu kolorów.Niektórych kolorów nawet nie próbujê robiæ w tym systemie,bo po prostu brakuje pewnych pigmentów.Nie warto robiæ w tym systemie xiralliców bo wychodz± bardzo drogo,lepiej w DP-wychodz± taniej i lepiej.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony.Idealne uzupe³nienie dla DP , dla mnie i dla klientów :D
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2013-07-10, 15:14   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
W DeBeer wychodzi dobrze.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

barkley3434
Wysany: 2013-07-16, 13:58   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
ostatnio bra³em EZQ z be³kota . Powiem ¿e fiszka na ostro ale po wymieszaniu nawet nie trzeba by³o robiæ próbnego natrysku by stwierdziæ ¿e to nie to , nawet na wycieniowanie siê nie nadawa³o . Wiadome niema systemu idealnego i ka¿demu wpadki siê zdarzaj± .
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2013-09-06, 21:22   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
No i co? Niebawem dwa lata jak system wszed³ na rynek, ale sza³u NI MA. Ma³o siê s³yszy ¿eby kto¶ mia³ APP. Powariowali z cen±, i mimo, ¿e system ca³kiem przyzwoity, to chêtnych chyba niezbyt wielu.
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

barkley3434
Wysany: 2013-09-09, 22:37   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
trze¼wy inaczej napisa/a:
No i co? Niebawem dwa lata jak system wszed³ na rynek, ale sza³u NI MA. Ma³o siê s³yszy ¿eby kto¶ mia³ APP. Powariowali z cen±, i mimo, ¿e system ca³kiem przyzwoity, to chêtnych chyba niezbyt wielu.


W moim województwie jest 1 sztuka ( zachodniopomorskie) i powiem ze Pan przedstawiciel co tydzieñ namawia mnie na szafê mówi±c jakie to obroty robi ów sprzedawca . Ju¿ mi oferowa³ ró¿ne mo¿liwo¶ci raty, terminy , rabaty , bez szafy i wagi itp. Moim zdaniem drogo , drogo, drogo . Na wszystko trzeba wy³o¿yæ kasê nawet na fiszki lub podpisaæ umowê na obrót by dostaæ fiszki - chore!!!! Fakt faktem kwota nie jest du¿a ale je¶li chc± by sprzedawaæ ich mixy to powinni jak pozosta³e firmy dawaæ w u¿yczenie. Co do pasowalno¶ci to nic nie mogê powiedzieæ ale chêtnie bym tak wypo¿yczy³ na 2-3 miesi±ce ich kolorbox i sprawdzi³ ale takiej mo¿liwo¶ci nie ma ( strza³ w kolano) . Po drugie oferta nie jest konkurencyjna w stosunku do rynku. Przyk³adowo Spies Hecker mo¿na mieæ za 3 razy mniejsz± kasê bez podpisywania umowy czy nawet Autocolor. Powiem ¿e niedawno wstawi³em Lesonala wraz z Xyralikami za 5 krotnie mniejsz± kwotê ni¿ oni oferuj± bez podpisywania umowy . Obecnie wstawiam trzeci mieszalnik R-M i powiem tak ze wynegocjowa³em jeszcze lepsz± cenê ni¿ za Lesonala ale na obroty . Je¶li App chce wstawiaæ mieszade³ka to musi mocno zbiæ cenê bo 20 ty¶ z³ to kosmos przy obecnej konkurencji i poda¿y na rynku .
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2013-09-10, 00:08   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Kto¶ decyzyjny w APP chyba straci³ realny pogl±d na warunki oferowane przez konkurencjê. Ja pozby³em siê APP z tego w³a¶nie powodu. Mia³em swój kolorbox, mieszad³a i wagê, a kiedy chcia³em kupiæ ich akryle wraz z szaf± krzyknêli kosmiczn± kwotê. Gakra wstawi³a du¿± szafê z akrylami i bazami bez ¿adnej umowy i targetów za tyle co APP krzycza³o za same akryle i szafê z mega targetem.
APP jest nieco tañsze od Debeera ale to ró¿nica ok.5-15z³ na kolorze. Debeer ma kolorbox do motorów a APP nie ma.
Generalnie wspó³pracê z APP oceniam wzorcowo, ale wyg³upili siê z warunkami na mieszalnik, i mimo , ¿e mogli znacz±co wbiæ siê na rynek, wywo³ali chyba bardziej irytacjê warunkami ni¿ zdrowe zainteresowanie. Umoczyli kupê kasy.
 

barkley3434
Wysany: 2013-09-10, 20:54   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
"Trze¼wy inaczej" w 100% zgadzam sie z Twoja opini± i¿ trochê ich ponios³o co do ceny i zakupu fiszek , wagi , szafy i mieszade³ . Gdybym mia³ do wyboru te¿ bym wybra³ "Mi¶ka" i w dupie mia³bym punkty które i tak dla mieszalni s± o po³owê mniejsze ni¿ dla gara¿owca. A mo¿esz mi powiedzieæ jak z pasowalno¶ci± i jak kolor wychodzi³ po wymieszaniu . Ja mia³em tylko styczno¶æ z EZQ jak pisa³em wy¿ej i by³ wielki kibel a mia³ pasowaæ na ostro tak mówi³ przedstawiciel . Wiem tez ze niektóre kolory wychodz± dro¿ej.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2013-09-10, 21:24   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Ja z systemu by³em bardzo zadowolony. To kopia Debeera w wersji z 2009 roku. Przez rok zdarzy³o siê dos³ownie kilka przypa³ów kolorystycznych.
APP mog³o mocno namieszaæ na rynku. Jak wypuszczali system na rynek, widaæ by³o pomarszczone kaka³a, ale jak posz³a fama po ile i za ile, to ka¿dy odsapn±³ z ulg±. Wystarczy³o zrobiæ lepsze ceny pigmentów i lepsze warunki zakupu. Nikt nie kupi kopii 2x dro¿ej od orygina³u!

[ Dodano: 2014-01-14, 20:58 ]
Podobno maj± siê zmieniæ warunki sprzeda¿y mieszalników APP. Wreszcie zauwa¿yli, ¿e mimo posiadania dobrego systemu, nikt go nie kupuje ;P
 

barkley3434
Wysany: 2014-02-04, 14:04   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
HM... CHYBA APP -CY MAJA MOCNE PARCIE Z GÓRY NA WSTAWIANIE SZAF BO TRÓJ¡ MI DUPE AZ G£OWA MA£A ALE CENY NIE CHC¡ ZMNIEJSZYÆ I TU PO RAZ KOLEJNY STWIERDZAM ZE JEST ICH PORA¯KA , CHYBA ZE CO¦ SIE ZMIENI£O A JA O TYM NIC NIE
WIEM
 

unek
Wysany: 2014-02-05, 08:29   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
barkley3434 napisa/a:
to musi mocno zbiæ cenê bo 20 ty¶ z³ to kosmos
Wczoraj rozmawia³em z opiekunem regionalnym i Mi 11 tys powiedzia³ :D
 

fred4 
Wysany: 2014-02-05, 10:21   
0
UP DOWN

Posty: 11
brutto z akrylami??
Ja wczoraj równie¿ otrzyma³em informacjê z app
11800 + 3800 z akrylami NETTO !!
 

unek
Wysany: 2014-02-05, 14:49   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
11 tys brutto sama baza .
 

lakierok 
Wysany: 2014-02-05, 19:02   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
unek napisa/a:
11 tys brutto sama baza .


A jak z wzornikami , kupujesz czy dzier¿awa ?
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

barkley3434
Wysany: 2014-02-05, 19:34   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
wzornik musisz kupiæ, mieszad³a musisz kupiæ , szafe musisz kupiæ i ewentualnie wagê jak nie masz- razem z mixami 20 lub 22 netto , ewentualnie wzornik i szafê na przerób mo¿na wzi±æ to wówczas tylko mixy i mieszad³a kupujesz . Trzecia mo¿liwo¶æ kupiæ u¿ywan± szafê bo app ¿±da 5000 ty¶ i wówczas mixy , mieszad³a , kolorbox dokupujesz . Tragedia cenowa , gdzie konkurencja za 11 ty¶ daje bazy, akryle , kolorbox, wagê , mieszad³a.
 

unek
Wysany: 2014-02-05, 19:57   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
Cytat:

wzornik musisz kupiæ, mieszad³a musisz kupiæ , szafe musisz kupiæ i ewentualnie wagê jak nie masz- razem z mixami 20 lub 22 netto ,
Razem to wszystko co poda³e¶ plus akryle to 19600 z³ BRUTTO :!: info z dzisiaj :!:

Tak na marginesie zadzwoñcie sobie do 3 ró¿nych przedstawicieli ...a czemu -zobaczycie :D :D
 

barkley3434
Wysany: 2014-02-05, 20:09   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
"unek" mój przedstawiciel chce 20 ty¶ netto i jeszcze mnie straszy ze wstawi gdzie indziej i bêdê mia³ wówczas drogê zamkniêt± . Wiem ze tak jest iz u innego przedstawiciela regionalnego jest inna cena . Powiem Ci tak ze by³ okres ze towar bra³em od innego regionu bo moj nie chcia³ mi daæ dobrych rabatów , dopiero jak zobaczy³ ze mam towar na pólkach wymiêk³
 

unek
Wysany: 2014-02-05, 20:19   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
barkley3434, ^^ Dlatego napisa³em aby zadzwoniæ do 3 ró¿nych... ;)
 

barkley3434
Wysany: 2014-02-05, 20:38   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
bez wzglêdu na wszystko to i tak du¿e pieni±dze bo Mi¶ka masz za 12000 ty¶ brutto w komplecie, po drugie za 20 ty¶ mam 2 mieszalnik ze spektro bez ¿adnych limitów czy
przerobów
 

wojtas sti
Wysany: 2014-02-19, 23:23   
0
UP DOWN

Posty: 1
Znacie aktualne ceny Mi¶ka baza/per³a? Z tego co wiem APP jest odrobinê tañszy.
 

GMC
Wysany: 2014-02-21, 10:16   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Te¿ w³a¶nie jestem ciekawy jak to pó¼niej wychodzi cenowo. Jaka cena zakupu bazy i per³y po uwzglêdnieniu rabatu? My¶lê o jakim¶ systemie ale nie rozeznawa³em jeszcze cen i fajnie gdyby kto¶ napisa³ na co mozna liczyæ. Wiem ¿e rabaty mog± byæ ró¿na ale chocia¿ jaki¶ zakres.
 

tofik 
Wysany: 2014-02-22, 21:05   
0
UP DOWN

Posty: 39
GMC napisa/a:
Te¿ w³a¶nie jestem ciekawy jak to pó¼niej wychodzi cenowo. Jaka cena zakupu bazy i per³y po uwzglêdnieniu rabatu? My¶lê o jakim¶ systemie ale nie rozeznawa³em jeszcze cen i fajnie gdyby kto¶ napisa³ na co mozna liczyæ. Wiem ¿e rabaty mog± byæ ró¿na ale chocia¿ jaki¶ zakres.


Cena jest wa¿na, ale kolego zwróæ uwagê jeszcze na to czy mo¿esz liczyæ na pomoc kolorysty i technika danego koncernu je¿eli nie bêdziesz dawa³ rady z dobarwianiem, jak czêsto aktualizowane s± receptury i uzupe³niane wzorniki, czy bêdziesz mia³ dostêp do szkoleñ, czy bêdziesz móg³ wys³aæ swoich pracowników na szkolenie je¿eli bierzesz mieszalnik na warsztat czy te¿ klientów je¿eli mieszalnik idzie na sklep, czy mo¿esz liczyæ na pe³ny system z dodatkami, czy bêdzie dostêp do wzorników i receptur na motocykle, czy wzorniki s± natryskiwane czy te¿ nie, czy bêdziesz mia³ dostêp do receptur i wzorników kolorów z lat 90 - tych itd. ;)
_________________

 

barkley3434
Wysany: 2014-02-22, 23:42   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
oj widzê ze APP ma du¿e sranie na wstawianie szaf gdy¿ zatrudniaja przedstawicieli handlowych odpowiedzialnych za wstawianie mieszalników .A tak na marginesie po co wstawiaæ mieszalnik App jak mo¿na zadzwoniæ do przedstawiciela handlowego i ci wy¶l± na wskazany adres nawet setkê bazy . Proszê zadzwoñcie do Standoxa, Sikkensa, R-M , Autocoloru itp czy wam wy¶l± - dziwna polityka. Jest jeszcze jedna rzecz otó¿ App jest w trakcie robienia sklepu internetowego gdzie zwyk³y Kowalski z ulicy bêdzie móg³ kupiæ od papierka, ta¶my , baranka po bazê i lakier i jak tu z nimi wspó³pracowaæ ? Chyba nadszed³ czas ich wypier... z pó³ki bo trochê tego mam i zacz±æ sprzedawaæ Mipe
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-02-23, 17:29   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Cytat:
oj widzê ze APP ma du¿e sranie na wstawianie szaf gdy¿ zatrudniaja przedstawicieli handlowych odpowiedzialnych za wstawianie mieszalników .

Ja bym to nazwa³ sprzeda¿±. Ka¿da firma, mniejsza czy wiêksza, ma jak±¶ politykê sprzeda¿y. APP ma najlepszy na rynku (poza DeBeerem) system w klasie cenowej do 200z³ za litr per³y. Niby czemu maj± go wiêc nie sprzedawaæ? Polityka sprzeda¿y mieszalników przez APP nie do koñca jest ma³o atrakcyjna. Dla mnie czy dla Ciebie, owszem, mo¿e nie jest to atrakcyjna oferta, i dlatego w³a¶nie ja przeszed³em na DeBeera, ale...
APP od czasu premiery tego systemu wstawi³o grubo ponad 100 mieszalników. Ka¿dy z tych systemów do dzi¶ pracuje i to na tyle, ¿e targety z umowy s± wyrabiane z nawi±zk±. Nikt do chwili obecnej nie odda³ im systemu, nikomu te¿ nie zabrali. Nie znajdziesz na ¿adnym z forów wpisów typu " znowu inny kolor ni¿ fiszka", "nic nie pasuje", "sprzedali mi dziadostwo". Wchodz±c do sklepów czy mieszalni, wypieraj± innych producentów. Powód jest prosty - dobry produkt sam siê obroni. Ja sam zawdziêczam ich systemowi dynamiczny rozwój mojej mieszalni. Bez niego, dawno ju¿ bym j± zamkn±³, a ludzie poszliby na bruk.
Pytanie zatem, czy lepiej mieæ 500 mieszalników gdzie ka¿dy robi po 500z³ miesiêcznie, czy 150 gdzie ka¿dy robi po 3000z³ miesiêcznie.
Koszt obs³ugi tej drugiej opcji jest znacznie ni¿szy, i to pewnie bierze pod uwagê APP.
Druga kwestia to warunki zakupu. Po jakim¶ czasie sprzêt staje siê twoj± w³asno¶ci±. To dodatkowo redukuje ryzyko, ¿e dany warsztat wstawi inny system. Zawsze ramê i box mo¿na sprzedaæ, ale zawsze ze strat±.
Uwa¿am, ¿e system APP bêdzie powoli tania³, bowiem APP umacnia sukcesywnie pozycjê na rynku. Najlepszy system w tej klasie na rynku, w po³±czeniu z chytrymi warunkami sprzeda¿y, w d³u¿szej perspektywie mo¿e dawaæ ca³kiem przyzwoity sta³y obrót.
barkley3434 napisa/a:
Jest jeszcze jedna rzecz otó¿ App jest w trakcie robienia sklepu internetowego gdzie zwyk³y Kowalski z ulicy bêdzie móg³ kupiæ od papierka, ta¶my , baranka po bazê i lakier i jak tu z nimi wspó³pracowaæ ? Chyba nadszed³ czas ich wypier... z pó³ki bo trochê tego mam i zacz±æ sprzedawaæ Mipe

Polityka sprzeda¿y APP przemy¶lana zosta³a w taki sposób, aby to lakiernik by³ ich g³ównym odbiorc±. Mnie ani tobie nie jest to na rêkê, ale to nie my tu mamy byæ szczê¶liwi. Producenci materia³ów lakierniczych sprzedaj± towar po ok.50% ich ceny pó³kowej. 20% po¿era dystrybutor a kolejne 30% mieszalnia. Wyrzucaj±c z obiegu te dwa ogniwa, te 50% masz dla siebie. Oczywi¶cie mo¿emy bluzgaæ APP ¿e robi± objazdówki itp. Robi± i bêd± robiæ. Buduj± bazê klientów na koñcach ³añcucha pokarmowego. W ka¿dym warsztacie w którym s±, z kim¶ konkuruj±. Kto¶ wyprze ich podk³ad, kto¶ inny klar, ale zawsze co¶ sprzedaj±. Nawet jak strac± warsztat, nie odczuj± tego tak dotkliwie jak stratê jednej mieszalni.

System APP napiera do przodu. Mimo, ¿e nie mia³em ju¿ ich mieszalnika, otrzymywa³em non stop uaktualnienia. W niespe³na rok, dosta³em chyba 4 uaktualnienia co da³o ³±cznie 360 gram fiszek :) . Wa¿y³em bo da³em je koledze @No-limit. W R-M nie dostaje wcale, a w Spectralu ostatnia aktualizacja by³a wiosn± 2013.
APP niebawem zacznie szkoliæ swoich klientów. Powoli siê mówi o tym. Gdzie¶ s³ychaæ te¿, ¿e przymierzaj± siê do przemys³ówki.
Wsparcie technika masz po jednym telefonie. Rozpatruj± reklamacje i zwracaj± za wpadki kolorystyczne. W skali roku to te¿ jakie¶ pieni±dze.
Z APP trzeba nauczyæ siê ¿yæ. Mo¿na mieæ do nich pretensje, ¿e obje¿d¿aj±, ¿e skopiowali DeBeera, ale nikt nie powie, ¿e maj± s³aby produkt i o to chyba chodzi. Budowanie brandu.
Ja osobi¶cie mam dobre relacje z APP mimo, ¿e praktycznie nic od nich nie kupuje. Mam na pó³ce kilka ich produktów bo muszê mieæ. A muszê mieæ, bo moi klienci je¿eli nie kupi± tych produktów u mnie, to wpuszczê sobie na w³asne ¿yczenie APP do warsztatów. I to jest prawdziwy sukces tej firmy. Nie chcemy z nimi handlowaæ, ale musimy.
 

barkley3434
Wysany: 2014-02-23, 21:51   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
trze¼wy inaczej daj namiar to Ci wy¶le aktualizacje z R-m

[ Dodano: 2014-02-23, 21:55 ]
hm... co do 100 mieszalników to nie jestem pewny bo nie mam takich informacji ale w moim regionie na pó³nocy ( zachodniopomorskie, pomorskie) jest 1 w Ko³obrzegu i to tyle. Chyba reszta 99 sztuk musi byæ na po³udniu
 

Siekiera
Wysany: 2014-02-24, 16:02   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
barkley3434 napisa/a:
gdy¿ zatrudniaja przedstawicieli handlowych odpowiedzialnych za wstawianie mieszalników


S± og³oszenia czy wiesz od PH?

[ Dodano: 2014-02-24, 16:38 ]
trze¼wy inaczej napisa/a:
Ja bym to nazwa³ sprzeda¿±. Ka¿da firma, mniejsza czy wiêksza, ma jak±¶ politykê sprzeda¿y. APP ma najlepszy na rynku (poza DeBeerem) system w klasie cenowej do 200z³ za litr per³y. Niby czemu maj± go wiêc nie sprzedawaæ?


Najlepszy system to taki który przynosi korzy¶ci a APP nie pozwala osi±gaæ korzy¶ci w sklepach a i w warsztatach to kwestia kontrowersyjna.
APP wypiê³o siê na sklepy a ich armia zbieraczy zamówieñ obje¿d¿a wszystkie warsztaty wiêc ja nie widzê sensu pomagania im i utrzymywania ich mieszalnika choæby nawet baza i per³a by³a po 140 z³ brutto w cenniku sugerowanym. Chc± byæ mocni w warsztatach to niech sami sobie z tym poradz± ale to nie takie proste i nawet specjalnie dedykowani dla lakierni handlowcy nic nie pomog±. Novol od kilku lat wykonuje potê¿n± pracê aby zaistnieæ w warsztatach - maj± w³asnych techników, dystrybutorzy te¿ maj± techników i niestety ale z tego co wiem to cieniutko. Owszem trochê maszyn stoi w warsztatach ale na te warsztaty co maj± najwiêksze przeroby to nie maja co liczyæ bo konkurencja te¿ ma ci¶nienie z góry.

Tak wiêc APP moim zdaniem bardzo ³atwo podstawiæ nogê. Wystarczy ¿e komu¶ w mieszalni zadasz pytanie: "Na którym systemie wola³by¶ pracowaæ przy za³o¿eniu ¿e w obu jako¶æ bazy i kolorystyka jest zbli¿ona?"

1. Na systemie który kosztuje 220-230 z³ brutto a dostawca traktuje ciê jak partnera, wspiera w dzia³aniach i wspólnie budujecie siln± markê?....
czy
2. Na systemie który kosztuje 170-180 brutto a dostawca tylko kombinuje jak ciê obej¶æ i zacz±æ sprzedawaæ do twoich klientów a ciebie traktuje jak jelenia który rozpromuje mu markê w danej okolicy?

My¶lê ¿e ka¿dy sam potrafi sobie odpowiedzieæ na to pytanie ;)

Ponadto, prosto licz±c w pierwszym systemie na umieszanych 50 litrach mamy mar¿ê w wysoko¶ci 2600 z³ a na drugim systemie 3375 z³.

Wniosek: o 30% wiêcej zarabiamy na drugim systemie. Kto siê z tym nie zgadza??? :)
 

lukas
Wysany: 2014-02-24, 19:33   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
tofik napisa/a:
czy wzorniki s± natryskiwane czy te¿ nie


To prawda tylko po³owiczna bo wiêkszo¶æ firm ma ju¿ wzorniki natryskiwane ale ma³o która ma natryskiwane swoj± baz±. Wiêkszo¶æ ma natryskiwane na automatach przemys³owych "baz± wzorcow± niewiadomego pochodzenia" do której pó¼niej dorabia siê recepturê.

tofik napisa/a:
czy bêdziesz mia³ dostêp do receptur i wzorników kolorów z lat 90 - tych itd.


Je¿eli jest potrzeba to taki dostêp trzeba sobie samemu zapewniæ np. kupuj±c stare wzorce na rynku wtórnym bo nowe kolorboxy najczê¶ciej zawieraj± kolory od lat 2000 - 2002 choæ mog± te¿ byæ starsze które w jakiej¶ marce by³y u¿ywane przez d³u¿szy czas np. 1997-2004
 

unek
Wysany: 2014-02-24, 22:19   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 205
barkley3434 napisa/a:
hm... co do 100 mieszalników to nie jestem pewny bo nie mam takich informacji

No to masz jeszcze 22 :) APP to matka http://www.s-plus.pl/store-map plus 5 kolejnych ma powstaæ ...

barkley3434 napisa/a:
ale w moim regionie na pó³nocy ( zachodniopomorskie, pomorskie) jest 1 w Ko³obrzegu i to tyle. Chyba reszta 99 sztuk musi byæ na po³udniu
Z tego co mówi³ mi handlowiec ( to 3 tyg temu) s± 3-albo 4 mieszalniki w pomorskim ....
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-02-24, 23:15   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
Chc± byæ mocni w warsztatach to niech sami sobie z tym poradz± ale to nie takie proste i nawet specjalnie dedykowani dla lakierni handlowcy nic nie pomog±.

Patrz±c przez pryzmat moich wiêkszych klientów, to ¿aden nie kupi³by ich systemu na dzisiejszych warunkach. O poprzednich warunkach, nawet nie wspominam! Natomiast dopóki jest tak jak jest, Gakra mo¿e spaæ spokojnie.
Siekiera napisa/a:
Novol od kilku lat wykonuje potê¿n± pracê aby zaistnieæ w warsztatach - maj± w³asnych techników, dystrybutorzy te¿ maj± techników i niestety ale z tego co wiem to cieniutko. Owszem trochê maszyn stoi w warsztatach ale na te warsztaty co maj± najwiêksze przeroby to nie maja co liczyæ bo konkurencja te¿ ma ci¶nienie z góry.

Trochê sami sobie winni, bo wiesz dobrze co bezlitosny g³os rynku mówi o systemie Spectral. W lakierniach pracuj± ludzie, którzy pracowali na ró¿nych systemach, kupowali w ró¿nych mieszalniach i o ró¿nych mieszalnikach maj± ró¿na wiedzê. Czasem praktyczn± , czêsto teoretyczn±.
Co z tego, ¿e Novol ma znakomite dodatki w rozs±dnej cenie, jak maj± s³ab± kolorystykê i stabilno¶æ receptur. Czyli podstawowe kryterium, ¿eby wej¶æ na lakiernie która przecie¿ nie zatrudnia kolorysty ani nie ma czasu ¿eby go szkoliæ. Taniec najlepszego handlowca z najlepszym technikiem, nie maj± wiêkszej si³y przebicia ni¿ krótka recenzja systemu któr± us³yszy w³a¶ciciel zak³adu od swojego lakiernika, w czasie krótszym , ni¿ ten potrzebny do zgaszenia kiepa butem.
Siekiera napisa/a:
APP wypiê³o siê na sklepy a ich armia zbieraczy zamówieñ obje¿d¿a wszystkie warsztaty wiêc ja nie widzê sensu pomagania im i utrzymywania ich mieszalnika choæby nawet baza i per³a by³a po 140 z³ brutto w cenniku sugerowanym.

Na szczê¶cie mamy DeBeera, ale musimy siê liczyæ z oddechem APP na plecach ma³ych mieszalni.
 

barkley3434
Wysany: 2014-02-24, 23:59   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 136
Siekiera na stronach APP jest og³oszenie ze zatrudni± przedstawicieli ale Gakra te¿ zatrudni³a przedstawiciela i nawet mnie 2 razy odwiedzi³ sk³adaj±c sensown± ofertê . Powiem szczerze Misiek na pó³nocy jest tylko w jednym miejscu Chojnice. Tu rz±dzi CSV potem sporo jest Autocoloru i NOVOLA a uzupe³nieniem jest PROFIX , Dyna , Lechler, Spiec Hecker
 

Siekiera
Wysany: 2014-02-25, 01:30   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
barkley3434, Z og³oszenia wynika ¿e bêdzie jeden cz³owiek na Polskê, to dobrze :spoko:

Tak sobie w³a¶nie pomy¶la³em, ¿e przecie¿ APP zmieni³o kolorboxy na chromatyczne (z markowych) i chyba nikt nie napisa³ jak tam teraz z kolorystyk±. @trze¼wyinaczej mia³ przecie¿ jeszcze stary kolorbox wiêc jego pozytywne do¶wiadczenia mog± ju¿ byæ inn± rzeczywisto¶ci± ;)
Takie zmiany w kolorboxach zazwyczaj nie wychodz± firmom na dobre, wystarczy popatrzeæ na novola. Ciekawe jak to teraz wyglada w APP?

[ Dodano: 2014-02-25, 01:37 ]
trze¼wy inaczej napisa/a:
Co z tego, ¿e Novol ma znakomite dodatki w rozs±dnej cenie, jak maj± s³ab± kolorystykê i stabilno¶æ receptur. Czyli podstawowe kryterium, ¿eby wej¶æ na lakiernie która przecie¿ nie zatrudnia kolorysty ani nie ma czasu ¿eby go szkoliæ. Taniec najlepszego handlowca z najlepszym technikiem, nie maj± wiêkszej si³y przebicia ni¿ krótka recenzja systemu któr± us³yszy w³a¶ciciel zak³adu od swojego lakiernika, w czasie krótszym , ni¿ ten potrzebny do zgaszenia kiepa butem.


Zgoda ca³kowita. Teraz ma byæ aktualizacja w novolu i juz siê jej bojê bo za ka¿dym razem co¶ nawywijaj± z tym programem :blee:
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-02-25, 08:33   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
Tak sobie w³a¶nie pomy¶la³em, ¿e przecie¿ APP zmieni³o kolorboxy na chromatyczne (z markowych) i chyba nikt nie napisa³ jak tam teraz z kolorystyk±. @trze¼wyinaczej mia³ przecie¿ jeszcze stary kolorbox wiêc jego pozytywne do¶wiadczenia mog± ju¿ byæ inn± rzeczywisto¶ci± ;)


Zmiana kolorboxu na chromatyczny, nie jest m±drym posuniêciem. Sam wiesz ile czasu zajmuje znalezienie koloru, kiedy nie masz numeru lakieru, a masz tylko jeden mieszalnik. Czasem nie udaje siê go znale¼æ! Z drugiej strony, APP nie pozwoli sobie na to , ¿eby te kolorboxy by³y z³ej jako¶ci. Prawdopodobnie to ten sam producent, ale inaczej u³o¿one i oznaczone fiszki.
 

Siekiera
Wysany: 2014-02-26, 08:06   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
trze¼wy inaczej napisa/a:
APP nie pozwoli sobie na to , ¿eby te kolorboxy by³y z³ej jako¶ci.
Prawdopodobnie to ten sam producent, ale inaczej u³o¿one i oznaczone fiszki.


Zmieniali kolorbox bo chyba w³a¶nie o niego posz³o przy konflikcie z Valsparem, przynajmniej taki wniosek mo¿na wysnuæ. By³o info ¿e maj± nielegaln± dokumentacjê czyli kolorbox lub program. Skoro zmieniaj± kolorbox to pewnie o niego chodzi³o ale z drugiej strony ciekawe czy w programie zmieniaj± siê receptury bo to mo¿e du¿o wyja¶niæ w temacie kolorystyki. Jak jest nowy kolorbox a stare receptury to na bank bêdzie lipa z kolorami.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-02-27, 07:59   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
barkley, dochodz± do Ciebie moje wiadomo¶ci na PW?
_________________
¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
 

Dementor
Wysany: 2014-03-01, 01:37   
0
UP DOWN


Posty: 364
barkley3434 napisa/a:
A tak na marginesie po co wstawiaæ mieszalnik App jak mo¿na zadzwoniæ do przedstawiciela handlowego i ci wy¶l± na wskazany adres nawet setkê bazy . Proszê zadzwoñcie do Standoxa, Sikkensa, R-M , Autocoloru itp czy wam wy¶l± - dziwna polityka.


O ku.wa :x: A natryski do³±czaj± ^^

barkley3434, to ty jeszcze nie pogoni³e¶ dziadów, ja siê dziwiê tym którzy trzymaj± ich towar na pó³ce, tak jak by nie by³o czym zast±piæ?
 

Siekiera
Wysany: 2014-03-15, 09:12   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Cytat:
Dementor napisa/a:
ja siê dziwiê tym którzy trzymaj± ich towar na pó³ce, tak jak by nie by³o czym zast±piæ?


To te¿ jest metoda. Trzymasz kilka produktów APP na pó³ce, wystawiasz wysok± cenê i na dodatek jak kto¶ zapyta to mówisz ¿e to wielkie gów.o ^^
 

glover
Wysany: 2014-03-29, 20:09   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
Siekiera napisa/a:
Teraz ma byæ aktualizacja w novolu i juz siê jej bojê bo za ka¿dym razem co¶ nawywijaj± z tym programem :blee:


Co prawda to nie w±tek o spectralu ale... ta aktualizacja co teraz robili to by³a tylko do nowych kolorboxów. Ja mam stary z pocz±tków istnienia i mi tylko nowy program wgrali a na dodatek ponoæ ju¿ nie bêdzie nigdy do nich aktualizacji. Jak kto¶ robi obroty to niby mo¿na wymieniæ kolorbox na nowy ale ja chyba odpuszczê bo coraz mniej na tym robiê. Kolory pasuj± 3/10 - oczywi¶cie do fiszki, co nie we¼miesz to ziarno z grube tak jakby pracowali tam sami okularnicy :shock:
 

Siekiera
Wysany: 2014-03-30, 00:03   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
glover napisa/a:
ta aktualizacja co teraz robili to by³a tylko do nowych kolorboxów

Wiem bo ja te¿ mam stary i nic nie dosta³em ale w sumie siê nie martwiê bo przez te ci±g³e ich grzebanie w sk³adzie receptur system nadaje siê od jakiego¶ czasu tylko na calaki i nowe fiszki tego nie zmieni±. Z tymi za grubymi ziarnami to masz racjê. Zauwa¿y³em ¿e w wiêkszo¶ci przypadków trzeba obni¿aæ grubo¶æ ziarna o dwie wielko¶ci np. 840 zamieniæ na 820 i taki schemat powtarza siê z zadziwiaj±c± czêstotliwo¶ci±, zupe³nie jakby kto¶ kiedy¶ ¼le dopasowa³ ziarno w recepturach do fiszek bo fiszki to oni maj± kupowane wiêc receptury robi± do nich.
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-03-30, 20:42   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
Siekiera napisa/a:
system nadaje siê od jakiego¶ czasu tylko na calaki

Ja siê zastanawiam czy nie wzi±æ Profixa, bo na Spectralu albo robimy te kolory które wiemy ,¿e s± dobrze dopracowane, albo calaki. Pasowalno¶æ obu tych systemów jest na podobnym poziomie a Profix jest sporo tañszy, wiêc wiêcej siê zarobi a nerwy te same. Najgorsze jest to, ¿e wysy³asz reklamacje i nie otrzymujesz ¿adnej informacji! Je¿eli ju¿ wy¿ebrzesz jak±¶ odpowied¼, to zawsze dowiadujesz siê, ¿e u nich natrysk wyszed³ dobry. Ostatnio zrobili¶my natrysk reklamowanego koloru i wys³ali¶my zdjêcie. Novol obieca³ przys³aæ do mnie swój natrysk na dowód, ¿e kolor jest dobry. Ciszaaaaaaaaa. Coraz wiêcej siê s³yszy , ¿e ludzie albo oddaj± Spectrala, albo zastanawiaj± siê nad oddaniem.
Jak siê nie wezm± za kolorystykê, to bêd± musieli obni¿yæ cenê do poziomu Profixa, bo nikt tego nie bêdzie chcia³ kupowaæ.
Kiedy by³a aktualizacja w Spectralu? Ja ostatni± mia³em rok temu.

l920.jpg
Plik cignito 127 raz(y) 20.32 KB

 

fawinyl
Wysany: 2014-03-30, 22:21   
0
UP DOWN

Posty: 48
Skd: Drawsko Pomorskie
[quote="glover"]
Siekiera napisa/a:
Kolory pasuj± 3/10 - oczywi¶cie do fiszki, co nie we¼miesz to ziarno z grube tak jakby pracowali tam sami okularnicy :shock:

¯adna nowo¶æ. na koniec podsumuj±, ¿e pracownikom nie chce siê robiæ.Ogólne strata pieniêdzy na spectrala. Tak jak pisa³ kolega lepiej wzi±¶æ Profixa. Je¿eli szukacie systemu za podobne pieni±dze do Spectrala to najlepszym wyborem bêdzie Debeer.
_________________

 

GMC
Wysany: 2014-03-30, 22:50   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Siekiera napisa/a:
zupe³nie jakby kto¶ kiedy¶ ¼le dopasowa³ ziarno w recepturach do fiszek bo fiszki to oni maj± kupowane wiêc receptury robi± do nich


Mi jeden handlowiec który wcze¶niej pracowa³ w csv mówi³ ¿e spectral i 4master to jest to samo bo obie firmy kupi³y system w palinalu tylko ¿e novol ulepsza³ swojego spectrala a csv mia³o takie plany ale sobie odpu¶cili. Mo¿e przy tym ulpszaniu co¶ przykombinowali z tymi ziarnami i teraz s± za grube?
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-03-31, 01:10   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
GMC napisa/a:
Siekiera napisa/a:
zupe³nie jakby kto¶ kiedy¶ ¼le dopasowa³ ziarno w recepturach do fiszek bo fiszki to oni maj± kupowane wiêc receptury robi± do nich


Mi jeden handlowiec który wcze¶niej pracowa³ w csv mówi³ ¿e spectral i 4master to jest to samo bo obie firmy kupi³y system w palinalu tylko ¿e novol ulepsza³ swojego spectrala a csv mia³o takie plany ale sobie odpu¶cili. Mo¿e przy tym ulpszaniu co¶ przykombinowali z tymi ziarnami i teraz s± za grube?


Dawno ju¿ nic nie kupowa³em w CSV, ale muszê sprawdziæ pigmenty, czy s± takie same w 4M. Oba systemy s± bardzo podobne na pierwszy rzut oka, tyle, ¿e w Palinalu fiszka zgadza siê z mieszanin±.
Spectral ma jednak kilka zalet.
1.Pracuj±c na nim, poradzisz sobie pó¼niej z ka¿dym innym systemem.
2.Otwiera siê sporo mieszalni przez ludzi nieznaj±cych rynku mieszalników, i po jakim¶ czasie jak ju¿ likwiduj± dzia³alno¶æ, mo¿na kupiæ od nich tanio pigmenty.
 

glover
Wysany: 2014-03-31, 08:58   
0
UP DOWN

Pomg: 7 razy
Posty: 303
trze¼wy inaczej napisa/a:
Kiedy by³a aktualizacja w Spectralu? Ja ostatni± mia³em rok temu.


Teraz trwa aktualizacja, mo¿e do ciebie jeszcze nie dojechali.

GMC napisa/a:
Mi jeden handlowiec który wcze¶niej pracowa³ w csv mówi³ ¿e spectral i 4master to jest to samo bo obie firmy kupi³y system w palinalu


To ciekawa informacja ale na stronie csv nie mogê znale¼æ nic o tym 4master

Cytat:
Otwiera siê sporo mieszalni przez ludzi nieznaj±cych rynku mieszalników, i po jakim¶ czasie jak ju¿ likwiduj± dzia³alno¶æ, mo¿na kupiæ od nich tanio pigmenty.


:spoko:
 

Siekiera
Wysany: 2014-03-31, 13:57   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
glover napisa/a:
GMC napisa³/a:
Mi jeden handlowiec który wcze¶niej pracowa³ w csv mówi³ ¿e spectral i 4master to jest to samo bo obie firmy kupi³y system w palinalu


To ciekawa informacja ale na stronie csv nie mogê znale¼æ nic o tym 4master


Oooo, w rzeczy samej... ciekawa :D
a o 4Master ju¿ pisali¶my w innym w±tku, przeczytaj to zrozumiesz dlaczego nic nie ma na stronie ;)

http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=8287
 

Dementor
Wysany: 2014-03-31, 19:50   
0
UP DOWN


Posty: 364
trze¼wy inaczej napisa/a:
Pasowalno¶æ obu tych systemów jest na podobnym poziomie a Profix jest sporo tañszy, wiêc wiêcej siê zarobi a nerwy te same.


Ale trzeba te¿ braæ pod uwagê inne kwestie, choæby krycie czy ³atwo¶æ uk³adania ziarna itp
Ja u siebie zauwa¿am, ¿e coraz wiêcej kupuj±cych wybiera bazê która dobrze kryje, mniej chodzenia, mniej syfu a jak siê przeliczy koszt za zu¿yt± ilo¶æ bazy to wychodzi lepiej ni¿ na pop³uczynach po 130z³ :spoko:
No i jeszcze jedna kwestia, ¿e coraz wiêcej te¿ ludzi pyta w którym systemi kolor wyjdzie lepiej. Jak powiesz ¿e najlepiej pasuje baza za 280 firmy X to nie ma gadania ¿e mo¿e by¶ jednak spróbowa³ na tej za 170, bior± w ciemno bez marudzenia :roll:
inna sprawa jak kto¶ robi 3/4 auta to sie skrobie po kieszeni i czêsto decyduja siê na tani± ale leci ju¿ ca³o¶ciówka. Czasy siê zmieniaj±, przy 3 setkach ró¿nica jest 30 zeta ale kalkuluj± ¿e poprawka wyjdzie znacznie wiêcej. Masówka do komisów siê skoñczy³a i teraz ka¿dy zaczyna my¶leæ ciep³o o kliencie :D
 

Siekiera
Wysany: 2014-04-01, 00:51   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Niska cena bazy jest wyznacznikiem przewa¿nie dla tych co robi± co¶ od przypadku. Jak kto¶ robi codziennie to zazwyczaj my¶li jak sobie robotê u³atwiæ i ró¿nica 7-10 z³ na setce nie ma znaczenia.
Dok³adnie ta sama zasada dzia³a przy lakierach bezbarwnych. Te wszystkie marki typu: Exlak, Interlacke, AT-100, Economy, New Line, Top Color, Blue Car, Optimal, Cars, Red Car itd to jest towar który bior± przypadkowi malarze z 2-3 elementami w roku, gimnazjali¶ci na skutery i lakiernicy PAPROKI bior±cy za element 150 z³ :cool:

Normalni lakiernicy szanuj±cy siebie i swojego klienta nawet na to nie patrz±.
 

GMC
Wysany: 2014-04-01, 16:41   
0
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Panowie a jak jest w³a¶nie z kryciem app i debera w porównaniu do spectrala?
I czy to prawda ¿e kilka lat temu z debera z³azi³y lakiery bezbarwne? Tak mi powiedzia³ kolorysta u nas w mieszalni :/
 

lakierok 
Wysany: 2014-04-01, 22:39   
0
UP DOWN

Pomg: 9 razy
Posty: 423
Skd: Okolice
Siekiera napisa/a:
Niska cena bazy jest wyznacznikiem przewa¿nie dla tych co robi± co¶ od przypadku. Jak kto¶ robi codziennie to zazwyczaj my¶li jak sobie robotê u³atwiæ i ró¿nica 7-10 z³ na setce nie ma znaczenia.
Dok³adnie ta sama zasada dzia³a przy lakierach bezbarwnych. Te wszystkie marki typu: Exlak, Interlacke, AT-100, Economy, New Line, Top Color, Blue Car, Optimal, Cars, Red Car itd to jest towar który bior± przypadkowi malarze z 2-3 elementami w roku, gimnazjali¶ci na skutery i lakiernicy PAPROKI bior±cy za element 150 z³ :cool:

Normalni lakiernicy szanuj±cy siebie i swojego klienta nawet na to nie patrz±.


Ja coraz wiêcej mam klientów co wol± dro¿sze materia³y od tych tañszych , tylko trzeba wyt³umaczyæ jak krowie na granicy, ostatnio klient malowa³ dwie kabinki mercedesa
-jedna jego sposobem- to bezbarwny na 62 z³ za komplet , efekt d³ugo schnie i 9 godzin pracownika polerowania bo brak po³ysku ,plus pasta , papiery itp.
10 z³ na godzinê ma pracownik

druga moim sposobem , podk³ad dro¿szy o 10 z³ za komplet i bezbarwny o 13 z³ czyli o 23 z³ i polerowania 1,5 godzinny ,

to który wychodzi taniej ;) nie licz± swojej kasy

ale jak pisze Siekiera ten co ju¿ trochê robi to tanie nie kupuje . :spoko:
_________________
Mieszalnia Lakierów

Frostt.pl
 

trze¼wy inaczej
Wysany: 2014-04-01, 23:00   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 950
GMC napisa/a:
Panowie a jak jest w³a¶nie z kryciem app i debera w porównaniu do spectrala?
I czy to prawda ¿e kilka lat temu z debera z³azi³y lakiery bezbarwne? Tak mi powiedzia³ kolorysta u nas w mieszalni :/

Zarówno DeBeer i Spectral maj± dobre krycie. Ja nie s³ysza³em ¿adnych uwag co do krycia, jednego czy drugiego.
DeBeer mia³ wpadkê z przyczepno¶ci±, ale z tego co s³ysza³em by³o to spowodowane przemarzniêciem mixów. Ja osobi¶cie nie mia³em ¿adnej wpadki jako¶ciowej z DeBeerem.
 

lukas
Wysany: 2014-04-02, 01:25   
0
UP DOWN


Pomg: 5 razy
Posty: 339
GMC napisa/a:
I czy to prawda ¿e kilka lat temu z debera z³azi³y lakiery bezbarwne? Tak mi powiedzia³ kolorysta u nas w mieszalni :/


Tak to prawda, je¿eli siê nie mylê to by³o to w latach 2004-2005. Najczê¶ciej ci co za³apali siê na tak± reklamacjê podejrzewali klar, inni t³umaczyli to przesuszeniem bazy i ci byli bli¿ej prawdy. Sam Debeer przez d³ugi czas nie umia³ tego wyt³umaczyæ dlaczego ró¿ne lakiery nie trzyma³y siê do ich baz, trwa³o to w³a¶nie ze dwa lata. Wiem ¿e przynajmniej dwie firmy oprócz samego Debeera prowadzi³y badania z tymi bazami bo ich klary by³y pos±dzane w reklamacjach o brak przyczepno¶ci. W koñcu okaza³o siê ¿e winna jest baza bo sk³adniki odpowiedzialne za u³o¿enie ziarna (specjalne woski) zbyt szybko wyp³ywa³y na powierzchniê bazy po aplikacji i dawa³y mo¿na powiedzieæ "t³ust±" powierzchniê. Podobny efekt uzyskamy na dobrej bazie jak j± zostawimy na d³ugi czas czyli potocznie mówi±c przesuszymy j±.
Pó¼niej to ucich³o, bo pewnie Debeer zmieni³ surowce ale smrodek pozosta³. Teraz to ju¿ ma³o kto to pamiêta.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime