Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
Leeser
Wysany: 2015-06-15, 21:06   Za³o¿enie firmy -lakiernictwo przemys³owe. Proszê o wsparcie
0
UP DOWN

Posty: 8
Witam Wszystkich!

Na wstêpie chcia³bym przedstawiæ swoj± osobê.
Lakiernictwem przemys³owym zajmujê siê od 2007r. Zajmowa³em siê najpierw lakierowaniem natryskowym plastikowych czê¶ci osprzêtu elektroinstalacyjnego itp, potem pigmentacj± lakierów i zarz±dzaniem lakierni±, obecnie pracujê w firmie Bury Technologies gdzie jako technolog lakierni zajmujê siê wdro¿eniami ró¿nych projektów z bran¿y automotive (wewnêtrzne tworzywa sztuczne w takich markach a jak Kia, Hyundai, Audi, Porsche, Bentley czy VW). Lakiernia to automatyczna linia lakiernicza firmy Venjakob. Wspó³pracujê z dostawcami farb Mankiewicz, Peter-Lacke, Nordwest-Chemie, NorooBee, AzkoNobel, Lorken-Tech.
Dlatego w temacie lakiernictwa co¶ tam wiem...

Obecnie jestem na etapie podjêcia decyzji o otwarciu w³asnej lakierni tworzyw sztucznych. By³oby to w okolicy Krakowa.
Ale.
Tutaj k³ania siê ca³a seria papierologii, zezwoleñ itp w których nie mam do¶wiadczenia.

Co mam, co planujê kupiæ ze sprzêtu?

= Przede wszystkim lokal. Lokal to du¿y gara¿ w moim rodzinnym gospodarstwie (ok 300m2)
który wg znajomego architekta powinien zostaæ wydzier¿awiony/wynajêty przez mojego ojca (w³a¶ciciela) firmie np na 10 lat.
= Sprzêt. Planujê zakupiæ kabinê lakiernicz± z p³aszczem wodnym + piec susz±cy + kompresor + ca³y osprzêt oraz oczywi¶cie pistolet lakierniczy (najprawdopodobniej z firmy Devilbiss - mam bardzo dobry kontakt z przedstawicielem tej¿e firmy i my¶lê ¿e z tym nie bêdzie problemu)
Jednak¿e tutaj te¿ k³ania siê finansowanie. Chcia³bym zakoñczyæ wspó³pracê z obecn± firm±, oraz udaæ siê do urzêdu pracy o dofinansowanie na za³o¿enie firmy. Czy my¶licie ¿e jest to mo¿liwe jesli chodzi o lakierniê?

No i teraz k³ania siê temat kompletnej dokumentacji przed któr± klêkam.
Akurat dzi¶ mia³em okazjê spotkaæ siê w moim miejscu pracy /Mielec/ z cz³owiekiem ze starostwa w celu zg³oszenia materia³ów lakierniczych u¿ywanych w procesie lakierowania - cz³owiek ten kompletnie nie wiedzia³ jak to zrobiæ.
-Czy jest mo¿liwo¶æ aby kto¶ z Was, wspar³ mnie swoj± wiedz± co potrzeba za³atwiæ, w jaki sposób, gdzie siê udaæ i jakie przypuszczalnie s± tego koszty? Ochrona ¶rodowiska? LZO? nie wiem co jeszcze musia³bym spe³niæ aby wywiesiæ szyld a nie ukrywaæ siê w gara¿u. Choæ wiem jak wiele firm pracuje w³a¶nie w taki sposób i w zupe³no¶ci ich rozumiem.

Bardzo proszê Was o wsparcie w tym temacie, poniewa¿ lakiernictwo to wszystko co wiem i nie umiem z tego zrezygnowaæ szczególnie ¿e to dla mnie po prostu frajda.

Za wszystkie odpowiedzi z góry dziêki!

Tomek.
 

GMC
Wysany: 2015-06-16, 09:28   
+1
UP DOWN


Pomg: 4 razy
Posty: 384
Taka lakiernia przemys³owa to bêdzie pewnie wiêcej papierologi ni¿ samochodowa ale mo¿e siê mylê. Szukaj na forum cz³owieka o nicku PROJEKTER. On zajmuje siê takimi rzeczami czyli papierologi± i nawet uskutecznia ca³e inwestycje.

http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2487
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2853
 

Przemek 
Wysany: 2015-06-16, 12:24   
+1
UP DOWN
Przemek


Pomg: 4 razy
Posty: 514
Skd: Szczecin
Z dotacj± z UP to nic nie zrobisz,jak j± dostaniesz . Taka jest prawda Ja to s³abo widzê bez konkretnego kapita³u w³asnego.

Albo startujesz od nory i dorabiasz siê latami ,albo startujesz z wysokiego C z konkretna kas± i uk³adami ,
_________________
Tym siê zajmujê
http://piaskowanieszczecin.pl/
http://akwarium.szczecin.pl/
 

Leeser
Wysany: 2015-06-16, 15:38   
0
UP DOWN

Posty: 8
Wiem. Wiem, ¿e pocz±tki mog± byæ bardzo trudne.
Faktycznie masz racjê, ¿e z UP mo¿e byæ problem.
Martwi mnie finansowy koszt tego wszystkiego, poniewa¿ sam spektrofotometr koniki minolty czy xrite to koszt rzêdu 40.000z³.
Do tego miejsce w którym planujê dzia³aæ jest w miejscowym planie zagospodarowania zapisane jako mieszania wielorodzinnego a nie us³ugowego.
Wszystko zmierza do tego, ¿e bêdzie trzeba zacz±æ po cichu na spokojnie zabudowuj±c wentylatory i stosuj±c mocn± filtracjê aby nikt siê nie przyczepi³, a po uzyskaniu odpowiednich ¶rodków wybudowaæ prawnie legaln± halê lakiernicz±.
Tylko teraz pytanie - w jaki sposób zarejestrowaæ firmê, aby nie by³o problemów chocia¿by na pocz±tku?
Upar³em siê i wiem co potrafiê, dlatego chcê dzia³aæ na w³asn± rêkê a nie w lakierniach takich jak te w których pracowa³em - ciekawostka - pracowa³em w du¿ej lakierni zatrudniaj±cej 30 osób, lakieruj±ca ok. 500.000 czêsci miesiêcznie, lakiernia funkcjonowa³a od 1991r, a zosta³y poczynione ruchy w sprawie legalizacji dopiero rok temu. wcze¶niej nie mia³a ¿adnych aspektów prawnych na dzia³alno¶æ.
 

Leeser
Wysany: 2015-06-16, 18:07   
0
UP DOWN

Posty: 8
Chcia³bym dodatkowo zaznaczyæ propo postu Przemka, ¿e oprócz powierzchni któr± póki co dysponujê na tymczasow± lakierniê, jestem w stanie przeznaczyæ na sprzêt i pocz±tek ok 30tys z³.
W przysz³ym roku czeka mnie wesele i budowa domu dlatego szaleæ nie mam mo¿liwo¶ci...
 

MAX MAYER 
Wysany: 2015-06-16, 18:59   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 63
Skd: Lubelskie
to zacznij od wniosku w urzêdzie gminy jak ju¿ to za³atwisz (a za³atwisz) nawet jak siê nie da to siê da! to pó¿niej we¿ firmê i niech Ci zrobi dokumentacjê ¦rodowiskow± jak otrzymasz Decyzjê to ju¿ zostaje Ci sama przyjemno¶æ wydawania pieniêdzy :cool:
 

Leeser
Wysany: 2015-06-16, 19:03   
0
UP DOWN

Posty: 8
MAX MAYER, W jednej chwili poczu³em szczê¶cie i smutek z Twej wypowiedzi...
Co kryje siê pod przyjemno¶ci± wydawania pieniêdzy? Wiesz co¶ o czym ja nie wiem a powinienem wiedzieæ? :>
 

MAX MAYER 
Wysany: 2015-06-16, 19:38   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 63
Skd: Lubelskie
albo co¶ robisz albo udajesz ¿e robisz! przerabia³em to samo co Ty zamierzasz zrobiæ i uwierz mi urzêdnik to taka gnida! ale pamiêtaj trzeba byæ twardy i walczyæ o swoje!!! w tym [...] kraju ustaw przepisów i rozporz±dzeñ.
 

keon
Wysany: 2015-06-16, 22:28   
0
UP DOWN

Posty: 61
Zacznij od papierow ,decyzja srodowiskowa to podstawa.Jak to przebrniesz ,to wtedy zastanawiaj sie co dalej w twoim przypadku.
 

Leeser
Wysany: 2015-06-17, 20:00   
0
UP DOWN

Posty: 8
Na dzieñ dobry jestem udupiony.
Dzia³ka na której chcia³bym to robiæ nale¿y do D³ubniañskiego Parku Krajobrazowego i w gminie dosta³em informacjê, ¿e nie ma w takim przypadku mo¿liwo¶ci pozwolenia.
Czy kto¶ ju¿ z czym¶ takim siê spotka³? Kto¶ móg³by mi doradziæ co w takim przypadku zrobiæ? Jest jakie¶ obej¶cie tego?
 

MAX MAYER 
Wysany: 2015-06-17, 20:45   
0
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 63
Skd: Lubelskie
to dzia³ka jest Twoja Twojego Ojca czy Parku??? pozwolenia na co Ci nie wydadz±? pisa³em ze jak sie nie da to siê da!!! idz na drugie Forum jak kolega Ci pisa³ i czytaj PRZECZYTAJ! tematy i posty odno¶nie takich i podobnych sytuacji
 

Leeser
Wysany: 2015-06-17, 20:53   
0
UP DOWN

Posty: 8
Dzia³ka jest mojego Ojca. ja ewentualnie podpisa³bym z nim dzier¿awê b±d¼ wynajem...
na drugie forum? tzn?
Najchêtniej spotka³bym siê przy piwie z kim¶ kto przechodzi³ podobn± sytuacjê, abym wiedzia³ gdzie i¶c bo na razie ju¿ sam nie wiem gdzie uderzyæ...
¬le sformuowa³em poprzednie zdanie. Nie nale¿y tylko le¿y na terenie d³ubniañskiego parku krajobrazowego.
 

MAX MAYER 
Wysany: 2015-06-17, 21:22   
+1
UP DOWN

Pomg: 3 razy
Posty: 63
Skd: Lubelskie
na Lakiernik info tam jest taki CZ£OWIEK który pomóg³ takim ma³ym ludziom jak my ;) i czytaj tematy i posty
 

Leeser
Wysany: 2015-06-18, 05:33   
0
UP DOWN

Posty: 8
staram siê czytaæ, jednak czasowo nie mogê siê z tym wyrobiæ.
Pisa³em do kolegi PROJEKTER'a ale nie wysy³± mi prywatnych wiadomo¶ci - jest w folderze "do wys³ania".
Czy kto¶ jest w stanie powiedzieæ mi jak to zrobiæ ¿eby wys³aæ?
 

tom cio
Wysany: 2015-06-18, 10:23   
+1
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 179
Je¶li jest w folderze do wys³ania to znaczy ¿e nie odczyta³, je¶li odczyta wiadomo¶æ przejdzie do "wys³ane".
 

Leeser
Wysany: 2015-06-18, 15:24   
0
UP DOWN

Posty: 8
Dziêki za wyja¶nienie. Jestem ¶wie¿y na forum i niestety nie wszystkie zasady znam. Dziêki jeszcze raz.
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Firma

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime