Szukaj FAQ AlbumAutor Wiadomo
malarz
Wysany: 2009-10-05, 19:34   LAKIEROWANIE AUT-CENA ORAZ POMOC W WYCENIE
+1
UP DOWN

Pomg: 6 razy
Posty: 206
Skd: Bieszczady
Ceny za lakierowanie auta s± ró¿ne i zale¿± od wielu czynników. Jest to sprawa indywidualna i ka¿dy mo¿e ¿±daæ ile chce - to rozumiem. Ale za cholerê nie mogê zrozumieæ jak mo¿na funkcjonowaæ za 200 z³ od elementu przy zarejestrowanej dzia³alno¶ci? Przejrza³em kilka w±tków i ile ludzi tyle zdañ.
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1292
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1644
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1413
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=850
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1746

Ja powiem tak: staram siê robiæ oszczêdnie tzn. nie na tanich towarach ale stosuj±c przemy¶lan± technologiê i rozs±dne cenowo i jako¶ciowo materia³y. ¦rednio na element koszty wszystkich materia³ów z ostatnich 4 miesiêcy wliczaj±c w to uzupe³nianie drobnego sprzêtu wysz³a mi ok 100 z³. Koszty sta³e: op³aty, zusy itp wysz³y mi ok 80 z³ / element. Nie wlicza³em zu¿ycia grubszych sprzêtów a ju¿ wychodzi mi 180 z³. Robimy we dwóch i ¿eby zarobiæ jak±¶ ¶redni± krajow± przy za³o¿eniu ¿e biorê po 300 za element to musimy machn±æ ponad czterdzie¶ci elementów. Zastanawiam siê jak takie przeliczenie wygl±da u tych co bior± 200 z³. Jak wy liczycie?
 

PROJEKTER
Wysany: 2009-10-05, 20:08   
+1
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
Wiesz co ? moim zdaniem ... k³ami±, kradn± ( bo to nielegalny biznes ) nie umiej± liczyæ ... albo to amatorzy i równie dobrze mog± lakierowaæ za piweczko.

Interes mo¿na zrobiæ, albo poprowadziæ ... ale nie da siê go udawaæ !

[ Dodano: 2009-10-05, 21:11 ]
i jeszcze ... z wypowiedzi które przytoczy³e¶ nie wynika bezpo¶redni aby ktokolwiek z tych którzy robi± to zawodowo brali 200 z³ ... a ci co nie chc± na tym zarabiaæ to ju¿ inny temat.
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

malarz
Wysany: 2009-10-05, 21:24   
0
UP DOWN

Pomg: 6 razy
Posty: 206
Skd: Bieszczady
Faktycznie ¼le to powiedzia³em, chodzi³o mi o to ¿e znam takich u mnie, którzy tak w³a¶nie bior± a w±tki przytoczy³em ¿eby by³ wiêkszy ogl±d sytuacji.
 

mebArth 
Wysany: 2009-10-06, 16:57   
0
UP DOWN

Pomg: 42 razy
Posty: 1797
Skd: Kraków
Ja tez znam goscia co robii busy po 1500 z MATERIA£EM :shock: Tez mnie to zdziwi³o ale to zdanie kulku busiarzy.
_________________
Bart
 
 

b-rad
Wysany: 2009-10-09, 12:30   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 226
A u mnie w mie¶cie lakieruj± od 150zl za element :)
 

baqo 
Wysany: 2009-10-10, 17:00   
+1
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 1553
Skd: ko³obrzeg
b-rad napisa/a:
A u mnie w mie¶cie lakieruj± od 150zl za element :)
normalnie napu¶ci³bym STALINA na takich :> :>
 
 

stek
Wysany: 2009-10-10, 21:14   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 235
Skd: ok kraków
Witam wszystkich, pisz± ile bior± za robote, wiêc ja Wam powiem co robi³em i ile powiedzia³em ( tylko nie napieprzajcie sie) otó¿: golf4 , prawe przednie drzwi-klepanie dosyæ du¿e, , baza rechler, kolor lc9z, lakier app, MITSUBISHI po wypadku, tylny b³otnik wymiana, naci±ganie, klepanie drzwi tylnych i malunek, komponenty j.w. Powiem ¿e wzi±³em za golfa 280 Pln, za mitsubishi 1200. klienci przy odbiorze sie krzywili, a pracy by³o sporo.Pozdrawiam.
 

malarz
Wysany: 2009-10-12, 12:00   
0
UP DOWN

Pomg: 6 razy
Posty: 206
Skd: Bieszczady
Nikt siê nie zastanawia nad kosztami? Nikt nie sprawdza ile w cenie elementu to koszty? To co, kazdy wycenia robotê na podstawie tego co us³ysza³ w mieszalni, u znajomego czy na forum? To jest dziwne i smutne :blee:
 

Siekiera
Wysany: 2009-10-12, 20:23   
0
UP DOWN


Pomg: 10 razy
Posty: 988
Serwisy siê zastanawiaj± i pewnie cena która im wychodzi jest realna a reszta robi na prze¿ycie, z minimalnym zusem. Przy tym uwa¿aj± ¿e bhp to te¿ wymys³ serwisów a chora w±troba odesz³a w zapomnienie razem z choler±. Przykre :/
 

mebArth 
Wysany: 2009-10-13, 16:37   
0
UP DOWN

Pomg: 42 razy
Posty: 1797
Skd: Kraków
stek napisa/a:
Witam wszystkich, pisz± ile bior± za robote, wiêc ja Wam powiem co robi³em i ile powiedzia³em ( tylko nie napieprzajcie sie) otó¿: golf4 , prawe przednie drzwi-klepanie dosyæ du¿e, , baza rechler, kolor lc9z, lakier app, MITSUBISHI po wypadku, tylny b³otnik wymiana, naci±ganie, klepanie drzwi tylnych i malunek, komponenty j.w. Powiem ¿e wzi±³em za golfa 280 Pln, za mitsubishi 1200. klienci przy odbiorze sie krzywili, a pracy by³o sporo.Pozdrawiam.


To ty pracujesz na bu³ki czy na papier toaletowy ? Bo za te pieniadze to ja bym ty³ka nie ruszy³ z ³ózka. Wole na kuroniówke i¶æ, przynajmniej le¿e i mi p³ac±.
_________________
Bart
 
 

stek
Wysany: 2009-10-16, 19:14   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 235
Skd: ok kraków
mebArth napisa/a:
stek napisa/a:
Witam wszystkich, pisz± ile bior± za robote, wiêc ja Wam powiem co robi³em i ile powiedzia³em ( tylko nie napieprzajcie sie) otó¿: golf4 , prawe przednie drzwi-klepanie dosyæ du¿e, , baza rechler, kolor lc9z, lakier app, MITSUBISHI po wypadku, tylny b³otnik wymiana, naci±ganie, klepanie drzwi tylnych i malunek, komponenty j.w. Powiem ¿e wzi±³em za golfa 280 Pln, za mitsubishi 1200. klienci przy odbiorze sie krzywili, a pracy by³o sporo.Pozdrawiam.


To ty pracujesz na bu³ki czy na papier toaletowy ? Bo za te pieniadze to ja bym ty³ka nie ruszy³ z ³ózka. Wole na kuroniówke i¶æ, przynajmniej le¿e i mi p³ac±.


Witam, Bartek, ja to robiê po godzinach, tak na co dzieñ to pracuje w FilipMo.. w czy¿ynach, za mechanika. podatki p³ace w firmie ^^
 

Dementor
Wysany: 2009-10-16, 21:13   
0
UP DOWN


Posty: 364
wielu lakieruj±cych gdzie¶ ju¿ robi i tam ma p³acony zus, st±d siê bior± dziwne stawki
 

PROJEKTER
Wysany: 2009-10-17, 18:23   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
"Fuchy" by³y ju¿ za komuny i bêd± nadal ! Jak siê jeszcze r±bnie szefa na trochê materia³ów i po¿yczy z firmy pistolet - to nic dziwnego, ¿e po polakierowaniu za 150 z³ jednego elementu - 120 to czysty zysk !

Jak mia³em w³asny warsztat to trzech kolejnych lakierników z³apanych za rêkê zawsze mówi³o co¶ w tym stylu - Jak siê pracuje w biurze to ni kupuje siê d³ugopisów i papieru !

... ale spoko ch³opaki mo¿e kiedy¶ bêdziecie mieli w³asne firmy, wtedy ten sam problem poogl±dacie sobie z drugiej strony !!!
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

stek
Wysany: 2009-10-17, 19:49   
0
UP DOWN

Pomg: 4 razy
Posty: 235
Skd: ok kraków
PROJEKTER napisa/a:
"Fuchy" by³y ju¿ za komuny i bêd± nadal ! Jak siê jeszcze r±bnie szefa na trochê materia³ów i po¿yczy z firmy pistolet - to nic dziwnego, ¿e po polakierowaniu za 150 z³ jednego elementu - 120 to czysty zysk !

Jak mia³em w³asny warsztat to trzech kolejnych lakierników z³apanych za rêkê zawsze mówi³o co¶ w tym stylu - Jak siê pracuje w biurze to ni kupuje siê d³ugopisów i papieru !

... ale spoko ch³opaki mo¿e kiedy¶ bêdziecie mieli w³asne firmy, wtedy ten sam problem poogl±dacie sobie z drugiej strony !!!
Zgadzam siê z Tob± @projekter, tak niektórzy robi± jak pisa³e¶, czysty zysk. Ja natomiast pracuje zupe³nie w innej bran¿y, która nie ma nic wspolnego z lakiernictwem, sprzêt od a do z kupi³em, co prawda nie profesjonalne, gdy¿ do profesjonalizmu daleko ale tak sobie pracuje, nie muszê ale chce. w firmie i tak du¿o odprowadzam,.Ty by¶ robi³ tak??? pozdrawiam
 

PROJEKTER
Wysany: 2009-10-19, 12:03   
0
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
@stek ! Ja ju¿ kilka razy pisa³em, ¿e jest ogromna ró¿nica pomiêdzy tymi którzy traktuj± to jak ¼ród³o dochodu, a tymi którzy lakieruj± dla w³asny potrzeb, lub rodziny. CI - powiedzmy PASJONACI - nie czyni± na rynku wielkiej szkody ... ale CI co robi± to za kasê dzieñ w dzieñ to ju¿ psuj± rynek ... a jak jeszcze dzia³aj± nieuczciwie, to ju¿ zupe³nie nale¿y ich piêtnowaæ. Te ceny 300 czy 400 z³ za element nie bior± siê z chytro¶ci, czy pozerstwa. To sk³adowa kosztów i zysku który i tak w du¿ej czê¶ci idzie na kolejne inwestycje !
Podatki to tak¿e droga, kanalizacja, o¶wietlenie, od¶nie¿ony dojazd do warsztatu. Nie jestem idealist±, ale trzeba pamiêtaæ na co s± przeznaczane, te pieni±dze w gminie czy powiecie ( nie chcê tu zaczynaæ dyskusji na temat tego czy kto¶ je kradnie albo ¼le gospodaruje ! ). Podatki z za³o¿enia to kasa na rozwój i utrzymane infrastruktury z której korzystaj± ci co je p³ac± i bezrobotni i emeryci i ... ci co zasuwaj± na czarno ! A to dopiero jest niesprawiedliwo¶æ ¿e jedni p³ac± inni nie ale oni nie mog± lub s± zwolnieni a jeszcze inni ... kradn± ! TAK TAK ... bo jak nie zap³ac±, a koszt naprawy drogi, czy od¶nie¿ania bêdzie tak samo wysoki to kto pokryje ró¿nicê ? ... No ci co p³ac± podatki - tylko teraz zap³ac± wiêcej !

Ja te¿ p³acê podatki i te¿ mnie to boli, ale nie zajmujê siê po godzinach robieniem mebli albo szyciem jeansów na czarno za dodatkow± kasê ( je¿eli mnie rozumiesz ? )
My¶lê ¿e krew by mnie zala³a gdyby jaki¶ emerytowany architekt z uprawnieniami zacz±³ opieraæ siê o gotowce z netu i za 100 z³ robiæ projekty lakierni, czy za³atwiaæ formalno¶ci projektowe za flaszkê ! ... no wiesz tak z nudów bo nie mia³ co robiæ w domu ... a emeryturka taka malutka to sobie dorabia !

To nie jest atak na ciebie @stek. Porostu uczciwiej jest jasno i szczerze okre¶laæ w³asny punkt widzenia ... i to jest w³a¶nie mój punkt widzenia ... napraw lakierniczych po 100 z³ za element !
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

si³ka 
Wysany: 2011-04-13, 15:35   lakierowanie
0
UP DOWN

Posty: 1
A ja siê zastanawiam nad otwarciem warsztatu i z moich obliczeñ wynika, ¿e 300z³ za element to jest niewygórowana cena, przy której musia³bym jakie¶ 15 elementów zrobiæ, ¿eby wyj¶æ na tym interesie tak jak teraz pracuj±c u kogo¶ (czyli ok 1500-1600 miesiêcznie na rêkê). A gdzie tu inwestowaæ, wiêc jak kto¶ mówi, ¿e 300 to du¿o to warto siê zastanowiæ...
 
 

sitek
Wysany: 2011-08-20, 23:29   
0
UP DOWN

Posty: 1
mam ca³y samochód do lakierowania c 200 kto chce zarobiæ?
:spoko:

[ Dodano: 2011-08-21, 00:30 ]
c 200 tel 501327 081
 

jacenty 741
Wysany: 2011-08-21, 07:49   
0
UP DOWN

Pomg: 39 razy
Posty: 1343
Skd: Maków Mazowiecki
Sitek,a mo¿e napisz,sk±d jeste¶,i co jest dok³adnie do polakierowania,i z jakiego powodu.Przecie¿ nie bêdziesz pêdzi³ ca³± Polskê,bo kto¶ siê podejmie z miejscowo¶ci oddalonej o 400 km.
 
 

gugun 
Wysany: 2011-08-21, 10:22   
+1
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
tak rozwijajac temat cen to ja wam powiem ze czym stawki wyzsze tym wiecej roboty i mniej marudzenia...zaczynalem w nowym miejscu bralem jak wszyscy w okolicy max 200zl za element i wtedy trzeba bylo o robote sie prosic i dokladac do interesu bo zeby zrobic dobrze to nie byle czym,nalapalo sie troche komisiarzy,az wkoncu przeczytalem slowa kolegi projektera na pewnym forum ze robiac po 150 bedzie sie zawsze robic stare graty i cofac w tyl...i w tym momencie sie moge pod tym podpisac :D :D :D podskoczylem na 200 za najmniejsze elemenciki lub cieniowanie 300 za element typu drzwi,na poczatku bylo ciezko z robota,bo z 5stalych klientow zostal 1 ale po paru miechach,na dzien dzisiejszy trzeba bylo zatrudnic pracownika bo roboty jest nie ddo obrobienia,same nowe furki,czesto powyzej 300zl za element bo z auto casko idzie,i teraz ja moge sie posmiac z tych co maluja rozje**ne stare bryki 5 razy kitowane za 150 i narzekaja bo ja mam podworko pelne,terminy w przod daleko i roboty na 3 lakiernikow...a wszystko dzieki temu ze slowa kolegi projektera wzielem sobie do serca:)
 
 

PROJEKTER
Wysany: 2011-08-23, 05:40   
+1
UP DOWN


Pomg: 15 razy
Posty: 1838
Skd: MODULAR - equipment
WOW !!! No bardzo dziêkujê ... i jednocze¶nie cieszê siê, ¿e przyczyni³em siê jako¶ do zmian na lepsze w twojej firmie. :spoko:

W wielu kwestiach dotycz±cych funkcjonowania warsztatu ka¿dy mo¿e mieæ w³asne zdanie i robiæ jak uwa¿a za s³uszne. To jednak bardzo dziwne ¿e my Polacy nie korzystamy szeroko z rad osób które na w³asnej skórze i za w³asne pieni±dze zbieraj± do¶wiadczenia ... czêsto latami. Mnie skapowanie takiej oczywistej oczywisto¶ci, ¿e niskie ceny za us³ugi, czy oferowane produkty dzia³aj± jak lep na gnidy zajê³o we w³asnym warsztacie dwa lata ro¿nych promocji, ofert specjalnych, ulotek rabatowych itp wariactw rodem z supermarketu ^^ .

¯eby to siê sta³a zasada ¿e nie podejmuje siê zadañ na granicy w³asnych kosztów to jeszcze musia³ up³yn±æ kolejny rok po podjêciu takiej decyzji. Rok z w±tpliwo¶ciami zastanawianiem siê na utrat± klientów i gorycz± gdy niektórzy klienci z u¶miechem politowania odwracali siê na piêcie i odchodzili z komentarzem, ¿e za rogiem, czy kilometr dalej zrobi± sobie to o po³owê taniej :sciana: . Gdy jednak mija trochê czasu i konsekwentnie trzyma siê wyznaczonej zasady ( np 400 za element ) to powoli powoli zaczyna byæ widoczne, ¿e mo¿e klientów nagle nie przyby³o, a nawet pracy jest mniej tylko ¿e kasy w kasie jest tyle samo !!! ... a poniewa¿ koszty ogólne s± ni¿sze i czasu wiêcej na ró¿ne dzia³ania marketingowe i szkolenia to ogólnie wychodzi siê z czarnej dupy na o¿ywcze promienie s³oñca. ;) Nagle cz³owiek zaczyna czerpaæ rado¶æ z prowadzenia warsztatu i podnosi siê poczucie warto¶ci ... zarówno osobiste jak i zawodowe.

Kluczem do szczê¶cia jest jednak konsekwencja w realizacji przyjêtej strategi odsiewania badziewia i cwaniaków od normalnych klientów i zleceniodawców us³ug. W ten sposób jedni siê rozwijaj± bo lepsze furki wymagaj± coraz bardziej profesjonalnego podej¶cia, materia³ów, sprzêtu, a nawet wystroju biura, czy kostki na parkaingu zamiast piachu i ¿wiru ... a inni sie zwijaj± zmieniaj±c star± wys³u¿on± SATA 90 na nowe SICO ... udowadniaj±c przy tym wko³o, ¿e to to samo i po co przep³acaæ ^^ .

Nie chcê tu wchodziæ z nikim w polemikê na temat tego jak to jest ¼le u ka¿dego z was w jego miejscu zamieszkania ... ale we¼cie pod uwagê to, ¿e jak kto¶ ma pofalowany mózg to mo¿e zrobiæ interes ¿ycia na ma³ej wsi ... albo w wielkim mie¶cie na ¶mieciach. Sukces jest w g³owie, a nie w okre¶lonym miejscu Polski i zawsze ka¿demu siê wydaje ¿e gdzie indziej komu¶ jest lepiej, tylko dlatego ¿e to niby rozwiniêty region. Wiem co pisze po tym jak zawodowo zaje¿d¿am ju¿ siódmy samochód, a z geografii Polski móg³bym napisaæ prace habilitacyjn± ^^ .

Po prostu w jakim¶ miejscu X kto¶ nagle skapowa³, ¿e co¶ jest nie tak ? ... tyra, tyra i tyra ju¿ kolejny rok, a zamiast siê sukcesywnie rozwijaæ to tylko ³ata dziury w bud¿ecie. Roboty od cholery, kliencie zadowoleni, a kasy na rozwój i przyjemno¶ci zero. Wtedy potrzeba mêskiej biznesowej decyzji i ... konsekwencji ¿eby w niej wytrwaæ. :spoko:
_________________
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? ... projekter@projekter.pl
 

gugun 
Wysany: 2011-08-23, 09:50   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
w kazdym regionie sa nowe jak i stare auta,debile i normalni wiec i cena moze byc taka sama wszedzie...jak wyzej napisales,lepiej zrobic 2 auta na tydzien niz 5 a zysk ten sam,a co za tym idzie i jakosc lepsza....a wysoka cena tez przyciaga,z tym ze juz nie tych co chcieli by jakos dziry zalatac w swoim 20letnim samochodzie...dlaczego kupuje sie saty za ok 2000zl jak mozna kupic za 200 cos innego??tak samo mozna brac 400za element robiac na wysokim poziomie jak 150 no ale wtedy nie mozna mowic o wysokiej jakosci...bo z g*wna bata nie kreci nawet najlepszy fachowiec,bo wiedza to nie wszystko a bez odpowiedniej jakosci materialu i sprzetu nie idzie wykonac roboty na tyle fachowo zeby dac z czystym sumieniem komus gwarancje chociazby..
PROJEKTER napisa/a:
WOW !!! No bardzo dziêkujê
to ja powinienem podziekowac ze juz nie musze siedziec po 14h i zapie***alac a itak z tego nic nie miec,a jak przychodzi kupic material na 3 auta to kombinowac na czym tu by zaoszczedzic:) :D :D :D
 
 

Sw.Piotrek 
Wysany: 2011-08-23, 12:30   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 635
Skd: £ód¼
Czy cena 200-400z³ za element to cena z lakierem czy + lakier :?: Oraz czy zmieniacie cenê w zale¿no¶ci od tego w jakim stanie jest element np. nowy; ³adny z rysami; do szpachlowania; czy np. do szpachlowania i "klepniêcia" :?:
 

gugun 
Wysany: 2011-08-23, 13:11   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
cena jaka by nie byla to cena z wszystkimi kosztami..material,prad,woda itp itd...nie wiem jak u kolegow ale u mnie cena zalezy od ilosci i stanu elementu...przykladowo caly przod wszystko nowe po 200,maska 300... caly przod do kitowania po 250blotniki maska do 400 zderzak 300.... 1 blotniczek nowy na ostro 300zl bo tylko 1element a lakiernia zajeta tak samo dlugo jak przy boku...cale auto juz od 2500 jesli elementy w dosc ladnym stanie i idzie to w dzien do podkladu przygotowac...
 
 

broudie
Wysany: 2011-08-27, 22:46   
0
UP DOWN

Posty: 1
Jestem tu nowy wiêc na pocz±tek witam wszystkich forumowiczów.
Moje pytanie dotyczy ceny za lakierowanie osobowego VW T5. Przez kilka lat nie zajmowa³em siê lakierowaniem i nie bardzo siê orientujê w obecnych cenach. Chodzi o lakierowanie ca³o¶ci [mo¿e bez dachu], auto jest poobijane i praktycznie na ka¿dym elemencie jest co¶ do zrobienia po blacharzu. Wiem,¿e trudno okre¶liæ cenê nie widz±c auta [sam jeszcze go nie widzia³em bo wci±¿ jest u blacharza], ale mo¿e kto¶ poda³by wide³ki gdzie doln± granic± by³oby lakierowanie ca³o¶ci z powiedzmy idealnymi elementami a górn± lakierowanie gdzie wiêkszo¶æ elementów jest klepana. Chodzi mi oczywi¶cie o ceny nie "po kosztach" ale takie ¿eby op³aca³o siê to zrobiæ uczciwie i dobrze, choæby ¶redniej klasy materia³ami i dobrej jako¶ci lakierami, no i ¿eby te¿ normalnie na tym zarobiæ. Je¶li bêdê mia³ jakie¶ wide³ki cenowe to ju¿ wtedy mniej wiêcej bêdê umia³ okre¶liæ cenê w zale¿no¶ci od tego ile faktycznie bêdzie do zrobienia. Z góry dziêki.
 

jacenty 741
Wysany: 2011-08-28, 08:23   
0
UP DOWN

Pomg: 39 razy
Posty: 1343
Skd: Maków Mazowiecki
2500-5000.
 
 

Robert2000 
Wysany: 2012-01-10, 18:22   
0
UP DOWN


Posty: 7
Skd: Brzeg
Witam,
przymierzam siê do pomalowania w ca³o¶ci mitsubishi 3000 GT na czarno. Auto jest po gradobiciu i ma kilkana¶cie wgnieceñ. Po wizycie u lakiernika dosta³em wycenê 3500z³.
Oferowa³ niwelacje wgnieceñ metod± odsysania (te co siê nie dadz± zaszpachluje), malowanie ka¿dego elementu osobno jak±¶ niemieck± farb±( co¶ na H), czas 5 dni(sam pracuje).
Jak my¶licie czy ta cena jest optymalna?
_________________
Robert
 

Lackdoctor 
Wysany: 2012-01-10, 18:33   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
Robert2000 napisa/a:
czas 5 dni

Dobry czas... cena te¿.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

Robert2000 
Wysany: 2012-01-10, 19:03   
0
UP DOWN


Posty: 7
Skd: Brzeg
A Pan dla porównania ile by wyceni³?
Chcê uzyskaæ co¶ w ten deseñ.

mitsubishi lakier.jpg
Plik cignito 244 raz(y) 31.22 KB

_________________
Robert
 

Lackdoctor 
Wysany: 2012-01-10, 19:07   
0
UP DOWN

Pomg: 40 razy
Posty: 3753
Robert2000 napisa/a:
A Pan

Tutaj niema Pan,,, proszê pana Panie Robercie. ;)
Dobra cena i za ni± bym chêtnie to auto rozebra³, naprawi³ i polakierowa³.
tylko termin to nie 5 dni lecz 2 tyg.
5 dni to pora¿ka.
_________________
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo ró¿ne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
http://home.mobile.de/AUTOS-PAGNAER#ses
 

jacenty 741
Wysany: 2012-01-10, 20:28   
0
UP DOWN

Pomg: 39 razy
Posty: 1343
Skd: Maków Mazowiecki
Nie tyle pora¿ka,co niemo¿liwe do wykonania przez jedn± osobê.W 5 dni mo¿na opryskaæ bez rozbierania,tylko oklejaj±c,ale to dopiero jest pora¿ka.
 
 

gugun 
Wysany: 2012-01-10, 20:30   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
za te 5 dni bym nie dal:D bo to jakis desperat,ktory nie ma co robic.termin polakierowania calego auta tymbardziej zmiany koloru do miesiaca.bo moze i roboty na 5 dni ale sa tez inni...tez bym za tyle zrobil,hehe tylko jest maly problem bo na miesiac roboty to na placu mam,oszukujac sie:D:D:D wiec na dobra wiosne moge sie podjac:D:D:D
 
 

pawel1108 
Wysany: 2012-01-10, 20:49   
0
UP DOWN

Pomg: 20 razy
Posty: 960
Skd: Wroc³aw
Lackdoctor napisa/a:
tylko termin to nie 5 dni lecz 2 tyg.
5 dni to pora¿ka.


Zgadzam siê z Kolegami 2-3 tygodnie,co do ceny je¿eli na dobrych materia³ach to dobra cena 3,5K dla zleceniodawcy,aczkolwiek za tyle te¿ bym to zrobi³.
Pozdrawiam
 

senior
Wysany: 2012-01-10, 22:23   
0
UP DOWN

Pomg: 8 razy
Posty: 415
Jest gradobicie i gradobicie.
GTO to niby kawa³ fury lecz poza wielk± i profilowan± mask± nie ma wielkich elementów: dach mini i tak samo kufer.
Poza tym zderzaki je¶li s± ori to s± bardzo plastyczne - mocniej ni¿ listwy dooko³a auta. Je¶li ma wysoki spoiler 3-czê¶ciowy to on ju¿ nie.
A jak ma szyber to dachu ju¿ prawie nie ma.
Poza tym auto chyba ju¿ jest czarne, wiêc bez foto to na dwoje babka wró¿y³a: mo¿e byæ roboty "tylko tyle" a mo¿e byæ 10x wiêcej.
Termin "solo" 5 dni? To w³a¶nie zale¿y od powy¿szych - no i wykonawcy oraz jego jako¶ci.

Dodaj foty a z pewno¶ci± dostaniesz wiêcej i konkretniejszych informacji.
Pozdrawiam
 

Robertlodz09 
Wysany: 2012-01-11, 00:22   
0
UP DOWN


Pomg: 61 razy
Posty: 3388
Skd: £ód¿
Panowie ,termin 5 dni to tylko "wabik" aby z³apaæ klienta ;) a potem to ju¿ sami wiece......jak jest :rotfl: "Rozgrzebanego" auta nikt z lakierni nie "wyci±gnie" ;)
Pozdrawiam! :spoko:
 

Robert2000 
Wysany: 2012-01-11, 00:30   
0
UP DOWN


Posty: 7
Skd: Brzeg
W sumie jak pamiêtam to minimalny czas o jakim mówi³ to 5 dni ale wspomina³ na pocz±tku o 2 tyg.
Rzeczywi¶cie oprócz du¿ej maski to tak naprawdê du¿ych elementów nie ma. Mo¿e to i dobrze.. Chcê aby kto¶ profesjonalnie to zrobi³. O lakierowaniu w stodo³ach ju¿ siê naczyta³em i nas³ucha³em.
A gradobicie to jednak mocne by³o i najbardziej ucierpia³ dach (ok18 wgnieceñ). No ciekaw jestem czy co¶ z tego bêdzie czy tylko by³y to "mydl±ce" zapewnienia.
Taki

[ Dodano: 2012-01-11, 12:27 ]
Oczywi¶cie mam zamiar malowaæ na wiosnê.

3000 1.jpg
Plik cignito 397 raz(y) 181.95 KB

3000 2.jpg
Plik cignito 277 raz(y) 196.44 KB

_________________
Robert
 

kalbi 
Wysany: 2012-01-11, 17:04   
0
UP DOWN

Pomg: 32 razy
Posty: 1685
Skd: Warszawa
Robert2000 napisa/a:
gradobicie to jednak mocne by³o i najbardziej ucierpia³ dach (ok18 wgnieceñ
A czy nie mo¿esz wybraæ siê do firmy, która Ci te do³ku usunie bez lakierowania? po co szpachlowaæ dach po gradobiciu jak mo¿na to zrobiæ bez kitu!
_________________

 
 

Robert2000 
Wysany: 2012-01-11, 19:15   
0
UP DOWN


Posty: 7
Skd: Brzeg
Taka us³uga kosztuje ok 2000z³!
_________________
Robert
 

Miki
Wysany: 2012-01-11, 19:29   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Robert2000 napisa/a:
Taka us³uga kosztuje ok 2000z³!


Za 18 wgniotek? Tyle to siê bierze jak jest auto po gradzie ale ca³e, a nie dach i maska. Nie widzia³em tego co tam u ciebie jest ale max to 700z³ za maskê i dach, 400 jak pod lakier.
_________________
Mart-Dent
 

Sw.Piotrek 
Wysany: 2012-01-11, 20:31   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 635
Skd: £ód¼
Robert2000 poczytaj trochê o PDR i sam sobie powyci±gasz w gniotki. Te¿ mia³em kiedy¶ dach po gradobiciu wiêc kupi³em takie "urz±dzenie" "Pops-a-dent" za jakie¶ 20z³ i powyci±ga³em w gniotki.
Tak¿e dzia³aj.
_________________
http://niezalezna.pl/
 

Miki
Wysany: 2012-01-11, 20:51   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Robert2000 a jeszcze lepiej to poczytaj i po ogl±daj filmiki na YT o lakiernictwie kup jaki¶ pistolet za 20z³ kompresor do pompowania kó³ na 12v za 50z³ i polakieruj sobie auto sam. TAK ¯E DZIA£AJ :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:

[ Dodano: 2012-01-11, 20:52 ]
Sw.Piotrek, dopiero co siê wypytywa³e¶ o technice PDR a teraz ju¿ zaczynasz rady udzielaæ jak stary wyga. Zastanów siê co piszesz. Widzia³e¶ kiedy¶ auto po gradzie?
_________________
Mart-Dent
 

Sw.Piotrek 
Wysany: 2012-01-11, 21:16   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 635
Skd: £ód¼
Nawet z jednego powyci±ga³em wgniecenia ;) Prosta choæ czasoch³onna robota.

Niedawno i ty siê dopytywa³e¶ jak wyci±gn±æ wgniecenie z b³otnika jakiego¶ minivana ;)
_________________
http://niezalezna.pl/
 

Miki
Wysany: 2012-01-11, 21:30   
0
UP DOWN

Pomg: 10 razy
Posty: 523
Sw.Piotrek napisa/a:
Niedawno i ty siê dopytywa³e¶ jak wyci±gn±æ wgniecenie z b³otnika jakiego¶ minivana ;)


Z t± ró¿nic± ¿e to ja to wgniecenie usuwa³em ^^ a pytanie by³o po prostu pod ch.j
_________________
Mart-Dent
 

Sw.Piotrek 
Wysany: 2012-01-11, 21:40   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 635
Skd: £ód¼
Tak samo by³o z moim pytaniem ;)

Jak to mówi± "Kto pyta nie b³±dzi".
_________________
http://niezalezna.pl/
 

senior
Wysany: 2012-01-12, 11:06   
0
UP DOWN

Pomg: 8 razy
Posty: 415
¦wiêty Piter Ty mówisz zupe³nie o czym innym ni¿ MIKI.
MIKI zajmuje siê zawodowo PRAWDZIWYM PDR-em - i dla mnie s± to ludzie przed którymi zdejmujê czapkê z g³owy.
A Ty mówisz o pseudo gównie dzia³aj±cym na zasadzie DWÓCH UD:
1- albo siê uda
2- albo siê nie uda
To co masz na my¶li to zabawa uda siê albo siê nie uda i jak wyjdzie tak wyjdzie czy to "naklejankami" czy to przyssawkami czy nawet przepychaczk± do sracza czy zlewu.
Wielu ludzi szajsowo wyprowadza blachy nawet pod szpachlowanie a Ty chcesz siê porównywaæ do kogo¶ kto to robi nawet bez lakierowania? Wyluzuj bo ka¿dy jak±¶ chocia¿ minimaln± granicê samokrytyki powinien mieæ.
Pozdro
 

Sw.Piotrek 
Wysany: 2012-01-12, 14:01   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 635
Skd: £ód¼
senior tak jak kiedy¶ napisa³em. Mi zawsze jaki¶ ¶lad zostawa³. Tak¿e nie piszê ¿e robi³em to idealnie. Po za tym, spróbuj to zrobiæ samemu. Trochê prób i sam zobaczysz ¿e to nie jest czarna magia.
Ponownie, tak jak ju¿ kiedy¶ napisa³em. To "urz±dzenie" dzia³a na cienkiej blasze. Na grubej po prostu nie dzia³a.
_________________
http://niezalezna.pl/
 

senior
Wysany: 2012-01-12, 23:07   
0
UP DOWN

Pomg: 8 razy
Posty: 415
Sw.Piotrek napisa/a:
Po za tym, spróbuj to zrobiæ samemu. Trochê prób i sam zobaczysz ¿e to nie jest czarna magia.
Ok. Kiedy¶ mo¿e spróbujê co¶ wyklepaæ b±d¼ wyci±gn±æ czy te¿ wypchn±æ :) :D
Piter dalej nie zczai³e¶ co mia³em na my¶li:
- dla mnie prawdziwe PDR za który nigdy siê nie wezmê to mniej wiêcej takimi narzêdziami: http://www.allegromat.pl/aukcja96159 {czyli minimum i mocniejsze ni¿ takie co¶: http://www.youtube.com/wa...feature=related} a nie nalepki typu: http://www.allegromat.pl/aukcja96161
I chyba MIKI mia³ to samo na my¶li bo tym m. inn. siê zajmuje.
Narka
 

Sw.Piotrek 
Wysany: 2012-01-12, 23:57   
0
UP DOWN

Pomg: 2 razy
Posty: 635
Skd: £ód¼
Nie pamiêtam czy o tym pisa³em, ale stosowa³em tak¿e inne metody pdr. Niestety nie mam profesjonalnego zestawu pdr.
_________________
http://niezalezna.pl/
 

gugun 
Wysany: 2012-01-13, 10:44   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
Sw.Piotrek napisa/a:
ale stosowa³em tak¿e inne metody pdr.
jakie??? kupiles sprzet za 20zl i ci cos wyszlo.nie rob z siebie kolego pajaca bo to tak jak pomalowac pistoletem z biedronki kompresorem z biedronki w pochmurny dzien pod chmurka blotnik i sie chwalic ze jestes lakiernikiem.kup sobie konkretny sprzet bo nawet pullera nie masz tylko taki za 20zl,otwieraj dzialalnosc i wyciagaj wgnioty ktore sie do malowania kwalifikuja przy nowych autach.wtedy bedziesz dobry.poki co to cos ci sie glupim sposobem udalo a rajcujesz sie jakbys nie wiadomo jakim fachowcem byl
 
 

raf379 
Wysany: 2012-01-13, 12:25   
0
UP DOWN

Posty: 31
Skd: Radzyñ Podl.
Nie wiem czemu, ale panuje na ogólna wrogo¶æ dla kolegi Piotra. Nie przeklina, nie obra¿a nikogo mo¿e po prostu jest dobrze wychowany. W dodatku po lekturze postów mo¿na doj¶æ do wniosku, ¿e studenci s± grup± wyj±tkowo nielubian±. Wiêkszo¶æ wie gdzie jest w okolicy lakiernik, a czê¶æ mo¿e chce sama spróbowaæ. Niektóre wgniecenia da siê wyci±gn±æ magnesem z ko³a zamachowego albo tachografu i koszt jest 0z³ :D je¿eli da³em 0z³ czy 5z³ to ju¿ z automatu ¼le to zrobi³em? :D
 

gugun 
Wysany: 2012-01-13, 12:41   
0
UP DOWNPomg: 52 razy
Posty: 2819
Skd: kuj-pom
raf379 napisa/a:
Nie wiem czemu, ale panuje na ogólna wrogo¶æ dla kolegi Piotra. Nie przeklina, nie obra¿a nikogo mo¿e po prostu jest dobrze wychowany.
cieszy nas to bardzo,ale ja tu zadnej wrogosci nie widze!!!i nie obchodzi mnie czyjes wyksztalcenie ale jak wyciagnac wgniecenie magnesem odpychaczka do kibla i innymi bajerami to na spryciarze.pl a jesli rozmawiamy o pdr to o fachowym wyciaganiu wgniotek.malych duzych na rantach kantach i innych tak ze nie ma sladu a nie o wyciagnieciu pods dentem wgniotek po gradzie i jeszcze polecanie tego typu metod i jakies docinki do kogos kto sie od lat tym zajmuje!!!tu ocenia sie ludzi po tym co pisza,a jak przewazaja same glupie pomysly i rady to niestety.
 
 

LAKIEROWANKO Strona Gwna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Firma

Odpowiedz do tematu  
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group