Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-01-06, 11:38   Aerograf walka z przerywanymi liniami
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Witam.
Mam zagwozdkê z moim HS Ultra 0.2mm. Mianowicie, kiedy maluje linie, s± one przerywane.
Czasami zauwa¿am, ¿e aerograf pluje drobinkami. Nie jest to g³adka wi±zka.
U¿ywam farb createx opague oraz rozcieñczalnika illustration base.

Mieszam mniej wiêcej na 5 kropli czarnej opaque- 2-3 krople illustration base.
Testowane ró¿ne zestawienia.
Ci¶nienie jakie próbowa³em to ok. 2.5 bar do 3.5 bara.
W ka¿dym z tych ustawieñ efekt jest podobny.

1) Czyta³em na forach aby dbaæ o to ¿eby podczas malowania nie zapycha³a siê dysza.
Jak to uczyniæ w Ultra HS gdzie wszystko jest zabudowane. Widzia³em, ¿e ludzie przecierali palcem dyszê oraz koñcówkê iglicy co jaki¶ czas podczas malowania.
Byæ mo¿e taki sprzêt spe³nia³ by rolê:
http://www.fine-art.com.p...0-15-0-2mm.html
Czy op³aca siê to zakupiæ?

2) Mo¿e jednak ¼le dobieram proporcje podczas mieszania farby z rozcieñczalnikiem?
Wiem te¿ ¿e w moim kompresorze z agregatów lodówkowych puki co nie mam za³o¿onego odwaniacza. Czy to mo¿e byæ przyczyn± zapychania siê dyszy? Czy raczej nie ma znaczenia.
Sprawdza³em te¿ czy iglica jest prosta, wygl±da praktycznie na idealnie prost±.

3) Pytanie trochê poza tematem- czy HS Ultra ma uszczelki pozwalaj±ce na czyszczenie mocniejszymi ¶rodkami?
Zastanawiam siê czy dobrze czyszczê aerograf po malowaniu. Robie to zaraz po malowaniu pod bie¿±c± wod±. Elementy takie jak ¶rodek korpusu, iglica, dysza, os³ona iglicy czyszczê specjalnym p³ynem do aerografów, b±d¼ te¿ spirytusem.

Czy macie jakie¶ podobne do¶wiadczenia?

2016-01-05 22.53.29.jpg
Plik cignito 115 raz(y) 1.09 MB

_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

Chino 
Wysany: 2016-01-15, 15:22   
0
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
Ja Createxów nie u¿ywam, ogólnie nie u¿ywam zadnych wodnych itd.
Maluje tylko HOKami. I tak - ci¶nienie daje zawsze do oko³o 2 atm. Towar musi byc mocno rozcienczony, jak za malo rozciencze to wlasnie potrafi tak plun±æ (ale jak skrajnie sie rozcienczy to te¿ podleje).

¦mialo mo¿na czy¶cic aerograf rozpuszczalnikiem - ja mojego k±pie zawsze w reducerze albo nitrze ;)
HS ma odpowiednie do tego uszczelki.
Ale tak, trzeba bardzo bardzo pilnowaæ czysto¶ci dyszy, iglicy i zaworków.
Zauwa¿y³em ciekaw± rzecz. Uczylem sie na chinolu za 120z³ i co ciekawe byl mniej wra¿liwy na syfy. Przy HS strasznie sie spuszczaæ musze zeby diealnie wyszorowany by³. Najlepiej to spolerowaæ iglice :)
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-01-15, 23:49   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
O wielkie dziêki za odpowied¼ i wskazówki.
No ja te¿ swojego HS d³ugo czyszczê.
Czyszczenie dyszy- tutaj te¿ pytanie czy powinno siê tak robiæ.
Wsuwam odwrotn± koñcówkê iglicy aby przesun±æ brud ku uj¶ciu czyli najwê¿szemu otworowi (0.2mm). Pó¼niej ju¿ ostr± stron± ten brud wypycham na zewn±trz delikatnie.
Bo nie wiem czym innym móg³bym to zrobiæ je¶li nie iglic±..

Do czyszczenia próbowa³em specjalnego p³ynu do aerografów po¿yczonego od znajomego na testy. Oraz podwêdzony od matuli pielêgniarki :rotfl: spirytus salicylowy. I stwierdzam, ¿e ten drugi daje lepiej radê..

Cytat:
Najlepiej to spolerowaæ iglice :)

- Co masz dok³adnie na my¶li? I jakiej ¶rednicy masz dyszê w swoim aero?
_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

Chino 
Wysany: 2016-01-16, 22:05   
0
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
Ja wrzucam elementy do s³oika z redcuerem na dluzszy czas. Dysze czyszcze iglic±, resztê m.in patyczkami do uszu i jakos to jest :)

O polerowaniu iglicy by³o np tutaj:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=3414

Ja mam chyba 0,2 teraz
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-01-17, 15:29   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Poczyta³em trochê o tym polerowaniu.
Zastanawiam siê czy moja tego wymaga.
Teoretycznie ma ma³y przebieg.
Pytanie czy te nówki z fabryki jak siê "wypoleruje" te¿ idzie uzyskaæ cieñsz± liniê.
Je¶li tak to trochê dziwne, ¿e producenci nie wypuszczaj± takich igie³.

Ta moja chyba ma leciutkie za³amanie na koñcu ale widoczne pod lup±, jak przepuszczam j± przez palce to niby nie czuje nierówno¶ci. Pytanie czy ta iglica wymaga dzia³añ?
Czy to jest tak, ¿e pomimo i¿ jest g³adka jej szlifowanie ulepszy j±?

DSCF6734.JPG
Plik cignito 142 raz(y) 469.41 KB

DSCF6725.JPG
Plik cignito 203 raz(y) 240.24 KB

DSCF6714.JPG
Plik cignito 129 raz(y) 70.84 KB

DSCF6695.JPG
Plik cignito 42 raz(y) 505.21 KB

_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

Neonis 
Wysany: 2016-01-19, 00:31   
+1
UP DOWN
aerografit.pl


Posty: 186
Skd: O¶wiêcim
LuckyLuke, problem jakim siê borykasz to problem, z którym boryka³ siê prawdopodobnie ka¿dy ;)
Od czego to zale¿y?

Po pierwsze - je¶li mówisz o Ilustration Base to nie jest to rozcienczalnik :) Rozcienczalnik to Reducer :)

Po drugie - du¿o zale¿y od dyszy. Im mniejsza dysza tym rzekomo wiêksza prezycja, ale i wiêksza tendencja do zapychania siê.

Po trzecie - farby Createx Opaque to taki wyrób od którego wiêkszo¶æ zaczyna i wiêkszo¶æ odchodzi. Sam osobi¶cie nienawidzê nimi malowaæ. Lubi± zapychaæ dyszê i zasychaæ na czubku iglicy co prowadzi w³a¶nie do takich przerywanych linii. Podejrzewam, ¿e to w³a¶nie jest g³ówn± przyczyn± Twojego problemu.
To w³a¶nie przecieranie palcem po iglicy o którym mówisz to w³a¶nie usuwanie zaschniêtej farby na jej koñcu.
Z tej dodatkowej koñcówki, której link wrzuci³e¶ po prostu lepiej siê ¶ci±ga, ale nie zniweluje to w pe³ni problemu o którym mowa.

Mo¿esz zaopatrzyæ siê w Createx Retarder - ma na celu chroniæ przed zasychaniem farby na aerografie podczas malowania. Dodajesz tego kroplê do aerografu wraz z farb±.

Co do pkt.2 - brak odwadniacza nie ma tutaj znaczenia i nie jest przyczyn± tego problemu.

Co do pkt.3 - W zasadzie oprócz tego "czym" wa¿ne te¿ "jak" (jak nie wa¿niejsze). Dyszê mo¿esz przedmuchaæ. A oprócz tego oczywi¶cie dobrze ca³y kana³ w aerografie. Tutaj przydaj± siê patyczki do uszu.

Co do polerowania iglicy: nie, to nic Ci nie da. Po pierwsze one z fabryki prawdopodobnie wyje¿d¿aj± ju¿ wypolerowane. Masz nowy sprzêt wiêc nie ma co kombinowaæ. Po drugie mo¿esz niechc±cy zrobiæ wiêcej krzywdy ni¿ po¿ytku. A po trzecie - nawet z wypolerowan± iglic± bêdzie Ci siê robi³o to samo.

Je¶li by³by¶ zainteresowanymi innymi lepszymi farbami do aerografu to polecam Schminke. Dro¿sze od Createxów ale nie ma z nimi tylu problemów.
_________________
Artystyczne malowanie aerografem tirów, motocykli, kasków, samochodów - Aerografit Studio
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-01-19, 22:27   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Ok w takim b±d¼ razie daruje sobie polerowanie, szlifowanie iglicy ;)
Dziêki Wam za odpowiedzi na wysokim poziomie oraz za wyrozumia³o¶æ.

Zamówi³em na próbê wickedy. Czarn± detail i bia³± opaque. Niestety zanim napisa³e¶ o Schmincke. Sprawdzê ró¿nicê pomiêdzy createx.

Wyczai³em tak¿e sposób na czyszzczenie dyszy. (Struna od gitary, ¿eby nie têpiæ iglicy).
Czasami te¿ grubsz± stun± aby zebraæ farbê ze ¶cianek.
_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

Neonis 
Wysany: 2016-01-21, 00:23   
+1
UP DOWN
aerografit.pl


Posty: 186
Skd: O¶wiêcim
Wickedy te¿ s± bardzo dobre, a w ka¿dym razie o wiele lepsze ni¿ zwyk³e createxy. Tylko wiadomo: ile rodzajów farbek tyle opinii i preferencji, wiêc ka¿demu mo¿e czym innym siê lepiej malowaæ, a czym innym gorzej.
Ja osobi¶cie do czyszczenia dyszy u¿ywam... z³amanej (a przy tym ju¿ bezu¿ytecznej) iglicy :) Któr± w³a¶nie z³ama³em niegdy¶ przez nieumiejêtn± próbê jej polerowania/prostowania.

Nie wiem czy tak± strun± nie zrobisz wiêcej szkód ni¿ iglic±. Mo¿esz ni± rysowaæ ¶cianki wewn±trz, co mo¿e mieæ wp³yw na zwiêkszone osiadanie na nich farby. W dodatku jak "przeci±gasz tak± strunê" przez kana³ aerografu mo¿esz uszkodziæ (prêdzej czy pó¼niej) uszczelkê w ¶rodku. Efektem tego bêdzie przelewanie siê farby do tej czê¶ci "korytka" gdzie jest spust powietrza.

Generalnie wiesz jak ja czyszczê kana³ aerografu? Czyszczê to co da siê wyczy¶ciæ patyczkiem do uszu, a potem wsadzam iglicê do aerografu od ty³u tylko ¿e jej drugim (nieostrym) koñcem. Nastêpnie przeci±gam przez kana³, wycieram j± z farby któr± zebra³a i tak a¿ do momentu a¿ nie bêdzie wychodziæ czysta. A dyszê przedmuchujê i iglic± czyszczê (ostrym koñcem) - nic wielkiego nie powinno siê jej staæ. Dopiero kiedy co¶ twardszego zagnie¼dzi siê w niej to wtedy u¿ywam tej z³amanej iglicy (bo mo¿na z wiêksz± si³± popchaæ i nie ¿a³owaæ).
_________________
Artystyczne malowanie aerografem tirów, motocykli, kasków, samochodów - Aerografit Studio
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-01-22, 00:53   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Dzisiaj dotar³a przesy³ka. Zamówi³em filtr powietrza i wickedy. Mia³em okazjê przetestowaæ.
Ogólnie farby fajnie kryj± itd.
Ale porównuj±c skalê zapychania siê dyszy jest podobnie co do createxów.
Chyba odpada kwestia farb, przy tym problemie.

W zasadzie pociesza mnie fakt je¶li chodzi o filtr powietrza, nie zbiera siê nawet kropla wody co mówi o tym, ¿e kompresor, który zbudowa³em jest git ;)
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=10085

Mo¿e faktycznie mam ju¿ zniszczon± dyszê od ¶rodka.
Zastanawiam siê nad zmian± dyszy na wiêksz±. Z tym, ¿e w HS chyba jest od razu przeskok do 0.4mm. Pytanie czy os³ona dyszy tez musi byæ zmieniona?
_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

Chino 
Wysany: 2016-01-22, 08:00   
0
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
A spróbuj jakiego¶ dobrego rozpuchowego lakieru pokroju HOK. Rozciencz go 1do 2 z reducerem. Jak bêdzie pluæ na dobrze skrêconej i wyczyszczonej dyszy, na cisnieniu rzêdu 2atm (efektywnym) to faktycznie problem z aero moze byc :)
A ile godzin mog³es nim wypsikac? one sie tak szybko nie zu¿ywaja.
Oprawka dyszy zostaje ta sama z tego co wiem. Sam planujê zakup 0,4 i wiekszego zbiornika do mojego HS. Bo jednak jak lecialem maske to my¶lalem, ¿e do konca zycia bede te warstewki k³ad³.
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-01-22, 14:10   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Jaki reducer do tych HOK?
Zastanawiam siê na toksyczno¶ci±, ale gdzie¶ czyta³em, ¿e akrylowe potrafi± byæ bardziej niezdrowe.. prawda? Wczoraj trochê malowa³em. z 3 godzinki bez maski. To zacz±³em odczuwaæ ból g³owy. No ale mo¿e to nie od tego.

Ja ten aerograf kupi³em u¿ywany, ale z tego co mi wiadomo to malowane nim by³o z 2 godzinki tylko.. Ja przemalowa³em jakie¶ 20h plus minus. Tak¿e przebieg jest znikomy.
_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

Chino 
Wysany: 2016-01-22, 17:58   
+1
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
Reducer .. te¿ HOK :) Strasznie dobrze odparowuje. Kolega maluje normalnymi lakierami, nie HOK a i tak czêsto ich u¿ywa, bo czuje du¿± ró¿nice miedzy tym a normalnymi rozpuchami

http://sklep.custom-shop....ducer-378l.html

No s³uchaj .. maski uzywac w teorii trzeba zawsze. Jak jakies male malwoanie i nei siedzi sie w chmurze to olewam ale to, ze baniak boli po 3 godz siedzenia w chmurze to sie nie ma co dziwiæ. Ale wiedz jedno - jak nie malujsz w kabinie, specjalnie opakowany to te wstretne rozpuchowe lakiery s± zdrowsze od wodnych, ktore wlez± Ci wszedzie i jeszcze bardziej zatruwaj± organizm.

No to przebieg nie jest jakis straszny. Naprawde, przy odpowiednim rozrobieniu lakieru (a aerografowe rozcieñcza sie naprawde mocno, czêsto na granicy barwienia), przy czystym sprzecie i odpowiednim cisnieniu musi byc dobrze.
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-01-23, 16:44   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
No w³a¶nie chyba jest to kwestia rozcieñczenia.
Próbuje tak ok 50/50. Woda, wicked.

Z tym, ¿e jak przesadzê z rozcieñczeniem to je¶li z bliska maluje to siê rozp³ywa.
(Zaciek robi).

Mieszam dolewaj±c kroplami farbê jak i wodê/illustration base createxa.
Mo¿e powinienem to dok³adniej odmierzaæ w jakie¶ strzykawce.
_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

Chino 
Wysany: 2016-01-24, 16:43   
0
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
WOdy nie u¿ywam bo tylko mnie wkurza³a. WIec Ci nie powiem jak to z tym jest.
Ale cos pisales wyzej o cisnieniu. jakiego u¿ywasz?
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

KK 
Wysany: 2016-01-24, 20:08   
+1
UP DOWN


Pomg: 23 razy
Posty: 3347
Je¶li boli g³owa po pracy z lakierami to znaczy, ¿e siê ju¿ podtru³e¶... tak¿e lepiej zak³adaj maskê lub zób sobie jaki¶ wyci±g. Kilkana¶cie takich podtruæ i mo¿esz nabawiæ siê w najlepszym wypadku alergii na np jakie¶ sk³adniki lakieru i bêdzie koniec z artystycznym malowaniem.
_________________

 
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-01-25, 09:06   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Chino napisa/a:
WOdy nie u¿ywam bo tylko mnie wkurza³a. WIec Ci nie powiem jak to z tym jest.
Ale cos pisales wyzej o cisnieniu. jakiego u¿ywasz?


2 bary, czasami 2 z ma³ym hakiem.

KK napisa/a:
Je¶li boli g³owa po pracy z lakierami to znaczy, ¿e siê ju¿ podtru³e¶... tak¿e lepiej zak³adaj maskê lub zób sobie jaki¶ wyci±g. Kilkana¶cie takich podtruæ i mo¿esz nabawiæ siê w najlepszym wypadku alergii na np jakie¶ sk³adniki lakieru i bêdzie koniec z artystycznym malowaniem.


No w³a¶nie, bo teoretycznie opisuj±, ¿e akrylowe farby s± nietoksyczne.. Fakt, nie maj± jakiego¶ pora¿aj±cego zapachu, wiêc mo¿na siê nie¼le "przejechaæ" je¶li faktycznie szkodz±.
_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

Chmielu
Wysany: 2016-02-09, 21:55   
0
UP DOWN

Posty: 2
Je¶li mo¿na wtr±ciæ co nie co...
Aerografem 'bawie' sie od paru miesiêcy. Korzystam od tego czasu z aerografu za 80 z³, kompresora za nieca³e 2 stówki. Na pocz±tku kupowa³em farby o nazwie -PEN - tusz wodny - 11 z³ za 100 ml wiêc stosunkowo tanio jak dla kogo¶ kto nie wiedzia³ czy wogóle to jak kolwiek bêdzie dzia³aæ. Ka¿dy nae¿d¿a na tani sprzêt z chin ale u mnie dzia³a sprawnie - nie czyszczê mechanicznie a specjalna chemi± Shmincke i Iwata, rozkadam go co parê tygodni jednynie ¿eby sprawdziæ czy faktycznie co¶ nie osiad³o g³êbie. Raz mia³em problemz powietrzem wiêc wsadzi³em ca³o¶æ do s³oika, spsika³emca³o¶æ wd40, zamkn±³em na dzieñ i dzia³a sprawnie - widocznie farba gdzie¶ zatyka³a uj¶cie powietrza aerografu. Nie dawno mia³em problem z dysz± 0,2 i okaza³o siê ¿e ten problem tkwoi z farbie - otó¿ tusz którego u¿ywa³em ma do¶æ sporej wielko¶ci pigment - przenios³em sie na farby japoñskie i problem znik³ - do tego do¶c sporo rozcieñczam - na 4 krople dodaje oko³o 8 - 12 kropli wody plus kropla jednego z w/w preparatu do czyszczenia ( Iwata medea airbrush clear) ¿eby sie farba nie osadza³a na igle. Problem z jakimkolwiek przerywaniem lini, braku swobody i kontrol± nad aerografem znik³. Jak do t±d dzia³a - w przysz³o¶ci bêdê testowa³ dalej inne komponenty, jak co¶ dam znaæ. W razie pytañ - ¶mia³o :)
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-02-10, 08:17   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
Chmielu napisa/a:
otó¿ tusz którego u¿ywa³em ma do¶æ sporej wielko¶ci pigment - przenios³em sie na farby japoñskie i problem znik³ - do tego do¶c sporo rozcieñczam - na 4 krople dodaje oko³o 8 - 12 kropli wody plus kropla jednego z w/w preparatu do czyszczenia


Ja z kolei jak rozcieñczê tak± ilo¶ci± to po przemalowaniu tego samego miejsca kilka razy robi siê zbyt mokro i farba zaczyna sp³ywaæ. Byæ mo¿e potrzebne jest suszenie co jaki¶ czas.

Co do chiñskich aerografów. Planuje po¿yczyæ od znajomego na testy. I porównaæ z moim HS Ultra. Sprawdziæ czy problem tkwi w aerografie czy w doborze mieszanki farby.
_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

Chino 
Wysany: 2016-02-10, 21:49   
0
UP DOWN
LPLCC


Pomg: 7 razy
Posty: 464
Skd: Warszawa
Ale to ta jak juz pisa³em. CHinol mi sie mniej brudzi³, mniej zapycha³ od H&S'a :)
I w teorii ³±twiej sie nim malowa³o. Inna sprawa, ¿e H&S jest solidniejszym, trwalszym sprzêtem. S± do niego czê¶ci i akcesoria .. no i jednak jak sie wprawi to pozwala na dokladniejsz± pracê:)
_________________
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP

LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkie³kowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl
 
 

Chmielu
Wysany: 2016-02-10, 22:23   
0
UP DOWN

Posty: 2
LuckyLuke1st napisa/a:
Ja z kolei jak rozcieñczê tak± ilo¶ci± to po przemalowaniu tego samego miejsca kilka razy robi siê zbyt mokro i farba zaczyna sp³ywaæ. Byæ mo¿e potrzebne jest suszenie co jaki¶ czas.


wiadome, ¿e jak lecisz po tym samym miejscu kilkukrotnie bêdzie siê rozmywaæ. Staraj siê sukcesywnie k³a¶æ warstwy dodaj±c coraz wiêcej g³êbi i buduj±c bry³e. Zacznij od jasnych tonów, jak ju¿ skoñczysz ostatni element, wróæ do pierwszego i tak do skutku a¿ bêdzie Ci odpowiadaæ efekt. Unikniesz rozmycia pracuj±c etapami, farba bêdzie mia³a czas na przeschniêcie :)
 

dzidek159 
Wysany: 2016-02-17, 21:26   
0
UP DOWN

Posty: 5
Hej ja malujê createxami i poza farb± bia³± nie mam z nimi jakiego¶ wiêkszego problemu. Je¶li chodzi o przerywane linie to albo trzeba dok³adnie przeczy¶ciæ wszystkie elementy albo bardziej rozcieñczyæ farbê bo jest ona do¶æ gêsta a powinna mieæ konsystencjê mleka ;p

Cytat:
Jak to uczyniæ w Ultra HS gdzie wszystko jest zabudowane.


HS przecie¿ rozbiera siê na kawa³eczki :P nie rozumiem co jest zabudowane?
_________________
https://www.facebook.com/...44832088899776/
 

LuckyLuke1st 
Wysany: 2016-02-18, 15:32   
0
UP DOWN
Dla przyjació³ Luke


Posty: 115
Skd: Bydgoszcz
dzidek159 napisa/a:

HS przecie¿ rozbiera siê na kawa³eczki :P nie rozumiem co jest zabudowane?


Chodzi³o mi o przecieranie koñcówki podczas malowania. W infinity jest ods³oniête:

Natomiast w ultra jest zas³oniête.


Ale ju¿ sobie radzê, w czasie malowania czasami patyczek do uszu nak³uwam ig³± i w ten sposób ¶cieram co jaki¶ czas farbê ;)

Pyta³em bo kiedy¶ widzia³em na filmiku motyw, ¿e go¶ciu przeciera³ co jaki¶ czas iglice palcami
_________________
...Well as you know. I'm faster than my own...
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » AIRBRUSH » Forum Airbrush

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group