Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
sebek_wwl
Wysany: 2014-09-25, 19:16   Odbudowa hondy civic
0
UP DOWN

Posty: 17
Witam jestem Sebastian
Od 5 lat jestem w³a¶cicielem hondy civic ej9
przez ten czas robiê wszystko sam przy aucie i teraz postanowi³em samemu polakierowaæ auto .
Wcze¶niej auto by³o lakierowane prze "lakiernika" i po roku auto wygl±da³o s³abo ,pojawi³a siê rdza dlatego postanowi³em samemu polakierowaæ.
Mam do¶æ du¿e do¶wiadczenie w mechanice i modyfikacji owych hond ale lakierowac to oprócz felg nie lakierowa³ tym bardziej ca³ego auta.
Spêdzi³em kilka godzin na czytaniu artyku³ów co i jak ¿eby zrobiæ to w miarê dobrze.
W grê wchodzi³a zmian koloru z czerwonego na bia³y
po zakupieniu komponentów powoli czyli szpachli podk³adów bazy i bezbarwnego (komponenty firmyT4w) przyst±pi³em do pracy ....

auto przed rozpoczêciem prac


jak sami widzicie ¼le a nawet gorzej auto wygl±da i kto by powiedzia³ ze auto 3 lata temu by³o malowane

na pocz±tku kupi³em nowy zderzak, dok³adki,b³otnik i reperaturki

i przyst±pi³em do prac zwi±zanych z zaspawaniem listew n zderzaku i przyklejeniu dok³adkido spawania u¿y³em lasek z abs i opalarki i potem wyszlifowa³em to i pokry³em szpachla do plastiku

po tym jak upora³em siê ze zderzakiem zabra³em siê z rozbieranie budy


zabra³em siê za wycinanie tego co nie potrzebne :) i za oczyszczenie z rdzy ognisk


pami±tkê po otwartej masce w trakcie jazdy wyklepa³em i pokry³em szpachlówk±


druga strona okaza³a siê jeszcze gorsza

zacz±³em wszystko czy¶cic zabezpiecza anty korozja oraz spawaæ
dodam ze mia³em 1 raz migomat w reku i na pocz±tku smarka³em ale potem nabra³em wprawy
to czarne szajstwo z reperaturek zdj±³em papierem na kr±¿ku p³askim i po³o¿y³em epoxyd


wiadomo matuj±c szerzej ni¿ malowa³em epoxydemdruga strona to samo

good bye miejsce na znaczekno i zaczê³o siê szpachlowanie
najpierw zielona z w³óknem potem ¿ó³ta potem jeszcze raz ¿ó³ta i na koniec finish


od razu walka z oznakami korozji na b³otnikach oczyszczone do go³ej blachy na to epoxyd potem szpachla i podk³ad akrylowyte elementy pod³adowa³em pistoletem hvlp z dysza 1,4 jaki¶ tam chiñczyk i kompresorem 10 l to by³a tragedia wiec kupi³em kompresor 50 l i od razu robota inaczej zaczê³a wygl±daæw tle widaæ jak mój tata z te¶ciem zamiast pomagaæ d³ubi± przy odkurzaczu :P


przygotowanie mojej komory do lakierowania :Pelementy w trakcie szlifowania podk³adua w miedzy czasie zaj±³em siê progami i zabezpieczeniem pod³ogina zabezpieczenie ca³ej pod³ogi oraz nadkoli posz³o mi 5 kg baranka na pistolet

buda ju¿ w podk³adzie gotowa do szlifu najpierw p 360 potem 800 na mokro


ju¿ po szlifowaniu i odt³uszczeniu pod³oga ¶ciany zlane wiec mo¿na tryskaæ bazê


raz dwa trzy malujemy ...a tu juz bezbarwny


sk³adanie dziada


prace wykona³em w 98% sam tylko do przerzucenia na bok potrzebowa³em pomocy :P
ja jestem z siebie dumny ale...

...jak widzicie jeden tylno b³otnik nie ma bezbarwnego bo zwa¿y³ mi siê lakier na nim i czeka na korektê oraz maska jest do ponownego malowania bo spad³a mi z haka i siê lekko pogiê³a i pytanie do was jak to teraz zrobiæ pogoda na dworku jest ju¿ do¶æ zimna i czy zmatowaæ napyliæ bazê oraz pokryæ bezbarwnym czy lepiej po³o¿yæ podk³ad na zwarzone miejsce i pomalowaæ ca³y bok na nowo aha i czy jest jaki¶ dodatek do bazy by wódz lakierowaæ to jeszcze w takiej temperaturze jak jest teraz na dworku
 

KK 
Wysany: 2014-09-25, 22:00   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Na reperaturkach spawy trzeba zagê¶ciæ, tak, aby tworzy³y spaw prakycznie ci±g³y.
_________________

 
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-09-25, 23:53   
0
UP DOWN

Posty: 17
z tego co wiem to nie koniecznie zale¿y od zak³adu ja szczeliny miedzy spawami wype³ni³em gestym epoxydem
 

hematol 
Wysany: 2014-09-26, 00:05   
0
UP DOWN


Pomg: 11 razy
Posty: 1007
Skd: ¦l±sk
KK, dobrze Ci radzi :tak: ,pomy¶l,orginalny b³otnik to ca³o¶æ a nie jak np próg zewnêtrzny zgrzewany punktowo co pare cm.
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-09-26, 08:55   
0
UP DOWN

Posty: 17
Jest zrobiony zaklad od wewnatrz wiec mysle ze jak na pierwsz raz nie jest zle podobno tak sie robi odstep od spawow jesr 0.8-1cm
 

max2014 
Wysany: 2014-09-26, 18:07   
0
UP DOWN


Pomg: 2 razy
Posty: 170
Ile ciê wynios³a ca³a impreza :?:
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-09-26, 18:16   
0
UP DOWN

Posty: 17
jeszcze nie liczy³em ale du¿o taniej ni¿ mia³ mi to robiæ kolejny "lakiernik" jak skoñczê to policzê
:sciana:
 

dawid257
Wysany: 2014-09-26, 19:44   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 68
te¿ uwa¿am ¿e te spawy powinny byæ zagêszczone tak ¿eby siê ci±g³y zrobi³. ja zawsze tak robie reperaturki raz z jednej raz z drugiej a¿ sie ca³kiem zagê¶ci.. byle by nie wysz³a przez te spawy jaka¶ korozja... a od ¶rodka czym¶ zabezpieczy³e¶ ?? jaki¶ epoksyd i masa uszczelniaj±ca?
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-09-26, 22:09   
0
UP DOWN

Posty: 17
tak zabezpieczy³em jak widaæ epoxyd oraz preparat na rdze a na koniec od ¶rodka baranek na pistolet


moje pytanie mam na racie zwarzon± farbê dlatego jeden b³otnik akurat od pasa¿era tylny nie ma claru i pytanie czy przetrzeæ zaszpachlowaæ i zagruntowaæ podk³adem tylko ten kawa³ek czy ca³y bok??

a co do bezbarwnego to na dachu trochê ¶rednio siê mi wyla³ po prostu za cienkie warstwy dawa³em i pytanko numer dwa czy przetrzeæ dach p 2500 na mokro i po³o¿yæ warstwê jeszcze jedn± dobrze wylan± czy jednak zostawiæ i pó¼niej to jako¶ spolerowaæ ??
 

piotrekpiotrek
Wysany: 2014-09-26, 22:53   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 71
Pomimo braku warunków i wiedzy widzê ¿e przynajmniej starasz siê byæ solidnym w tym co robisz. Co do b³otnika to ja bym to zdar³, odizolowa³ np epoxydem i polakierowa³ jeszcze raz. Je¶li chodzi o clar na dachu to próbuj polerowaæ. Jak bardzo mocny baran to 1500 potem 2000 potem 2500 na mokro jak ¶redni to 2000 potem 2500 na mokro i polerka. Jak przetniesz to trudno dach trzeba zedrzeæ i od nowa w lakier a jak siê uda to siê uda;]
Pozdrawiam;]
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-09-27, 10:30   
0
UP DOWN

Posty: 17
a nie lepiej jeszcze warstwê po³o¿yæ claru szybciej i bêdzie wiêcej na pó¼niejsze polerowanie ?


wracaj±c do zwarzonego elementu to
zedrzeæ ,po³o¿yæ epoxyd po³o¿yæ podk³ad akrylowy dotrzeæ baza + clar ale na ca³y element czy na fragment
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-09-27, 22:30   
0
UP DOWN

Posty: 17
nikt nie odpowie na moje pytanie??
 

piotrekpiotrek
Wysany: 2014-09-28, 21:11   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 71
jak umiesz cieniowaæ to cieniuj. jak nie umiesz to wal ca³y b³otnik. To tylko bia³y. Co do dachu to lakier bezbarwny na pewno straci³ ju¿ aktywno¶æ chemiczn± od czasu ostatniego lakierowania wiêc kombinowaæ teraz z matowaniem go i lakierowanie samym klarem mo¿e ci siê zgag± odbiæ. Nie kombinuj tylko zrób jak trzeba i tyle.
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-09-28, 22:57   
0
UP DOWN

Posty: 17
dziêki piotrek za odp to zrobiê jak piszesz a na dach zmatuje poleje warstwê bazy i otem 2 warstwy claru i bêdzie dobrze ...tak s±dzê
 

Robertlodz09 
Wysany: 2014-09-28, 23:01   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
sebek_wwl napisa/a:
co do bezbarwnego to na dachu trochê ¶rednio siê mi wyla³ po prostu za cienkie warstwy dawa³em

sebek_wwl napisa/a:
czy przetrzeæ dach p 2500 na mokro i po³o¿yæ warstwê jeszcze jedn± dobrze wylan± czy jednak zostawiæ i pó¼niej to jako¶ spolerowaæ ??

Nic nie poleruj tylko wyrównaj ten dach papierem (na mokro) 1200 do 1500 i go jeszcze raz polakieruj bezbarwnym. Mo¿esz po³o¿yæ jedn± warstwê która w zupe³no¶ci ci wystarczy wa¿ne aby¶ j± wyla³ czyli 1 pe³n±.

piotrekpiotrek napisa/a:
Co do dachu to lakier bezbarwny na pewno straci³ ju¿ aktywno¶æ chemiczn± od czasu ostatniego lakierowania wiêc kombinowaæ teraz z matowaniem go i lakierowanie samym klarem mo¿e ci siê zgag± odbiæ.

Mo¿esz kolego to rozwin±æ .... dlaczego nie mo¿na nak³adaæ lakieru bezbarwnego na bezbarwny po takim czasie ?
 

piotrekpiotrek
Wysany: 2014-09-29, 20:42   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 71
Mo¿e zacznijmy od tego ¿e staram siê byæ neutraln± osob± i nie chcê tu wpadaæ w jakie¶ dyskusje jak w niektórych tematach siê zdarza. Ja tylko przedstawi³em swoj± sugestiê wynikaj±ca z wiedzy i do¶wiadczenia jakie w swoim ¿yciu naby³em. Nikt nie musi wed³ug nich postêpowaæ je¶li nie ma ochoty.
A nawi±zuj±c ju¿ do twojego pytania to nie powiedzia³em nic co by wskazywa³o no to czy Wolno co¶ robiæ czy Nie Wolno. Po prostu bior±c pod uwagê swoje do¶wiadczenie zasugerowa³em takie a nie inne rozwi±zanie a to dlatego ¿e mi nie chcia³o by siê bawiæ w matowanie klaru który jest za cienko po³o¿ony i w dodatku chropowato i ryzykowaæ przeciêciem a potem laæ po nim kolejny raz klarem. Ja z³apa³ bym za szlifierkê, zdar³ i wyrówna³ ten dach i polakierowa³ od nowa tak jak siê nale¿y zachowuj±c odpowiedni± grubo¶æ pow³oki oraz parametry podczas natrysku tak by nie powtórzyæ kolejny raz tego samego b³êdu i byæ zadowolonym z efektu. Ja tak robiê ale jak kto¶ ma ochotê robiæ inaczej to proszê bardzo przecie¿ moje rozwi±zanie nie jest wcale najlepsze, ka¿dy ma jakie¶ tam swoje metody dzia³ania. Je¶li chodzi o aktywno¶æ chemiczn± to z literatury technicznej któr± kiedy¶ siê pos³ugiwa³em na kursach (bo wykszta³cenia lakierniczego nie mam) wiem ¿e ka¿dy rodzaj lakieru ma swoja okre¶lon± aktywno¶æ chemiczn± w czasie której na³o¿enie kolejnej warstwy pow³oki bêdzie skutkowa³o dobrym wi±zaniem, po prostu pomy¶la³em ¿e kolega chcia³ by tak bez niczego przylaæ sobie po kilku dniach jeszcze raz klarem po dachu a to skutkowa³o by jego odpadaniem. Robi³em tak kiedy¶ ¿e np polakierowa³em element i stara³em siê uzyskaæ efekt lustra, po na³o¿eniu warstwy wyszed³em z komory i zaj±³em siê czym¶ innym grzania nie w³±cza³em. Przyszed³em za 4 godz i widzê ¿e efekt nie jest zadowalaj±cy a wiedz±c ¿e klar jest jeszcze aktywny chemicznie po³o¿y³em jeszcze jedn± warstwê dolewaj±c j± tak ¿eby wysz³o jak chcê. Mam nadziejê ¿e rozwia³em wszelkie w±tpliwo¶ci? Twój sposób Robercie mo¿e byæ równie skuteczny bo przecie¿ mo¿na zrobiæ i tak jak ty mówisz. A kolego niech poczyta sugestie i niech sobie tam robi po swojemu:) Mam nadziejê ¿e nikogo nie urazi³em i nie wprowadzi³em w b³±d.
 

Lackdoctor 
Wysany: 2014-09-29, 21:21   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
piotrekpiotrek napisa/a:
Ja z³apa³ bym za szlifierkê, zdar³ i wyrówna³ ten dach i polakierowa³ od nowa tak jak siê nale¿y zachowuj±c odpowiedni± grubo¶æ pow³oki oraz parametry podczas natrysku tak by nie powtórzyæ kolejny raz tego samego b³êdu i byæ zadowolonym z efektu. Ja tak robiê

Czyli ...
piotrekpiotrek napisa/a:
ryzykowaæ przeciêciem a potem laæ po nim kolejny raz klarem.


a Ty lejesz baz± i klarem :shock: :help: :fiu: :nie: :sciana:

piotrekpiotrek napisa/a:
swoj± sugestiê wynikaj±ca z wiedzy i do¶wiadczenia jakie w swoim ¿yciu naby³em


Noo, joooo.... :spoko:
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

mariusz80 
Wysany: 2014-09-29, 21:39   
0
UP DOWN

Pomg: 11 razy
Posty: 924
Skd: WZ
nie musisz szarpaæ szlifier±, mo¿esz to zmatowaæ w³ókn± z past± matuj±c±, na to klar i bêdzie git
_________________

 
 

Kamil1997 
Wysany: 2014-09-29, 21:54   
0
UP DOWN

Posty: 174
Skd: RSR
Zamiast pasty mo¿na u¿yæ cifa :D
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-09-29, 22:25   
0
UP DOWN

Posty: 17
a p1200 ?? na mokro?
 

KK 
Wysany: 2014-09-29, 23:50   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
P80 na mokro.
_________________

 
 

piotrekpiotrek
Wysany: 2014-09-30, 00:45   
0
UP DOWN

Pomg: 1 raz
Posty: 71
lackdoctor
wiedzia³em ¿e nie obêdzie siê bez ³apania za s³ówka.... swoj± drog± nawet nie wiem za co z³apa³e¶ bo je¿eli dla ciebie zedrzeæ lakier i po³o¿yæ go na nowo jest tym samym co k³a¶æ kolejne warstwy jedn± na drug± to.... to faktycznie mo¿e opowiadam o ma¶le ma¶lanym??
Poza tym to mój sposób na za³atwienie sprawy oraz moja sugestia ty nie musisz podzielaæ mojego zdania. Mo¿e ci siê to spodoba a mo¿e nie ale je¶li by³bym na jego miejscu czyli to by by³ mój samochód i moja praca której koszt siê nie liczy to zdar³ bym ten lakier i zrobi³ to od nowa ¿eby zachowaæ odpowiedni± grubo¶æ pow³ok.. bo..? bo ja bym tak zrobi³ i to moja sprawa.
Swoj± drog± zaproponowa³em koledze jakie¶ rozwi±zanie z którego jak chce to skorzysta. kolega Robert te¿ co¶ zaproponowa³, koledzy po twojej wypowiedzi te¿ podsuneli jakie¶ pomys³y a ty? Nie zrobi³em ci nic z³ego ani nie powiedzia³em nic co by komu¶ ujmowa³o wiêc nie wiem po co te g³upie aluzje odno¶nie mojego do¶wiadczenia czy czegokolwiek.
To tyle. Bez wzglêdu na to co napiszesz ja ju¿ siê nie odzywam. Temat uwa¿am za zamkniêty. Pozdrawiam serdecznie.
Kolego seba, masz kilka sugestii wiêc teraz przemy¶l i rób tak jak uwa¿asz. Ka¿dy z nich ma swoje zalety i zdaje egzamin. Pozdrawiam.
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-09-30, 09:36   
0
UP DOWN

Posty: 17
KK napisa/a:
P80 na mokro.
chyba zartujesz
 

barteek933
Wysany: 2014-09-30, 14:05   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
80 za drobno, 40 :D
 

Lackdoctor 
Wysany: 2014-09-30, 14:42   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
piotrekpiotrek napisa/a:
Mo¿e
zapomnia³e¶ o podk³adzie.. to tyle. :tak:
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-09-30, 18:54   
0
UP DOWN

Posty: 17
dobra panowie zrobiê to tak dach p1200 i baza i bezbarwny
na elementy poprawiane czyli tylne b³otniki oraz jeden przedni i maska podk³ad +baza + bezbarwny

i teraz pytanie poniewa¿ chce ca³o¶æ jeszcze raz baza pokryæ i bezbarwnym ¿eby wszystko siê ³adnie zgra³o to powiedzcie mi czy drzwi jak s± ok to tez matowaæ i na to podk³ad czy matowaæ i baza ?


oto zdjêcia
dach

b³otnik 1

drzwi s± ok


b³otnik 2


miejsce po zwa¿eniu lakieru wyszlifowane

i wyszpachlowane
 

barteek933
Wysany: 2014-09-30, 19:16   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
a po co ta szpachla na miejscu gdzie siê zwa¿y³o ? wystarczy³o rozszlifowaæ, odizolowaæ podk³adem akrylowym (ew wodnym),i lakierowaæ. we¼ rozcieñczalnika bazowego na szmatkê i potrzyj to miejsce, jak szmatka bêdzie siê brudzi³a na (bia³o, czerwono) to znaczy ¿e rozcieñczalnik rozpuszcza poprzednie warstwy i siê wa¿y. czyli mo¿e masz tam jaki¶ gówniany grunt (szpreja jakiego¶ albo co¶ podobnego)
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-09-30, 20:33   
0
UP DOWN

Posty: 17
zwa¿y³ siê bo nitrem podk³ad by³ rozrabiany w³a¶nie jak na tym b³otniku (tak mi siê wydaje) a szpachla bo zrobi³a siê nierówno¶æ
 

KK 
Wysany: 2014-09-30, 22:42   
0
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Nitro :D jazda.
_________________

 
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-10-02, 08:12   
0
UP DOWN

Posty: 17
Panowie szybkie pytanie podkladowac caly element czy tylko szpachlowane miejsce i dotrzec wszystko zmatowic p1000 i na to baze?
 

barteek933
Wysany: 2014-10-02, 08:29   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
trochê szerzej ni¿ miejsce naprawy
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-10-02, 10:01   
0
UP DOWN

Posty: 17
No wiadomo :D
 

barteek933
Wysany: 2014-10-02, 12:09   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
to jak wiadomo to po co pytasz xD
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-10-02, 19:26   
0
UP DOWN

Posty: 17
wiem ze trzeba wiêcej jak ju¿ ale pyta³em siê czy podk³adowaæ ca³y czy wystarczy tylko te miejsca co szpachlowane ale wiadomo ¿e szerzej chcia³em siê upewniæ
 

sebek_wwl
Wysany: 2014-10-07, 19:24   
+1
UP DOWN

Posty: 17
auto polakierowane teraz dorad¼cie jaka pasta spolerowaæ auto szukam do max 100 z³ pasty do polerki plus mleczka na finisz
 

barteek933
Wysany: 2014-10-07, 19:35   
0
UP DOWN

Pomg: 14 razy
Posty: 826
wstaw foto
 

aprilka1
Wysany: 2015-01-04, 18:57   
0
UP DOWN

Posty: 5
sebek_wwl napisa/a:
auto polakierowane teraz dorad¼cie jaka pasta spolerowaæ auto szukam do max 100 z³ pasty do polerki plus mleczka na finisz


Do bia³ego to Ci farecla G3 wystarczy
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Fotorelacje

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang